Muu päätös 337/2017

Julkinen hankinta (Hämeenlinna)

Antopäivä: 1.2.2017
Taltionumero: 337
Diaarinumero: 1045/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T337

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittajat Hämeen Kuljetus Oy, Tampere

A, Hämeenlinna

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 27.2.2014 nro 123/14

Asian aikaisempi käsittely

Hämeenlinnan kaupungin LinnanInfra -liikelaitoksen toimitusjohtaja on 15.11.2013 tekemällään päätöksellä (nro 60) päättänyt hankkia suorahankintana Maarakennus M. Laivola Oy:ltä vuosien 2014 ja 2015 aikana noin 170 000 tonnia kiviainesta.

Hämeenlinnan kaupungin suorahankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20.11.2013.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Hämeen Kuljetus Oy sekä A ovat olleet valittajina ja Hämeenlinnan kaupunki vastapuolena, on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt Hämeen Kuljetus Oy:n ja A:n valituksen tutkimatta ja hylännyt valittajien oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Markkinaoikeus on lausunut ratkaisunsa perusteluina seuraavaa:

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 87 §:n 4 momentissa säädetään, että jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan Hämeenlinnan kaupunki on 20.11.2013 julkaissut suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Hankintalain 87 §:n 4 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on edellä lausutun perusteella päättynyt keskiviikkona 4.12.2013.

Valittajat ovat toimittaneet suorahankintaa koskevan yhteisen valituksensa markkinaoikeuteen 16.12.2013. Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen vasta maanantaina 16.12.2013, valitus on jätettävä tutkimatta myöhässä saapuneena.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Ari Wirén ja Tomi Rantasaari.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Hämeen Kuljetus Oy ja A ovat valituksessaan vaatineet, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi tai asia tutkitaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että Hämeenlinnan kaupunki velvoitetaan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Hämeen Kuljetus Oy ja A ovat perusteluina vaatimuksilleen uudistaneet asiassa aiemmin esittämänsä ja lausuneet lisäksi muun ohella seuraavaa:

Hankintalain 79 §:ssä tarkoitettu ilmoitus suorahankinnasta tulee julkaista ennen hankintasopimuksen tekemistä. Säännöksen tarkoituksena on lisätä suorahankintojen avoimuutta ja oikeussuojakeinojen tehokkuutta ennen kuin hankintasopimus on tehty.

Markkinaoikeudelle tehdyn valituksen liitteenä olevan 19.11.2013 julkaistun HILMA-hankintailmoituksen mukaan kysymyksessä ollut kiviaineksen hankinta on liittynyt kallioaineksen sijoittamista ja jalostusta koskevaan yhteistyösopimukseen, jota ei ole vielä tehty. Jäljempänä hankintailmoituksessa on ilmoitettu Maarakennus M. Laivola Oy sen taloudellisen toimijan nimeksi, jonka kanssa sopimus on tehty.

Hankintayksikkö on siis ilmoittanut tehneensä sopimuksen jo ennen hankintailmoituksen julkaisemista. Asiaan ei siten voida soveltaa hankintalain 87 §:n 4 momentin mukaista määräaikaa. Valitusaika on ollut vähintään 30 päivää.

Hankintayksikön mukaan hankintailmoituksessa ollut sopimusta koskeva maininta on ohjelmistosta automaattisesti tuleva ilmoitus, mitä valittajilla ei ole syytä epäillä. Hankintayksikön puolella oleva virhe ei kuitenkaan voi vaikuttaa valittajien oikeusturvaa heikentävästi. Myöskään sillä, että hankintasopimusta ei jälkikäteen ilmenneiden tietojen perusteella ilmeisesti ollutkaan tehty, ei voi olla tällaista vaikutusta.

Suorahankintaa koskeva ilmoitus ei ole sisältänyt valitusosoitusta. Valittajat ovat tiedustelleet valitusosoitusta hankintayksiköltä, mutta eivät ole sitä saaneet. Hankintayksikkö on vastannut valittajien tiedusteluun 3.12.2014 eli sen valitusajan puitteissa, jota markkinaoikeuden päätöksen mukaan asiassa tulisi soveltaa. Hankintayksikkö on laiminlyönyt valitusosoitusta koskevat määräykset eikä siksi voi tehokkaasti vedota esittämäänsä valitusmääräaikaan. Markkinaoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta.

Selitys

Hämeenlinnan kaupunki/LinnanInfra -liikelaitos on selityksessään vaatinut, että valitus hylätään ja valittajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Hankintalain 87 §:n 4 momentin mukainen suorahankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu 20.11.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Mainitun lainkohdan mukaan valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Laissa ei edellytetä erillisen valitusosoituksen antamista ilmoituksen yhteydessä eikä erikseen. Näin ollen hankintayksikkö ei ole laiminlyönyt valitusosoituksen antamista koskevia määräyksiä. Hankintayksikkö on odottanut hankintalaissa säädetyn 14 päivän ajan, jonka jälkeen se on voinut tehdä sopimuksen.

Valittajat ovat viitanneet valituksessaan suorahankintailmoituksen kohdassa V olleeseen mainintaan sopimuksen tekemisestä. Euroopan unionin virallisen lehden vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskevassa ilmoituksessa tekstipohja on samanlainen kuin Suomessa yleisesti käytössä olevassa kilpailutusjärjestelmässä eli ilmoituspohjan kohdassa V on automaattisesti teksti "Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty". Valittajien asiamies on kysynyt sähköpostilla sopimuksen tekemisestä. Hänelle on vastattu sähköpostilla ja viitattu ilmoituksen kohtaan "Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus", jossa lukee, että "Kiviaineksen hankinta liittyy kallioaineksen sijoittamista ja jalostusta koskevaan yhteistyösopimukseen, jota ei ole vielä tehty."

Valittajille on lisäksi selkeästi ilmoitettu, ettei sopimusta ollut tehty. Se on sittemmin tehty 5.12.2013 eli odotusajan jälkeen. Suorahankintaa koskevassa ilmoituksessa ei siis ole ollut virhettä, eikä valittajille ole jäänyt epäselvyyttä asiasta.

Vastaselitys

Hämeen Kuljetus Oy ja A ovat antaneet vastaselityksen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

Se, että hankintayksikön mukaan ilmoituksessa ollut virheellinen maininta on yleisesti käytössä, ei voi johtaa siihen, että kyseistä virheellistä tietoa tulkitaan valittajien vahingoksi. Hankintayksikkö on yhtä päivää ennen väittämänsä valitusmääräajan päättymistä ilmoittanut sähköpostitse, että sopimusta ei ollutkaan tehty. Kun sopimus oli hankintailmoituksen mukaan tehty, kysymys ei ole ilmoitustekstin perusteella voinut olla ennakkoilmoituksesta eikä kyseeseen siksi ole voinut tulla hankintayksikön väittämä 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen. Mikäli hankintayksikön sähköposti-ilmoitukselle ylipäänsä annetaan jokin virhettä korjaava merkitys, sillä voidaan enimmillään katsoa olevan valitusajan käynnistävä vaikutus. Valitus markkinaoikeuteen on tehty 14 päivän kuluessa kyseisestä sähköposti-ilmoituksesta.

Hankintayksikkö on antanut suorahankintailmoituksessa väärää tietoa sopimuksen tekemisestä. Hankintaa koskevaan päätökseen ei ole liitetty valitusosoitusta eikä hankintayksikkö ole antanut valittajille valitusosoitusta nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta. Valittajille ei siten ole annettu asianmukaista mahdollisuutta oikeuksiensa turvaamiseen.

Hankintayksikkö on todennut, että hankintalaki ei edellytä valitusosoituksen liittämistä suorahankintailmoitukseen. Tällainen tulkinta johtaisi siihen, että hankintayksikkö voisi tehdä lyhyen määräajan puitteissa pelkän ilmoituksen varassa merkittäviä hankintapäätöksiä ilman potentiaalisille valittajille osoitettua valitusosoitusta. Lainsäätäjän tarkoituksena ei voi olla, että valitusoikeus menetetään, vaikka päätökseen ei ole liitetty valitusosoitusta.

Hämeenlinnan kaupungille on lähetetty tiedoksi Hämeen Kuljetus Oy:n ja A:n vastaselitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut Hämeen Kuljetus Oy:n ja A:n valituksen. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Hämeen Kuljetus Oy:n ja A:n sekä Hämeenlinnan kaupungin/LinnanInfra -liikelaitoksen korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

Perustelut

1. Markkinaoikeuden päätöstä koskeva valitus

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi hankintalain 16 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa toimittaa hankintapäätöksen jälkeen julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tällöin hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Hankintalain 87 §:n 4 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Hankintalain 35 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset muun ohella pykälän 1 momentissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen sisällöstä.

Hankintalain 79 §:n perusteluista (HE 190/2009 vp, s. 53) ilmenee, että pykälä perustuu neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/66/EY (oikeussuojadirektiivi) 2 d artiklan 4 kohtaan.

Säännöksen tavoitteena on hallituksen esityksen mukaan lisätä suora­hankintojen avoimuutta ja oikeussuojakeinojen tehokkuutta ennen kuin hankintasopimus on tehty. Ilmoitusmenettely on sidoksissa oikeussuojadirektiivin hankintasopimuksen tehottomuussääntelyyn. Oikeussuojadirektiivin sääntelyä täydentävästi kansallisesti säädettäisiin, että suorahankintaa koskeva valitus tulisi tehdä määräajan puitteissa 87 §:ssä ehdotetulla tavalla. Näin ollen ilmoitusmenettelyä käyttämällä ja pykälässä ehdotettua 14 päivän määräaikaa noudattamalla hankintayksikkö varmistaisi, että hankintasopimuksen sitovuuteen ei voisi muutoksenhaulla puuttua.

Julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (614/2007, hankinta-asetus) 7 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 16 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot, hankintalain 35 §:n 1 momentissa edellytetyt ilmoitukset on tehtävä vakiolomakkeitten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY mukaisesti julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1564/2005 vahvistettuja vakiolomakkeita käyttäen.

Mainittu komission asetus on korvattu ja kumottu vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja asetuksen (EY) N:o 1564/2005 kumoamisesta annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 842/2011 (jäljempänä vakiolomakeasetus), joka on ollut voimassa kysymyksessä olevan hankinnan tekemisen aikaan. Vakiolomakeasetuksen liitteenä XIV on vakiolomake nro 15, joka koskee vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskevaa ilmoitusta eli suorahankintaa koskevaa ilmoitusta.

Oikeussuojadirektiivin 3 a artiklan mukaan vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskevassa ilmoituksessa eli hankintalain 79 §:ssä tarkoitetussa suorahankintaa koskevassa ilmoituksessa on oltava muun ohella "sen taloudellisen toimijan nimi ja yhteystiedot, jonka eduksi hankintaa koskeva päätös on tehty". Vastaava tieto ilmoitetaan suorahankintaa koskevan vakiolomakeasetuksen mukaisen vakiolomakkeen kohdassa V.3), joka suomenkielisessä vakiolomakkeessa on otsikoitu "Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty".

Hankintayksikön EU:n virallisessa lehdessä julkaisemassa ilmoituksessa ei nimenomaisesti kohdassa V.3) ole mainittu hankintayksikön suorahankinnan toimittajaksi valitseman yhtiön nimeä. Ilmoituksen kohdassa II.1.4) "Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta" on todettu, että "Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. (---) Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituk­ses­ta." Valittajan markkinaoikeudelle toimittamassa KuntaPro Oy:n sivuilta tulostamassa HILMA-ilmoituksessa on ilmoitettu suorahankintapäätöksellä valitun toimittajan nimi ja osoite. Kun valittua toimittajaa koskeva tieto on edellä mainituin tavoin ilmennyt EU:n virallisessa lehdessä julkaistusta ilmoituksesta, korkein hallinto-oikeus katsoo, että suorahankintaa koskeva ilmoitus on sisältänyt ilmoitettavaksi edellytetyt tiedot.

Vakiolomakkeen kohdan V.3) otsikointi on edellä todetusti poikennut oikeussuojadirektiivin 3 a artiklassa ilmoitettavaksi edellytetyn tiedon sanamuodosta. Hankintayksikön on kuitenkin tullut laatia julkaisemansa suorahankintaa koskeva ilmoitus vakiolomakeasetuksella vahvistetulle lomakkeelle, eikä hankintayksikkö ole voinut vaikuttaa vakiolomakkeen otsikointiin. Toisin kuin vakiolomakkeelle laaditun suorahankintaa koskevan ilmoituksen otsikoinnin perusteella on voinut ymmärtää, hankintasopimusta ei ollut tehty valitun toimittajan kanssa ennen ilmoituksen julkaisemista. Hankintayksikön ilmoittaman mukaan hankintasopimus on tehty 5.12.2013.

Hankintalain 87 §:n 4 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle lasketaan suorahankintaa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valittajat eivät ole toimittaneet valitustaan markkinaoikeudelle hankintalain 87 §:n 4 momentissa säädetyssä määräajassa. Tämän vuoksi markkinaoikeuden on päätöksestään ilmenevien perustelujen ja siinä mainitun lainkohdan nojalla tullut jättää valitus tutkimatta.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Hämeen Kuljetus Oy:lle ja A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Hämeenlinnan kaupungille/LinnanInfra -liikelaitokselle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 1.2.2017