Muu päätös 639/2017

Julkinen hankinta (Turun kaupunki)

Antopäivä: 16.2.2017
Taltionumero: 639
Diaarinumero: 2574/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T639

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Staples Finland Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 3.7.2015 nro 487/15

Asian aikaisempi käsittely

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus on ilmoittanut 14.11.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 6.12.2014 julkaistulla lisätietoilmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta Auran, Kaarinan, Liedon, Loimaan, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Oripään, Paimion, Pöytyän, Raision, Ruskon, Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen ja Turun kaupungin/kunnan toimistotarvikkeiden, koulutarvikkeiden sekä askartelu- ja kuvataidetarvikkeiden ja Koski Tl:n koulutarvikkeiden sekä askartelu- ja kuvataidetarvikkeiden hankinnasta ajalle 1.2.2015–31.1.2017 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.2.2017–31.1.2019.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen hankinta- ja logistiikkajohtaja on 9.1.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 5) valinnut edellä mainittujen kaupunkien ja kuntien toimistotarvikkeiden osalta Lyreco Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 6 000 000 euroa, josta valituksen kohteena olevien toimistotarvikkeiden osuus on ollut noin 2 500 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Staples Finland Oy (jäljempänä myös Staples) on ollut valittajana, Turun kaupunki vastapuolena ja Lyreco Finland Oy (jäljempänä myös Lyreco) kuultavana, on hylännyt Staples Finland Oy:n valituksen sekä velvoittanut Staples Finland Oy:n korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen kulmalukkokansion, lähetyslistataskun, muistitikun, saksien, teippimerkin, välilehtien ja pöytäkalenterin osalta.

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia muun ohella toimistotarvikkeista. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohtaan 6 "Hankinnan kohteen kriteerit" sisältyneessä tarjouslomaketaulukossa on lueteltu hankittavat toimistotarvikkeet ja ilmoitettu kullekin tuotteelle asetetut vaatimukset. Tarjoajan on tullut syöttää kunkin tuotteen osalta tiedot muun ohella taulukon kohtiin "tarjottu tuote, tuotetiedot" ja "tuotekoodi". Taulukossa on ollut valmiiksi ilmoitettuina tuotteiden määrät laskennallista vertailua varten. Lisäksi taulukon lopussa on yhtenä toimistotarvikkeiden ryhmän yleisenä kriteerinä mainittu, että "kaikki tarjotut tuotteet täyttävät tarjouspyynnön ilmoitetut vaatimukset" ja siinä yhteydessä minimivaatimussarakkeessa merkintä "kyllä".

Tarjouspyynnössä on varattu mahdollisuus esittää kysymyksiä ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä. Vastauksessaan kysymykseen numero 13 hankintayksikkö on muun ohella ilmoittanut, että tarjous tullaan hylkäämään koko kohderyhmän osalta, jos jokin tarjottu tuote ei täytä sille tarjouspyynnössä ilmoitettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnön mukaan tuotteen "kulmalukkokansio A4 läpillä" vaatimukset ovat olleet "vähintään 450 g vahvuisesta kartongista, seläkkeen leveys väh. 15 mm, kuminauhakiinnitys, eri värit, vähintään musta, punainen, sininen ja vihreä". Tuotteen "lähetyslistatasku C6 blanko" vaatimukset ovat olleet "tarratasku (pakkaus/lähetyslistatasku), irrotettava taustapaperi, hinta annettava ltk-hintana (1000 kpl)". Tuotteen "muistitikku 4GB, ekologinen" vaatimukset ovat olleet "kierrätyskartongista valmistettu biohajoava kuori, vähintään vuoden takuu". Tuotteen "sakset 16–17 cm" vaatimukset ovat olleet "terävä kärki, terät ruostumatonta terästä, vähintään 1 vuoden takuu". Tuotteen "teippimerkki 12x43 mm 36/4 väriä" vaatimukset ovat olleet "teippimerkin koko 12–13x43 mm, hinta annettava 4-värin sarjan hintana, sovittava annostelijaan, merkkiin voitava kirjoittaa, uudelleen kiinnitettävissä". Tuotteen "välilehti, numerohakemisto A4 20-osainen" vaatimukset ovat olleet "tukeva, muovia, vahvistetut mapitusreiät, yleisrei'itys, hinta annettava sarjahintana". Tuotteen "pöytäkalenteri, täyttö" vaatimukset ovat olleet "viikkomuistio A5 ilman kansia (täyttö edelliseen)".

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan tarjonnut tuotetta edellä mainituksi kulmalukkokansioksi tuotetiedolla "kulmalukkokansio läpällä kartonki A4 pun/musta/sin/vihreä", lähetyslistataskuksi tuotetiedolla "PK1000 lähetyslistatasku C6", muistitikuksi tiedolla "Maxell Eco USB 2.0 muistitikku 4GB", saksiksi tuotetiedolla "Lyreco Premium sakset 17 cm", teippimerkiksi tuotetiedolla 3M Post-it 683-4 index teipm. 12 mm 4-väri", välilehdiksi tuotetiedolla "Lyreco Mylar hakemisto 1-20 A4 värilaj" ja pöytäkalenteriksi tuotetiedolla "CC 2295 viikkomuistio vuosipaketti". Kunkin edellä mainitun tuotteen osalta voittanut tarjoaja on tarjouslomakkeellaan ilmoittanut myös tuotekoodin. Lisäksi tarjouksessa on ollut kyllä-merkintä koskien sitä, että kaikki tarjotut tuotteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön ilmoitetut vaatimukset.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, ja tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Asiassa on arvioitavana hankintayksikön menettely hankintapäätöksen tekohetkellä ja kysymys siitä, ovatko voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenevät tiedot antaneet hankintayksikölle perustellun syyn epäillä, että tarjotuista noin sadasta toimistotarvikkeesta seitsemän ei vastaisi tarjouspyynnössä niille asetettuja vaatimuksia kaikilta osin.

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyyntöasiakirjoista ole käynyt ilmi, että hankintayksikkö olisi edellyttänyt tarjoajan liittävän tarjoukseensa tuotekatalogia tai muuta vastaavaa aineistoa, josta tarjouslomakkeella ilmoitetun tuotekoodin perusteella olisi voinut ottaa selvää, mille tuotteelle tarjouksessa ilmoitettu tuotekoodi on kuulunut. Asiassa ei ole myöskään käynyt ilmi, että tarjouspyynnössä olisi pyydetty liittämään tarjoukseen muutakaan tarkempaa selvitystä tarjottujen tuotteiden ominaisuuksista. Ainoa tieto, jota tarjouspyynnössä on tältä osin pyydetty, on liittynyt tarjouslomakkeen kohtaan "tuote, tuotetieto". Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei kuitenkaan senkään osalta ole enemmälti määritelty, mitä tuotetiedolla on kyseisessä yhteydessä tarkoitettu. Tarjousasiakirjoista käy ilmi, ettei yhdessäkään kolmesta toimistotarvikkeiden ryhmään saadussa tarjouksessa ole tarjouslomakkeen tuotetietokohdissa toistettu jokaista kyseessä olevan tuotteen vaatimusta tai erikseen nimenomaisesti ilmoitettu niiden kunkin täyttyvän.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella voittaneen tarjoajan tarjoamien nyt tarkasteltavina olevien seitsemän tuotteen joidenkin ominaisuuksien mahdollinen tarjouspyynnön vastaisuus olisi ollut havaittavissa ottamalla selvää, mille tuotteelle tarjouksessa ilmoitettu tuotekoodi on kuulunut. Voittaneen tarjoajan tarjous ei kuitenkaan ole sisältänyt mitään mainittujen tuotteiden tarjouspyynnön vastaisuuteen viittaavaa, eikä sellaista ole ollut pääteltävissä myöskään tarjouksessa ilmoitetuista tuotekoodeista. Hankintayksiköllä ei siten hankintapäätöstä tehdessään ole ollut perusteltua syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen olevan miltään osin tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on hankintapäätöstä tehdessään voinut luottaa tarjottujen tuotteiden olleen tarjouksessa esitetyllä tavalla tarjouspyynnön mukaisia. Voittanut tarjoaja on puolestaan täyttämällä tarjouslomakkeen sitoutunut siihen, että sen tarjoamat tuotteet ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, ettei hankintayksikkö ole hankintapäätöstä tehdessään menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta valituksessa esitetyllä perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Petri Rinkinen, Teija Kotro ja Hannamaria Nurminen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Staples Finland Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja velvoittaa Turun kaupungin korjaamaan virheellisen menettelynsä sulkemalla voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Staples Finland Oy on vaatinut toissijaisesti, että Turun kaupunki velvoitetaan maksamaan yhtiölle hyvitysmaksuna 250 000 euroa. Lisäksi Staples Finland Oy on vaatinut, että Turun kaupunki velvoitetaan korvaamaan täysimääräisesti yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Staples Finland Oy on viitannut asiassa aikaisemmin lausumaansa ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Vaikka hankintayksikön luottamusta tarjoajan vakuutukseen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta tulee suojata tilanteissa, joissa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus on epäselvä, sitä ei kuitenkaan tule suojata tilanteessa, jossa se johtaa hankintalain vastaiseen lopputulokseen. Hankintayksikkö on nimenomaisesti ilmoittanut tarjouspyyntöasiakirjoissa, että yksikin poikkeama vaatimuksista johtaa tarjouksen hylkäykseen.

Hankintayksikkö tai voittanut tarjoaja eivät ole kiistäneet sitä, että osa voittaneen tarjoajan tarjoamista tuotteista on tosiasiallisesti ollut tarjouspyynnön vaatimusten vastaisia. Tässä tilanteessa hankintayksikön vilpitöntä mieltä ja tietämättömyyttä ei voida asettaa muiden tarjoajien oikeussuojan edelle. Mikäli markkinaoikeuden päätöksen mukainen tulkinta hyväksyttäisiin, tarkoittaisi se käytännössä sitä, että vastaavissa tilanteissa tarjoajilla ei ole mahdollisuutta reagoida tarjousten tarjouspyynnön vastaisuuteen eikä käytännössä tehokkaita oikeussuojakeinoja käytettävissään.

Turun kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin sen voidaan katsoa kohdistuvan Turun kaupunginhallituksen 23.2.2015 tekemään hankintaoikaisupäätökseen § 100 ja hylkää valituksen muilta osin. Turun kaupunki on vaatinut toissijaisesti, että valitus hylätään kokonaisuudessaan. Lisäksi Turun kaupunki on vaatinut, että Staples Finland Oy velvoitetaan korvaamaan kaupungille markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 1 800 eurolla viivästyskorkoineen sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti 1 100 eurolla viivästyskorkoineen.

Turun kaupunki on uudistanut asiassa aikaisemmin lausumansa ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjoajan väitetty sopimuksenvastainen menettely ei tee hankintayksikön toiminnasta hankintasäännösten vastaista.

Markkinaoikeuden tutkittavana on valittajan valituksen johdosta ollut kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi. Markkinaoikeuden tutkittavana ei sitä vastoin ole ollut kysymystä siitä, onko voittanut tarjoaja noudattanut hankintayksikköön nähden sitä, mihin se on nimenomaisesti tarjouksessaan sitoutunut. Tämä kysymys on viime kädessä sopimusoikeudellinen. Tarjoajan vastuulla on, että määräaikana jätetty tarjous on sisällöltään oikea.

Valittajalla on ollut käytössään tehokkaat oikeussuojakeinot. Valituksen hyväksyminen tarkoittaisi, että vastoin vakiintunutta oikeuskäytäntöä yhtäältä hankintayksiköllä ei olisi oikeutta luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ja toisaalta, että vastuu tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien tietojen paikkansapitävyydestä siirtyisi tarjoajalta hankintayksikölle. Valittaja ei ole edes väittänyt, että hankintayksikön olisi ollut syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämien tietojen oikeellisuutta. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen.

Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton sekä asian laatuun ja kulujen erittelemättömyyteen nähden ylimitoitettu. Valittaja on velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut.

Lyreco Finland Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut selitystä Staples Finland Oy:n valituksen johdosta.

Staples Finland Oy on Turun kaupungin selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valitus kohdistuu markkinaoikeuden päätökseen eikä Turun kaupunginhallituksen 23.2.2015 tekemään hankintaoikaisupäätökseen § 100.

Valittaja ei ole pyytänyt markkinaoikeutta eikä korkeinta hallinto-oikeutta tutkimaan voittaneen tarjoajan sopimuksenvastaista menettelyä, vaan hankintayksikön virheellistä hankintamenettelyä ja voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuutta.

Markkinaoikeus ei ole päätöksessään ottanut kantaa voittaneen tarjoajan tarjoamien tuotteiden tarjouspyynnön vastaisuuteen, mutta on todennut, että niiden mahdollinen tarjouspyynnön vastaisuus olisi ollut havaittavissa ottamalla selvää, mille tuotteelle tarjouksessa ilmoitettu tuotekoodi olisi kuulunut. Markkinaoikeus on siten perustanut päätöksensä sille, että tarjouksen mahdolliselle faktiselle tarjouspyynnön vastaisuudelle ei ole annettava merkitystä asiaa myöhemmin arvioitaessa edellyttäen, että hankintayksiköllä ei voida katsoa olleen syytä epäillä tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuutta hankintapäätöksen tekohetkellä.

Vaikka hankintayksiköllä olisi oikeus luottaa tarjoajan ilmoitukseen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta päätöksentekohetkellä, ei hankintalain selkeää vaatimusta tarjousten tarjouspyynnön mukaisuudesta voida sivuuttaa tai tehdä tarjouksista päätöksentekohetkellä tarjouspyynnön mukaisia, jos voidaan myöhemmin osoittaa, että tarjous oli tosiasiallisesti tarjouspyynnön vastainen. Tällaisen tulkinnan hyväksymisellä olisi merkittäviä vaikutuksia tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen toteutumiselle sekä tarjoajien mahdollisuuksiin käyttää hankintalain oikeussuojakeinoja ja saada oikeussuojaa.

Velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous on lähes ehdoton. Oikeuskäytännössä tästä velvoitteesta on katsottu voitavan poiketa ainoastaan, jos poikkeamalla ei ole katsottu voivan olla tosiasiallista vaikutusta tarjoajien syrjimättömyyteen.

Vaikka tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus kävisi ilmi ja tulisi hankintayksikön tietoon vasta myöhemmin tarjoajan käytettyä hankintalain mukaisia oikeussuojakeinoja, pelkästään tämä seikka ei voi syrjäyttää velvollisuutta hylätä tarjouspyynnön vastainen tarjous. Asia tulee ratkaista tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta, eikä ratkaisevaa merkitystä tule antaa sille, mikä oli hankintayksikön käsitys tarjouksista sen tehdessä hankintapäätöstä.

Sekä voittanut tarjoaja että hankintayksikkö ovat markkinaoikeudelle antamissaan kirjelmissä myöntäneet, että voittaneen tarjoajan tarjoamat tuotteet eivät kaikilta osin ole täyttäneet asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi muistitikun (muistitikku 4GB, ekologinen) osalta vaatimuksena on ollut valmistus kierrätyskartongista. Voittanut tarjoaja on myöntänyt markkinaoikeudelle antamassaan lausunnossa, että yhtiön tarjoamaa tuotetta ei ole valmistettu kierrätyskartongista. Vastaavasti välilehden (välilehti, numerohakemisto A4 20-osainen) osalta voittanut tarjoaja on myöntänyt, että yhtiön tarjoamaa tuotetta ei ole valmistettu vaaditusti muovista vaan kartongista.

Toimisto- ja koulutarvikealalla on yleisesti käytössä kilpailutusmalleja, joissa tarjoajille annetaan mahdollisuus jättää tarjoamatta tiettyä määrää pyydettyjä tuotteita tai sallitaan tietty enimmäismäärä vaatimuksista poikkeavia tuotteita. Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa ei ole toimittu näin.

Markkinaoikeuden oikeuskäytännön mukaan toimisto- ja koulutarvikealan kilpailutuksissa pienet tuotteiden käytön kannalta merkityksettömät poikkeamat eivät ole kaikissa tapauksissa johtaneet tarjousten hylkäämiseen. Nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa hankintayksikkö on kuitenkin nimenomaisesti todennut tarjouspyyntöasiakirjoissa, että kaikki poikkeamat vaatimuksista johtavat tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoajilla on ollut oikeus luottaa tähän hankintayksikön ilmoitukseen, ja se on muodostanut keskeisen tarjouspyynnön vaatimuksen.

Turun kaupungille ja Lyreco Finland Oy:lle on lähetetty tiedoksi Staples Finland Oy:n vastaselitys.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Staples Finland Oy:ltä selvitystä yhtiön oikeudenkäyntikulujen määrästä. Yhtiö ei ole toimittanut pyydettyä selvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää Turun kaupungin vaatimuksen valituksen osittaisesta tutkimatta jättämisestä.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Staples Finland Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Staples Finland Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.

Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Staples Finland Oy:n korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Valituksen tutkiminen

Turun kaupunki on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin sen voidaan katsoa kohdistuvan Turun kaupunginhallituksen 23.2.2015 tekemään hankintaoikaisupäätökseen § 100.

Turun kaupunginhallitus on 23.2.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 100 hylännyt Staples Finland Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen. Käsiteltävänä olevan valituksen ei ole katsottava kohdistuvan kyseiseen hankintaoikaisupäätökseen. Turun kaupungin vaatimus valituksen osittaisesta tutkimatta jättämisestä on siten hylättävä.

2. Pääasia

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Staples Finland Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Turun kaupunki joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Staples Finland Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riikka Innanen.

 
Julkaistu 16.2.2017