Muu päätös 679/2017

Julkinen hankinta (toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalvelut, Espoon kaupunki)

Antopäivä: 17.2.2017
Taltionumero: 679
Diaarinumero: 2603/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T679

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Muuttohaukat Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 3.7.2015 nro 485/15

Asian aikaisempi käsittely

Espoon kaupunki on ilmoittanut 4.6.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalveluiden hankinnasta kahden vuoden ajalle hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien sekä mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja on 1.9.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 23) valinnut puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi etusijajärjestyksessä Muuttohaukat Oy:n, Martela Oyj:n ja Oy Kuljetusliike Forsman Ab:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1 500 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Niemi Palvelut Oy on ollut valittajana, Espoon kaupunki vastapuolena ja muun ohella Muuttohaukat Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtajan 1.9.2014 tekemän hankintapäätöksen (§ 23) sekä kieltänyt Espoon kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön päätöksellä asetetun 150 000 euron sakon uhalla. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Espoon kaupungin korvaamaan Niemi Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 720 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, lausunut ratkaisunsa perusteluina seuraavaa:

Valittaja on esittänyt ensinnäkin, että hankintayksikkö on ilmoittanut kysymyksessä olevan hankinnan kohteen virheellisesti, kun se on käyttänyt hankintailmoituksessa väärää CPV-koodia. Toiseksi valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut vertailukelpoisten tarjousten antamista, koska tarjousten vertailu on suoritettu yksikköhinnan mukaisesti samalla tuntimäärällä, vaikka todellisuudessa palveluiden hintaan vaikuttavat myös tarjoajan palveluun käyttämä aika ja resurssit. Valittaja on kolmanneksi esittänyt, että Muuttohaukat Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen osatarjous, koska siinä on tarjottu osaa palveluista nollahintaisena.

(- - -)

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintalain 2 §:n 1 momentista ilmenevä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjoajan on edellä todettuun tapaan tullut ilmoittaa tarjouslomakkeella kullekin lomakkeella mainitulle palvelulle erillinen yksikköhinta. Tarjouslomakkeessa muuttopalvelut on jaettu viikonpäivien mukaan siten, että ensimmäinen kohta on sisältänyt muuttopalvelut maanantaista perjantaihin kello 6–22, toinen kohta muuttopalvelut lauantaisin kello 6–22 ja kolmas kohta muuttopalvelut pyhäpäivinä klo 6–22. Kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin on sisältynyt neljä alakohtaa. Muuttopalveluiden lisäksi tarjouslomakkeessa on ollut neljäs, muita palveluja ja tarvikkeita koskenut kohta.

Tarjouspyynnön kohdan 4 "Hankintamenettely" mukaan osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole olleet hyväksyttyjä.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että osatarjouksien antaminen ei ole edes ollut mahdollista, koska sähköisesti täytettävä tarjouslomake on edellyttänyt, että hinta syötetään jokaiselle riville.

Puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sopimustoimittajaksi valittu tarjoaja Muuttohaukat Oy on ilmoittanut tarjouslomakkeessaan kaikkien pyhäpäivinä tarjottavien palveluiden osalta ja kahden lauantaina tarjottavan palvelun osalta tarjoushinnaksi nolla euroa. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössään edellyttänyt palvelujen tarjoamista tietyllä vähimmäishinnalla.

Hankintasäännösten perusteella hankintayksiköllä ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta sulkea tarjousta tarjouskilpailusta, jos joku osa tarjouksesta on hinnoiteltu nollaksi. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 4.2.2015 taltio 268 perusteella on kuitenkin mahdollista, että tietyissä tilanteissa hankintayksiköllä on oikeus puuttua nollahinnoittelun käyttämiseen. Hankintayksiköllä ei siis ole ollut velvollisuutta sulkea Muuttohaukat Oy:n tarjousta tarjousten vertailusta pelkästään sillä perusteella, että se on tarjonnut tiettyjä palveluita nollahinnalla. Asiassa tulee kuitenkin harkittavaksi, onko nollahinnoittelun käyttäminen tarkoittanut käsillä olevassa tilanteessa tarjouspyynnössä kielletyn osatarjouksen tekemistä.

Antaessaan nollahinnan kaikkiin pyhäpäiviä koskeviin tarjouksen kohtiin ja kun otetaan huomioon, että tarjouspyynnössä ei ole mitenkään sanktioitu sitä mahdollisuutta, että tarjoaja ei tuottaisi tarjouksessa tarjoamiaan palveluita, asiaa kokonaisuudessa tarkasteltaessa ei voida kohtuudella olettaa, että tarjoaja on todellisuudessa valmis toimittamaan muuttopalveluita kaikkina pyhäpäivinä maksutta. Markkinaoikeus katsoo, että hinnoiteltuaan kyseiset palvelut nollaksi ja tarjouspyynnön mahdollistaessa sen, että tarjoaja jättää sanktiotta toimittamatta kyseiset palvelut, tarjoaja on todellisuudessa antanut tarjouspyynnössä kielletyn osatarjouksen.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön olisi tullut sulkea Muuttohaukat Oy:n tarjous tarjousten vertailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen, vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Espoon kaupunki aikoo edelleen toteuttaa toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalveluiden hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen, vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Petri Rinkinen, Olli Wikberg ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Muuttohaukat Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja pysyttää hankintapäätöksen.

Muuttohaukat Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on virheellisesti katsonut, että hankintayksikön olisi tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan tarjous on ollut kaikilta osin tarjouspyynnön ja tarjousmenettelyn ehtojen mukainen.

Markkinaoikeus on virheellisesti katsonut tarjouksen olleen tarjouspyynnössä kielletty osatarjous. Tarjouksessa on annettu hinnat kaikille tarjouspyynnössä pyydetyille palveluille. Se, että tarjouksessa on annettu nollahinta kaikkiin pyhäpäiviä ja kahteen lauantaina tarjottavia palveluita koskeviin tarjouksen kohtiin, ei tee tarjouksesta osatarjousta. Valittaja on laatinut tarjouksensa ottaen huomioon tarjottavan hankinnan kokonaisuutena. Tarjouksessa on otettu huomioon, että mahdollisesti jokin osuus tarjouksen sisältämistä palveluista joudutaan tarjouksen perusteella tekemään nollahintaisena. Tarjousta laadittaessa on arvioitu, että pyhäpäivinä ja lauantaina tehtävät muuttopalvelut ovat käytännössä vähäisiä. Mahdollisen riskin kyseisinä päivinä tehtävistä muuttopalveluista kantaa valittaja. Kysymys on valittajan omasta liiketoimintariskistä, mikä on otettu huomioon tarjouskokonaisuudessa.

Markkinaoikeus on virheellisesti katsonut, että valittaja voisi jättää toimittamatta nollahintaiset muuttopalvelut sanktiotta. Mikäli valittaja kieltäytyisi tai jättäisi toimittamatta kyseiset muuttopalvelut, hankintayksiköllä olisi oikeus teettää nämä palvelut muulla toimijalla ja vaatia yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti syntyvät ylimääräiset kulut valittajalta sopimusrikkomuksen perusteella.

Markkinaoikeuden perusteluissa on viitattu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2015:17. Kyseisessä asiassa nollahinnoittelulla oli merkitystä mahdollisten sanktioiden kannalta toisin kuin tässä tapauksessa.

Espoon kaupungin selitys

Espoon kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa hintojen vertailutavan sekä vertailun painotuksen määrittelyssä. Hankintayksikön harkintavallassa on myös se, käytetäänkö vertailuhinnan laskennassa kokonaishintaa vai eriteltyjä yksikköhintoja. Edellytyksenä on vain se, ettei vertailuperusteita ja niiden painoarvoja aseteta syrjivästi. Hankintalaissa ei ole säännöstä tietyn matemaattisen laskentatavan käyttämisestä hintavertailussa. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjous on tullut jättää Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Osatarjouksen antaminen järjestelmässä ei ole ollut mahdollista, koska tarjoajan on tullut tarjousta antaessaan syöttää edellytetyt tuntihinnat. Tarjouspyynnössä on selkeästi ilmoitettu hintavertailun toteutustapa ja pisteytyskaava. Tarjouspyynnössä ei ole kielletty tarjoamasta joitain tuotteita tai palveluja nollahinnalla, eikä hankintayksikkö ole voinut tarjouspyynnön perusteella tehdä sellaista oletusta, että nollahinta olisi tarjoamatta jätetty hinta. Hankintayksikkö on tiedustellut Muuttohaukat Oy:ltä mahdollista hinnoitteluvirhettä arvioidessaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta. Tarjoaja on vastauksessaan ilmoittanut, että palvelut on hinnoiteltu tarjouksessa ilmoitetulla tavalla ja ettei kyseessä ole ollut virhe.

Tarjouspyynnöstä on käynyt ilmi, että hinnan pisteytys suoritetaan riveittäin annettavien laskennallisten hintojen perusteella. Riveille on annettu painoarvot suhteutettuna siihen arvioon, jolla palveluita tullaan hankkimaan. Hinnan kokonaispisteet ovat muodostuneet rivikohtaisten vertailuhintojen yhteismäärästä. Tarjoajien tasavertainen ja syrjimätön kohtelu ei olisi toteutunut, jos nollahintaa tarjonneet tarjoajat olisivat saaneet kyseisiltä riveiltä nolla pistettä.

Tarjouspyynnön mukainen pisteytystapa, jossa hinnat on pisteytetty riveittäin rivien sisältäessä hyvin erihintaisia palveluja, voi johtaa siihen, että korkeimmat pisteet hinnan osalta saa tarjoaja, jonka kaikkien tarjoamien palvelujen yhteishinta ei ole halvin. Koska hankittavan palvelun kokonaisuus ei tässä hankinnassa muodostu jokaisesta pyydetystä erillisestä palvelun osasta, vaan hankintayksikön kulloinkin tarvitsemista ja osittain vaihtoehtoisista palvelun osista, ei kokonaishinnaltaan halvin tarjous olisi välttämättä kuitenkaan hankintayksikölle yksittäistapauksessa halvin mahdollinen hankittava kokonaisuus.

Niemi Palvelut Oy:n selitys

Niemi Palvelut Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja pysyttää markkinaoikeuden päätöksen. Lisäksi Niemi Palvelut Oy on vaatinut, että Muuttohaukat Oy velvoitetaan korvaamaan Niemi Palvelut Oy:lle asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2 524 eurolla viivästyskorkoineen. Yhtiö on toissijaisesti vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön järjestämään hankinnasta uuden tarjouskilpailun sekä velvoittaa Muuttohaukat Oy:n ja Espoon kaupungin korvaamaan Niemi Palvelut Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Niemi Palvelut Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankinnan kohteena on ollut kokonaispalvelu, ja tarjoajan on tullut antaa hinta jokaiseen tarjouspyynnössä esitettyyn kohtaan alakohtineen. Tarjouspyynnön mukaan osatarjoukset eivät ole olleet sallittuja, vaan tarjoajan on tullut tarjota koko hankintakokonaisuutta. Tarjoajan on tullut tarjouksessaan sitoutua koko hankintaan ja kaikkiin sen ehtoihin, jotta kyse olisi tarjouspyynnön mukaisesta tarjouksesta.

Puitejärjestelyn ehtojen mukaan tilaukset tehdään etusijajärjestyksessä ensimmäiseksi sijoittuneelta tarjoajalta ja ensimmäisen kieltäytyessä palvelun tuottamisesta seuraavalta ja niin edelleen. Tarjouspyynnössä tai hankintasopimuksessa ei ole sanktioitu sitä, että palveluntuottaja kieltäytyy palvelujen tuottamisesta. Tilauksista kieltäytymiselle ei ole myöskään asetettu mitään ehtoja, eikä palveluntuottajan tarvitse perustella tilauksista kieltäytymistä. Tilauksesta kieltäytyminen ei siten olisi valittajan esittämin tavoin sopimusrikkomus eikä siitä aiheutuisi mitään sanktiota valittajalle.

Valittajan tarjous on tullut markkinaoikeuden ratkaisun mukaisesti hylätä tarjouspyynnössä kiellettynä osatarjouksena. Valittaja ei ole sitoutunut koko hankintakokonaisuuteen ja sen ehtoihin, vaan on yksiselitteisesti tarjonnut ainoastaan osaa hankinnan kohteena olevista palveluista ja jättänyt nollaksi merkityt palvelut tarjoamatta. Ei voida pitää uskottavana, että palveluntuottaja tuottaisi palveluitaan ilmaiseksi, etenkään, kun kyse on suuria investointeja vaativasta alasta, jossa palvelun tuottamisen kustannukset ovat suuret myös yritykselle itselleen. Myös oikeuskäytännön mukaan tarjouksen osan hinnoittelu nollaksi johtaa tarjouspyynnön vastaisuuteen (ks. MAO 319/13).

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2015:17 mukaan hankintayksiköllä oli ollut oikeus puuttua nollahinnoittelun käyttämiseen. Asiassa nollahinnoittelun käytöllä oli merkitystä hankintayksikön kannalta. Tarjouksen hylkäämistä oli tarkasteltava nimenomaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun näkökulmasta kokonaisuutena. Jos tarjouksen hyväksyminen voi asettaa jonkun tarjoajan parempaan asemaan muihin nähden, tarjous on katsottava tarjouspyynnön vastaiseksi ja hylättävä.

Toissijainen vaatimus

Hankinnasta on ilmoitettu väärään ryhmään kuuluvalla CPV-koodilla. Väärän CPV-koodin ilmoittaminen vaarantaa potentiaalisten tarjoajien osallistumisen tarjouskilpailuun, ja ilmoitusvirhe vaarantaa tarjouskilpailun avoimuuden sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteet. Ilmoitusten suuren määrän vuoksi tarjoajien on turvauduttava erilaisten hakupalveluiden ja ilmoitusvahtien käyttöön, joiden käyttö edellyttää hankintailmoitusten virheettömyyttä, jotta tarjoajat löytävät hankintailmoitukset. Harhaanjohtavien CPV-koodien käyttö johtaa siihen, että potentiaaliset tarjoajat eivät löydä tarjoamiaan palveluja koskevia ilmoituksia.

Martela Oyj ja Oy Kuljetusliike Forsman Ab eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet selitystä valituksen johdosta.

Muuttohaukat Oy:n vastaselitys

Muuttohaukat Oy on Espoon kaupungin ja Niemi Palvelut Oy:n selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valittaja on sitoutunut tuottamaan tilattavat palvelut tarjoamallaan hinnalla eli myös nollahinnalla. Tarjouksessa on kysymys kokonaisuudesta ja aivan tavanomaisesta liiketoimintariskistä. Riskin arvioinnissa on otettu huomioon asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 68 §, jonka mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Tämän vuoksi muuttoja voidaan arvioida käytännössä toteutettavan vain vähäisessä määrin viikonloppuisin ja erityisesti sunnuntaisin.

Valittajalla ei ole käytännössä mahdollisuutta kieltäytyä viikonloppuna tehtävistä muutoista. Mikäli kieltäytymisen perusteena olisi annettu hinnoittelu, sitä voitaisiin pitää sopimusrikkomuksena. Lisäksi kieltäytymisen seurauksena puitesopimuksen mukaiset tilaukset ohjautuisivat muille toimijoille.

Muuttohaukat on sitoutunut tekemään kaikki tilattavat palvelut, kuten se on menetellytkin väliaikaisen sopimuksen aikana.

Markkinaoikeus on tutkinut virheellistä CPV-koodia koskevat väitteet ja päätynyt tältä osin oikeaan lopputulokseen.

Espoon kaupungille, Niemi Palvelut Oy:lle, Martela Oyj:lle ja Oy Kuljetusliike Forsman Ab:lle on lähetetty tiedoksi Muuttohaukat Oy:n vastaselitys.

Muut selvitykset

Niemi Palvelut Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Muuttohaukat Oy:lle.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Espoon kaupunkia toimittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen käsiteltävänä olevaa hankintaa koskevan uuden hankintapäätöksen.

Espoon kaupunki on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtajan 15.2.2016 tekemän toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalveluja koskevan hankintapäätöksen § 4 liitteineen. Päätöksestä käy ilmi, että hankintayksikkö on tarkistanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja katsonut markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti Muuttohaukat Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi osatarjoukseksi. Muuttohaukat Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ja sopimustoimittajiksi on valittu etusijajärjestyksessä Martela Oyj, Oy Kuljetusliike Forsman Ab ja Niemi Palvelut Oy.

Muuttohaukat Oy:lle on lähetetty tiedoksi Espoon kaupungin toimittama selvitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös

Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 29.1.2016 taltionumero 266 hylännyt Muuttohaukat Oy:n hakemuksen markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Muuttohaukat Oy:n korvaamaan Niemi Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 280 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Niemi Palvelut Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Muuttohaukat Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Niemi Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riikka Innanen.

 
Julkaistu 17.2.2017