Muu päätös 773/2017

Julkinen hankinta (toimistokalusteet, Helsinki ja Uusimaa)

Antopäivä: 23.2.2017
Taltionumero: 773
Diaarinumero: 3431/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T773

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Isku Interior Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 14.9.2016 nro 524/16

Asian aikaisempi käsittely

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö) HUS-Logistiikka liikelaitos on ilmoittanut 26.2.2015 julkaisemallaan EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta toimistokalusteiden tavarahankinnasta kahden vuoden ajaksi sekä mahdollisille kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtaja on 25.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 48) valinnut kahdesta tehdystä tarjouksesta Isku Interior Oy:n tarjouksen.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtaja on 13.8.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 54) hylännyt Martela Oyj:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on tarjouspyynnön mukaan ollut noin 5 960 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Martela Oyj on ollut valittajana, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastapuolena ja Isku Interior Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan tekemän hankintapäätöksen 25.6.2015 § 48 ja kieltänyt asettamansa 500 000 euron sakon uhalla Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Markkinaoikeus on lisäksi velvoittanut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulut 7 644 eurolla ja Isku Interior Oy:n korvaamaan Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulut 819 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen, sekä hylännyt Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Isku Interior Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainitun pykälän esitöissä (HE 50/2006 vp s. 91) on muun ohella todettu, että hankintayksikön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee hankintalain esitöiden mukaan arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavasta toimistokalusteiden hankinnasta. Tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdan 4 "Hankinnan taustaa" alakohdassa "HINTOJEN TARKISTAMINEN" on muun ohella todettu, että tarjoaja vastaa siitä, että tarjousliitteisiin ja tarjouksiin merkityt hinnat ovat oikein ja että tilaaja voi halutessaan tarkistaa hintatiedot.

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaan tarjoajien on tullut täyttää muun ohella seuraavat kohdat vastaten asianomaiseen kohtaan myöntävästi tai syöttäen tai ladaten tietoja:

"Em. tarjoushinnat perustuvat voimassa olevaan toimistokalusteiden nettohinnastoon, joka on yleisesti saatavilla joko internetin kautta tai muulla tavoin ja joka ei saa olla erikseen tätä tarjouskilpailua varten laadittu (jäljempänä nettohinnasto). (Kyllä)

Nettohinnaston nro tai muu yksilöinti sekä selvitys siitä, että miten hinnasto on saatavilla internetin kautta tai muulla tavoin. (Syötettävä)

Liitteessä 1 tarjotut hinnat täsmäävät liitteessä 2 ilmoitettujen alennusprosenttien kanssa. (Kyllä)

Toimistokalusteiden nettohinnasto on ladattuna tarjouksen liitteenä. Tämä hinnasto ei saa olla erikseen tätä tarjouskilpailua varten laadittu. (Ladattava)"

Tarjouspyynnön mainitun kohdan mukaan tarjouksen liitteeksi 1 on tullut ladata tarjoushinnat ja liitteeksi 2 alennusprosentit sisältävät lomakkeet.

Tarjouspyynnön kohdassa 7 "Hinta ja kaupalliset ehdot" on tarjouksen hinnoittelusta todettu edellä esitetyn tarjouspyynnön kohtaa 6 olen­naisesti vastaavalla tavalla. Laskentaperusteita on lisäksi selvitetty tarkemmin siten, että nettohinnaston hinnoista vähennetään tarjoajan ilmoittamien alennusprosenttien mukaiset alennukset liitteellä 1, samat alennusprosentit tulee yksilöidä liitteellä 2 ja alennetut hinnat kerrotaan arvioiduilla hankintamäärillä tuotteittain. Kaikkien tuotteiden hinnat lasketaan yhteen positioittain.

Kyseisessä kohdassa on myös todettu, että tarjoushinnat ovat arvonlisäverottomia nettohintoja ja kiinteitä sopimuskauden ja että toimittaja voi esittää hinnankorotuksia vain optiokausille. Alennusprosentit eivät saa pienentyä sopimuskauden aikana. Lisäksi jos tarjoajan yleisen hinnaston mukaiset tuotehinnat sopimuskaudella laskevat siten, että toimituspäivän mukainen hinta on hankintayksikölle sopimushintaa edullisempi, tarjoaja sitoutuu soveltamaan toimituspäivän mukaista hintaa laskutuksessaan. Tarjoaja sitoutuu edelleen siihen, että sopimushinta ei missään vaiheessa ole korkeampi kuin samanaikaisesti voimassa oleva julkinen kampanjahinta. Tarjoaja on vielä sitoutunut siihen, että hinnat liikkuvat markkinatilanteesta riippuen myös alaspäin.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut pitää voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouspyynnön mukaisena, kun sen tarjouslomakkeella ilmoittama tuotteen kokonaishinta on muodostunut nettohinnastossa mainittujen komponenttien hinnoista eikä vastaavien tuotteiden hinnastossa ilmoitetuista kokonaishinnoista. Asiassa on myös arvioitava valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouspyynnön liitteessä 1 on puitesopimuskalusteiden ja projektikalusteiden tuoteryhmissä tuotepositiossa "2/työpöydät" hankintarivillä "Työpöytä 1" määritelty kyseinen tuote seuraavasti: "kansi koko n. 800*1400mm, valkoinen laminaatti" ja "säädettävät maalatut pyöreät tolppajalat". Voittanut tarjoaja on tarjonnut tuotetta "Matrix I työpöytä A14 lam-215/IM-89", jonka tarjouksessa ilmoitettu hinta on ollut 314 euroa. Hinnastossa valittajan viittaaman tuotteen "Matrix I työpöytä A14 valkoinen lam 215/IM-89" hinta on ollut 396 euroa.

Niin ikään hankintarivillä "Työpöytä 2" on määritelty kyseinen tuote seuraavasti: "kansi koko n. 800*1600mm, valkoinen laminaatti, korkeussäätö 63–128 cm" ja "sähkösäätöinen, maalatut pyöreät tai kantikkaat t-jalat". Voittanut tarjoaja on tarjonnut tuotetta "Matrix T EL A16 lam 215/silver", jonka tarjouksessa ilmoitettu hinta on ollut 1 248 euroa. Hinnastossa valittajan viittaaman tuotteen "Matrix T EL A16 säätöalue 65 cm, neliöjalat, L valkoinen lam 215/silver" hinta on ollut 1 319 euroa.

Hankintayksikkö on esittänyt, että sen ei ole tullut olettaa, että melkein sama koodi tarkoittaa täysin samaa tuotetta varsinkin, kun alalla on tavanomaista, että pienetkin koodierot indikoivat eroavaisuuksia tuotteissa. Lisäksi vaikka samaa tuotetta löytyisikin hinnastosta sekä osina että valmiiksi koottuna vaihtoehtona, hinnoittelun ei ole ollut pakko perustua juuri hinnaston valmistuotteeseen.

Voittanut tarjoaja on esittänyt, että sen tarjoamat tuotteet ovat koostuneet tietyistä osista, joiden hinnat ovat löytyneet nettohinnastosta. Tarjous on ollut tarjouspyynnön ja voimassa olevan nettohinnaston mukainen. Ensiksi mainittu tuote on koostunut neljästä kappaleesta Matrix I-jalkoja ilman suojaholkkia IM-89, Matrix sarjaputkesta pituudeltaan 98 senttimetriä IM-88 sekä kannesta A 14 140x80 senttimetriä, valkoinen lam 215, joiden hinnaston mukainen yhteishinta on ollut tarjouksessa esitetty. Viimeksi mainittu tuote on koostunut Matrix T EL 650 jalkaosa 120–200 säätöalue 65, neliöjalat B, silver -osasta ja Kansi A16 160x80 senttimetriä, valkoinen lam 215 -osasta, joiden hinnaston mukainen yhteishinta on ollut tarjouksessa esitetty.

Valittaja on muun ohella esittänyt, että voittanut tarjoaja on tarjonnut osan kalusteista komponentteina eli siten, että hinnastosta ovat löytyneet kokonaisena tarjotun kalusteen erilliset osat. Nyt käsillä olevien tuoterivien osalta voittanut tarjoaja ei ole kuitenkaan antanut tarjouksessaan mitään komponenttitason hintoja, joilla kalusteiden hintojen oikeellisuuden olisi voinut todentaa. Voittaneen tarjoajan hinnastosta on löytynyt myös täysin tarjottua tuotetta vastaava tuote kokonaisuutena. Tarjoukseen merkityn hinnan olisi tullut täsmätä sellaisenaan hinnastosta löytyvien kalusteiden hintojen kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousten vertailussa.

Vertailuhinnat ovat perustuneet tarjoajien toimittamaan nettohinnastoon ja siitä myönnettyihin alennusprosentteihin. Ilmoitetut hinnat ja alennusprosentit ovat sitoneet tarjoajaa sopimuskauden ajan ja lisäksi nettohinnaston hintojen laskiessa ja eräissä muissa tapauksissa tarjoajat ovat niin ikään sitoutuneet tarjoamaan tuotteitaan alhaisemmalla hinnalla. Näin ollen vertailuhinnoilla ja nettohinnaston tiedoilla on ollut merkitystä tarjousten vertailussa. Nämä piirteet huomioon ottaen tuotteiden hinnan muodostuminen on tullut olla todennettavissa nettohinnastosta.

Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjoama "Matrix I työpöytä A14 lam-215/IM-89" on tältä osin tarjouspyynnön vaatimus valkoisesta laminaatista huomioon ottaen vastannut voittaneen tarjoajan nettohinnastossa ollutta tuotetta "Matrix I työpöytä A14 valkoinen lam 215/IM-89". Näissä olosuhteissa tuotteen ei voida katsoa perustuneen nettohinnastoon, kun nettohinnastossa kyseisen tuotteen hinta on ollut tarjouksessa ilmoitettua korkeampi. Markkinaoikeus katsoo lisäksi, ettei voittaneen tarjoajan tarjouksessa ole tarjouksen todentamiseksi riittävästi yksilöity niitä erillisiä komponentteja, joista tarjouspyynnössä tarkoitetut tuotteet ovat voittaneen tarjoajan mukaan muodostuneet.

Markkinaoikeus katsoo edellä esitetyn perusteella, ettei voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu hinta ole perustunut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla kyseisen tarjoajan voimassaolevaan nettohinnastoon. Kysymys on ollut tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen liittyvästä seikasta. Näin ollen voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Voittanut tarjoaja on myös esittänyt, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska valittajan hankintayksikölle toimittamaan hinnastoon on lisätty tarjouspyynnön vastaisesti tuotteita, jotka eivät ole sisältyneet valittajan vakiohinnastoon.

Valittajan mukaan hinnasto ei ole ollut erikseen tätä tarjouskilpailua varten laadittu ja se on ollut käytössä myös muissa nyt kysymyksessä olevaa tarjouskilpailua aiemmissa tarjouskilpailuissa.

Valittaja on nettohinnastonsa yksilöintitiedoiksi ilmoittanut "Hinnasto 2015 31.3.2015. Hinnasto saatavissa osoitteesta asiakaspalvelu@martela.fi". Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, etteikö valittajan nettohinnasto olisi valittajan esittämin tavoin ollut yleisesti saatavissa ja ollut valittajan esittämin tavoin käytössä jo aiemmissa tarjouskilpailuissa. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjous on tältä osin ollut tarjouspyynnön mukainen.

Voittanut tarjoaja on lisäksi esittänyt, [että] valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen eräiden tuotteiden osalta seuraavasti.

Position "3/säilytinkalusteet" osalta tarjouspyynnössä on edellytetty seinähyllystöä. Valittaja on tarjonnut tältä osin tuotteita "Kombi 720KV180 + 2 kpl 720VSP200 + 771YR/1/4 + 2 kpl 773DMT/1" hintaan 466,30 euroa. Kyseiset osat ovat olleet vaakakannatin, seinäprofiileja, säilytin lukollisella rulo-ovella sekä hyllyt, konsolit ja takarajoitinlistat. Voittanut tarjoaja on esittänyt, että tarjouksesta on puuttunut hinnaston mukainen asennus-/vaakakannatin. Valittajan mukaan asennusveloitus ei ole tuote vaan veloitukseton palvelu ja tarjous on sisältänyt kaikki tarvittavat osat. Edellä mainitun selvityksen perusteella markkinaoikeudella ei ole perusteita katsoa, että tarjous olisi ollut tarjouspyynnön vastainen.

Position "4/lepotuolit ja sohvat" osalta tarjouspyynnössä on edellytetty lepotuolilta tiettyjä mittoja ja vähintään 50 000 Martindalen hankauskestävyyden kangasverhoilua. Valittaja on tarjouksessa ilmoittanut tuotteen "Kari KXY-tuoli" hinnaksi 515,50 euroa ja tarjoukseen liitetyssä tuotekortissa verhoiluksi Fame-kankaan 200 000 Martindalella. Hinnastossa on ollut hinta U01, U02 ja U07 verhoiluille, joista tarjouksessa ilmoitettu hinta on ollut U01-kohdan mukainen. Valittajan hinnastosta ei ole ilmennyt, mihin hintaluokkaan tarjotun tuotteen kangas on kuulunut. Valittajan mukaan Fame-kangas on kuulunut hintaluokkaan U01. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, että tarjous olisi katsottava tarjouspyynnön vastaiseksi.

Position "6/seinäkkeet" osalta tarjouspyynnöstä on edellytetty tietyt mitat täyttävää lattiaseinäkettä. Valittaja on tarjonnut tuotteita "Stacks 753G + 750PJ" hintaan 508,70 euroa. Hinnastossa ensiksi mainitun hinta on ollut Astra-verhoilukankaalla 454,40 euroa ja jälkimmäisen, 2-puolisen jalan hinta on ollut 54,30 euroa eli yhteensä tarjouksen mukainen hinta. Voittanut tarjoaja on esittänyt, että tuote on ollut virheellinen ja siitä on puuttunut päätyprofiilit. Valittaja on esittänyt, että päätylistat ovat ainoastaan ulkonäköön liittyvä asia eivätkä ne vaikuta tuotteen ominaisuuksiin tai tukevuuteen, eikä päätylistaa ole myöskään vaadittu tarjouspyynnössä. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole myöskään tältä osin todettavissa, että tarjottu tuote olisi ollut tarjouspyynnön vastainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa toimistokalusteiden hankinnan julkisena hankintana kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö ja kuultava on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Teija Kotro ja Pekka Savola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Isku Interior Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää väliaikaisesti markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja velvoittaa Martela Oyj:n korvaamaan Isku Interior Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 1 432,50 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa myöhemmin esitettävän erittelyn mukaisesti viivästyskorkoineen.

Isku Interior Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on virheellinen. Päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuisi Isku Interior Oy:lle peruuttamatonta haittaa, ja täytäntöönpano tekisi käytännössä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen turhaksi, koska hankintayksikkö voisi toteuttaa hankinnan Martela Oyj:n kanssa. Sen sijaan täytäntöönpanon kieltämisestä ei aiheudu hankintayksikölle, Martela Oyj:lle tai yleiselle edulle haittaa.

Isku Interior Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä ei ole otettu kantaa siihen, miten tarjotun tuotteen hinnan tulee muodostua, eikä vaadittu, että tarjotun tuotteen tulisi sellaisenaan löytyä nettohinnastosta. Tarjouspyynnössä on ainoastaan edellytetty, että tarjoushinnat perustuvat voimassa olevaan toimistokalusteiden nettohinnastoon. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjota saa ainoastaan sellaisia nettohinnastossa olevia tuotteita, joille on laskettu valmiiksi kokonaishinta, eikä saa tarjota nettohinnastosta löytyvistä komponenteista rakentuvia tuotteita.

Kaikki Isku Interior Oy:n tarjoamat kootut tuotteet ja niiden hinnat löytyvät yhtiön voimassa olevasta toimistokalusteiden nettohinnastosta. Isku Interior Oy on tarjonnut tuotteita "Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89" ja "Matrix T EL A16 lam-215/silver" siten, että se on muodostanut tarjoamansa tuotteet nettohinnastoonsa perustuvista komponenteista. Komponenttien hinnat ovat olleet tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla löydettävissä ja tarkistettavissa nettohinnastosta. Markkinaoikeus on tulkinnut tarjouspyyntöä virheellisesti siten, että tarjottujen tuotteiden olisi pitänyt löytyä valmiiksi hinnoiteltuina nettohinnastosta.

Markkinaoikeus on virheellisesti viitannut sellaisen nettohinnastosta löytyvän valmiin tuotteen kokonaishintaan, jota Isku Interior Oy ei ole tarjonnut. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjouksessa esitettyihin hintoihin. Markkinaoikeus on perustanut päätöksensä "positio 2/työpöydät: työpöytä 1" osalta siihen, että Isku Interior Oy:n hinnastosta olisi löytynyt tarjottua komponenteista rakennettua tuotetta täysin vastaava samanniminen tuote valmiina kokonaisuutena. Tuotteelle "Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89" on löytynyt Isku Interior Oy:n hinnastosta valmiiksi laskettu kokonaishinta, joka on ollut hieman kalliimpi kuin yhtiön tarjoaman tuotteen "Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89" hinta, joka löytyy yhtiön nettohinnastosta.

Markkinaoikeuden viittaama pöytä on nettohinnastoon valmiiksi hinnoiteltu kokonaisuus "Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89" (396 euroa), joka ei kuitenkaan ole sama tuote kuin se, jota Isku Interior Oy on tarjonnut, kuten hankintayksikkö on oikein ymmärtänyt. Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle toimittamassaan vastineessa todennut, ettei Isku Interior Oy:n toimittamasta hinnastosta ole löytynyt täysin samoja tuotekoodeja kuin yhtiön tarjoamissa tuotteissa eikä hankintayksiköllä siten ole ollut syytä olettaa, että kyseessä olisi sama tuote.

Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89 koostuu seuraavista osista ja sen hinta muodostuu seuraavasti: 2057-501 Matrix I-jalka ilman suojaholkkia IM-89, kappalehinta à 36 euroa, 4 kpl yhteensä 144 euroa; 2050-540 Matrix sarjaputki, pituus 98 cm IM-88, kappalehinta à 32 euroa, 1 kpl yhteensä 32 euroa ja 4354-515 kansi A14 140x80 cm, valkoinen lam 215, kappalehinta à 138 euroa, 1 kpl yhteensä 138 euroa, eli yhteensä 314 euroa.

Valmiiksi hinnoiteltu tuotekokonaisuus (396 euroa) sisältää sellaisia komponentteja ja lisävarusteita, joita tarjouspyynnössä ei ole tarjottavalta tuotteelta edellytetty, kuten jalkojen kiinnityslaipat ja suojaholkit jaloissa. Mainitut lisävarusteet on jätetty tarjotusta tuotteesta pois. Kun lisävarusteiden hinta vähennetään valmiiksi hinnoitellun tuotteen hinnasta, muodostuu tuotteelle tarjouksen mukainen hinta 314 euroa.

Markkinaoikeus ei ole päätöksessään ottanut kantaa siihen, onko Isku Interior Oy:n tuotepositioon 2/työpöydät tuoteriviin työpöytä 2 tarjoama, komponenteista muodostettu tuote "Matrix T EL A16 lam-215/silver" ollut tarjouspyynnön mukainen.

Myös tältä osin tarjoushinta (1 248 euroa) on ollut löydettävissä nettohinnastosta. Tarjottu tuote koostuu seuraavista osista ja sen hinta muodostuu seuraavasti: 2061-401 Matrix T EL 650 jalkaosa 120-200 säätöalue 65, neliöjalat B, silver, kappalehinta à 1 097 euroa, 1 kpl yhteensä 1 097 euroa ja 4355-515 kansi A16 160x80 cm, valkoinen lam 215, kappalehinta à 151 euroa, 1 kpl yhteensä 151 euroa, eli yhteensä 1 248 euroa.

Lähes samanniminen tuote "Matrix T EL A16, säätöalue 65cm, neliöjalat, L valkoinen lam 215/silver" on valmiiksi hinnoiteltu nettohinnastossa (1 319 euroa). Tämäkin tuote on kuitenkin eri tuote kuin se tuote, jota Isku Interior Oy on tarjonnut.

Valmiiksi hinnoitellussa kokonaisuudessa on käytetty Linak Oy:n valmistamia jalkoja, johon viittaa nimikkeen "neliöjalat L" (L=Linak). Hinnastoon on kuitenkin hinnoiteltu myös muiden toimittajien sähköjalkoja. Tarjoamassaan tuotteessa Isku Interior Oy on käyttänyt eri valmistajan ominaisuuksiltaan vastaavia sähköjalkoja (B=Bosch), mikä selittää tarjouksessa esitetyn halvemman hinnan.

Markkinaoikeuden päätös on virheellinen myös siltä osin kuin siinä on todettu, ettei Isku Interior Oy olisi riittävällä tavalla yksilöinyt niitä komponentteja, joista sen tarjoamat tuotteet ovat muodostuneet. Markkinaoikeuden päätös on ristiriidassa sen vakiintuneen oikeusohjeen kanssa, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin ja että tarjoaja vastaa tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tuotteissa käytettävien komponenttien yksilöimistä. Hankintayksikkö on voinut myös kohtuudella luottaa siihen, että Isku Interior Oy:n tarjoushinnat perustuvat sen nettohinnastoon, eikä käytettyjen komponenttien yksilöinti olisi tästä syystä ollut edes tarpeen. Lisäksi hankintayksiköllä olisi halutessaan ollut mahdollisuus tarkistaa Isku Interior Oy:n tarjoushinnat yhtiön hinnastosta.

Yhdestä Isku Interior Oy:n tuotteesta on mahdollista koota tuhansia variaatioita riippuen siitä, minkälaisia komponentteja käytetään. Markkinaoikeuden ratkaisu tarkoittaa käytännössä sitä, että valmistajalla tulisi olla hinnastossaan valmiiksi laskettuina kaikkien mahdollisten tuotevariaatioiden kokonaishinnat omilla tuoteriveillään. Markkinaoikeuden päätös johtaa käytännössä mahdottomaan lopputulokseen.

Markkinaoikeuden päätös on virheellinen myös siltä osin kuin Martela Oyj:n tarjousta on pidetty tarjouspyynnön mukaisena. Martela Oyj:n tarjoamat tuotteet ja niiden hinnat eivät ole löytyneet yhtiön voimassa olevasta nettohinnastosta. Lisäksi Martela Oyj:n tarjous on ollut muillakin tavoin tarjouspyynnön vastainen.

Markkinaoikeuden perustelut Martela Oyj:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta ovat ilmeisen puutteelliset. Markkinaoikeus on sivuuttanut Isku Interior Oy:n Martela Oyj:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuutta koskevan näytön täysin ja perustelematta.

Martela Oyj on esittänyt markkinaoikeudelle, että se on käyttänyt samaa hinnastoa myös kahdessa muussa tarjouskilpailussa. Martela Oyj ei kuitenkaan ole toimittanut markkinaoikeudelle tältä osin näyttöä. Martela Oyj on pyrkinyt kiertämään tarjouspyynnön vaatimuksia laatimalla hinnaston, jota se on muokannut eri tarjouskilpailuihin sopivaksi voidakseen väittää, ettei hinnastoa ole tehty erikseen juuri kysymyksessä olevaa tarjouskilpailua varten.

Selvää on, ettei Martela Oyj:n hankintayksikölle toimittama nettohinnasto ole ollut tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla sen voimassaoleva vakiohinnasto. Martela Oyj ei ole markkinaoikeudessa edes kiistänyt asiaa tai vahvistanut, että se olisi toimittanut hankintayksikölle voimassa olevan nettohinnastonsa.

Isku Interior Oy on tuonut markkinaoikeudessa esiin, että Martela Oyj:n hankintayksikölle toimittamaan hinnastoon oli lisätty tarjouspyynnön vastaisesti tuotteita, jotka eivät ole sisältyneet sen voimassaolevaan, yleisesti saatavilla olevaan hinnastoon.

Martela Oyj:n tarjouksessa on käytetty sellaisia hinnanmuodostuksen kannalta keskeisiä tuotteita, joita ei löydy sen voimassa olevasta vakiohinnastosta 2015. Martela Oyj:n tarjoamista tuotteista muun muassa Motto-työtuoli, työpöytä Pinta EPQ1608/77 ja Tim-lepotuoli on lisätty yhtiön toimittamaan hinnastoon, kun taas samat tuotteet ovat puuttuneet yhtiön vakiohinnaston 2015 vastaavilta sivuilta. Martela Oyj on saanut perusteetonta hintaetua.

Position 3 "Säilytinkalusteet" osalta Isku Interior Oy on tuonut markkinaoikeudessa esiin, että Martela Oyj:n tarjoamasta tuotteesta "Kombi 720KV180 + 2kpl 720VSP200 + 771YR/1/4 + 2 kpl 773DMT/1" on puuttunut hinnaston mukainen asennus/vaakakisko. Tarjouspyynnön mukaan hinta on tullut antaa kaluste kasattuna. Markkinaoikeus on virheellisesti ja perustelematta sivuuttanut tarjouksen ilmeisen puutteellisuuden, Isku Interior Oy:n asiassa esittämän näytön ja uskonut Martela Oyj:n väitettä siitä, että asennusveloitus on veloitukseton palvelu eikä tuote.

Position 4 "Lepotuolit ja sohvat" osalta Isku Interior Oy on tuonut markkinaoikeudessa esiin, että Martela Oyj:n hankintayksikölle toimittamasta hinnastosta ei ilmene, mihin hintaluokkaan yhtiön tarjoaman Kari KXY-tuolin Fame-verhoilukangas on kuulunut. Hinnastossa on ilmoitettu kyseisen tuolin verhoilulle kolme eri hintaluokkaa. Tarjoushinta tuolille vastasi halvinta hintaluokkaa U01. Martela Oyj ilmoitti myös markkinaoikeudelle näyttöä kuitenkaan esittämättä, että kyseinen kangas kuuluisi hintaluokkaan U01 (515,50 euroa). Markkinaoikeuden päätös on myös tältä osin ilmeisen virheellinen. Markkinaoikeus ei ole perustellut, minkä takia se on tyytynyt Martela Oyj:n ilmoitukseen, vaikka väitettä ei ole ollut mahdollista tarkistaa Martela Oyj:n toimittamasta hinnastosta eikä yhtiö ole esittänyt näyttöä väitteensä tueksi. Todellisuudessa verhoilu on kuulunut luokkaan U02 (531,10 euroa), mikä ilmenee muun muassa yhtiön kotisivuilta.

Markkinaoikeuden päätös on lisäksi syrjivä Isku Interior Oy:tä kohtaan. Markkinaoikeus on nimenomaisesti todennut, ettei Martela Oyj:n hinnastosta ole ilmennyt, mihin hintaluokkaan tarjotun tuotteen kangas on kuulunut. Markkinaoikeus on virheellisesti pitänyt Isku Interior Oy:n tarjousta tarjouspyynnön vastaisena sen vuoksi, ettei yhtiön tarjoama tuote olisi perustunut sen nettohinnastoon. Markkinaoikeus ei kuitenkaan ole pitänyt Martela Oyj:n tarjousta tarjouspyynnön vastaisena, vaikka kankaan hintaluokka ei ole ilmennyt hinnastosta tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Position 6 "Seinäkkeet" osalta Isku Interior Oy on tuonut markkinaoikeudessa esiin, että Martela Oyj:n tarjoamasta tuotteesta "lattiaseinäke Stacks 753G + 750PJ2" ovat puuttuneet tuotteeseen kuuluvat päätylistat. Martela Oyj:n tarjouksessaan tuotteelle ilmoittama hinta on ollut väärä eikä vakiohinnaston mukainen.

Markkinaoikeus on päätöksessään tyytynyt Martela Oyj:n selitykseen siitä, että päätylistat ovat vain ulkonäköseikka eikä listoja ole vaadittu tarjouspyynnössä. Markkinaoikeuden päätös on tältäkin osin virheellinen, koska siinä on perustelematta sivuutettu Isku Interior Oy:n esittämä näyttö. Martela Oyj:n selitys on ilmeisen keksitty. Hankintayksikkö olettaa saavansa kokonaisia eikä ulkonäöllisesti puutteellisia tuotteita.

Selitykset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on Isku Interior Oy:n valituksen johdosta antamissaan selityksissä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä ja velvoittaa Isku Interior Oy:n korvaamaan hankintayksikölle asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö on kiistänyt hankintayksikköön kohdistuvat vaatimukset ja väitteet sekä esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Perusteita markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole. Täytäntöönpanon kieltäminen aiheuttaisi huomattavaa haittaa hankintayksikölle. Hankintoja ei voida lykätä tuomioistuinkäsittelyn ajaksi. Hankittavia tuotteita tarvitaan jatkuvasti toimistotilojen lisäksi odotus-, vastaanotto- ja toimenpidetiloissa sekä potilashuoneissa. Ympäristöjen tulee olla varustettuja siten, että työntekijät pystyvät suorittamaan työnsä asianmukaisesti ja potilasturvallisuutta vaarantamatta. Sairaalaympäristö vaatii, että kalusteet ovat ehjiä ja puhtaita. Hankintayksikössä on lisäksi menneillään useita merkittäviä rakennusprojekteja, joihin tarvitaan kalusteita.

Pitkittynyt valitusprosessi ja epävarman tilanteen jatkuminen on hankintayksikön kannalta erittäin hankalaa. Hankintayksikkö kilpailutti toimistokalusteiden hankinnan vuonna 2014, mutta hankintapäätöksestä valitettiin ja markkinaoikeus kumosi kyseisen hankintapäätöksen. Hankintayksikkö keskeytti hankinnan ja kilpailutti toimistokalusteet uudestaan vuonna 2015. Hankintayksikön tavoitteena on saada tilanne asianmukaisesti ja pysyvästi ratkaistua.

Isku Interior Oy ei ole osoittanut, että hankintayksikkö olisi menetellyt hankintalainsäädännön vastaisesti hyväksyessään Martela Oyj:n tarjouksen mukaan tarjousvertailuun. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan antamiin tietoihin eikä hankintayksikkö saa ottaa huomioon muita kuin tarjouksesta ilmeneviä seikkoja. Tarjoaja on vastuussa tarjouksessaan antamistaan tiedoista.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän selitykset on lähetetty tiedoksi Martela Oyj:lle.

Martela Oyj on Isku Interior Oy:n valituksen johdosta antamissaan selityksissä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä ja määrää päätöksen välittömästi täytäntöönpantavaksi hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla, hylkää valituksen ja velvoittaa Isku Interior Oy:n korvaamaan Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen myöhemmin esitettävän erittelyn mukaisesti.

Martela Oyj on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Perustelu siitä, että täytäntöönpano tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi, on riittämätön ja lainsäätäjän tahtoon perustumaton. Julkisia hankintoja koskevan lain 106 §:stä ilmenee, että lainsäätäjä on säätänyt lähtökohdaksi markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon siitä huolimatta, että päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pelkkä väite vireillä olevasta muutoksenhausta ei riitä perusteeksi puoltamaan täytäntöönpanokieltoa asiassa. Mahdollinen haitan aiheutuminen sisältyy oletuksena pääsääntöön. Isku Interior Oy ei ole kyennyt perustelemaan, miksi täytäntöönpano pitäisi kieltää. Asiassa ei ole tullut ilmi muitakaan perusteita, joiden nojalla päätöksen välittömästä täytäntöönpanosta täytyisi poiketa.

Täytäntöönpanolla on Martela Oyj:n näkökulmasta kiire. HUS-alueen käyttäjät ovat hankintapäätöksen jälkeen tilanneet puitesopimukseen kuuluvia toimistokalusteita. Lisäksi tarjouspyynnössä ilmoitetuista projekteista ainakin Huslabin uudisrakennus ja kalustaminen on toteutettu tai sitä toteutetaan parhaillaan. Hankintayksikkö on oletettavasti tehnyt markkinaoikeusprosessin alkaessa Isku Interior Oy:n kanssa edelleen voimassa olevat väliaikaisjärjestelyt, sillä tilauksia ei ole tullut Martela Oyj:lle edes markkinaoikeuden päätöksen jälkeen. Isku Interior Oy on hyötynyt väliaikaisjärjestelyistä oikeudettomasti noin 1,5 vuotta.

Martela Oyj:lle on aiheutunut huomattavaa haittaa menetetyistä hankinnoista. Yhtiö kärsisi lisäksi haittaa uusien kalustetoimitusten ja projektien osalta, mikäli täytäntöönpano viivästyisi edelleen. Hankintayksikölle ei aiheutune haittaa välittömästä täytäntöönpanosta. Muutoksenhakua ei tee tyhjäksi se, että päätös pantaisiin täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Markkinaoikeuden päätös on ollut oikea, perusteltu ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen. Isku Interior Oy on tarjouksessaan nimennyt tarjoavansa Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89 -tuotetta. Tuote löytyy kyseisenä tuotekokonaisuutena kyseisellä nimellä yhtiön hinnastosta, mutta eri hinnalla kuin tarjoushinnaksi oli ilmoitettu. Markkinaoikeus on oikeutetusti katsonut, että Isku Interior Oy:n tarjous täytyy tarjouspyynnön vastaisena hylätä. Valituksessaan Isku Interior Oy on selittänyt hinnaneroa sillä, että tarjottu tuote ei todellisuudessa olekaan Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89 -tuotekokonaisuus, vaan kokoelma komponentteja, joiden joukosta puuttuvat tietyt tuotekokonaisuuden komponentit ja lisävarusteet. Isku Interior Oy on myöntänyt, että se on jättänyt edellä mainitut tarjoamastaan tuotteesta pois. Poisjätettyjen komponenttien hinta on ollut yli 80 euroa eli merkittävä osa tarjottavaa tuotetta.

Isku Interior Oy:n tarjous on ollut hinnoittelultaan tarjouspyynnön vastainen tai yhtiö on tarjouksessaan ilmoittanut tarjoavansa muuta kuin mikä todellisuus on ollut ja yrittänyt ilmeisesti erehdyttää hankintayksikköä. Tarjouspyynnössä on korostettu, että tarjoaja vastaa tarjoukseen merkittyjen hintojen oikeellisuudesta eikä hintoja saa jälkikäteen muuttaa. Koska Isku Interior Oy:n antamalla halvemmalla tarjoushinnalla hankintayksikkö ei olisi todellisuudessa saanut yhtiön tarjoamaa, tarjouksessaan yksiselitteisesti nimeämää Matrix 1 työpöytä A14 lam-215/IM-89 -tuotekokonaisuutta, tarjous on myös sanotulla toisella selityksellä ollut tarjouspyynnön vastainen.

Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Markkinaoikeus on ottanut kantaa kaikkiin väitteisiin ja arvioinut sille esitetyn näytön sekä Martela Oyj:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden oikein. Markkinaoikeuden päätöksen perustelut eivät ole olleet puutteelliset.

Martela Oyj on tarjouksessaan ilmoittanut yleisesti saatavilla olevan ja kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa merkityksellisen nettohinnastonsa yksilöintitiedot. Hinnasto ei ole ollut erikseen kysymyksessä olevaa kilpailutusta varten laadittu. Kuka tahansa muu ostaja olisi saanut käyttöönsä samaisen nettohinnaston ottamalla yhteyttä yhtiön asiakaspalveluun. Isku Interior Oy ei ole pystynyt osoittamaan, että Martela Oyj:n nettohinnasto ei olisi ollut yleisesti saatavilla tai että se ei olisi ollut tarjouspyynnössä vaadittu nettohinnasto.

Martela Oyj:n tarjouskilpailussa käyttämää vakiohinnastoa on ennen kysymyksessä olevaa kilpailutusta käytetty Lahden kaupungin ja sen jälkeen ainakin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tarjouskilpailuissa. Mainittuun hinnastoon ovat sisältyneet ja sisältyvät myös Isku Interior Oy:n valituksessaan esiin nostamat kolme tuotetta, Motto-työtuoli, Pinta EQP1608/77 -työpöytä ja Tim-lepotuoli. Väite Martela Oyj:n vakiohinnaston räätälöinnistä kysymyksessä olevaa tarjouskilpailua varten ei pidä paikkaansa. Kaikkien toimijoiden vakio- ja muu valikoima ja samalla vakiohinnasto uudistuvat ajan myötä. Uudistukset ovat toimialan normaaliin liiketoimintaan kuuluvia eikä ajan myötä tapahtuvaa uudistumista ole kielletty eikä voitaisi kieltää tarjouspyynnössä.

Väite asennuksen hinnan puuttumisesta position 3 säilytinkalusteessa on tarjouspyyntöön perustumaton. Tarjouspyynnön kohdan 7 ja sopimusluonnoksen kohdan 3 mukaisesti Kombi-seinähyllyn vaakakiskolle ei ole saanut lisätä eikä ole lisätty erillistä asennuskulua. Hinnoittelu on tarjouspyynnön mukainen.

Positioon 4 “Lepotuolit ja sohvat" Martela Oyj on tarjonnut Kari KXY‑tuolia. Kari-tuotesarjan kangasta koskevat hinnaston hintaryhmät ovat Martela Oyj:n nettohinnaston perusteella yksiselitteisesti olleet U01, U02 ja U07. Fame-kangas kuuluu Kari-tuolien osalta hintaryhmään U01, jonka mukainen hinta on ilmoitettu tarjouslomakkeella ja vastaa hinnastohintaa U01-hintaryhmässä, mitä Isku Interior Oy ei ole kiistänyt. Martela Oyj ei ole tarjonnut hintaryhmään U02 kuuluvaa kangasta. Martela Oyj ei ole missään vakiohinnastossa tai tuotekortissa luvannut Fame-kangasta kaikissa tuotteissa U02-hintaryhmässä. Markkinointitarkoituksiin tehdyt materiaalit ja kotisivut eivät kuulu kilpailutusasiakirjoihin, eikä niissä ole tarkoitus selittää tarkkaa tietyn tuotteen tuotekohtaista hinnoittelua kaikissa variaatioissaan. Sillä, mitä eri kankaista kenties on markkinointi- tai muussa materiaalissa ilmoitettu kaksi vuotta tarjousten antamisen jälkeen, ei ole asian arvioinnin kannalta merkitystä.

Martela Oyj on yksilöinyt tarjouslomakkeella tarjoavansa positioon 6 Stack-lattiaseinäkettä koostuen nettohinnastossa olevista osista 753G ja 750PJ2. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu erillisiä päätylistoja. Päätylistojen puuttuminen ei tee seinäkkeestä vähemmän kokonaista tai tarjouspyynnön vastaista. Hinta on muodostunut laskemalla yhteen tarjottujen osien nettohinnastosta löytyneet hinnat. Isku Interior Oy:n väite on virheellinen ja tarjouspyyntöön perustumaton.

Martela Oyj:n selitykset on lähetetty tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Vastaselitys

Isku Interior Oy on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä vaatimukset ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankinnan kohteena olevat tuotteet ovat tavanomaisia toimistokalusteita, eikä hankintamenettelyyn kohdistu erityisiä kiireellisyysvaatimuksia. Hankintayksikkö voi lisäksi järjestää hankinnan väliaikaisesti.

Martela Oyj:n kilpailutusesimerkit (Lahden kaupunki ja KEHA-keskus) ovat olleet samanaikaisesti vireillä ja tiedossa. Isku Interior Oy:n valituksessa yksilöidyt tuotteet eivät ole olleet vaikuttamassa kyseisten kilpailutusten päätöksiin. Martela Oyj:n hinnastoonsa lisäämät tuotteet ovat vaikuttaneet ainoastaan valituksen kohteena olevaan kilpailutukseen. Kaikki kolme tuotetta on lisätty hinnastoon vasta kysymyksessä olevan kilpailutuksen yhteydessä. Tuotteet on räätälöity kilpailutuksen tuotekuvauksiin sopiviksi, eikä niitä löydy muusta Martela Oyj:n materiaalista tai nettisivuilta. Kyse ei siten ole ollut Martela Oyj:n vakiohinnastosta.

Hinnastoon lisättyjen tuotteiden hintaero verrattuna tuotteisiin, jotka ovat jo olleet Martela Oyj:n alkuperäisessä mallistossa ja hinnastossa, on hyvin merkittävä. Tuotteet on hinnoiteltu Martela Oyj:n hinnastoon ainoastaan niillä materiaali- ja mittavaatimuksilla, jotka ovat sisältyneet valituksenalaiseen kilpailutukseen. Martela Oyj ei ole käyttänyt KEHA-keskuksen tarjouksessa nyt tarjoamaansa edullisempaa Pinta EPQ -tuotetta, joka on täyttänyt kaikki KEHA-keskuksen tarjouspyynnössä määritellyt vaatimukset.

Toimittajan tulee esittää hinnastoissaan vähintään käyttämiensä vakiokankaiden nimet ja hintaryhmä, johon ne kuuluvat.

Isku Interior Oy:n hinnoittelukäytäntöä ei ole moitittu aikaisemmin yhdenkään kilpailutuksen osalta. Käytäntö on alalla hyvin yleinen ja tunnettu alan toimijoiden keskuudessa.

Isku Interior Oy:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Martela Oyj:lle.

Oikeudenkäyntikuluja koskevat selvitykset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan ilmoituksen, joka on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:lle ja Martela Oyj:lle.

Martela Oyj on toimittanut arvonlisäverottomalta määrältään 9 828 euron oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:lle sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Isku Interior Oy on toimittanut selvityksen arvonlisäverottomalta määrältään yhteensä 14 705 euron oikeudenkäyntikuluistaan, joista markkinaoikeudessa aiheutunut osuus on 1 432,50 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutunut osuus 13 272,50 euroa. Selvitys on lähetetty tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Martela Oyj:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen pääasian osalta sekä siltä osin kuin Isku Interior Oy on velvoitettu korvaamaan Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulut ja Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylätty.

Martela Oyj määrätään korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 1 432,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Isku Interior Oy vapautetaan velvollisuudesta korvata Martela Oyj:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

2. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Martela Oyj:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.

Martela Oyj määrätään korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatimus enemmälti hyläten 10 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

3. Lausuminen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta Isku Interior Oy:n vaatimuksesta ja markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanoon liittyvää määräystä koskevasta Martela Oyj:n vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Pääasia

1.1 Kysymyksenasettelu korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Markkinaoikeus on kumonnut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan tekemän hankintapäätöksen 25.6.2015 § 48 katsottuaan, että hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen ja siten tarjouskilpailun voittaneen Isku Interior Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Isku Interior Oy:n tarjoama tuote "Matrix I työpöytä A14 lam-215/IM-89" on tarjouspyynnön vaatimus valkoisesta laminaatista huomioon ottaen vastannut tarjoajan nettohinnastossa ollutta tuotetta "Matrix I työpöytä A14 valkoinen lam 215/IM-89" eikä tarjotun tuotteen näissä olosuhteissa ole voitu katsoa perustuneen tarjoajan nettohinnastoon. Lisäksi markkinaoikeus on katsonut, ettei Isku Interior Oy:n tarjouksessa ole tarjouksen todentamiseksi riittävästi yksilöity niitä erillisiä komponentteja, joista tarjouspyynnössä tarkoitetut tuotteet ovat yhtiön mukaan muodostuneet. Markkinaoikeus on katsonut, ettei Isku Interior Oy:n tarjouksessa ilmoitettu hinta ole perustunut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla kyseisen tarjoajan voimassa olevaan nettohinnastoon, minkä vuoksi tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on lähtökohtaisesti kysymys siitä, onko markkinaoikeus voinut mainitsemallaan perusteella katsoa Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaiseksi. Mikäli Isku Interior Oy:n tarjousta on pidettävä tarjouspyynnön vastaisena, asiassa tulee lisäksi arvioitavaksi se, onko Martela Oyj:n tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen.

1.2 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdan 4 "Hankinnan taustaa" alakohdassa "Tarjouksen laatiminen" on muun ohella ilmoitettu, että tarjottavat tuotteet on ilmoitettu liitteenä 1 olevilla Tarjoushinnat-lomakkeilla ja tarjoajan on hinnoiteltava kyseisissä lomakkeissa kuvatut puitesopimus- sekä projektikalusteet. Alakohdassa on myös mainittu, että tarjotuista tuotteista on oltava selkeästi merkityt kuvat ladattuina tarjoukseen.

Tarjouspyynnön edellä mainitun kohdan alakohdassa "Hintojen tarkistaminen" on ilmoitettu, että tarjoaja vastaa siitä, että tarjousliitteisiin ja tarjouksiin merkityt hinnat ovat oikein, ja että tilaaja voi halutessaan tarkistaa hintatiedot.

Tarjouspyynnön kohdassa 6 "Hankinnan kohteen kriteerit" vähimmäisvaatimukseksi on ilmoitettu muun ohella se, että tarjoushinnat perustuvat voimassa olevaan toimistokalusteiden nettohinnastoon, joka on yleisesti saatavilla joko internetin kautta tai muulla tavoin ja joka ei saa olla erikseen tätä tarjouskilpailua varten laadittu (nettohinnasto). Tarjoajan on tullut vastata kyseiseen kohtaan "kyllä". Lisäksi nettohinnasto on tullut ladata tarjouksen liitteeksi.

Tarjouspyynnön kohdan 7 "Hinta ja kaupalliset ehdot" alakohdassa "Tarjouksen hinnoittelu" on ilmoitettu muun ohella, että tarjottavien tuotteiden hinta ilmoitetaan liitteenä 1 olevilla Tarjoushinnat-lomakkeilla (puitesopimuskalusteet ja projektikalusteet). Lisäksi on toistettu edellä mainittu vaatimus hintojen perustumisesta nettohinnastoon. Nettohinnaston hinnoista on ilmoitettu vähennettävän tarjoajan ilmoittamien alennusprosenttien mukaiset alennukset, samat alennusprosentit on tullut yksilöidä liitteellä 2 ja alennetut hinnat on ilmoitettu kerrottavan arvioiduilla hankintamäärillä tuotteittain. Kaikkien tuotteiden hinnat on ilmoitettu laskettavan yhteen positioittain.

Isku Interior Oy on tarjonnut sekä puitesopimus- että projektikalusteiden tarjouslomakkeilla tuotepositioon 2/työpöydät riville työpöytä 1 tuotetta "Matrix I työpöytä A14 lam-215/IM-89" ja riville työpöytä 2 tuotetta "Matrix T EL A16 lam 215/silver".

Martela Oyj ja markkinaoikeus ovat mainituilta osin viitanneet Isku Interior Oy:n nettohinnastossa mainittuihin tuotteisiin "Matrix I työpöytä A14 valkoinen lam 215/IM-89" ja "Matrix T EL A16 säätöalue 65 cm, neliöjalat, L valkoinen lam 215/silver", jotka ovat olleet hinnoiltaan kalliimpia kuin Isku Interior Oy:n tarjouslomakkeilla tarjoamille työpöydille 1 ja 2 ilmoitetut hinnat.

Isku Interior Oy on hankintayksikön kuullessa yhtiötä Martela Oyj:n hankintaoikaisuvaatimuksesta, markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt selvityksen siitä, mistä sen nettohinnastossa hinnoitelluista komponenteista edellä mainituille riveille tarjotut tuotteet ovat koostuneet.

Tarjouspyynnön mukaan tarjottujen hintojen on tullut perustua tarjoajan voimassa olevaan toimistokalusteiden nettohinnastoon, joka on ollut yleisesti saatavilla ja jota ei ole erikseen laadittu nyt kysymyksessä olevaa tarjouskilpailua varten. Koska tarjottujen hintojen on tullut perustua nettohinnastoon, korkein hallinto-oikeus katsoo, että hintojen on sinänsä tullut olla todennettavissa kyseisestä hinnastosta. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole ilmoitettu, että tarjottujen hintojen tulisi suoraan tai sellaisinaan löytyä tarjoajan nettohinnastosta. Tarjouspyynnössä ei myöskään ole ilmoitettu, että tarjouksessa olisi tullut esittää tarjottavasta tuotteesta esimerkiksi tuotekoodi tai ilmoittaa, mistä kohtaa nettohinnastoa tuotteen hinta on löydettävissä.

Edellä todettuun nähden ja tarjouspyyntöä kokonaisuutena arvioiden korkein hallinto-oikeus katsoo, toisin kuin markkinaoikeus, että tarjottujen hintojen todentamiseksi riittävää on ollut se, että tarjotut hinnat ovat olleet johdettavissa tarjoajan nettohinnastosta.

Kun otetaan lisäksi huomioon se, ettei tarjouspyynnössä ole vaadittu tarjoajaa tarjouksessaan esittämään koottujen tuotteiden osalta selvitystä siitä, mistä komponenteista tuote koostuu, korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei Isku Interior Oy:n tarjousta tule pitää tarjouspyynnön vastaisena yksin siitä syystä, etteivät yhtiön tuoteposition 2/työpöydät riveille työpöytä 1 ja 2 tarjoamien tuotteiden hinnat sellaisinaan löydy yhtiön nettohinnastosta, eikä siitä syystä, ettei tarjouksessa ole oma-aloitteisesti selvitetty, millä tavoin tuotteiden hinnat ovat löydettävissä yhtiön nettohinnastosta ja mistä hinnastossa mainituista komponenteista tuotteet koostuvat.

Sekä Isku Interior Oy että Martela Oyj ovat tarjouksissaan vastanneet "kyllä" tarjoushintojen perustumista nettohinnastoon koskevaan vähimmäisvaatimukseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajien tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä epäillä niiden oikeellisuutta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Isku Interior Oy:n nettohinnastosta poimittujen komponenttien hintojen perusteella edellä mainittujen kahden tarjotun kootun tuotteen hinnat ovat vastanneet Isku Interior Oy:n tarjouslomakkeilla työpöydiksi 1 ja 2 ilmoittamia hintoja.

Isku Interior Oy:n työpöydiksi 1 ja 2 tarjouslomakkeilla tarjoamat tuotteet yhtäältä sekä Martela Oyj:n ja markkinaoikeuden edellä viittaamat yhtiön nettohinnastossa mainitut tuotteet toisaalta eivät ole olleet nimikkeiltään täysin vastaavia. Kun otetaan lisäksi huomioon edellä mainittu tarjoajien sitoutuminen hintoja koskevaan vähimmäisvaatimukseen, Isku Interior Oy:n esittämä selvitys siitä, mistä nettohinnastossa mainituista komponenteista sen tarjoamat edellä mainitut tuotteet ovat koostuneet, ja komponenttien yhteissummien vastaavuus yhtiön tarjouslomakkeilla ilmoittamiin hintoihin nähden, Isku Interior Oy:n tarjousasiakirjat eivät ole olleet keskenään ristiriitaiset niin, että hankintayksikön olisi ollut syytä epäillä yhtiön tarjouksessa ilmoitettua.

Edellä olevan perusteella ja kun muutoin otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa esitetty selvitys, hankintayksikkö ei ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut Isku Interior Oy:n tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, että yhtiön tarjoushinnat eivät olisi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla perustuneet yhtiön nettohinnastoon. Markkinaoikeuden ei siten olisi tullut esittämällään perusteella kumota hankintapäätöstä.

Markkinaoikeuden päätös on näin ollen kumottava siltä osin kuin sillä on kumottu Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan tekemä hankintapäätös 25.6.2015 § 48 sekä kielletty hankintapäätöksen täytäntöönpano ja asetettu kuntayhtymälle uhkasakko hankintapäätöksen täytäntöönpanon kiellon tehosteeksi.

Kun otetaan huomioon se, ettei hinnaltaan halvimman tarjouksen jättäneen Isku Interior Oy:n tarjousta ole pidettävä tarjouspyynnön vastaisena markkinaoikeuden katsomalla perusteella, ei asiassa ole tarpeen lausua Martela Oyj:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

1.3 Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Isku Interior Oy joutuisi pitämään asian käsittelystä markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätös on kumottava myös siltä osin kuin Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylätty. Martela Oyj on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys ja erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei ole kohtuutonta, että Martela Oyj joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan siltä osin kuin Isku Interior Oy on velvoitettu korvaamaan niitä. Markkinaoikeuden päätös on tämän vuoksi kumottava myös siltä osin kuin Isku Interior Oy on velvoitettu korvaamaan Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulut. Isku Interior Oy on vapautettava velvollisuudesta korvata Martela Oyj:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Martela Oyj:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Isku Interior Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Martela Oyj on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuulliseksi harkitulla määrällä viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

3. Täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä ja täytäntöönpanoon liittyvää määräystä koskevista vaatimuksista ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Matti Halén, Outi Suviranta, Anne Nenonen, Antti Pekkala ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 23.2.2017