Muu päätös 789/2017

Maksutalletus (Hollolan kunta)

Antopäivä: 24.2.2017
Taltionumero: 789
Diaarinumero: 1144/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T789

Asia Maksutalletusta koskeva valitus

Valittaja Hollolan kunta

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 3.3.2014 nro 14/0157/3

Asian aikaisempi käsittely

Lemminkäinen Oyj on 14.1.2014 päivätyssä ilmoituksessaan ja sen 16.1.2014 muutoksessa pyytänyt saada tallettaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Hollolan kunnalle suoritettavan, Helsingin käräjäoikeuden tuomiolla ensisijaisesti Lemminkäinen Oyj:n maksettavaksi tuomitun 447 604,29 euron korvauksen talletusilmoituksesta lähemmin ilmenevin ehdoin, koska maksunsaaja on kieltäytynyt vastaanottamasta suoritusta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 17.1.2014 tekemällään päätöksellä (ESAVI/249/06.01.06/2014) päättänyt ottaa vastaan talletuksen ja siirtää talletetut varat rahalaitokseen korkoa kasvamaan, kunnes asiassa toisin määrätään. Aluehallintovirasto on päätöksessään sovellettavina säännöksinä viitannut rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (maksutalletuslaki) 1, 2, 3 ja 6 §:ään.

Hollolan kunta on vaatinut Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista viivästyskorkoineen.

Hollolan kunta on perustellut vaatimuksiaan esittämällä muun ohella, että aluehallintoviraston päätös vaikuttaa välittömästi Hollolan kunnan oikeuteen, koska laillisesti tehty talletus vapauttaa suoritusvelvollisen viivästysseuraamuksista. Hollolan kunnalla on siten oikeus valittaa asianosaisena aluehallintoviraston päätöksestä.

Jos hovioikeus tai korkein oikeus toteaa korvattavan määrän olevan käräjäoikeuden tuomitsemaa suurempi, on kunnan saatava ollut talletettua määrää suurempi alusta lähtien. Koska velkojalla on ollut oikeus kieltäytyä osasuorituksesta, suorituksen tallettamiselle ei ole ollut laillisia edellytyksiä. Tallettaminen ei ole vapauttanut velallista miltään osin suoritus- tai koronmaksuvelvollisuudesta. Suorituksen tallettamisella aluehallintovirastoon ei voida kiertää korkolain säännöksiä ja velvoiteoikeuden yleisiä oppeja.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, jättänyt tutkimatta Hollolan kunnan valituksen ja hylännyt kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Hallinto-oikeus on lausunut päätöksensä perusteluina seuraavaa:

Hollolan kunnan valitusoikeus

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Vahingonkorvauksen maksamiseksi tehdyn suorituksen pätevyyttä ja korvausvelalle maksettavaa korkoa koskevat velkojan ja velallisen erimielisyydet ovat yleisten tuomioistuinten käsiteltäviksi kuuluvia yksityisoikeudellisia riita-asioita, joita ei voida ratkaista hallinnossa rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain mukaiseen talletushakemukseen annettavalla päätöksellä. Tallettajan ja velkojan erimielisyys yksityisoikeudellisesta suoritusvelvollisuudesta vapautumiseksi tehdyn talletuksen edellytysten täyttymisestä voidaan tutkia kyseistä suoritusvelvollisuutta koskevassa oikeudenkäynnissä yleisessä tuomioistuimessa.

Aluehallintoviraston päätös Lemminkäinen Oyj:n talletuksen vastaanottamisesta ei edellä todettu huomioon ottaen sisällä ratkaisua, joka välittömästi vaikuttaisi Hollolan kunnan oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen. Hollolan kunnalla ei siten ole oikeutta valittaa aluehallintoviraston päätöksestä.

Oikeudenkäyntikulut

Valituksen jäädessä tutkimatta Hollolan kunnalle ei määrätä korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 momentti, 51 § 2 momentti ja 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Marja Tuominen ja Jussi-Pekka Lajunen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hollolan kunta on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen sekä velvoittaa Suomen valtion korvaamaan Hollolan kunnan asianosais- ja oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Lisäksi Hollolan kunta on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää asian lepäämään, kunnes vahingonkorvausta koskeva riita-asia on ratkaistu lainvoimaisesti.

Hollolan kunta on esittänyt vaatimustensa perusteluina muun ohella, että Hollolan kunta on aluehallintoviraston päätöksen välittömien oikeusvaikutusten kohde ja siten asianosainen. Hollolan kunnan oikeus viivästyskorkoon talletetun määrän osalta saattaa riippua siitä, katsotaanko tallettamisen edellytysten olevan olemassa tai hyväksyykö aluehallintovirasto talletuspäätöksen. Lemminkäinen Oyj:n talletus ei ole asianmukainen eikä kunta hyväksy sitä.

Lemminkäinen Oyj ei ole tarjoutunut maksamaan velkaansa täysimääräisenä, sillä talletettu rahamäärä ei ole vastannut Hollolan kunnan saatavaa asiassa. Saatavan määrä käy ilmi käräjäoikeuden tuomiossa kuvatusta Hollolan kunnan kannevaatimuksesta. Tarjous tätä pienemmästä suorituksesta on osasuoritus, jota velkojalla ei ole velvollisuutta hyväksyä. Hollolan kunta ei ole viivästynyt maksutalletuslain mukaan, eikä velallinen vapaudu viivästysseuraamuksista edes osasuoritusta vastaavalta osalta. Hollolan kunnalla on ollut perusteltu syy kieltäytyä vastaanottamasta osasuoritusta. Korkein oikeus ratkaisee mahdollisesti kysymyksen velan oikeasta määrästä. Ylemmän oikeusasteen todetessa kartellivelan määrän olevan käräjäoikeuden tuomitsemaa määrää suurempi, on määrä ollut suurempi alusta lähtien. Aluehallintovirasto ei olisi saanut hyväksyä talletusta.

Maksutalletuslaissa velkojan viivästyksellä tarkoitetaan asiallisesti samaa kuin korkolain säännöksissä ja velvoiteoikeuden yleisissä opeissa, joita velallinen ei saa talletusmenettelyyn turvautumalla kiertää.

Lemminkäinen Oyj on selityksessään vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää Hollolan kunnan valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä ja jättää Hollolan kunnan vaatimuksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen kumoamisesta tutkimatta taikka hylkää sen. Lisäksi Lemminkäinen Oyj on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Hollolan kunnan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Lemminkäinen Oyj on vielä vaatinut, että vaatimus asian lepäämään jättämisestä hylätään.

Lemminkäinen Oyj on vaatimustensa tueksi esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätös valituksen tutkimatta jättämisestä on lainmukainen. Aluehallintoviraston päätös on maksutalletuslain mukainen, koska Hollolan kunnan kieltäydyttyä vastaanottamasta Lemminkäinen Oyj:n suoritusta ovat edellytykset maksutalletukselle olleet olemassa. Hollolan kunta ei ole edes väittänyt, että nämä edellytykset eivät olisi täyttyneet. Väitetyn saatavan määrällinen riidattomuus ei ole maksutalletuksen hyväksymisen edellytys.

Maksutalletuslain perusteella velallinen voi tallettaa lainvoimaa vailla olevaan tuomioon perustuvan vahingonkorvaussaatavan aluehallintovirastoon velkojan kieltäytyessä ottamasta maksua vastaan. Maksutalletuslaki on säädetty juuri tällaista tilannetta varten, jotta velkoja ei voi perusteettomasti estää velallista suorittamasta lainvoimaa vailla olevaan tuomioon perustuvaa saatavaa.

Aluehallintovirasto on päätöksessään todennut, että Lemminkäinen Oyj:n hakemus on perustunut siihen, että Hollolan kunta on kieltäytynyt sille tarjotusta suorituksesta.

Aluehallintoviraston tehtävänä on tarkistaa, että velallisen ilmoittama syy on joku maksutalletuslain tarkoittamista talletuksen tekemisen edellytyksistä. Aluehallintovirasto ei ratkaise kysymyksiä velvoitteen oikeellisuudesta ottaessaan vastaan talletuksia. Sitä koskevat riidat on käsiteltävä yleisessä tuomioistuimessa. Aluehallintoviraston päätös ei siten vaikuta välittömästi Hollolan kunnan oikeusasemaan. Myös kunnan väitteet viivästyskorkojen kertymisestä ovat perusteettomia. Viivästyskorkojen kertyminen on lakannut korkolain mukaan, kun velkaa ei ole voitu velkojasta johtuvasta syystä maksaa oikeassa ajassa. Aluehallintoviraston päätös ei ole vaikuttanut välittömästi Hollolan kunnan oikeusasemaan tältäkään osin.

Lemminkäinen Oyj:n tekemä talletus on käräjäoikeuden tuomion mukainen kokonaissuoritus eikä väitetty osasuoritus. Hollolan kunnan väitteet, että sen saatava Lemminkäinen Oyj:ltä olisi suurempi kuin mitä käräjäoikeus on tuominnut, eivät vaikuta Lemminkäinen Oyj:n oikeuteen tehdä maksutalletus käräjäoikeuden tuomion mukaisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan esittänyt, että asiassa ei ole esitetty perusteita aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseksi.

Aluehallintovirasto on lausunnossaan esittänyt muun ohella seuraavaa:

Talletuksen perusteena on ollut Helsingin käräjäoikeuden tuomio. Ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n mukaan täytäntöönpanoperusteita ovat tuomioistuimen riita- tai rikosasiassa antama tuomio. Saman lain 5 §:n 1 momentin, oikeastaan 2 luvun 5 §:n 1 momentin, mukaan lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden tuomio, jossa on asetettu maksuvelvoite, saadaan panna täytäntöön, jollei velallinen aseta vakuutta hakijan saatavasta, ulosottomaksusta ja mahdollisista täytäntöönpanokuluista. Edellä mainitulla perusteella tallettajalla on ollut maksutalletuslain 1 §:n mukaisesti suoritusvelvollisuus.

Tallettaja on talletuslomakkeissa ilmoittanut, että velkoja on kieltäytynyt tarjouksesta suorittaa sille Helsingin käräjäoikeuden tuomion mukainen korvaus. Talletuslomakkeen liitteestä ilmenee kieltäytymisen perusteena olevan se, ettei tallettajan tarjous vastaa velkojan saatavan määrää.

Aluehallintovirasto toimii talletusasioissa niin sanottuna passiivisena vastaanottajana eikä se tutki, onko talletettu määrä oikea. Talletuksen määrän oikeellisuudesta vastaa tallettaja. Virasto tutkii suoritusvelvollisuuden olemassaolon ja sen, että suoritusta ei ole voitu maksaa maksutalletuslaissa mainituista syistä, joista yksi on se, että suorituksen vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta suoritusta.

Maksutalletuslain mukaan kysymys on ilmoituksesta, joka tehdään aluehallintovirastolle, ei hakemuksesta. Kysymyksessä ei ole hallintolain mukainen hallintoasia, jossa kuultaisiin eri osapuolia. Maksutalletuslain mukaan tallettaja ilmoittaa tallettamisesta siihen oikeutetulle, mutta kuulemista ei maksutalletuslaki edellytä, eikä hallintolakia tältä osin sovelleta.

Hollolan kunta on Lemminkäinen Oyj:n selitykseen antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Mikäli talletus aluehallintovirastoon vapauttaa Lemminkäinen Oyj:n suoritusvastuusta ja katkaisee viivästyskoron kertymisen Hollolan kunnan lukuun talletetulle summalle, on Hollolan kunta talletuspäätöksen välittömien oikeusvaikutusten kohde. Hollolan kuntaa olisi siten tullut kuulla talletuspäätöstä tehtäessä. Aluehallintoviraston olisi tullut tutkia, täyttyvätkö talletuksen tekemisen edellytykset.

Mikäli talletus aluehallintovirastoon ei vapauta velallista suoritusvelvollisuudestaan, täytyy Hollolan kunnalla olla oikeus nostaa asiaa koskeva kanne myöhemmin yleisessä tuomioistuimessa. Maksutalletuslaissa ei ole säädetty oikeasta valitustiestä. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty lähinnä kanteen ajamisesta tuomioistuimessa ja talletusviranomaisen syyttämistä virkavirheestä. Talletuksen edellytysten täyttymistä ei voida tutkia kyseistä suoritusvelvollisuutta koskevassa oikeudenkäynnissä.

Hollolan kunnan oikeusasema on erityisen epäselvä, koska oikeuskirjallisuuden mukaan velkojan ottaessa pois talletetun rahamäärän tai muutoin hyväksyessä talletuksen raukeaa kysymys talletuksen asianmukaisuudesta.

Hollolan kunta on antanut vastaselityksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunnosta.

Lemminkäinen Oyj:lle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu tiedoksi Hollolan kunnan vastaselitykset.

Hollolan kunta on ilmoittanut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa määräksi 7 122,50 euroa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa lausuma Hollolan kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta.

Lemminkäinen Oyj on ilmoittanut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa määräksi 6 015,33 euroa.

Hollolan kunta on Lemminkäinen Oyj:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta koskevassa lausumassaan esittänyt muun ohella, että Lemminkäinen Oyj:llä ei ole oikeutta saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan asiassa. Käsiteltävä asia on hallintoasia, eikä Lemminkäinen Oyj ole tässä asiassa sellaisessa asemassa, että Hollolan kunnalla voisi olla velvollisuus korvata sen kustannuksia asiassa. Asian luonne huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Lemminkäinen Oyj joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lemminkäinen Oyj on vastannut kolmeen käytännössä identtiseen asiaan. Selityksiä on ollut laatimassa viisi lakimiestä, mikä johtaa väistämättä päällekkäiseen ja osin tehottomaan työhön. Tämä ei voi koitua Hollolan kunnan vahingoksi. Lemminkäinen Oyj:n oikeudenkäyntikululaskelmasta ei käy ilmi kunkin lakimiehen tuntiveloitus. Laskun kohtuullisuuteen ei siten osin voida ottaa kantaa. Hollolan kunta on paljoksunut Lemminkäinen Oyj:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrää 4 000 euroa ylittävältä osalta.

Lemminkäinen Oyj:lle on annettu tiedoksi Hollolan kunnan lausuma.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen asian käsittelyn lykkäämisestä.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Enemmän viivästyksen välttämiseksi korkein hallinto-oikeus ottaa välittömästi ratkaistavakseen Hollolan kunnan valituksen aluehallintoviraston päätöksestä. Valitus hylätään.

3. Korkein hallinto-oikeus hylkää Hollolan kunnan ja Lemminkäinen Oyj:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Perustelut

1. Vaatimus asian käsittelyn lykkäämisestä

Hollolan kunta on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää asian lepäämään, kunnes vahingonkorvausta koskeva riita-asia on ratkaistu lainvoimaisesti.

Kun otetaan huomioon, mitä jäljempänä pääasian yhteydessä on asiasta lausuttu, asian käsittelyä ei ole syytä lykätä valituksessa esitetyllä tavalla.

2. Pääasia

2.1 Hollolan kunnan oikeus valittaa aluehallintoviraston maksutalletusasiaa koskevasta päätöksestä

2.1.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensinnä ratkaistavana, onko Hollolan kunnalla ollut oikeus valittaa aluehallintoviraston maksutalletuslain nojalla tekemästä päätöksestä tallettaa Lemminkäinen Oyj:n ilmoituksesta Hollolan kunnalle suoritettava Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaa vailla olevan tuomion mukainen korvaus.

2.1.2 Sovellettavat oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hallintolainkäyttölain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen lakiehdotuksen 6 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 217/1995 vp, s. 39) on todettu muun ohella, että valitusoikeus olisi toisaalta sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, mutta johon päätöstä ei ole muodollisesti kohdistettu. Valitusoikeutta ei voitaisi hallituksen esityksen mukaan johtaa yksinomaan päätöksen välillisistä vaikutuksista. Välittömyyskriteerin soveltuvuutta arvioitaessa olisi kiinnitettävä huomiota kunkin asian laatuun ja asiassa ilmenevään oikeusturvan tarpeeseen.

Rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamista velan maksuna tai vapautumiseksi muusta maksuvelvollisuudesta annetun lain (jäljempänä maksutalletuslaki) 1 §:n 1 momentin mukaan, jos se, jolla on toiselta saatavana rahaa, arvopapereita tai asiakirjoja, kieltäytyy suoritusta vastaanottamasta taikka hänen poissaolonsa, sairautensa tai muu sellainen syy estää suorituksen, suoritusvelvollisella on oikeus tallettaa suoritettava aluehallintovirastoon ja siten vapautua suoritusvelvollisuudestaan.

Maksutalletuslain 2 §:n 1 momentin mukaan sen, joka tahtoo 1 §:ssä mainitulla tavalla tallettaa suoritettavan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti suorituspaikan aluehallintovirastolle. Ilmoituksessa on mainittava syy, johon vaatimus suoritusvelvollisuuden täyttämisestä tallettamalla perustuu, sekä kaikki ne seikat, joiden tunteminen on tarpeen luovutettaessa talletettua siihen oikeutetulle. Pykälän 2 momentin mukaan tallettamisesta on suoritusvelvollisen ilmoitettava talletettuun oikeutetulle viipymättä, jos se on mahdollista, tai, jos useammat vaativat talletettua itselleen, kullekin heistä.

Maksutalletuslain 5 §:n 2 momentin mukaan, jos tallettaja ilman laillista syytä on laiminlyönyt 2 §:n 2 momentissa säädetyn ilmoituksen, korvatkoon siitä aiheutuneen vahingon.

Maksutalletuslain 6 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirastoon sanotun lain nojalla talletetut varat on talletettava viipymättä luottolaitokseen. Luottolaitokseen talletetuille varoille maksettavan koron saa se, joka saa nostaa talletuksen.

Hallituksen esityksessä ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 92/1996 vp) on muun ohella maksutalletuslakia ehdotettu muutettavaksi siten, että varojen talletukset tehtäisiin ulosotonhaltijan asemesta lääninhallitukseen. Hallituksen esityksessä on todettu, että koska lääninhallitus esityksen mukaan käsittelee talletusasiat yleishal­lintoviranomaisena, lääninhallituksen talletusasiassa antamaan valituskelpoiseen ratkaisuun haettaisiin muutosta hallintoasioita koskevassa järjestyksessä. Samaan kokonaisuuteen liittyen hallituksen esityksessä laiksi ulosoton viranomaisia ja muutoksenhakua sekä ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevan uudistuksen siirtymäsäännöksistä (HE 93/1996 vp) on todettu, että ulosotonhaltijan lakkauttamisen yhteydessä ehdotetaan, että maksutalletuslain mukaiset talletusasiat käsittelee lääninhallitus. Valitusoikeus lain voimaantulon jälkeen vireille tulevassa talletusasiassa tehdystä päätöksestä ratkaistaisiin muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain (154/50, jäljempänä hallintovalituslaki) säännösten nojalla.

Hallintovalituslaki on kumottu 1.12.1996 voimaantulleella hallintolainkäyttölailla. Lääninhallitusten tehtävät ovat puolestaan siirtyneet aluehallintovirastoille aluehallintovirastoista annetulla lailla, joka on tullut voimaan 1.1.2010 valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain nojalla.

Aluehallintovirastoista annetun lain muutoksenhakua koskevan 23 §:n 1 momentin mukaan, jollei muualla laissa toisin säädetä, aluehallintoviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

2.1.3 Tosiseikat

Helsingin käräjäoikeus on tuomiollaan 28.11.2013 (nro 13/65000) velvoittanut Lemminkäinen Oyj:n suorittamaan Hollolan kunnalle korvausta kunnan Lemminkäinen Oyj:n kanssa tekemistä asfaltointisopimuksista maksamasta ylihinnasta korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen, korkolain 3 §:n 2 momentin nojalla maksettavaa tuottokorkoa, korkolain 4 §:n 1 momentin nojalla maksettavaa viivästyskorkoa tuottokorolle sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen.

Lemminkäinen Oyj on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 14.1.2014 maksutalletuslain mukaisen ilmoituksen ja 16.1.2014 sitä koskevan muutoksen. Lemminkäinen Oyj on yksilöinyt talletettavan rahamäärän olevan 447 604,29 euroa sekä tallettamisen perusteena olevan velkojan kieltäytyminen yhtiön tarjouksesta suorittaa velkojalle Helsingin käräjäoikeuden edellä mainitussa tuomiossa yhtiön maksettavaksi tuomittu korvaus.

Ilmoituksen liitteen 1 mukaan Lemminkäinen Oyj tarjoutui suorittamaan käräjäoikeuden Hollolan kunnalle tuomitsemat maksut kokonaisuudessaan. Hollolan kunta ei toimittanut Lemminkäinen Oyj:lle yhtiön ensin puhelimitse ja sitten kirjallisesti pyytämiä pankkiyhteystietoja yhtiön tarjoamia, käräjäoikeuden tuomitsemia korvauksia kattavia suorituksia varten.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 17.1.2014 (ESAVI/249/06.01.06/2014) hyväksynyt talletuksen ja siirtänyt talletetut varat rahalaitokseen korkoa kasvamaan, kunnes asiassa toisin määrätään.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on jättänyt Hollolan kunnan aluehallintoviraston päätöstä koskevan valituksen tutkimatta katsoen, että Lemminkäinen Oyj:n talletuksen vastaanottaminen ei sisällä hallinto-oikeuden päätöksessä todettu huomioon ottaen ratkaisua, joka välittömästi vaikuttaisi Hollolan kunnan oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen.

Hollolan kunta katsoo valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että kunnalla on oikeus valittaa aluehallintoviraston päätöksestä, sillä päätös vaikuttaa välittömästi kunnan oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen.

Hollolan kunnan mukaan maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaiset tallettamisen edellytykset eivät asiassa täyty. Lemminkäinen Oyj ei ole tarjoutunut maksamaan velkaansa täysimääräisenä, sillä talletettu rahamäärä ei ole vastannut Hollolan kunnan saatavaa asiassa. Tarjous kannevaatimusta pienemmästä suorituksesta on osasuoritus, jota velkojalla ei ole velvollisuutta hyväksyä. Hollolan kunta ei ole viivästynyt maksutalletuslain mukaan, eikä velallinen vapaudu viivästysseuraamuksista edes osasuoritusta vastaavalta osalta.

Lemminkäinen Oyj katsoo selityksessään korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että Hollolan kunnalla ei ole valitusoikeutta aluehallintoviraston päätöksestä, sillä kysymys ei ole kunnan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttavasta päätöksestä.

Lemminkäinen Oyj:n mukaan aluehallintoviraston päätös on maksutalletuslain mukainen, koska Hollolan kunnan kieltäydyttyä vastaanottamasta Lemminkäinen Oyj:n suoritusta ovat edellytykset maksutalletukselle olleet olemassa. Väitetyn saatavan määrällinen riidattomuus ei ole maksutalletuksen hyväksymisen edellytys.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle todennut, että virasto toimii maksutalletuslain mukaisissa asioissa niin kutsuttuna passiivisena tallettajana. Aluehallintovirasto tutkii maksutalletuslain nojalla suoritusvelvollisuuden olemassaolon ja sen, että suoritusta ei ole voitu maksaa esimerkiksi sen vuoksi, että suorituksen vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta suoritusta.

2.1.4 Oikeudellinen arviointi valitusoikeudesta

Asiassa sovellettavan maksutalletuslain 1 §:n 1 momentissa säädetään suoritusvelvollisen oikeudesta tallettaa muun ohella suoritettava rahamäärä aluehallintovirastoon ja siten vapautua suoritusvelvollisuudestaan tilanteessa, jossa velkoja kieltäytyy suoritusta vastaanottamasta.

Kysymyksessä on velallisaloitteinen menettely, jonka avulla pyritään suojaamaan velallisen oikeuksia tilanteessa, jossa velkoja kieltäytyy ottamasta vastaan suoritusta. Velallisen kannalta tällainen menettely on välttämätön, sillä ilman mahdollisuutta tehdä velkojan nimiin asianosaisista riippumattomalle taholle tämäntyyppistä talletusta, velallisen ei olisi mahdollista katkaista saatavan pääomalle, tuottokorolle ja oikeudenkäyntikuluja koskevalle korvaukselle tulevien viivästyskorkojen kertymistä, mistä käsillä olevassa asiassakin on kysymys.

Asianosaisista riippumattomana tahona maksutalletuslain mukaisissa talletusasioissa toimii aluehallintovirasto. Edellä kohdassa 2.1.2 mainittujen hallituksen esitysten (HE 92/1996 vp ja HE 93/1996 vp) mukaisesti aluehallintovirasto käsittelee talletusasiat yleishallintoviranomaisena.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston talletusasiassa tekemää päätöstä on pidettävä valituskelpoisena hallintopäätöksenä. Aluehallintoviraston talletusasiassa antamaan valituskelpoiseen hallintopäätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölain järjestyksessä.

Talletusasiassa oikeussuojan tarve kohdistuu ensisijaisesti talletuksen tekevään tahoon, joka vapautuu talletuksen tekemisen johdosta maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaisesti suoritusvelvollisuudestaan. Velallisen oikeussuojan tarve konkretisoituu tilanteessa, jossa aluehallintovirasto kieltäytyy tekemästä velallisen ilmoittamaa talletusta. Vaikka velallisen onkin aluehallintoviraston kieltäytyessä tekemästä talletusta mahdollista tehdä uusi talletusilmoitus, ei tämä tarjoa velalliselle riittävää oikeussuojakeinoa. Uuden talletusilmoituksen tekeminen viivästyttää maksutalletuslain 1 §:n 1 momentissa säädetyn suoritusvelvollisuuden katkeamista koskevan vaikutuksen alkamista. Velallisen oikeussuoja edellyttää siten, että velallinen voi saattaa hallintolainkäytön järjestyksessä arvioitavaksi, ovatko aluehallintoviraston perusteet hylätä talletuksen tekemistä koskeva ilmoitus olleet lainmukaiset.

Sen paremmin maksutalletuslaista kuin sen esitöistä tai muista tässä asiassa merkityksellisistä oikeusohjeista ei kuitenkaan ilmene, onko sillä taholla, jonka hyväksi talletus on tehty, oikeus valittaa aluehallintoviraston talletusasiaa koskevasta päätöksestä. Kun asiasta ei ole erityisesti säädetty, tulee asiaa näin ollen arvioida hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin nojalla.

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt Hollolan kunnan valituksen tutkimatta muun ohella sillä perusteella, että tallettajan ja velkojan erimielisyys yksityisoikeudellisesta suoritusvelvollisuudesta vapautumiseksi tehdyn talletuksen edellytysten täyttymisestä voidaan tutkia kyseistä suoritusvelvollisuutta koskevassa oikeudenkäynnissä yleisessä tuomioistuimessa. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin toteaa, että aluehallintoviraston on maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaista talletusasiaa ratkaistessaan tutkittava, täyttyvätkö maksutalletuslain mukaiset talletuksen tekemisen edellytykset. Maksutalletuslain mukaisten talletusten edellytysten tutkimisen lainmukaisuutta ei voida saattaa yleisten tuomioistuinten arvioitavaksi.

Hollolan kunta ja Lemminkäinen Oyj ovat eri mieltä siitä, mitä maksutalletuslain mukaisten talletuksen tekemisen edellytysten tutkiminen ratkaistavana olevassa asiassa tarkoittaa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintovirasto tutkii maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaista talletusasiaa ratkaistessaan, onko kysymyksessä maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukainen saatava, onko velkoja kieltäytynyt maksutalletuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vastaanottamasta suoritusta ja onko ilmoituksessa aluehallintovirastolle mainittu maksutalletuslain 2 §:n 1 momentin mukaisesti syy, johon vaatimus suoritusvelvollisuuden täyttymisestä tallettamalla perustuu.

Maksutalletuslain mukaisen talletusasian ratkaisemisen yhteydessä ei sen sijaan voida tutkia yksityisoikeudellisen saatavan määrän tai perusteen lainmukaisuutta.

Maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaisesti suoritusvelvollinen vapautuu suoritusvelvollisuudestaan talletettuaan suoritettavan aluehallintovirastoon. Edellä todetusti talletusta koskeva sääntely suojaa ensisijaisesti velallista velkojan kieltäytyessä vastaanottamasta suoritusta. Aluehallintoviraston talletusasiassa tekemän päätöksen on kuitenkin katsottava vaikuttavan hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaisesti myös velkojana olevan Hollolan kunnan oikeuteen, etuun ja velvollisuuteen. Suoritusvelvollisena olevan Lemminkäinen Oyj:n vapautuminen suoritusvelvollisuudesta talletuksen tekemisellä katkaisee Hollolan kunnan oikeuksien kannalta merkityksellisten viivästyskorkojen kertymisen Helsingin käräjäoikeuden edellä mainitun tuomion mukaisille korvauksille. Mikäli Hollolan kunnalla ei katsottaisi olevan maksutalletuslain mukaisessa menettelyssä valitusoikeutta aluehallintoviraston talletusasiassa tekemästä päätöksestä, ei kunnalla olisi mahdollista saada missään muussakaan oikeudenkäynnissä tuomioistuimen arvioitavaksi, täyttyvätkö maksutalletuslain mukaiset talletuksen tekemisen edellytykset.

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaista valitusoikeutta arvioidaan yleisesti sillä tavoin, että kysymyksessä olevan oikeussuhteen kaikilla asianosaisilla on etuaan, oikeuttaan ja velvollisuuttaan koskevassa asiassa valitusoikeus. Tässä arvioinnissa merkityksellistä on, millä tavoin viranomaisen tai hallintotuomioistuimen päätös vaikuttaa julkisoikeudelliseen oikeussuhteen eri osapuoliin.

Talletusasian oikeudellista merkitystä suorituksensaajalle ilmentää osaltaan myös se, että suoritusvelvollisen on maksutalletuslain 2 §:n 2 momentin nojalla ilmoitettava talletukseen oikeutetulle tallettamisesta viivytyksettä ja että maksutalletuslain 5 §:n 2 momentissa on ilmoitusvelvollisuutta koskevan laiminlyönnin varalta säädetty myös mahdollisuudesta vahingonkorvaukseen. Maksutalletuslain mukainen suoritusvelvollisen ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan ole Hollolan kunnan kannalta riittävä oikeussuojakeino, eikä se korvaa kunnan oikeutta saattaa aluehallintoviraston talletusasiassa tekemän päätöksen lainmukaisuutta tuomioistuimen arvioitavaksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että valitusoikeutta arvioitaessa merkitystä ei voida antaa sille, että maksutalletuslain 1 §:n 2 momentin nojalla suoritusvelvollisella on oikeus tehdä maksutalletuslain mukainen ilmoitus aluehallintovirastolle lisäksi tilanteessa, jossa suoritusvelvollinen ei tiedä, kenelle suoritus on toimitettava. Tämä koskee ratkaistavana olevaan asiaan verrattuna oikeudellisesti erilaista tilannetta. Maksutalletuslain 1 §:n 2 momentin mukaisessa asiassa velallinen ei kykene yksilöimään velkojaa, eikä aluehallintoviraston velvollisuutena tällöin luonnollisestikaan ole talletusasiaa ratkaistessaan tutkia maksutalletuslain 1 §:n 1 momenttia sovellettaessa olennaista kysymystä velkojan kieltäytymisestä. Maksutalletuslain 1 §:n 2 momentista ei näin ollen ole tehtävissä johtopäätöksiä velkojan valitusoikeuden laajuudesta maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaisessa asiassa.

Hollolan kunnan oikeussuoja asiassa edellyttää siten, että kunta voi saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi, ovatko maksutalletuslain mukaiset, edellä todetut edellytykset talletuksen tekemiselle täyttyneet.

2.1.5 Johtopäätös

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston talletusasiassa tekemä päätös vaikuttaa Hollolan kunnan etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hollolan kunnalla on näin ollen oikeus valittaa aluehallintoviraston päätöksestä ja hallinto-oikeuden olisi tullut tutkia kunnan valitus.

Koska hallinto-oikeudella on ollut asiasta eri käsitys, on hallinto-oikeuden valituksenalainen päätös Hollolan kunnan korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemästä valituksesta kumottava. Asia tulisi palauttaa tämän johdosta hallinto-oikeudelle asian tutkimista varten.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valittajana oleva Hollolan kunta, täällä selityksen antanut Lemminkäinen Oyj sekä täällä lausunnon antanut, valituksenalaisen päätöksen talletusasiassa tehnyt aluehallintovirasto ovat kirjelmissään ottaneet kantaa sekä maksutalletuslain mukaisen talletuksen tekemisen edellytysten täyttymiseen että menettelyyn aluehallintovirastossa. Enemmän viivästyksen välttämiseksi korkein hallinto-oikeus ottaa, asiaa hallinto-oikeudelle palauttamatta, asian välittömästi ratkaistavakseen.

2.2 Hollolan kunnan kuuleminen aluehallintovirastossa

2.2.1 Asiassa ratkaistava kysymys

Asiassa tulee aluehallintoviraston menettelyyn liittyen arvioitavaksi, olisiko viraston tullut kuulla Hollolan kuntaa ennen talletuksen vastaanottamista ja mikä merkitys kuulematta jättämiselle on asiassa annettava.

2.2.2 Sovellettavat oikeusohjeet

Hallintolain 11 §:n 1 momentin mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Hallintolain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen lakiehdotuksen 11 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002 vp, s. 68 ja 69) on todettu muun ohella, että ehdotettu säännös on kirjoitettu väljään muotoon, jotta se mahdollistaisi riittävän joustavuuden ja tapauskohtaisen harkinnan asianosaisaseman määräytymisessä.

Hallituksen esityksen mukaan hallintoasian käsittelyssä sovellettavaa asianosaiskäsitettä ei ole tarkoituksenmukaista rajata suppeammaksi kuin hallintolainkäytössä noudatettavat valitusoikeuden perusteet. Lähtökohtana kuitenkin olisi, etteivät pelkästään asiaan liittyvät tosiasialliset intressit riittäisi tuottamaan laissa tarkoitettua asianosaisasemaa. Vaikutusten tulee olla oikeudellisia. Edelleen hallituksen esityksessä on todettu, että asianosaisaseman perusteita arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, millainen yhteys tällaisella henkilöllä on käsiteltävänä olevaan asiaan. Ratkaisevaa on, voidaanko asiassa tehtävän ratkaisun katsoa koskevan siinä määrin henkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, että se riittää tuottamaan tälle asianosaisaseman. Asianosaisaseman määräytyminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Pykälän 2 momentin mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:

1) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana;

2) asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista;

3) asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä;

4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle; tai

5) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

2.2.3 Oikeudellinen arviointi kuulemisesta

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hallintolain 34 §:ssä hallintoviranomaisille säädetty kuulemisvelvollisuus on tarkoitettu alaltaan laajaksi.

Lähtökohtana on myös maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaisissa asioissa, joissa velallinen on tiedossa, että aluehallintovirasto varaa tällaiselle velkojalle tilaisuuden lausua mielipiteensä maksutalletuslaissa tarkoitettujen yllä jaksossa 2.1.4 oikeudellinen arviointi kuvattujen edellytysten täyttymisestä.

Maksutalletuslain 2 §:n 2 momentin mukainen suoritusvelvollista koskeva velvollisuus ilmoittaa velkojalle talletusasiasta ei korvaa viranomaisen suorittamaa kuulemista. Sanottu ilmoitus tehdään vasta talletuksen tekemisen jälkeen, eikä velkojalla ole tämän ilmoituksen johdosta enää mahdollisuutta ilmaista tehokkaalla tavalla käsitystään maksutalletuslain mukaisten edellytysten täyttymisestä asiassa.

Suoritusvelvollisen on tarpeen saada maksutalletuslain mukainen talletusasia joutuisasti käsitellyksi aluehallintovirastossa. Hallintolain 34 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti maksutalletusasia saattaakin olla menettelyn joutuisuuden turvaamiseksi mahdollista ratkaista asianosaisena olevaa velkojaa kuulematta, jos kuuleminen saattaa esimerkiksi velkojan viivyttelyn vuoksi vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen.

Käsillä olevassa asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Hollolan kunnan kuuleminen olisi vaarantanut päätöksen tarkoituksen toteutumisen. Aluehallintoviraston olisi näin ollen tullut kuulla Hollolan kuntaa ennen talletusasiaa koskevan päätöksen tekemistä.

Koska Hollolan kunta on kuitenkin voinut korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittää käsityksensä asiasta sekä selvitystä aluehallintoviraston päätöksen lainmukaisuudesta, ei aluehallintoviraston päätöstä tule kuulemista koskevan menettelyvirheen perusteella kumota.

2.3 Maksutalletuslain mukaisten edellytysten täyttyminen

2.3.1 Kysymyksenasettelu

Aluehallintoviraston päätöksen osalta arvioitavaksi tulee, onko virasto voinut katsoa maksutalletuslain mukaisten talletuksen edellytysten täyttyvän asiassa. Asian arvioinnin kannalta olennaista on, onko kysymyksessä maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukainen saatava, onko velkoja kieltäytynyt maksutalletuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vastaanottamasta suoritusta ja onko ilmoituksessa aluehallintovirastolle mainittu maksutalletuslain 2 §:n 1 momentin mukaisesti syy, johon vaatimus suoritusvelvollisuuden täyttymisestä tallettamalla perustuu.

2.3.2 Oikeudellinen arviointi edellytysten täyttymisestä

Hollolan kunta on katsonut, että aluehallintoviraston ei olisi tullut hyväksyä Lemminkäinen Oyj:n talletusta, sillä maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukainen saatavaa koskeva vaatimus ei ole täyttynyt. Kunnan mukaan talletuksen määrä ei vastaa kunnan saatavan määrää eikä saatava ole riidaton.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintovirasto on voinut pitää maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaisena saatavana mainitussa Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaa vailla olevassa tuomiossa tuomittua korvauksen määrää tuotto- ja viivästyskorkoineen. Tällainen tuomio on ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1 kohdan mukainen ulosottoperuste, joka on saman lain 2 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla lainvoimaa vaillakin täytäntöönpanokelpoinen. Maksutalletuslain säännöksistä tai sitä koskevista esitöistä ei johdu, että saatavan tulisi talletuksen hetkellä olla selvä ja riidaton. Selvää on, että aluehallintovirasto ei voi maksutalletuslain mukaisessa menettelyssä tutkia riidanalaisen saatavan lainmukaista perustetta tai määrää, vaan näiden seikkojen arviointi tapahtuu yleisessä tuomioistuimessa. Sillä, että Hollolan kunta katsoo kysymyksessä olevan osasuoritus, ei ole asian arvioinnin kannalta näin ollen merkitystä. Maksutalletuksen tekeminen ei myöskään määritä kunnan mahdollisen saatavan lopullista määrää.

Hollolan kunnan mukaan kunta ei ole maksutalletuslain 1 §:n 1 momentissa edellytetysti kieltäytynyt vastaanottamasta suoritusta ennen talletuksen tekemistä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Hollolan kunnan voidaan katsoa maksutalletuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kieltäytyneen vastaanottamasta Lemminkäinen Oyj:n tarjoamaa, käräjäoikeuden mainitun tuomion mukaista korvausta viivästyskorkoineen, kun kunta on kieltäytynyt Lemminkäinen Oyj:n esittämistä ja aluehallintovirastossa todennetuista pyynnöistä toimittaa yhtiölle kunnan tilinumero, jonne yhtiö olisi voinut tallettaa käräjäoikeuden tuomion mukaisen korvauksen määrän.

Lemminkäinen Oyj:n on myös katsottava ilmoituksessaan aluehallintovirastolle yksilöineen maksutalletuslain 2 §:n 1 momentin mukaisen perustellun syyn, mihin vaatimus suoritusvelvollisuuden täyttämisestä tallettamalla perustuu.

Näin ollen Lemminkäinen Oyj:n aluehallintovirastolle tekemässä talletuksessa on ollut kysymys maksutalletuslain 1 §:n 1 momentin mukaisesta saatavasta, jonka suorituksen vastaanottamisesta Hollolan kunta on maksutalletuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kieltäytynyt. Lemminkäinen Oyj on lisäksi ilmoituksessaan aluehallintovirastolle maininnut maksutalletuslain 2 §:n 1 momentin mukaisesti syyn, johon vaatimus suoritusvelvollisuuden täyttymisestä tallettamalla perustuu.

2.3.3 Johtopäätös ja lopputulos

Maksutalletuslain mukaiset edellytykset talletuksen tekemiselle ovat täyttyneet ja aluehallintoviraston on siten tullut hyväksyä Lemminkäinen Oyj:n ilmoituksen mukainen talletus. Aluehallintoviraston päätös jää näin ollen voimaan.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Hollolan kunnalle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluistaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian lopputuloksesta huolimatta ei ole kohtuutonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja hallintolainkäyttölain 74 §, että Lemminkäinen Oyj joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.

Äänestyslausunto ja eriävä mielipide

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Matti Halénin äänestyslausunto, johon presidentti Pekka Vihervuori yhtyi:

"Hylkään valituksen. En muuta hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Enemmistön ratkaisuun nähden velvollisena lausumaan yhtiön valituksesta ja asian käsittelyn lykkäämisestä sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta olen päätöslauselmasta ilmenevällä kannalla.

Perustelut

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (maksutalletuslaki) 1 §:n (1389/2009) 1 momentin mukaan, jos se, jolla on toiselta saatavana rahaa, arvopapereita tai asiakirjoja, kieltäytyy suoritusta vastaanottamasta taikka hänen poissaolonsa, sairautensa tai muu sellainen syy estää suorituksen, suoritusvelvollisella on oikeus tallettaa suoritettava aluehallintovirastoon ja siten vapautua suoritusvelvollisuudestaan.

Maksutalletuslain 2 §:n (1389/2009) 1 momentin mukaan sen, joka tahtoo 1 §:ssä mainitulla tavalla tallettaa suoritettavan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti suorituspaikan aluehallintovirastolle. Ilmoituksessa on mainittava syy, johon vaatimus suoritusvelvollisuuden täyttämisestä tallettamalla perustuu, sekä kaikki ne seikat, joiden tunteminen on tarpeen luovutettaessa talletettua siihen oikeutetulle. Pykälän 2 momentin mukaan tallettamisesta on suoritusvelvollisen ilmoitettava talletettuun oikeutetulle viipymättä, jos se on mahdollista, tai, jos useammat vaativat talletettua itselleen, kullekin heistä.

Totean, että maksutalletuslain 1 ja 2 §:ssä on säädetty edellytyksistä, joiden täyttyessä laissa tarkoitettu talletus aluehallintovirastoon voidaan tehdä. Edellytykset tulevat arvioitavaksi tallettajan ja viranomaisen väliseen suhteeseen liittyen. Jos viranomainen katsoo, että laissa säädetyt edellytykset eivät täyty, sen on tehtävä suoritusvelvolliseen kohdistuva kielteinen hallintopäätös, johon tällä on oikeus hakea muutosta. Talletuksen vastaanottaminen sen johdosta, että edellytysten katsotaan täyttyneen, ei sen sijaan sisällä sellaista talletukseen oikeutetuksi ilmoitettuun kohdistuvaa ratkaisua 1 §:ssä säädettyjen seikkojen täyttymisestä, johon tällä olisi oikeus hakea muutosta. Tämä perustuu siihen, ettei talletusmenettely vaikuta talletukseen oikeutetuksi ilmoitetun oikeusasemaan suhteessa tallettajaan, vaan esimerkiksi kysymys suorituksen täyttymisen ajankohdasta ja saatavalle maksettavasta korosta on ratkaistava osapuolten välisenä riita-asiana. Tässä yhteydessä voidaan ratkaista myös se, ovatko maksutalletuksen edellytykset Hollolan kunnan ja tallettajan väliseen oikeussuhteeseen vaikuttavalla tavalla täyttyneet. Talletuksen luonnetta puhtaasti tallettajan ja aluehallintoviraston välisenä toimenpiteenä kuvaa myös se, että talletus voidaan tehdä, jos ei tiedetä, kenellä siihen on oikeus, ja että tallettaja voi pidättää oikeuden saada talletus halutessaan takaisin. Näin ollen aluehallintoviraston päätös talletuksen vastaanottamisesta ei ole sisältänyt ratkaisua, jolla olisi ollut välittömiä vaikutuksia Hollolan kunnan etuihin, oikeuksiin tai velvollisuuksiin tässä asiassa.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita."

Asian esittelijän Riitta Hämäläisen esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin oikeusneuvos Matti Halénin äänestyslausunto.

 
Julkaistu 24.2.2017