Muu päätös 858/2017

Joukkoliikenteen järjestämistä koskeva valitus (Jyväskylä)

Antopäivä: 1.3.2017
Taltionumero: 858
Diaarinumero: 2328/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T858

Asia Joukkoliikenteen järjestämistä koskeva valitus

Valittajat Kehittyvä Tikkakoski ry ja A yhdessä

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 10.6.2015 nro 15/0451/3

Asian aikaisempi käsittely

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaosto on 27.11.2014 (§ 51) hyväksynyt Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet käytettäväksi palvelusopimusasetuksen (EY N:o 1370/2007) mukaisesti järjestetyssä liikenteessä.

Joukkoliikennejaosto on 27.11.2014 (§ 52) päättänyt hyväksyä Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteessä käytettävän Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän korjatut asiakashinnat sekä ottaa hinnoittelun käyttöön, kun uusi lippu- ja maksujärjestelmä on valmis ja tuotteiden myynti Jyväskylän seudulla voidaan aloittaa.

Joukkoliikennejaosto on päätöksillään 12.2.2015 §:t 6, 7, 9 ja 11 hylännyt muiden muassa Kehittyvä Tikkakoski ry:n ja sen asiakumppaneiden sekä A:n ja hänen asiakumppaneidensa oikaisuvaatimukset.

Joukkoliikennejaosto on lisäksi päätöksillään 12.2.2015 §:t 8, 10 ja 12 hylännyt muiden muassa A:n ja hänen asiakumppaneidensa oikaisuvaatimukset.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään poistanut kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätöksiin 27.11.2014 §:t 51 ja 52 liitetyt oikaisuvaatimusosoitukset sekä kumonnut ja poistanut joukkoliikennejaoston oikaisuvaatimuksien johdosta tekemät päätökset 12.2.2015 §:t 6–12.

Hallinto-oikeus ei ole tutkinut muiden muassa Kehittyvä Tikkakoski ry:n asiakumppaneineen eikä A:n asiakumppaneineen tekemiä valituksia.

Hallinto-oikeus on hylännyt valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Hallinto-oikeus on selostettuaan joukkoliikennelain sovellettavaksi tulevien lainkohtien sisällön ja lainvalmisteluasiakirjojen kannanotot perustellut päätöstään seuraavasti:

Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaosto on päätöksellään 27.11.2014 § 51 hyväksynyt Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet käytettäväksi palvelussopimusasetuksen mukaisesti järjestetyssä liikenteessä. Joukkoliikennejaosto on samassa kokouksessaan päättänyt §:n 52 kohdalla edellä tarkoitetussa liikenteessä käytettävästä matkalippujen hinnoittelusta.

Korkein hallinto-oikeus on 21.1.2015 antanut vuosikirjaratkaisun KHO 2015:13 linjasto- ja liikennöintisuunnitelmien hyväksymistä koskevien päätösten valituskelpoisuudesta. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus muun ohella katsoi, että kyseisistä joukkoliikenteen palvelutason määrittelyä täsmentäneistä ja konkretisoineista päätöksistä tehty valitus oli käsiteltävä hallintovalituksena, koska joukkoliikennelain 53 § huomioon ottaen mainitussa laissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölain mukaisesti. Oikeussuojakeinoksi oli siten säädetty hallintovalitus, ei kunnallisvalitus.

Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 27.11.2014 §:t 51 ja 52 ovat joukkoliikennelain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitettavan liikenteen palveluiden määrittelyä koskevia päätöksiä, joita tehtäessä on tullut ottaa huomioon muun muassa saman lain 6 §:ssä säädetty. Joukkoliikennejaoston päätöksissä on näin ollen katsottava olevan kyse joukkoliikennelain nojalla tehdyistä päätöksistä, joihin mainitun lain 53 §:n 3 momentin mukaan haetaan muutosta hallintolainkäyttölaissa eikä kuntalaissa säädetyssä järjestyksessä.

Koska joukkoliikennejaoston päätöksiin 27.11.2014 §:t 51 ja 52 on haettava muutosta hallintolainkäyttölaissa säädetyssä järjestyksessä eli valittamalla hallinto-oikeuteen, kyseistä päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta joukkoliikennejaostolle. Joukkoliikennejaoston oikaisuvaatimusten johdosta tekemät päätökset 12.2.2015 §:t 6–12 on tämän vuoksi kumottava ja poistettava.

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Oikeus hallintolainkäyttölaissa säädetyssä järjestyksessä tehtävän valituksen tekemiseen ei siten voi perustua pelkästään siihen, että valituksen tekijä on jonkin kuntien yhteisen toimielimen toimintaan osallisen kunnan jäsen.

Joukkoliikennejaoston päätöksiä 27.11.2014 §:t 51 ja 52 ei ole kohdistettu muutoksenhakijoihin. Päätökset koskevat joukkoliikenteen palveluiden määrittelyä ja tähän liittyen niitä sopimusehtoja, joilla liikenteenharjoittajan on tarjottava palveluitaan hoitaessaan Jyväskylän kaupungin kanssa tekemänsä joukkoliikenteen hankintasopimuksen mukaista liikennettä. Päätösten välittömät vaikutukset koskevat kaupungin ja liikenteenharjoittajan välistä sopimussuhdetta, eikä niillä ole määrätty liikenteenharjoittajan asiakkaiden oikeuksista, eduista tai velvollisuuksista. Joukkoliikennejaoston aiemmat päätökset joukkoliikenteen palvelutason ja palveluiden määrittelystä eivät ole luoneet sen toimialueen asukkaille subjektiivisia oikeuksia näiden päätösten mukaisesti järjestettävien joukkoliikennepalveluiden saamiseen. Joukkoliikennejaoston maksuvyöhykkeistä ja matkalippujen hinnoittelusta tekemät uudet päätökset eivät siten koske välittömästi joukkoliikenteen käyttäjien tai kuntien asukkaita edustavien yhdistysten oikeutta, etua tai velvollisuutta pelkästään sillä perusteella, että joukkoliikenteen matkalippujen hintojen korotuksilla on tosiasiallista taloudellista merkitystä seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimialueella asuville joukkoliikenteen käyttäjille. Kehittyvä Tikkakoski ry:llä, Vihtaset ry:llä, Vihtavuoren kyläyhdistys ry:llä, Lauri Nikalalla ja A:lla ei siten ole oikeutta hakea muutosta joukkoliikennejaoston päätöksiin. Valitus on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Jokioinen, Jussi-Pekka Lajunen, joka on myös esitellyt asian, ja Anneli Aura.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kehittyvä Tikkakoski ry ja A ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja korkein hallinto-oikeus käsittelee asian kokonaisuudessaan palauttamatta sitä hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Jyväskylän kaupunki on velvoitettava korvaamaan yhdistyksen ja A:n oikeudenkäyntikulut.

Valituksen perusteluina on esitetty muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeus ei ole ottanut huomioon sitä, että se on kysymyksessä olevassa asiassa aikaisemmin tutkinut joukkoliikennejaoston 20.6.2013 päätöksestä tehdyt valitukset ja kumonnut päätökset. Jaosto on nyt uudessa päätöksessään 27.11.2014 asettanut Laukaan ja Tikkakosken asukkaat räikeästi eriarvoiseen asemaan muihin joukkoliikennejaoston toimivalta-alueella asuviin asukkaisiin nähden. Jos vihtavuorelaisilla ja tikkakoskelaisilla ei nyt ole oikeutta valittaa, olisi valitusoikeus tullut evätä 20.6.2013 päätöksen kohdallakin.

Joukkoliikennejaoston 27.11.2014 päätöksistä tehdyt valitukset ovat olleet joukkoliikennejaoston päätösten liitteenä olleiden valitusosoitusten mukaiset ja toimitettu ohjeiden mukaisesti.

Asiassa on kysymys siitä, miten linja-automatkat hinnoitellaan kuljetun matkan perusteella. Päätökset vaikuttavat asukkaiden taloudelliseen etuun ja asettavat asukkaat eriarvoisen asemaan. Päätösten välittömät vaikutukset koskevat asukkaita eivätkä liikennöitsijän ja viranomaisien välisiä sopimuksia tai linjasto- ja liikennöintisuunnitelmien hyväksymistä. Kysymys ei ole palvelutason määrittämisestä.

Jyväskylän kaupungin joukkoliikennejaosto on lausunnossaan esittänyt, että valitus on aiheettomana ja perusteettomana hylättävä samoin kuin oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimuskin.

Joukkoliikennejaosto on lausuntonsa perusteluina esittänyt muun ohella seuraavaa:

Sillä seikalla, että joukkoliikennejaosto on tehnyt ensimmäiseen asiakokonaisuuteen liittyvän päätöksen jo 20.6.2013, ei ole merkitystä valitusasian ratkaisemisen kannalta. Joukkoliikennejaoston aiemmat päätökset eivät ole luoneet sen toimialueen asukkaille subjektiivisia oikeuksia näiden päätösten mukaisesti järjestettävien joukkoliikennepalveluiden saamiseen.

Kehittyvä Tikkakoski ry ja A ovat antaneet vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki A:n valitusta.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut Kehittyvä Tikkakoski ry:n valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Kehittyvä Tikkakoski ry:n ja A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Säilyttääkseen puhevaltansa A:n olisi tullut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan toimittaa valituskirjelmänsä korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Saantitodistuksen mukaan A on saanut päätöksen tiedokseen maanantaina 15.6.2015. Valituskirjelmä olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään keskiviikkona 15.7.2015. Valituskirjelmä on saapunut tänne torstaina 16.7.2015 ja A:n osalta valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi A:n valitus on hallintolainkäyttölain 22 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

2. Hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen ja siinä mainittujen lainkohtien nojalla tullut jättää valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Kehittyvä Tikkakoski ry:lle ja A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 1.3.2017