Muu päätös 916/2017

Taksiluvan peruuttamista koskeva valitus

Antopäivä: 3.3.2017
Taltionumero: 916
Diaarinumero: 4047/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T916

Asia Taksiluvan peruuttamista koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 17.10.2016 nro 16/1146/3

Asian aikaisempi käsittely

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus) on 29.2.2016 tekemällään päätöksellä peruuttanut A:lle myönnetyn taksiluvan nro ZZ, asemapaikkana Helsinki. ELY-keskus on määrännyt päätöksen täytäntöönpantavaksi 30. päivänä siitä, kun päätös on annettu tiedoksi, jonka jälkeen alkuperäinen taksilupa on palautettava viipymättä ELY-keskukseen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt A:n ELY-keskuksen päätöksestä tekemän valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovelletut oikeusohjeet

Taksiliikennelain 11 §:n 1 momentin mukaan taksilupaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi.

Taksiliikennelain 22 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- tai ympäristökeskuksen on peruutettava taksilupa myös, jos liikennettä harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät taksiluvan luovutukseen, palvelun saatavuuteen, velvollisuuteen harjoittaa liikennettä, 12 §:ssä säädettyyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin, hinnoitteluun tai hinnoista ilmoittamisen asianmukaisuuteen, salassapitovelvollisuuden rikkomiseen tai asiakaspalautteen käsittelyyn taikka näihin rinnastettavaan 17 §:ssä säädettyjen laatuvaatimusten noudattamatta jättämiseen.

Saatu selvitys

Uudenmaan ELY-keskus on 8.6.2009 myöntänyt A:lle henkilökohtaisen taksiluvan nro ZZ, asemapaikkana Helsinki. B Oy on 25.11.2015 hakenut A:lle myönnetyn taksiluvan myöntämistä yhtiölle. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ELY-keskuksen veroviranomaisilta saaman tiedon mukaan A ei ole rekisteröitynyt elinkeinonharjoittajaksi. Helsingin Taksi-Data Oy:ltä saadun tiedon mukaan A:n taksiauto (järjestysnumero XX) on mukana kyydinvälityksessä ja maksuliikenteessä. A:n mukaan taksiliikenteen ajotulot ovat ohjautuneet B Oy:n tilille. A on yhtiön perustamisesta lähtien omistanut kaikki B Oy:n osakkeet ja toiminut ainoana hallituksen jäsenenä sekä toimitusjohtajana. Yhtiön toimiala on työvoimanvuokraus ja kuljettajakoulutuspalvelut, luvanvarainen henkilöliikenne takseilla ja linja-autoilla sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

ELY-keskus on peruuttanut A:lle myönnetyn taksiluvan, koska taksilupa on luovutettu taksiliikennelain 11 §:n 1 momentin vastaisesti toisen käytettäväksi.

Asian arviointi ja johtopäätökset

A:lle henkilökohtaisesti myönnetyn taksiluvan mukaista taksiliiketoimintaa on 7.12.2009 lähtien harjoitettu taksiliikennelain 11 §:n vastaisesti ja ilman lupaviranomaisille tehtyä muutoshakemusta toiminnan siirtämiseksi B Oy:n nimiin. Näin ollen taksilupa on tosiasiallisesti luovutettu yhtiön käytettäväksi, minkä johdosta A:n liikenteen harjoittamisessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia, jotka liittyvät taksiluvan luovuttamiseen tai velvollisuuteen harjoittaa liikennettä taksiliikennelain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin. Hallinto-oikeus katsoo, että ELY-keskuksen on tullut peruuttaa A:lle myönnetty taksilupa numero TAKSI-ZZ. Päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Taksiliikennelaki 12 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Laura Palmu ja Reija Suni, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja ELY-keskuksen päätökset kumotaan, asia palautetaan ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi ja hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpano keskeytetään, kunnes asiassa on annettu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu.

A on perustellut valitustaan muun ohella seuraavasti:

A on perustanut B Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) vuonna 2005 tarkoituksenaan ryhtyä harjoittamaan yhtiön kautta muun muassa taksiliikennettä. A on omistanut kaikki yhtiön osakkeet yhtiön perustamisesta lähtien yksin. Hän on toiminut yhtiön ainoana hallituksen varsinaisena jäsenenä sekä toimitusjohtajana. Ainoastaan A:lla on ollut koko ajan yhtiön nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeudet. Yhtiön toimiala on työvoimanvuokraus ja kuljettajakoulutuspalvelut, luvanvarainen henkilöliikenne takseilla ja linja-autoilla sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta. A on ollut myös yhtiössä liikenteestä vastaava henkilö.

Yhtiö on aiemmin vuokrannut työvoimaa vähäisessä määrin sekä harjoittanut taksiliikennetoimintaa vuodesta 2009 lähtien. Yhtiön nykyinen liiketoiminta on taksiliikenne ja sillä on yksi ulkopuolinen vakituinen työntekijä, taksin kuljettaja.

A:lle myönnettiin taksilupa vuonna 2009, ja hän ryhtyi harjoittamaan taksiliikennettä yhtiön kautta. Yhtiön nimiin ei oltu aiemmin, eikä sittemmin, myönnetty taksilupia. Yhtiö oli vuonna 2011 saanut joukkoliikenneluvan ja harjoittanut jonkin aikaa myös joukkoliikennettä.

Hallinto-oikeuden olisi tullut hyväksyä A:n vaatimus ja kumota ELY-keskuksen päätös, jonka nojalla A:n taksilupa on peruutettu. A:n ei voida katsoa tosiasiallisesti luovuttaneen taksilupaansa toisen käytettäväksi, koska hän oli koko ajan käyttänyt taksilupaa tosiasiallisesti itse. A ja yhtiö tulee tässä asiassa samaistaa toisiinsa.

A on voinut vapaasti valita yritysmuodon, jolla hän on ryhtynyt taksiliikennetoimintaansa harjoittamaan. Vaikka taksilupa oli myönnetty A:lle henkilökohtaisesti, olisi tässä tapauksessa muodollista edellyttää, että A olisi ryhtynyt harjoittamaan taksiliikennettä yksityisenä elinkeinonharjoittajana, toisin sanoen perustanut toiminimen. Taksiliikennetoiminnan harjoittamisen kannalta sillä ei käytännössä ollut eroa, harjoittiko A toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana vai osakeyhtiönä.

Mitään taksiluvan luovutusta ei ole tapahtunut. Luovutus tarkoittaa kauppaa tai lahjaa, jossa luovuttaja antaa kaikki luovutuksen kohteen oikeudet ja velvollisuudet toiselle oikeussubjektille. Tässä tapauksessa A ei ollut minkään kaupan tai lahjan tai muunkaan oikeustoimen perusteella luovuttanut taksilupaa, toisin sanoen taksiluvan mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan missään vaiheessa B Oy:lle.

Vaikka A:n harjoittaman taksiliikennetoiminnan liiketulot ovat ohjautuneet hänelle B Oy:n kautta, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että B Oy olisi ollut taksiluvan haltija ja vastuussa taksiluvan käyttämisestä. A:n ja yhtiön välillä ei ole ollut mitään sopimusta, eikä asiassa ole ollut olemassa muutakaan oikeudellista perustetta, jonka nojalla B Oy olisi ollut A:lle myönnetyn taksiluvan oikeuksien ja velvollisuuksien kohde.

ELY-keskuksen lausunnossaan esittämä perustelu, jonka mukaan osakeyhtiön omistaja ei vastaa koko varallisuudellaan osakeyhtiön veloista, on taksiliikennelain 11 §:n soveltamisen kannalta merkityksetön, koska tässä tapauksessa taksiluvasta vastuussa on ollut koko ajan A eli taksilupaa ei oltu luovutettu yhtiölle. Joka tapauksessa B Oy:n harjoittama liiketoiminta on ollut suhteellisen pienimuotoista, kuten liiketoiminta olisi ollut, mikäli A olisi harjoittanut sitä yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Yhtiö (ja A) on taksilupahakemuksella 23.11.2015 pyytänyt ELY-keskusta myöntämään A:n henkilökohtaisella nimellä olevan taksiluvan yhtiölle. Koska A on tosiasiallisesti harjoittanut taksiluvalla taksiliikennettä yhtiön kautta ja A ja yhtiö voidaan tässä tapauksessa samaistaa toisiinsa, tulisi yhtiön taksilupahakemukseen suostua ja A:n taksilupa myöntää yhtiölle.

Taksilupa on peruutettu pelkän yksittäisen muodollisen seikan vuoksi, vaikka taksiluvan oikeuksien ja velvollisuuksien haltija, taksiluvan käyttäjä ja taksiliikenteestä vastaava henkilö on ollut sama koko ajan. Lain tiukan muodollinen tulkinta on johtanut A:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Perustuslain 18 §:llä on turvattu luonnollisen henkilön oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla.

ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että valitus hylätään.

Koska B Oy on harjoittanut taksiliikennettä A:n liikenneluvilla, on taksilupa luovutettu yhtiölle taksiliikennelain vastaisesti. Kysymyksessä on vakava ja olennainen rikkomus, ja siksi A:n taksilupa on peruutettu. Perusteena taksiliikennelaissa olevalle luvan luovuttamiskiellolle on se, että yksityisoikeudellisella oikeustoimella ei voida lupaviranomaista sitovalla tavalla rajoittaa viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa. Luvan siirtäjä ei siten voi lupaviranomaisen puolesta päättää, kenelle lupa on myönnettävä.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Lausuminen hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 3.3.2017