Muu päätös 1020/2017

Ajoneuvon rekisterimerkintää koskeva valitus

Antopäivä: 9.3.2017
Taltionumero: 1020
Diaarinumero: 377/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T1020

Asia Ajoneuvon rekisterimerkintää koskeva valitus

Valittaja Autolink B ja B

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 12.1.2016 nro 16/0058/3

Asian aikaisempi käsittely

A on 3.6.2014 tehnyt ajoneuvosta rekisterinumero X luovutusilmoituksen, jonka mukaan ajoneuvo oli 20.5.2005 luovutettu Autolink B:lle/B:lle.

Liikenteen turvallisuusvirasto on 4.6.2014 merkinnyt ajoneuvon luovutuksensaajaksi 20.5.2005 Autolink B/B.

B on 2.7.2014 ilmoittanut Liikenteen turvallisuusvirastolle, ettei hän ole koskaan omistanut ajoneuvoa X tai ollut sen haltija.

Liikenteen turvallisuusvirasto on 18.8.2014 päättänyt, että ajoneuvon X rekisterimerkintöjä ei korjata.

Päätöksen perustelujen mukaan luovutusilmoitusta koskevia rekisterimerkintöjä ei voida korjata, koska luovutusilmoitus täyttää ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimukset uuden omistajan nimi- ja osoitetiedoista sekä luovutuspäivistä eikä sitä ole asiassa saatujen selvitysten perusteella todettu virheelliseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on jättänyt B:n valituksen tutkimatta siltä osin kuin siinä on vaadittu ajoneuvoverojen poistamista. Hallinto-oikeus on tutkinut valituksen muilta osin ja hylännyt sen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Ajoneuvovero

Ajoneuvoverolain 50 §:n 1 momentin mukaan veronkantoviranomaisen ajoneuvoverolain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa tutkia ajoneuvoveroa koskevaa valitusta.

Rekisterimerkintä

Sovellettavat oikeusohjeet

Ajoneuvolain 64 §:n 1 momentin (233/2007) mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan ajoneuvon ensirekisteröintiin tarvittavat tiedot ja niiden muutokset sekä ajoneuvon liikennekäytöstä poistamista, liikennekäyttöön ottamista ja lopullista poistoa koskevat tiedot rekisteriin, jollei ajoneuvolaissa tai sen nojalla toisin säädetä.

Saman pykälän 3 momentin (653/2011) mukaan ajoneuvon omistajan ja haltijan välisestä ilmoittamisvelvollisuudesta sekä muiden, kuten ajoneuvon edellisen omistajan, jätelain (646/2011) 58 §:ssä tarkoitetun kerääjän tai käsittelijän, haltijan sekä käyttövastaavan oikeudesta tehdä rekisteriin talletettuja tietoja koskeva ilmoitus säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin rekisteritietoja koskevan ilmoituksen tekemisestä ja siihen liittyvistä määräajoista.

Ajoneuvolain 95 §:ssä säädetään, että jos Liikenteen turvallisuusvirasto saa tiedon rekisteriin merkittävän tiedon muuttumisesta tai virheellisyydestä, Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus korjata virheelliset tiedot. Liikenteen turvallisuusviraston on ennen muutoksen tekemistä annettava ajoneuvon omistajan ja haltijan lausua käsityksensä muutoksen aiheellisuudesta, jos muutos vaikuttaa omistajan tai haltijan oikeuksiin. Muutoksen tehtyään Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava siitä ajoneuvon omistajalle ja haltijalle.

Ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n mukaan ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa ajoneuvon uuden omistajan nimen rekisteröinnin suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä.

Saatu selvitys ja johtopäätös

Liikenteen turvallisuusvirastoon on 3.6.2014 saapunut A:n allekirjoittama ajoneuvoa X koskeva luovutuskirja, johon on merkitty luovutuspäiväksi 20.5.2005 ja ajoneuvon myyjäksi A. Luovutuskirjaan on merkitty ajoneuvon ostajan sukunimeksi Autolink B ja etunimeksi C sekä osoitteeksi Z. Tiedot luovutusilmoituksesta on 4.6.2014 talletettu ajoneuvoliikennerekisteriin.

Luovutusilmoituksen rekisteröinnin tarkoituksena on antaa ajoneuvon edelliselle omistajalle mahdollisuus saada tieto omistajuutensa päättymisestä merkityksi rekisteriin, mikäli ajoneuvon uusi omistaja ei ole rekisteröinyt ajoneuvon omistajanvaihdosta. Luovutusilmoitusta koskevien tietojen rekisteröinti palvelee myös sellaisia ajoneuvoliikennerekisterin käyttäjiä, jotka tarvitsevat tietoa ajoneuvon omistussuhteista. Jos luovutusilmoituksen tietoja ei kirjattaisi ajoneuvoliikennerekisteriin, rekisterin tiedot eivät antaisi rekisterin käyttäjille oikeaa kuvaa ajoneuvon omistussuhteista ja niihin mahdollisesti liittyvistä epäselvyyksistä. Luovutusilmoitusta koskevien rekisterimerkintöjen oikeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että luovutusilmoitusta koskevien tietojen kirjaamisessa ajoneuvoliikennerekisteriin ei ole kyse omistajanvaihdoksen rekisteröimisestä tai siitä ilmoitettujen tietojen oikeudellisuuden vahvistamisesta. B:tä tai hänen yhtiötään ei ole merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi, vaan ajoneuvon omistajaksi on edelleen merkittynä ajoneuvon 2.9.2002 omistukseensa hankkinut henkilö.

Esillä olevassa asiassa on kyse siitä, olisiko Liikenteen turvallisuusviraston tullut korjata rekisteriin merkitty tieto virheellisenä. Kysymyksessä olevan ajoneuvon vuonna 2005 tapahtuneeksi väitettyyn luovuttamiseen liittyvät seikat ovat riitaisia, eikä asiassa ole esitetty kiistatonta selvitystä ajoneuvosta tehdyn luovutusilmoituksen virheellisyydestä. Asiassa on riidatonta, että A on tehnyt rekisteriin merkityn luovutusilmoituksen. Näissä olosuhteissa ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjä tietoja luovutusilmoituksesta ja sen sisältämistä tiedoista ei voida pitää kyseisten tietojen rekisteröinnin tarkoituksen kannalta virheellisinä.

Luovutusilmoitusta koskevien tietojen tallettamisella ajoneuvoliikennerekisteriin ei ole ratkaistu sitä, että kuka omistaa ajoneuvon ja vastaa siihen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta. B voi tämän hallinto-oikeuden päätöksen estämättä esittää selvitystä oikeaksi katsomistaan ajoneuvon omistussuhteista asiassa, jossa kyseisillä seikoilla on oikeudellista merkitystä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Riitta Jokioinen ja Jussi-Pekka Lajunen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

B on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Liikenteen turvallisuusvirasto velvoitetaan poistamaan kyseisen ajoneuvon rekisterimerkintä sekä siihen kohdistuvat maksut Autolink B:n ja B:n osalta.

B on valituksensa perusteluina esittänyt muun ohella seuraava:

A:n tekemä yksipuolinen omistajanvaihdosilmoitus ja hänen Trafille antamansa selvitykset ajoneuvon kaupasta ovat tekaistuja. B katsoo, että A:n Trafille tekemässä ilmoituksessa on kysymys rekisterimerkintärikoksesta. B on tehnyt poliisille tutkintapyynnön.

A:lla on ollut yli yhdeksän vuotta aikaa tehdä ilmoitus kyseisen ajoneuvon omistajanvaihdoksesta toukokuussa 2005. Hän ei ole näin tehnyt kuin vasta kesällä 2014. A:n tekemä puutteellinen luovutuskirja ei osoita, että luovutus olisi tapahtunut.

Liikenteen turvallisuusvirasto on lausunnossaan vaatinut valituksen hylkäämistä sekä esittänyt muun ohella, että luovutusilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisella yksin myyjän allekirjoittamalla ilmoituksella eikä sen tekeminen vaadi saantoa osoittavaa asiakirjaa. Luovutusilmoituksen tekemiselle ei ole myöskään säädetty aikarajaa. Rekisteriin merkittävien ilmoitusten tulee vastata todellisuutta. Väärien tietojen ilmoittaja saattaa syyllistyä rikoslain mukaiseen rekisterimerkintärikokseen.

Ajoneuvon rekisterimerkintä ei luo omistusoikeutta. Rekisterimerkintä on olettama omistusoikeudesta, ja se on mahdollista riitauttaa. Ajoneuvon rekisterimerkintä on viranomaisen esitettyjen asiakirjojen perusteella tekemä kirjaamistoimenpide. Ajoneuvon omistusoikeutta koskevan siviilioikeudellisen asian sekä rikosasian tutkiminen ja ratkaiseminen kuuluvat viime kädessä tuomioistuimen toimivaltaan. Liikenteen turvallisuusvirasto ei voi ratkaista yksityisoikeudellista kysymystä siitä, kenelle ajoneuvon omistusoikeus kuuluu.

Liikenteen turvallisuusvirasto on pyrkinyt selvittämään luovutusilmoituksen todenperäisyyden ja päättänyt, ettei ilmoitusta korjata, koska sitä ei ole voitu todeta virheelliseksi. Luovutusilmoitus täyttää rekisteröintiasetuksen vaatimukset uuden omistajan nimestä, osoitteesta ja luovutuspäivästä, eivätkä osapuolet ole osoittaneet yhteistä näkemystä väitetyn virheen olemassaolosta. Liikenteen turvallisuusvirastolle ei myöskään ole toimitettu poliisitutkinnan tai tuomioistuimen päätöstä, josta rekisterimerkinnän virheellisyys ilmenisi. Entisen omistajan suojaksi tarkoitettu luovutusilmoitus voidaan poistaa vain, jos luovutusilmoitus todetaan edellä kuvatulla tavoin virheelliseksi.

B:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Vastaselitystä ei ole annettu.

A:lle on hänen asiakirjoista ilmenevään osoitteeseensa saantitodistuksella lähetetyllä kirjeellä varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Saantitodistuksella varustettua kirjettä ei ole noudettu postista.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki B:n ajoneuvoverojen poistamista koskevaa vaatimusta. Vaatimus siirretään Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian muilta osin. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Liikenteen turvallisuusviraston päätökset kumotaan ja asia palautetaan Liikenteen turvallisuusvirastolle päätösten kumoamisesta aiheutuvia asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

1. Ajoneuvoverot

Ajoneuvoverolain 50 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvoveroa koskevaan veronkantoviranomaisen tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Tämän vuoksi B:n ajoneuvoveroihin kohdistuva vaatimus on jätettävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ensi asteena esitettynä tutkimatta ja siirrettävä Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

2. Pääasia

Ratkaistavana oleva oikeuskysymys

Asiassa on B:n valituksesta ratkaistava, onko Liikenteen turvallisuusvirasto voinut merkitä ajoneuvoliikennerekisteriin kysymyksessä olevan ajoneuvon luovutuksensaajaksi Autolink B/B A:n tekemän yksipuolisen luovutusilmoituksen perusteella ja hylätä Autolink B:n/B:n vaatimuksen sanotun merkinnän poistamisesta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ajoneuvolain 66 b §:n 1 momentin (233/2007) mukaan ajoneuvon muutosrekisteröinnin yleisenä edellytyksenä on, että ajoneuvon omistusoikeudesta, haltijasta ja käyttövastaavasta sekä säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys.

Ajoneuvolain 95 §:n (276/2010) mukaan jos velvollisuus ilmoittaa ajoneuvo rekisteriin on laiminlyöty tai jos Liikenteen turvallisuusvirasto saa tiedon rekisteriin merkittävän tiedon muuttumisesta tai virheellisyydestä, Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin tai korjata virheelliset tiedot. Liikenteen turvallisuusviraston on ennen muutoksen tekemistä annettava ajoneuvon omistajan ja haltijan lausua käsityksensä muutoksen aiheellisuudesta, jos muutos vaikuttaa omistajan tai haltijan oikeuksiin. Jos virhe johtuu ilmoitusvelvollisen toimenpiteestä, Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus periä tältä virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Muutoksen tehtyään Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava siitä ajoneuvon omistajalle ja haltijalle.

Ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1 momentin (154/2012) mukaan ajoneuvon omistaja tekee ensirekisteröintiä, lopullista poistoa sekä omistusoikeuden siirtymistä taikka haltijaa koskevan tiedon lisäämistä tai vaihtumista koskevan rekisteri-ilmoituksen.

Saman asetuksen 7 §:n 1 momentin mukaan rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset ajoneuvolain 66 ja 66 b–66 e §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

Saman asetuksen 10 §:n mukaan rekisteröinnin suorittajan tulee tarkistaa sille tehty ilmoitus ja sen liitteet. Rekisteröinnin suorittajan on merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen perusteella, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Saman asetuksen 14 §:n mukaan ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa ajoneuvon uuden omistajan nimen rekisteröinnin suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä.

Tosiseikat

A on 3.6.2014 Liikenteen turvallisuusvirastoon saapuneella luovutusilmoituksella ilmoittanut luovuttaneensa 20.5.2005 ajoneuvon rekisterinumero X Autolink B, B:lle, Z. A on tiedusteltaessa ilmoittanut, että B oli myynyt ajoneuvon peltoautoksi tai muuhun tarkoitukseen, mutta A ei tiennyt, oliko B tehnyt ajoneuvosta papereita. B on kiistänyt omistaneensa tai hallinneensa taikka välittäneensä kyseistä ajoneuvoa mihinkään käyttötarkoitukseen. B on tehnyt jokaisesta myymästään ajoneuvosta luovutusilmoituksen ja ottanut rekisteriotteen ilmoitusosasta valokopion. B:n kirjanpidosta ei löydy kyseisestä ajoneuvosta mitään asiakirjaa.

Oikeudellinen arvio ja lopputulos

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussa 2016:113 katsonut, että ajoneuvoliikennerekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti rekisteriin tehtävän muutosrekisteröinnin yleisenä edellytyksenä on ajoneuvolain 66 b §:n 1 momentin (233/2007) mukaan se, että ajoneuvon omistusoikeudesta, haltijasta ja käyttövastaavasta sekä säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys. Ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ää ei ajoneuvolain 66 b § huomioon ottaen voida tulkita siten, että asetuksen 14 §:n perusteella tehty ilmoitus, johon ei ole liitetty asianmukaista selvitystä ajoneuvon omistusoikeuden siirrosta, muodostaisi sellaisen olettaman, jonka vastoin tahtoaan ajoneuvon omistajaksi rekisteriin merkitty henkilö voisi kumota vain esittämällä asiasta viranomaisselvitystä tai tuomioistuimen päätöksen tai muuta luotettavana pidettävää selvitystä. Tämän vuoksi Liikenteen turvallisuusviraston on korjattava ajoneuvon edellisen omistajan ilmoitukseen perustuvia rekisteritietoja, jos virasto sittemmin saa tiedon siitä, etteivät ajoneuvon omistusoikeuden siirtymistä koskevan rekisterimerkinnän tekemisen yleiset edellytykset ole ilmoituksen osalta täyttyneet.

B on 2.7.2014 ilmoittanut Liikenteen turvallisuusvirastolle, ettei hän eikä Autolink B ole omistanut eikä omista ajoneuvoa rekisterinumero X. A ei ole esittänyt luovutusilmoituksensa tueksi hänen ja B:n tai Autolink B:n allekirjoittamaa luovutuskirjaa eikä muutakaan luotettavaa selvitystä ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä ei siten ole esitetty sellaista asianmukaista selvitystä, joka on ajoneuvolain 66 b §:n 1 momentissa (233/2007) asetettu muutosrekisteröinnin yleiseksi edellytykseksi. Liikenteen turvallisuusviraston olisi tämän vuoksi ottaen lisäksi huomioon luovutuksen ajankohdaksi esitetyn ajankohdan ja luovutusilmoituksen tekemisen välillä kulunut pitkä aika tullut korjata tekemänsä muutosrekisteröinti ja poistaa B:tä sekä Autolink B:tä koskeva merkintä ajoneuvon luovutuksensaajina. Hallinto-oikeuden ja Liikenteen turvallisuusviraston päätökset on näin ollen kumottava ja asia palautettava Liikenteen turvallisuusvirastolle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 9.3.2017