Muu päätös 1229/2017

Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävää valtionavustusta koskeva valitus (Valtimon kunta)

Antopäivä: 15.3.2017
Taltionumero: 1229
Diaarinumero: 888/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T1229

Asia Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävää valtionavustusta koskeva valitus

Valittaja Valtimon kunta

Päätös, jota valitus koskee

Opetus- ja kulttuuriministeriö 9.2.2015 nro OKM/11/520/2014

Asian aikaisempi käsittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.9.2014 tekemällään päätöksellä päättänyt olla myöntämättä Valtimon kunnan hakemaa valtionavustusta Valtimon koulua koskevaan sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen. Päätöksen perustelujen mukaan avustusta ei myönnetä, koska hakemus ei sisällä kaikkia opetus- ja kulttuuriministeriön 12.12.2013 antamien hakuohjeiden (OKM/74/592/2013) mukaisia hakemuksen sisältöä koskevia tietoja eikä Valtimon kunta ole toimittanut kaikkia hakemuksen sisältöä koskevia aluehallintoviraston vaatimia täydennyksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.2.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt Valtimon kunnan oikaisuvaatimuksen edellä mainitusta päätöksestä. Ministeriö on perustellut päätöstään seuraavasti:

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, ettei ministeriöön toimitettu hakemus, sen täydennykset ja aluehallintoviraston lausuntonsa liitteenä toimittamat asiakirjat sisällä hakuohjeessa (OKM/74/592/2013, 12.12.2013) mainittuja hankesuunnitelmalta edellytettyjä kaikkia tietoja eikä kuntoarvioraporttia.

Hankesuunnitelmassa on esitetty yleistä tietoa koulukeskuksesta, pohdintaa tilaratkaisusta ja arkkitehtitoimistolle annettu toimeksianto sekä liitteenä Valtimon kunnan teknisen lautakunnan investointiesitys 2014–2016, kellarikerroksen pohjapiirustus ja A-talon tilaohjelma, mutta ei pääpiirteittäistä selostusta hankkeesta, selvitystä hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta ja toteuttamisajankohdasta eikä se sisällä kaikkia luonnossuunnitelmia.

Sovelletut säännökset ja ohjeet

Valtioneuvoston oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta antama asetus (875/2013)

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeellään 12.12.2013 OKM/74/592/2013 antama ohje

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valtimon kunta on valituksessaan vaatinut, että haettu valtionavustus myönnetään kunnalle. Valituksensa tueksi Valtimon kunta on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Kunta on toimittanut määräaikaan mennessä kaikki vaaditut asiakirjat ja tiedot sekä niiden täydennykset Valtimon koulun valtionavustushakemukseen. Hanke on täyttänyt avustuksen myöntämiskriteerit.

Kunnan toimittamasta hankesuunnitelmasta ja toimitetuista täydennyksistä käy ilmi hankkeen toteuttamisen tarpeellisuus ja toteuttamisajankohta ja hankesuunnitelmaan sisältyy luonnospiirustus ja kustannusarvio. Lisäksi hakemus sisältää Sisäilmatalo Kärki Oy:n laatiman aistinvaraisesti toteutettavaa kuntoarviota laajemman tutkimusraportin ja kuntotutkimusten yhteenvetoraportit.

Aluehallintovirasto on tarkistanut Valtimon kunnan hakemusta koskevaa päätösehdotustaan ja esittänyt valtionavustuksen myöntämistä Valtimon koulun hankkeelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut asiassa lausunnon, jossa se on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valitus on aiheettomana hylättävä. Ministeriön 9.2.2015 tekemä päätös ei ole lainvastainen. Päätös on tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle kuuluvan harkintavallan rajoissa ja hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Toimitettu hankesuunnitelma on ollut puutteellinen eikä se ole sisältänyt hakuohjeessa mainittuja hankesuunnitelmalta edellytettyjä kaikkia tietoja. Hankesuunnitelmasta ja tilaohjelmasta ei selviä, mikä osa hanketta on lisärakentamista ja mikä osa peruskorjausta. Hankesuunnitelmassa on todettu, mitä A-talossa tehtävin tilajärjestelyin on sinne mahdollista sijoittaa sekä mitkä tilaratkaisut ovat edelleen ratkaisematta. Valtimon kunta on täydentänyt hakemustaan muun muassa kustannusarviolla, joka on esitetty 6.2.2014 laadituilla Valtimon koulun uudisrakennuksen tavoitehintalaskelmana ja peruskorjauksen tavoitehintalaskelmana. Tavoitehintalaskelmista ilmenee laajennuksen huonetilaohjelma. Hankesuunnitelmaa ei ole päivitetty vastaamaan tarkentuneita suunnitelmia. Hankesuunnitelma ei sisällä pääpiirteittäistä selostusta hankkeesta.

Rakennusterveysasiantuntijan koulukeskuksen A-talon kunnosta, tehdyistä tutkimuksista ja suunnitelluista korjauksista 28.1.2014 antaman lausunnon mukaan rakennukseen ei ole tehty systemaattista kosteusteknistä kuntotutkimusta vaan tehdyt tutkimukset ovat olleet paikallisiin yksittäisiin kohtiin keskittyneitä näytteiden ottoja ja mittauksia, joiden tulosten perusteella ei voida arvioida koko rakennuksen korjaustarvetta, vaurioita ja vaurioiden laajuutta. Koulukeskuksen A-talossa suoritetut osittaiset kuntotutkimukset eivät vastaa koko rakennukselta edellytettyä kuntoarviota. Asetuksessa ja hakuohjeissa vaadittua kuntoarvioraporttia ei ole toimitettu.

Valtimon kunta on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään.

Perustelut

1. Sovellettavat oikeusohjeet

Valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n mukaan tarkempia säännöksiä mainitun lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Valtionavustuslain 34 §:n (688/2001) 1 momentin mukaan valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valtionapuviranomaisen päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Pykälän 2 momentin mukaan oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (875/2013, jäljempänä asetus) 1 §:n mukaan sen lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, sovelletaan yleissivistävää koulutusta antavien oppilaitosten sekä päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden valtion talousarvion mukaisten valtionavustusten myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön, mitä mainitussa asetuksessa säädetään.

Asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan valtionavustusta voidaan myöntää oppilaitosten ja päiväkotien rakennusten, joissa on todettu sisäilmaongelma tai kosteusvaurio, korjaamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös uusien tilojen rakentamiseen korvaamaan purettava rakennus tai rakennuksen osa, jossa on todettu merkittävä sisäilmaongelma tai kosteusongelma.

Asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan valtionavustusta voidaan myöntää kunnille perusopetusta antavien oppilaitosten ja päiväkotien rakennushankkeisiin. Pykälän 2 momentin mukaan valtionavustusta voidaan myöntää kuntien omistamien rakennusten hankkeisiin, jotka aloitetaan vuonna 2013 tai 2014 ja joiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 25 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Pykälän 2 momentin mukaan valtionavustukseen oikeuttavia, hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

1) kuntotutkimusten ja rakennuksen kuntoa koskevien selvitysten kustannukset; ja

2) rakennuskustannukset.

Asetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan avustusta haetaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014 aluehallintovirastolta. Hakemukseen tulee liittää rakennusterveysasiantuntijan tai muun vastaavan pätevyyden omaavan asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta ja tehdyistä tutkimuksista sekä sisäilmaongelman tai kosteusvaurion merkityksestä rakennuksen käyttäjille. Pykälän 2 momentin mukaan aluehallintovirasto tekee hakemusten perusteella perustellut päätösehdotukset viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle hakuehdot täyttävistä hankkeista, niiden valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttävistä kustannuksista ja hankkeille asetettavista tarkentavista ehdoista ja rajoituksista sekä niistä hankkeista, jotka eivät täytä hakuehtoja.

Asetuksen 7 §:n mukaan avustuksen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.

2. Asiassa saatu selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 12.12.2013 päivätyn hakuohjeen oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista (OKM/74/592/2013). Hakuohjeen mukaan vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioon hyväksytty 35 miljoonan euron määräraha on tarkoitus myöntää avustuksina kaikille tukikelpoisille ja ehdot täyttäville hankkeille.

Hakuohjeen mukaan hakemuksen tulee sisältää muun ohella seuraavat tiedot:

3) hankesuunnitelma, josta selviää pääpiirteittäinen selostus hankkeesta, selvitys hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta ja toteuttamisajankohdasta ja joka sisältää luonnossuunnitelmat ja niihin perustuvan kustannusarvion; (---)

5) kuntoarvioraportti ja kuntotutkimusten yhteenvetoraportit, joista selviävät tiedot korjattavan rakennuksen tai rakennuksen osan kaikkien rakennusosien kunnosta, ilmanvaihdon toimivuudesta ja puhtaudesta sekä mahdollisista haitta-aineista.

Valtimon kunta on 30.1.2014 päivätyllä hakemuksellaan hakenut valtionavustusta Valtimon koulun sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen. Avustusta on haettu Valtimon koulukeskuksen korjaus- ja uudisrakennushankkeelle, jossa koulukeskuksen B-rakennus puretaan ja A-rakennus korjataan sekä rakennetaan uudisrakennus. Valtimon kunta on täydentänyt hakemustaan useaan otteeseen sekä oma-aloitteisesti että vastauksena aluehallintoviraston lähettämään täydennyspyyntöön. Avustushakemuksen liitteenä on toimitettu muun ohella hankesuunnitelma, Sisäilmatalo Kärki Oy:n 10.6.2013 laatima tutkimusraportti koulukeskuksen B-rakennuksesta, Sisäilmatalo Kärki Oy:n 28.1.2014 antama koulukeskuksen A-rakennusta koskeva rakennusterveysasiantuntijan lausunto sekä Sisäilmatalo Kärki Oy:n 27.1.2014 antama koulukeskuksen B-rakennusta koskeva rakennusterveysasiantuntijan lausunto.

Hankesuunnitelmaksi nimetystä 29.1.2014 päivätystä sisällysluettelon kanssa kolmisivuisesta asiakirjasta käy ilmi yleistä tietoa koulukeskuksesta sekä pohdintaa tarvittavista tilaratkaisuista ja tilojen sijoittamisesta sekä toimeksiannosta arkkitehtitoimistolle. Hankesuunnitelman liitteenä on toimitettu Valtimon kunnan teknisen lautakunnan investointiesitys 2014–2016, koulukeskuksen A-rakennusta koskeva yksisivuinen tilaohjelma ja kellarikerrosta koskeva luonnospiirustus.

Sisäilmatalo Kärki Oy:n koulukeskuksen A-rakennusta koskevasta asiantuntijalausunnosta ilmenee, että tutkimusraporttien perusteella rakennukseen ei ole kohdistettu systemaattista kosteusteknistä kuntotutkimusta, vaan tehdyt tutkimukset ovat olleet paikallisiin yksittäisiin kohtiin keskittyneitä näytteidenottoja ja mittauksia. Tulosten perusteella ei voida arvioida koko rakennuksen korjaustarvetta, vauriorakenteita ja vaurioiden laajuutta. Valtimon kunta on 2.4.2014 päivätyssä täydennyksessään selvittänyt, että koulukeskuksen A-rakennuksen siiven sisäilmatutkimukset ovat käynnissä.

Aluehallintovirasto on 28.5.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan päätösehdotuksessa esittänyt, että Valtimon kunnan koulua koskevalle hankkeelle ei myönnetä asetuksen 875/2013 mukaista valtionavustusta. Päätösehdotusta koskevien perustelujen mukaan hankkeesta toimitetut asiakirjat eivät sisällä hakuohjeen mukaisia tietoja riittävissä määrin, jotta hankkeen voitaisiin todeta täyttävän rahoitukselle asetetut ehdot.

Aluehallintovirasto on 5.8.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle lähettämällään sähköpostiviestillä ilmoittanut tarkistaneensa Valtimon kunnan avustushakemusta koskevaa päätösehdotustaan Valtimon koulukeskuksen B-talon osalta siten, että se esittää valtionavustuksen myöntämistä tätä hanketta varten. Aluehallintovirasto on lausunut, että se on ottanut huomioon Valtimon kunnan toimittaman selvityksen ja sen, että valtionavustuksen käytön ehtojen täyttyminen tarkistetaan myöhemmin osittain aloitusilmoituksesta ennen avustuksen maksamista ja lopulta hankeselvityksestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.9.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan hakemuksen sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen myönnettävästä valtionavustuksesta sillä perusteella, että hakemuksen ei ole katsottu sisältävän kaikkia opetus- ja kulttuuriministeriön antamien hakuohjeiden mukaisia hakemuksen sisältöä koskevia tietoja eikä valittaja ole toimittanut kaikkia hakemuksen sisältöä koskevia aluehallintoviraston pyytämiä täydennyksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.2.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen hakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen perustelujen mukaan ministeriöön toimitettu hakemus, sen täydennykset ja aluehallintoviraston lausuntonsa liitteenä toimittamat asiakirjat eivät sisällä ministeriön hakuohjeessa mainittuja hankesuunnitelmalta edellytettyjä tietoja eikä kuntoarvioraporttia.

3. Oikeudellinen arviointi

Asiassa on kysymys opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävää koulutusta antavien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myöntämästä avustuksesta, joka on perustunut valtion vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa hyväksyttyyn 35 miljoonan euron määrärahaan.

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, onko opetus- ja kulttuuriministeriön valituksenalaista päätöstä pidettävä valituksessa esitetyillä perusteilla hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentissa (586/1996) tarkoitetulla tavalla lainvastaisena.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö on voinut hylätä Valtimon kunnan avustushakemuksen hakemuksen sisältöä koskevan puutteellisuuden vuoksi. Kun otetaan huomioon asiakirjoista ilmenevä hakemuksen ja sen liitteiden sisältö ja muu kunnan antama hanketta koskeva selvitys, opetus- ja kulttuuriministeriö on voinut katsoa, että erityisesti kunnan toimittama hankesuunnitelma sekä koulukeskuksen A-rakennusta koskeva kuntoarvioraportti ovat olleet siten puutteellisia, ettei niistä käy ilmi asetuksen 5 §:ssä edellytetyt ja ministeriön hakuohjeessa täsmennetyt avustuksen myöntämiseksi vaaditut tiedot. Valtimon kunnan valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön olisi katsottava valittajan avustushakemusta käsitellessään ja asian ratkaistessaan menetelleen asiassa sovellettavien säännösten vastaisesti tai muullakaan tavalla ylittäneen harkintavaltansa asiassa.

Kun tämän lisäksi otetaan huomioon edellä ilmenevät opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, päätös ei ole hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Valitus on näin ollen hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Kaisa Pärssinen-Knight.

 
Julkaistu 15.3.2017