Muu päätös 1233/2017

Julkinen hankinta (seulontamammografiatutkimukset, Helsingin kaupunki)

Antopäivä: 16.3.2017
Taltionumero: 1233
Diaarinumero: 2121/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T1233

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Suomen Terveystalo Oy, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 2.6.2015 nro 390/15

Asian aikaisempi käsittely

Helsingin kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintakeskus on 13.5.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta seulontamammografiatutkimusten hankinnasta. Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun tavoitteena on ollut tehdä hankintasopimus vuosille 2015–2017 ja mahdolliselle optiokaudelle 2018–2019.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 26.8.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 282) valinnut Cityterveys Oy:n tarjouksen.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 21.10.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 366) sulkenut Cityterveys Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Jeju Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1,8 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Suomen Terveystalo Oy on ollut valittajana, Helsingin kaupunki vastapuolena sekä Cityterveys Oy ja Jeju Oy kuultavina, on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, hylännyt Suomen Terveystalo Oy:n valituksen asiassa dnro 2014/881 sekä velvoittanut Suomen Terveystalo Oy:n korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 1 600 eurolla ja Jeju Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 700 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, lausunut ratkaisunsa perusteluina seuraavaa:

(---)

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 71 §:n 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hankintalain 21 §:n 3 momenttiin sisältyvän viittaussäännöksen nojalla asiassa sovellettavaksi tulevan hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Helsingin kaupunki on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia lakisääteisistä rintasyöpäseulontatutkimuksista. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnössä kohdassa 7 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on ilmoitettu henkilöstöä, laitteistoa ja viranomaistodistuksia koskevat vaatimukset. Kyseisessä kohdassa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Henkilöstön vaatimukset

(---)

2) Seulontaan osallistuva henkilöstö

a) Tarjouspyynnön mukaiseen palvelun tuottamiseen pitää olla vähintään neljä (4) radiologian erikoislääkäriä.

b) Seulontakuvien tulkinta kahden radiologian erikoislääkärin toimesta. Näistä vähintään toisella tulee olla seulontapätevyys.

c) Varmistustutkimuksia tekevältä radiologilta edellytetään seulonnan erityispätevyyttä.

d) Näytteet tutkivien patologien on oltava rintarauhassytologiaan perehtyneitä erikoislääkäreitä.

e) Tutkimuksiin osallistuvilla hoitajilla on oltava kokemusta seulontamammografioista.

Tarjoajan tulee olla varautunut esittämään henkilöstöä koskevien vaatimusten selvitykset ja todistukset tilaajan pyynnöstä sekä tarjousprosessin että sopimuskauden aikana.

3) Laitteisto

a) Mammografiakuvaus on tehtävä ajanmukaisella digitaalisella kuvantamistekniikalla. Käytettävän mammografialaitteiston merkki, tyyppi ja hankintavuosi on ilmoitettava tarjouksessa. Laitteisto tulee säilyttää vähintään tarjouksessa ilmoitetulla tasolla koko sopimuskauden.

b) Kuvien tulkinnassa tulee käytössä olla viiden megapikselin kuvatyöasema.

4) Viranomaistodistukset

Hankintayksikkö pyytää alla mainitut viranomaistodistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun. Kaikki alla mainitut viranomaistodistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Lisäksi Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä."

Tarjouspyynnön kohdassa "Viranomaistodistukset ja rekisteritiedot" on ilmoitettu, että tarjoajan tulee pyynnöstä toimittaa muun ohella veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista, työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, kaupparekisteriote sekä tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjoajan taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan on toimitettava pyynnöstä tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta. Lisäksi hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden tarkistaa tarjoajan luottotiedot näitä tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä."

Tarjouspyynnön kohdassa "Alihankinta" on ilmoitettu, että tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Lisäksi kyseisessä kohdassa on todettu, että alihankintana hyväksytään vain alihankintasuhteisina toimivat patologian ja radiologian erikoislääkärit.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys" on todettu, että tarjoajalla tulee olla voimassa oleva lupa radiologisten palvelujen antamiseen. Kopio luvasta on tullut liittää tarjoukseen. Samassa kohdassa on myös todettu, että tarjoajalla ja hänen ilmoittamallansa alihankkijalla tulee olla voimassa oleva vastuu- ja potilasvakuutus. Tarjoajan on tullut liittää tarjoukseen itsestään ja ilmoittamistaan ali­hank­kijoista vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta vastuu- ja potilasvakuutuksesta sekä maksetuista maksuista. Tarjoajalla on lisäksi tullut olla laatujärjestelmä, joka sisältää asiakaspalautejärjestelmän. Näistä on tullut liittää selvitys tarjoukseen.

Tarjouspyynnön kohdassa "seulontaan osallistuva henkilöstö" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa hankinnan palvelukuvauksen mukaiseen toteuttamiseen koko sopimuskauden. Mikäli tarjoajalla ei ole tarjouksensa mukaista henkilökuntaa tarjouksen jättämishetkellä niin tarjoajalla on sopimuskauden alkaessa tarjouksessaan ilmoittamansa vaatimukset täyttävät työntekijät palveluksessaan. Mikäli työntekijöitä ei ole tarjousta jätettäessä hankittu, on selvitys työntekijöistä annettava viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista."

Tarjouspyynnön kohdassa "laitteisto ja tutkimuspaikka" on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan käytettävän mammografialaitteiston merkki, tyyppi ja hankintavuosi. Lisäksi kyseisessä kohdassa on todettu, että kuvien tulkinnassa tulee olla käytössä viiden megapikselin kuvatyöasema. Tutkimuspaikan osalta tarjouspyynnössä on edellytetty, että se sijaitsee Helsingissä kiinteässä rakennuksessa, johon on esteetön kulku ja hyvät kulkuyhteydet julkisilla liikennevälineillä. Tarjouksessa on tullut ilmoittaa tutkimuspaikan yhteystiedot sekä selvitys esteettömästä saavutettavuudesta ja tavoitettavuudesta julkisilla liikennevälineillä.

Tarjouspyynnön kohdassa 10 "Hylkäämisperusteet" on todettu muun ohella, että tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 26.8.2014 tekemällään hankintapäätöksellä § 282 valinnut Cityterveys Oy:n tarjouksen. Suomen Terveystalo Oy on tehnyt kyseistä hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen, jonka johdosta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 21.10.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 366 sulkenut Cityterveys Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut ehdollisesti Jeju Oy:n tarjouksen.

Hankintaoikaisupäätöksessä on todettu seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

- hylätä Cityterveys Oy:n tarjouksen, sillä tarjoajalla ei ole tarjouspyynnössä edellytettyä lupaa radiologisten palvelujen antamiseen (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990)

- valita palvelutuottajaksi Jeju Oy:n ehdolla, että valittu tarjoaja toimittaa hankintayksikön asettamassa ajassa tarjouspyynnössä edellytetyt tositteet ja esittää ennen sopimuksen allekirjoittamista luvan radiologisten palvelujen antamisesta tulevaan toimipisteeseen

- todeta, että mikäli ehdollisena valittu palveluntuottaja ei toimita hyväksyttävästi yllä mainittua todistusta, päätöstä ei panna täytäntöön ja tällöin valitaan palveluntuottajaksi tarjousvertailussa seuraavaksi tullut palveluntuottaja. Seuraavaksi tulleen palveluntuottajan on toimitettava hyväksyttävästi edellytetyt todistukset ja asiakirjat."

Jeju Oy:n soveltuvuutta koskevat väitteet

Valittaja on esittänyt, että Jeju Oy olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska sillä ei ole ollut hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittäviä taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen.

Tarjouspyynnössä on edellä esitetyllä tavalla edellytetty, että tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjouspyynnössä on todettu, että tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu, että tarjoajan on pyynnöstä toimitettava tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta ja että hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden tarkistaa tarjoajan luottotiedot.

Seulontaan osallistuvan henkilöstön osalta tarjouspyynnössä on muun ohella todettu, että tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa hankinnan palvelukuvauksen mukaiseen toteuttamiseen koko sopimuskauden. Lisäksi tarjouspyynnössä on todettu, että mikäli tarjoajalla ei ole tarjouksensa mukaista henkilökuntaa tarjouksen jättämishetkellä, niin tarjoajalla on oltava sopimuskauden alkaessa tarjouksessaan ilmoittamansa vaatimukset täyttävät työntekijät palveluksessaan. Tarjoajan on myös tullut tarjouksessaan vakuuttaa, että sillä on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä henkilöstö.

Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että tarjoajalla tulee olla voimassa oleva lupa radiologisten palvelujen antamiseen. Kopio luvasta on tullut liittää tarjoukseen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa arvioidessaan tarjoajien soveltuvuutta koskevien selvitysten riittävyyttä.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä täytyisi jo tarjouksentekohetkellä olla käytettävissään esimerkiksi tarpeelliset luvat tai resurssit. Riittävää on, että tarjoaja on osoittanut hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä sopimuksen täyttämisen alkaessa on siihen edellytykset.

Jeju Oy on tarjouksessaan sitoutunut pyynnöstä toimittamaan tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta ja vakuuttanut, että sillä on riittävä henkilökunta palvelukuvauksen mukaiseen hankinnan toteuttamiseen koko sopimuskauden. Tarjouspyynnössä ei ole esitetty vähimmäisliikevaihtoa tai muita taloudellisia edellytyksiä koskevia vaatimuksia. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään vaadittu tarjoajia esittämään tarkempaa selvitystä seulontaan osallistuvasta henkilöstöstä.

Jeju Oy on liittänyt tarjoukseensa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.3.2012 tekemän päätöksen, jolla Jeju Oy:lle on myönnetty lupa yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti. Lupa on kattanut muun ohella radiologiset tutkimukset hakemuksessa ilmoitetussa toimipaikassa "c/o Suomen Terveystalo Oy / Terveystalo Kamppi". Jeju Oy on tarjouksessaan ilmoittanut tutkimuspaikaksi eri toimipaikan yhteystiedot, joten lupa ei ole koskenut tarjouksessa ilmoitettua toimipaikkaa.

Hankintayksikkö on esittänyt, että lupa on ollut tarjouspyynnön mukainen, koska tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että luvan tulee koskea tarjouksessa ilmoitettua tutkimuspaikkaa. Hankintayksikkö on kuitenkin hankintaoikaisupäätöksessään edellyttänyt, että Jeju Oy siirtää luvan tarjouksessa ilmoitettuun toimipaikkaan.

Markkinaoikeus toteaa, että Jeju Oy:llä on ollut tarjouspyynnössä edellytetty lupa radiologisten palvelujen antamiseen, ja yhtiö on liittänyt kyseisen luvan tarjoukseensa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että luvan tulee koskea tarjouksessa ilmoitettua tutkimuspaikkaa. Markkinaoikeus katsoo, että Jeju Oy on tarjouksessaan osoittanut hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä sopimuksen täyttämisen alkaessa on siihen tarvittava lupa.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida Jeju Oy:llä olevan hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Alihankintaa koskevat väitteet

Valittaja on valitusajan päättymisen jälkeen markkinaoikeuteen toimittamassaan vastaselityksessä esittänyt, että Jeju Oy olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta myös sillä perusteella, että sen alihankintana Cityterveys Oy:ltä ostama palvelu sisältää muutakin kuin tarjouspyynnössä sallittua patologian ja radiologian erikoislääkäreihin liittyvää alihankintaa. Valittaja on lisäksi esittänyt, että Jeju Oy olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta sen vuoksi, että sen alihankkijana toimivalla Cityterveys Oy:llä ei ole ollut tarjouspyynnössä vaadittua toimilupaa.

Hankintalain 105 §:n mukaan valitukseen sovelletaan muutoin hallintolainkäyttölakia, jollei hankintalaissa toisin säädetä.

Hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajan alihankintaa koskevien väitteiden osalta kysymys ei ole sellaisen uuden perusteen esittämisestä, jonka johdosta asia olisi muuttunut toiseksi, eikä valituksen tutkimiselle tältä osin siten ole estettä.

Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla ilmoitettu, että tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Tarjoajia on myös pyydetty ilmoittamaan tarjouksessaan, käyttävätkö ne alihankintaa. Lisäksi tarjouspyynnössä on todettu, että alihankintana hyväksytään vain alihankintasuhteisina toimivat patologian ja radiologian erikoislääkärit. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntö on ollut sallitun alihankinnan laajuuden osalta jonkin verran tulkinnanvarainen. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyyntöä kuitenkaan ole tulkittava siten, että siinä olisi rajoitettu alihankinnan käyttämistä.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla on voimassa oleva lupa radiologisten palvelujen antamiseen. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu, että tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellään sulkenut Cityterveys Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että yhtiöllä ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä lupaa radiologisten palvelujen antamiseen.

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään edellyttänyt, että Jeju Oy esittää ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista luvan radiologisten palvelujen antamisesta tulevaan toimipisteeseen. Jeju Oy on toimittanut hankintayksikölle Etelä-Suomen aluehallintoviraston korjatun päätöksen, josta on käynyt ilmi, että lupa on myönnetty Cityterveys Oy:n toimipaikkaan. Asiassa saadun selvityksen perusteella Jeju Oy on vuokrannut nyt kysymyksessä olevassa palvelussa käytettävät tilat ja laitteiston Cityterveys Oy:ltä.

Markkinaoikeus toteaa, että Jeju Oy:n tarjousasiakirjoista ei ole käynyt ilmi, että Jeju Oy hankkisi nyt kysymyksessä olevan palvelun alihankintana Cityterveys Oy:ltä. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään edellytetty, että tarjoajan ilmoittamalla alihankkijalla tulisi olla voimassa oleva lupa radiologisten palvelujen antamiseen. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hyväksynyt Jeju Oy:n tarjouskilpailuun.

Laatujärjestelmää, mammografialaitteistoa, vakuutuksia ja tutkimuspaikkaa koskevat väitteet

Valittaja on esittänyt, että Jeju Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska se ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia laatujärjestelmään, mammografialaitteistoon, vakuutuksiin ja tutkimuspaikkaan liittyen.

Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla edellytetty, että tarjoajalla tulee olla laatujärjestelmä, joka sisältää asiakaspalautejärjestelmän. Tarjoajan on myös tullut liittää tarjoukseensa selvitys laatu- ja asiakaspalautejärjestelmästään. Tarjouspyynnössä on lisäksi pyydetty tarjoajia ilmoittamaan käytettävän mammografialaitteiston merkki, tyyppi ja hankintavuosi sekä ilmoitettu, että kuvien tulkinnassa tulee olla käytössä viiden megapikselin kuvatyöasema.

Vakuutusten osalta tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla ja hänen ilmoittamallaan alihankkijalla tulee olla voimassa oleva vastuu- ja potilasvakuutus. Tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta vastuu- ja potilasvakuutuksesta sekä maksetuista maksuista.

Tutkimuspaikan osalta tarjouspyynnössä on edellytetty, että se sijaitsee Helsingissä kiinteässä rakennuksessa, johon on esteetön kulku ja hyvät kulkuyhteydet julkisilla liikennevälineillä. Tarjouksessa on tullut ilmoittaa tutkimuspaikan yhteystiedot sekä selvitys esteettömästä saavutettavuudesta ja tavoitettavuudesta julkisilla liikennevälineillä.

Jeju Oy on liittänyt tarjoukseensa selvityksen laatu- ja asiakaspalautejärjestelmästään. Yhtiö on lisäksi tarjouksessaan ilmoittanut tarjouspyynnössä vaaditut käytettävää mammografialaitteistoa koskevat tiedot ja vastannut kuvatyöasemaa koskevaan tarjouspyynnön vaatimuskohtaan "kyllä". Yhtiö on liittänyt tarjoukseensa itsensä ja ilmoittamansa alihankkijan osalta vakuutusyhtiön todistukset voimassaolevista vastuu- ja potilasvakuutuksista sekä maksetuista maksuista. Yhtiö on myös tarjouksessaan ilmoittanut tutkimuspaikan yhteystiedot sekä esittänyt selvityksen tutkimuspaikan esteettömästä saavutettavuudesta ja tavoitettavuudesta julkisilla liikennevälineillä.

Markkinaoikeus toteaa, että Jeju Oy:n tarjous on sisältänyt kaikki tarjouspyynnössä vaaditut laatujärjestelmää, mammografialaitteistoa, vakuutuksia ja tutkimuspaikkaa koskevat selvitykset. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään Jeju Oy:n tarjouksen tarjousvertailuun.

Tarjouksen täydentämistä koskeva väite

Valittajan mukaan hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hankintaoikaisupäätöksessään antanut Jeju Oy:lle lisäaikaa esittää tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset. Lisäksi valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on arvioinut Jeju Oy:n soveltuvuuden vasta tarjousvertailun jälkeen.

Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla ilmoitettu erikseen ne viranomaistodistukset ja rekisteritiedot, jotka hankintayksikkö tarkistaa vain voittaneelta tarjoajalta. Kyseiset selvitykset ovat koskeneet tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain mukaisia selvityksiä sekä tilinpäätöstietoja.

Hankintayksikkö on ehdollisessa hankintaoikaisupäätöksessään edellyttänyt, että Jeju Oy toimittaa tarjouspyynnössä yksilöidyt selvitykset asetetussa määräajassa. Lisäksi hankintayksikkö on todennut, että mikäli ehdollisena valittu palveluntuottaja ei toimita kyseisiä selvityksiä, palveluntuottajaksi valitaan tarjousvertailussa seuraavaksi tullut tarjoaja.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön Jeju Oy:ltä pyytämät selvitykset ovat olleet tarjouspyynnössä yksilöityjä viranomaistodistuksia ja rekisteritietoja, jotka on tarjouspyynnössä ilmoitettu tarkistettavan vain voittaneelta tarjoajalta. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on tarjouspyynnössä ilmoittanut tarkistavansa kyseiset tiedot vain voittaneelta tarjoajalta. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti pyytäessään tarjousvertailun jälkeen Jeju Oy:tä toimittamaan kyseiset tarjouspyynnössä yksilöidyt selvitykset.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus asiassa diaarinumero 2014/881 on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain­käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

(---)

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja Jeju Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Marco Grönroos ja Riikka Innanen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Suomen Terveystalo Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Suomen Terveystalo Oy:n valituksen Jeju Oy:n valitsemisesta seulontamammografiatutkimusten toimittajaksi ja määrää Suo-men Terveystalo Oy:n markkinaoikeudessa vaatimat seuraamukset ja kumoaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 21.10.2014 tekemän hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä taikka toissijaisesti määrää hankintayksikön maksamaan valittajalle hyvitysmaksuna 197 664 euroa.

Lisäksi Suomen Terveystalo Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Helsingin kaupungin korvaamaan Suomen Terveystalo Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Suomen Terveystalo Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyyntönsä kohdassa 7. "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset", että "alihankintana hyväksytään vain alihankintasuhteisena toimivat patologian ja radiologian erikoislääkärit".

Markkinaoikeuden valituksenalainen päätös on ollut virheellinen siltä osin kuin siinä on todettu, että tarjouspyyntö on ollut sallitun alihankinnan laajuuden osalta jonkin verran tulkinnanvarainen, ja katsottu, ettei tarjouspyyntöä kuitenkaan ole tulkittava siten, että siinä olisi rajoitettu alihankinnan käyttämistä.

Tarjouspyyntö ei ole ollut tulkinnanvarainen. Hankintayksikkö on ilmoittanut tarjouspyynnössä yksiselitteisesti, että alihankinta on hyväksyttävää vain patologian ja radiologian erikoislääkärien osalta. Helsingin kaupunki on siten rajoittanut alihankinnan käyttämisen pois kaikesta muusta hankittavan palvelun tuottamiseen liittyvästä toiminnasta.

Alihankinnan rajoittaminen on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista. Esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijaa.

Alihankinta on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan kaikentyyppistä alihankintaa eikä ainoastaan palveluiden hankkimista. Mikäli korkein hallinto-oikeus vastoin valittajan näkemystä katsoisi, että hankintayksikön asettama kielto alihankinnan käyttämisestä on ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukainen, Jeju Oy:n tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Jeju Oy käyttää alihankintaa muun muassa tilojen ja laitteiden osalta, vaikka alihankinta on tarjouspyynnössä rajoitettu ainoastaan patologian ja radiologian erikoislääkäreihin.

Jeju Oy:n tarjoukseen liitetyssä Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämässä toimiluvassa yhtiön toimipaikaksi on ilmoitettu Suomen Terveystalo Oy:n tilat Helsingin Kampissa. Jeju Oy:llä ei ole ollut oikeutta harjoittaa kyseisissä tiloissa tarjoamaansa toimintaa. Jeju Oy:n tarjous on ollut toteuttamiskelvoton, ja hankintayksikön olisi tullut hylätä yhtiön tarjous.

Hankintayksikkö on sallinut Jeju Oy:n korjata tarjouksensa tarjousten jättämisen jälkeen toteuttamiskelpoiseksi. Jeju Oy on toimittanut hankintayksikölle Etelä-Suomen aluehallintoviraston korjatun päätöksen, josta ilmenee, että lupa on myönnetty Cityterveys Oy:n toimipaikkaan. Hankintayksikkö on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti sallinut Jeju Oy:n parantaa tarjoustaan sen jättämisen jälkeen.

Selitykset

Helsingin kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan Helsingin kaupungin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 760 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja esittänyt perusteluinaan vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnön kohdassa 7 on ilmoitettu, että tarjoaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Tarjoajia on hankintalaissa sallitulla tavalla pyydetty ilmoittamaan tarjouksessaan, käyttävätkö ne alihankintaa. Lisäksi on todettu, että alihankintana hyväksytään vain alihankintasuhteisina toimivat patologian ja radiologian erikoislääkärit.

Markkinaoikeus on katsonut perustellusti, ettei tarjouspyyntöä ole tulkittava niin, että siinä olisi rajoitettu alihankinnan käyttämistä.

Hankintayksikön tarkoituksena on ollut tarjouspyynnössä painottaa, ettei tarjoajilla tarvitse olla omia palkattuja patologian ja radiologian erikoislääkäreitä, vaan kyseiset lääkärit voivat toimia vain tai myös alihankintasuhteisina. Hankittavan palvelun olennainen osa ovat olleet patologian ja radiologian erikoislääkäripalvelut. Hankintayksikön tarkoituksena on ollut mahdollistaa erilaisten tarjoajien ja yritysten osallistuminen tarjouskilpailuun ja käyttää hyväksi olemassa olevia kilpailuolosuhteita. Tarjouspyynnössä ei ole kielletty mahdollisuutta antaa osa sopimuksesta alihankintana kolmansille osapuolille.

Tarjouspyynnön alihankintaa koskevalla kohdalla ei ole ollut vaikutusta valittajan sijoittumiselle tarjouskilpailussa eikä hankintamenettelyn lopputulokseen. Voittanut tarjoaja on hankintasopimuksen synnyttyä velvollinen huolehtimaan siitä, että tarjottu palvelu suoritetaan tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.

Tilojen ja laitteiden vuokraaminen ei ole hankittavan palvelun tuottamista tai alihankintaa. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoaja omistaa palveluntuottamisessa käytettävät tilat ja laitteistot. Hallinnan perusteelle tai sille, mistä tai miten tilat tai laitteet hankitaan, ei ole asetettu tarjouspyynnössä ehtoja. Jeju Oy on esittänyt tiloja ja laitteistoa koskevat selvitykset tarjouksessaan, ja sillä on käytettävissään sopimuksen alkaessa tarjouspyynnössä edellytetyt tilat ja laitteet. Mitään perustetta Jeju Oy:n tarjouksen hylkäämiselle ei siten ole ollut.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että palvelun tuottamiseen tarvittava lupa koskee tarjouksessa ilmoitettua tutkimuspaikkaa. Jeju Oy on esittänyt tarjouksessaan voimassaolevan luvan, kuten tarjouspyynnössä on edellytetty. Kysymys ei siten ole mistään tarjousmenettelyn jälkeisistä lievennyksistä tarjouskilpailun ehtoihin. Näin ollen markkinaoikeuden päätöstä ei ole syytä tälläkään perusteella muuttaa.

Jeju Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan Jeju Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Jeju Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Suomen Terveystalo Oy:n valituksessaan esittämä väite, jonka mukaan hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti rajoitettuaan tarjouspyynnössä alihankintaa hyväksymällä vain alihankintasuhteisena toimivat patologian ja radiologian erikoislääkärit, on uusi väite, johon ei ole vedottu asian aikaisemmissa vaiheissa. Valitusta ei tule tältä osin tutkia, sillä Suomen Terveystalo Oy:n olisi tullut vedota sanottuun seikkaan jo aiemmin.

Tarjouspyyntö ei ole rajoittanut valittajan mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnössä ei ole kielletty alihankintaa, vaan ainoastaan rajoitettu sallitun alihankinnan laajuutta. Alihankinnan rajoittamista voidaan pitää hankintakokonaisuuden hallittavuuden kannalta perusteltuna.

Valitus on sisällöltään ristiriitainen, sillä siinä on esitetty alihankinnan rajoittamisen olevan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista, mutta toisaalta katsottu Jeju Oy:n tarjouksen olevan alihankinnan rajoittamista koskevan määräyksen osalta tarjouspyynnön vastainen.

Myös näkemys siitä, että tila- ja laitevuokra on alihankintaa, on erikoinen. Jeju Oy on vuokrannut tilat ja laitteet palvelun tuottamista varten Cityterveys Oy:ltä. Kysymyksessä ei ole alihankintasuhde.

Hankintayksikkö ei ole sallinut Jeju Oy:n korjata tarjoustaan toteuttamiskelpoiseksi ja siten parantaa tarjoustaan sen jättämisen jälkeen. Jeju Oy on ilmoittanut tarjouksessaan toimipaikkansa tiedot ja liittänyt tarjoukseensa tarjouksen jättämishetkellä voimassaolleen toimilupansa. Tarjoajalta ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan voida edellyttää, että sillä on jo tarjouksen jättämishetkellä voimassa kaikki tulevaan toimintaansa liittyvät viranomaisluvat. Riittävää on, että tarjoaja on osoittanut hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä on sopimuksen täyttymisen alkaessa toiminnan kannalta riittävät edellytykset.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankintayksikön pyytävän viranomaistodistukset ja selvitykset siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun. Hankintayksikkö on menetellyt ilmoittamallaan tavalla ja julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Vastaselitys

Suomen Terveystalo Oy on Helsingin kaupungin ja Jeju Oy:n selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Jeju Oy:n väite siitä, että valittaja ei olisi esittänyt alihankinnan rajoittamista koskevaa väitettään jo markkinaoikeudessa, ei ole markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen ja asian aiemman käsittelyn perusteella ymmärrettävä.

Hankinnan kohteena olevassa palvelussa on oltava henkilö tai henkilöitä, jotka hoitavat seulontakutsuprosessin ja sen jälkeisen ajanvarausprosessin, asiakaspalvelun, seulontakuvauksen ja röntgenkuvien siirtämisen kuva-arkistoon radiologin tarkasteltavaksi. Voittaneen tarjoajan kohdalla koko tämän asiakkaalle näkyvän osuuden hoitaa Cityterveys Oy eikä tarjoaja itse. Tämä käy ilmi tarjotussa palvelussa käytettävien röntgenhoitajien Cityterveys Oy:n kanssa tekemistä työsopimuksista. Jeju Oy käyttää siten alihankintaa tarjouspyynnön vastaisesti, sillä alihankinta on tarjouspyynnössä rajoitettu ainoastaan patologian ja radiologian erikoislääkäreihin.

Helsingin kaupungin ja Jeju Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylättävä.

Muut kirjelmät ja merkinnät

Helsingin kaupungille on lähetetty tiedoksi Jeju Oy:n selitys.

Cityterveys Seulonta Oy:lle (aiempi Jeju Oy) on lähetetty tiedoksi Helsingin kaupungin selitys.

Helsingin kaupungille ja Cityterveys Seulonta Oy:lle on lähetetty tiedoksi Suomen Terveystalo Oy:n vastaselitys.

Helsingin kaupunki on vastaselityksen johdosta toimittamassaan lisäselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnön alihankintaa koskevalla sanavalinnalla ei ole ollut kilpailua rajoittavaa tai tarjoajia syrjivää vaikutusta. Edes kriittisten palvelunosien toimittamista alihankintana ei ole rajoitettu. Yhtään tarjoajaa ei myöskään ole suljettu tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjoaja käyttää alihankintaa.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimusluonnoksessa on pyydetty tietoja palveluntuottajan alihankkijoista ja heidän tehtävistään. Sopimusluonnoksessa ja hankintayksikön Jeju Oy:n kanssa tekemässä väliaikaisessa hankintasopimuksessa on myös ilmoitettu, että palveluntuottaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan ja että alihankintaan sovelletaan täydentävin osin JYSE 2009 Palvelut -ehtoja. Alihankinnan käyttö on ollut tarjouspyynnössä sekä sen liitteenä olevissa sopimusluonnoksessa ja yleisissä sopimusehdoissa lähtökohtaisesti sallittua.

Valittaja ei ole pitänyt tarjousvaiheessa tarjouspyynnön määrittelyjä ongelmallisina. Valittaja ei ole esittänyt tarjouspyynnössä asetetussa määräajassa alihankintaa koskevia kysymyksiä, eikä valittaja ole alun perin perustellut valitustaan sanotulla perusteella.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että palvelun toimeksiannossa käytettävä henkilöstö on työsuhteessa tarjoajaan. Henkilöstö voi olla esimerkiksi vuokratyövoimaa. Selvityksensä mukaan voittanut tarjoaja vuokraa henkilöstöä palvelun tuottamiseen.

Suomen Terveystalo Oy:lle ja Cityterveys Seulonta Oy:lle on lähetetty tiedoksi Helsingin kaupungin lisäselitys.

Helsingin kaupunki on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Suomen Terveystalo Oy:lle.

Suomen Terveystalo Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen ja lisälausuman, jotka on lähetetty tiedoksi Helsingin kaupungille ja Cityterveys Seulonta Oy:lle.

Helsingin kaupunki on toimittanut lisälausuman, joka on lähetetty tiedoksi Suomen Terveystalo Oy:lle ja Cityterveys Seulonta Oy:lle.

Suomen Terveystalo Oy on toimittanut Helsingin kaupungin lisälausuman johdosta lisäkirjelmän, joka on lähetetty tiedoksi Helsingin kaupungille ja Cityterveys Seulonta Oy:lle.

Cityterveys Seulonta Oy on toimittanut lausuman, jossa se on muun ohella vaatinut, että korkein hallinto-oikeus pysyttää markkinaoikeuden päätöksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ja velvoittaa Suomen Terveystalo Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Suomen Terveystalo Oy:lle ja Helsingin kaupungille on lähetetty tiedoksi Cityterveys Seulonta Oy:n lausuma.

Suomen Terveystalo Oy on toimittanut lisäkirjelmän, joka on lähetetty tiedoksi Helsingin kaupungille ja Cityterveys Seulonta Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Suomen Terveystalo Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Suomen Terveystalo Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Suomen Terveystalo Oy määrätään korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 760 eurolla viivästyskorkoineen ja Cityterveys Seulonta Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatimus enemmälti hyläten 1 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Suomen Terveystalo Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Helsingin kaupunki joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Suomen Terveystalo Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Cityterveys Seulonta Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Suomen Terveystalo Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Cityterveys Seulonta Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuulliseksi harkitulla määrällä viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Outi Suviranta, Antti Pekkala ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 16.3.2017