Muu päätös 1493/2017

Julkinen hankinta (lastenkalusteet, Tampereen kaupunki)

Antopäivä: 31.3.2017
Taltionumero: 1493
Diaarinumero: 2812/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T1493

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Aarnon Puu Oy, Padasjoki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 8.7.2016 nro 439/16

Asian aikaisempi käsittely

Tampereen kaupungin Tampereen Logistiikka Liikelaitos (sittemmin Tuomi Logistiikka Oy, jäljempänä hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.2.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 17.3.2015 julkaistulla lisätietoilmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta lastenkalusteiden hankinnasta kahden vuoden ajalle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Tampereen kaupungin Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen toimitusjohtaja on 23.4.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 37) valinnut hankittavien lastenkalusteiden toimittajaksi Kuopion Woodi Oy:n osakokonaisuuden 2 osalta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 861 052 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Aarnon Puu Oy on ollut valittajana, Tampereen kaupunki vastapuolena ja Kuopion Woodi Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Aarnon Puu Oy:n valituksen ja velvoittanut Aarnon Puu Oy:n korvaamaan Tampereen kaupungin oikeudenkäyntikulut 3 416 eurolla viivästyskorkoineen sekä Kuopion Woodi Oy:n oikeudenkäyntikulut 687,50 eurolla.

Markkinaoikeus on lausunut ratkaisunsa perusteluina seuraavaa:

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n [1 momentin] mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:ssä säädetään, että hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Sanotun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tekniset eritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen [määrittämiseen] ja [tarjouksen] valintaan.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 46 §:n esitöissä (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) on todettu, että sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä standardin ilmoittamisen osalta, koska tarjouspyynnössä ei ole määritelty tarkalleen, mitä standardia tarjoajien tulee noudattaa. Lisäksi valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjouksessa tarjottu sänkykaappi ei ole täyttänyt lastenkalusteille asetettuja voimassaolevia standardeja eikä tarjouksesta myöskään ole käynyt ilmi, että tarjottuja sänkykaappeja olisi testattu.

Tarjouspyynnön kohdassa 6. "Hankinnan kohteen kriteerit" on kohteen 2.1 "Kaappisänky" osalta todettu hankinnan vähimmäisvaatimukset seuraavasti:

"Kerrossänky, jossa sängyn molemmin puolin kiinteät korkeat turvalaidat yläsängyssä ja molemmin puolin kiinteät vierähtämissuojat alasängyssä. Kaappi valkoista melamiinia (runko ja kaapin ovi), sänkykaapissa tuulettumisraot. Sänky koivua, pohja rei'itettyä vaneria. Sängyssä automaattinen turvalukitus yläasentoon, turvalukituksen avaus korkealla lasten ulottumattomissa. Sängyn nostaminen ja laskeminen kaasujousen avulla. Sängyn päätytikas nouseva. Kolkutuksenesto. Vuodevaatteiden kiinnitysmekanismi. Kaapin mitat: K:2300–2400 mm, L:700 mm, S:420–470 mm. Sängyn sisämitat: pituus 1400–1450 mm, leveys 530–550 mm."

Samassa kohtaa tarjoajalle on esitetty kysymys siitä, täyttääkö tuote ehdottomat vaatimukset, johon tarjoajan on tullut vastata "kyllä".

Tarjouspyynnön kohdassa 9 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Kalusteet täyttävät niitä koskevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset sekä lastenkalusteille asetetut voimassaolevat standardit. Vaatimukset koskevat mm. mitoituksia, turvallisuusvaatimuksia, rakenteen tasapainoa, kestävyyttä, kulutusta, lujuutta, hankauskestävyyttä ja ergonomiaa."

Tarjouspyynnössä on lisäksi kohdassa 3. "Hankinnan kohde" ollut viittaus hankinnan yksilöidympään kuvaukseen hankinnan kohteesta tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.

Mainitussa sopimusluonnoksessa on kohdassa 3. "Tavaroita ja palvelua koskevat vaatimukset" todettu seuraavaa:

"Tavaroiden tulee olla kovaa kulutusta kestäviä ja tukevatekoisia sekä suunniteltuja ja testattuja voimassa olevien standardien mukaisesti julkisten tilojen, kuten päiväkotien, käyttöön."

"Kalusteet täyttävät niitä koskevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset sekä lastenkalusteille asetetut voimassaolevat standardit. Vaatimukset koskevat mm. mitoituksia, turvallisuusvaatimuksia, rakenteen tasapainoa, kestävyyttä, kulutusta, lujuutta, hankauskestävyyttä, ergonomiaa."

Voittanut tarjoaja on tarjousasiakirjoissaan ilmoittanut sen tarjouksen täyttävän kohtien 6 ja 9 ehdottomat vaatimukset.

Vaikka edellä mainitussa tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa on edellytetty, että lastenkalusteiden tulee täyttää lastenkalusteille voimassaolevat standardit, markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole tarkemmin täsmennetty, mitä nimenomaista standardia viitatulla standardilla on tarkoitettu. Kun kuitenkin otetaan huomioon, mitä asiassa on esitetty standardien luonteesta suosituksina ja niiden voimassaolosta, markkinaoikeus katsoo, että alalla toimivalle elinkeinonharjoittajalle on tullut olla riittävän selvää, mitä tarjouspyynnössä on edellytetty, eikä tarjouspyyntöä ole siten pidettävä epäselvänä.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että sen tarjoama sänkykaappi kiinteillä turvalaidoilla täyttää standardin SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa katsoa voittaneen tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi. Hankintayksikön menettelyä ei siten tältä osin voida pitää hankintasäännösten vastaisena.

Mitä tulee vaatimukseen siitä, että tarjottujen tuotteiden tulee olla standardien mukaan testattuja, markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyynnössä ole edellytetty toimitettavan erillistä selvitystä tältä osin. Voittanut tarjoaja on joka tapauksessa ilmoittanut sitoutuvansa tarjouspyynnön ehdottomiin vaatimuksiin.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pitävät paikkansa. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava, että hankintayksiköllä olisi voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella ollut syytä epäillä tarjouksen tietojen paikkansapitävyyttä. Asiassa tulee myös ottaa huomioon, ettei yhtään tarjousta, jossa on ilmoitettu tarjouksen täyttävän standardeja koskevat vähimmäisvaatimukset, ole myöskään suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Teija Kotro ja Riikka Pirttisalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Aarnon Puu Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen sekä hankintapäätöksen osakokonaisuuden 2 osalta ja velvoittaa Tuomi Logistiikka Oy:n korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut toissijaisesti, että korkein hallinto-oikeus määrää Tuomi Logistiikka Oy:n maksamaan sille hyvitysmaksuna 10 000 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus vapauttaa sen velvollisuudesta korvata oikeudenkäyntikuluja Tuomi Logistiikka Oy:lle ja Kuopion Woodi Oy:lle. Valittaja on edelleen vaatinut, että Tuomi Logistiikka Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 3 194 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 012,50 eurolla, kumpikin määrä viivästyskorkoineen.

Valittaja on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää, että markkinaoikeuden päätöstä ei ole noudatettava valituksen ollessa käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, sekä kieltää tai keskeyttää hankintapäätöksen täytäntöönpanon osakokonaisuuden 2 osalta korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi.

Aarnon Puu Oy on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan Kuopion Woodi Oy:n tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Voittaneen tarjoajan tarjoama sänkykaappi ei täytä voimassa olevien standardien vaatimuksia eikä voittaneen tarjoajan tarjouksessa ole myöskään esitetty selvitystä tarjouspyynnössä edellytetystä testauksesta. Vastaavasta syystä myös toiseksi tulleen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Tarjouspyyntö ei ole myöskään ollut hankintalain 40 §:ssä edellytetyllä tavalla selvä.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että kalusteet täyttävät voimassa olevat standardit, mutta siinä ei ole tarkemmin yksilöity kysymyksessä olevia standardeja.

Tampereen kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeessa on viitattu päiväkotien suunnittelua koskevaan RT-korttiin, jonka mukaan sänkyjen tulee täyttää standardin SFS-EN 747-1 vaatimukset. Standardi SFS-EN 747-1 koskee kotikäyttöön tarkoitettuja kerrossänkyjä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen kohdassa 3 on todettu, että tavaroiden tulee soveltua julkisten tilojen, kuten päiväkotien, käyttöön. Standardi SFS-EN 13453-1 koskee julkiseen käyttöön tarkoitettuja kerrossänkyjä, ja se on samansisältöinen kuin standardi SFS-EN 747-1.

Tarjouspyynnön viittaus voimassaoleviin standardeihin on siten tarkoittanut standardeja SFS-EN 747-1 ja SFS-EN 13453-1. Toimialan toimijoiden tulee noudattaa näitä alalla voimassa olevia standardeja, kun tarjouspyynnössä on viitattu voimassa oleviin standardeihin.

Voittanut tarjoaja on tarjonnut sänkykaappia kiinteillä turvalaidoilla ja ilmoittanut, että sänky täyttää standardin SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset. Kyseinen standardi koskee kotikäyttöön tarkoitettuja pystyyn käännettäviä yksittäissänkyjä. Voittaneen tarjoajan tarjoama sänkykaappi ei ole ollut voimassaolevien standardien SFS-EN 747-1 ja SFS-EN 13453-1 mukainen eikä siten vastaa tarjouspyyntöä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen kohdan 3 mukaan kalusteiden on lisäksi tullut olla testattuja voimassa olevien standardien mukaisesti julkisten tilojen, kuten päiväkotien, käyttöön. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole käynyt ilmi, että tarjottuja sänkykaappeja olisi testattu.

Tarjouspyyntöä on pidettävä standardien ilmoittamisen osalta epäselvänä, sillä voittaneen tarjoajan tarjouksessa on viitattu väärään standardiin eikä voittaneen tarjoajan tarjoama tuote täytä sovellettavan standardin vaatimuksia.

Toisin kuin markkinaoikeus on katsonut, tarjoajan tulee osoittaa, että sen tarjoama tuote täyttää vaaditut voimassa olevien standardien vaatimukset. Jos pelkästään sitoutuminen tarjouspyynnön vaatimuksiin ilman vaatimusten täyttymisen osoittamista olisi riittävää, kilpailutus voitaisiin voittaa virheellisen ilmoituksen perusteella.

Valittaja on tullut tarjouskilpailussa kolmanneksi. Yhtiöllä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu, mikäli voittaneen tarjoajan ja toiseksi tulleen tarjoajan tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset olisi suljettu tarjouskilpailusta. Valittajan tarjoama kaappisänky on täyttänyt standardien SFS-EN 747-1 ja SFS-EN 13453-1 vaatimukset, ja se on testattu tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Selitykset

Tuomi Logistiikka Oy on antanut selityksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta. Tuomi Logistiikka Oy on ilmoittanut, ettei se pane hankintapäätöstä täytäntöön korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn aikana. Tuomi Logistiikka Oy:n ilmoituksen mukaan se toteuttaa hankinnan sen luonteen vuoksi väliaikaisena järjestelynä asian ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tuomi Logistiikka Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen kokonaisuudessaan sekä velvoittaa Aarnon Puu Oy:n korvaamaan Tuomi Logistiikka Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tuomi Logistiikka Oy on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että tuotteille olisi myönnetty jokin tietty standardi. Hankintayksikkö ei ole halunnut sitoa tuotteita yhteen mahdollisesti vanhentuvaan standardiin koko sopimuskauden ajaksi. Hankintayksikön menettely ei ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua eikä ole ollut muutoinkaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaista.

Tarjouspyynnössä on ollut tuotekohtaiset mitta- ja materiaalivaatimukset ja siinä on edellytetty, että kalusteet täyttävät niitä koskevien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset sekä lastenkalusteille asetetut voimassaolevat standardit. Vaatimukset koskevat muun muassa mitoituksia, turvallisuusvaatimuksia, rakenteen tasapainoa, kestävyyttä, kulutusta, lujuutta, hankauskestävyyttä ja ergonomiaa.

Tarjouspyynnössä on lisäksi viitattu tarjouspyynnön liitteenä olleeseen sopimusluonnokseen, jonka mukaan tavaroiden tulee olla kovaa kulutusta kestäviä ja tukevatekoisia sekä suunniteltuja ja testattuja voimassa olevien standardien mukaisesti julkisten tilojen, kuten päiväkotien, käyttöön. Tarjouspyynnössä ei ole mainittu Tampereen kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta.

Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia esittämään todistusta minkään standardin myöntämisestä tai standardien mukaisesta testauksesta. Tarjouspyynnössä on kysytty, täyttävätkö tuotteet tarjouspyynnössä niille asetetut vaatimukset. Sekä voittanut tarjoaja että toiseksi tullut tarjoaja ovat ilmoittaneet tuotteidensa täyttävän vaatimukset vastaamalla kyseiseen kohtaan "kyllä".

Voittanut tarjoaja ja toiseksi tullut tarjoaja ovat tarjouksissaan sitoutuneet täyttämään tarjouspyynnön vaatimukset. Hankintayksikölle ei ole annettujen tuotetietojen tai esitteiden perusteella herännyt epäilystä siitä, että tarjotut tuotteet eivät olisi tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikkö on siten voinut luottaa tarjottujen tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuuteen.

Kuopion Woodi Oy on antanut selityksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta.

Kuopion Woodi Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää tutkimatta valittajan vaatimuksen hankintapäätöksen kumoamisesta hankinnan osakokonaisuuden 2 sisältämien naulakoiden osalta ja hylkää valituksen muilta osin. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että Aarnon Puu Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Kuopion Woodi Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Asiassa on markkinaoikeudessa ollut kysymys vain kaappisängyistä. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa on kuitenkin vaadittu hankintapäätöksen kumoamista hankinnan osakokonaisuuden 2 osalta kokonaisuudessaan eli myös osakokonaisuuden sisältämien naulakoiden osalta. Valitus on tältä osin jätettävä tutkimatta.

Valittajan käsitys standardien merkityksestä on virheellinen. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä valittajalla siten ole ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua. Ainoastaan voittaneen tarjoajan tarjoama sänkykaappi on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole olleet epäselviä tai tulkinnanvaraisia. Standardeina julkaistut normit ovat olleet selkeitä muille tarjoajille, mutta eivät valittajalle. Asiakirjoja tutkittaessa on tunnettava erityisalan termistö. Sellaista standardia, jolla olisi suora vaikutus kaappisängyn teknisiin ominaisuuksiin, ei ole olemassa.

Vastaselitys

Aarnon Puu Oy on antanut Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kuopion Woodi Oy:n selitysten johdosta vastaselityksen. Vastaselityksessä on muun ohella lausuttu, että tarjouspyyntö ei täytä hankintalain vaatimusta tarjouspyynnön selvyydestä, koska tarjouspyynnössä ei ole yksilöity sovellettavaa standardia.

Tuomi Logistiikka Oy:lle ja Kuopion Woodi Oy:lle on lähetetty tiedoksi Aarnon Puu Oy:n vastaselitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Kuopion Woodi Oy:n vaatimus valituksen osittaisesta tutkimatta jättämisestä hylätään.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätös kumotaan.

Korkein hallinto-oikeus tutkii enemmän viivästyksen välttämiseksi asiaa markkinaoikeudelle palauttamatta välittömästi kysymyksen seuraamusten määräämisestä.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa Tampereen kaupungin Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen toimitusjohtajan 23.4.2015 tekemän hankintapäätöksen § 37 osakokonaisuuden 2 "Kaappisängyt ja lokeronaulakot" osalta ja kieltää Tuomi Logistiikka Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Mikäli Tuomi Logistiikka Oy hankkii osakokonaisuuden 2 "Kaappisängyt ja lokeronaulakot" sisältämiä kalusteita julkisena hankintana, Tuomi Logistiikka Oy:n on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat ja julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet.

Tuomi Logistiikka Oy velvoitetaan korvaamaan Aarnon Puu Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 3 194 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Tampereen kaupungin ja Kuopion Woodi Oy:n markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään. Aarnon Puu Oy vapautetaan velvollisuudesta korvata Tampereen kaupungin (sittemmin Tuomi Logistiikka Oy) ja Kuopion Woodi Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

3. Tuomi Logistiikka Oy velvoitetaan korvaamaan Aarnon Puu Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 012,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kuopion Woodi Oy:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

4. Täytäntöönpanokieltoa koskevasta vaatimuksesta lausuminen raukeaa.

Perustelut

1. Tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus

Kuopion Woodi Oy on vaatinut, että valittajan vaatimus hankintapäätöksen kumoamisesta hankinnan osakokonaisuuden 2 sisältämiin naulakoihin kohdistuvana jätetään tutkimatta. Yhtiön mukaan asiassa on markkinaoikeudessa ollut kysymys vain hankinnan osakokonaisuuden 2 sisältämistä kaappisängyistä.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan kohde" mukaan hankinta on jaettu kahteen osaan. Osa 1 on koskenut peruskalusteita ja osa 2 kaappisänkyjä ja lokeronaulakoita. Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankinnan taustaa" on todettu, että sopimustoimittajiksi tullaan valitsemaan yksi toimittaja osakokonaisuuden 1 "Peruskalusteet" osalta ja yksi toimittaja osakokonaisuuden 2 "Kaappisängyt ja lokeronaulakot" osalta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Aarnon Puu Oy on jo markkinaoikeudessa vaatinut, että hankintapäätös kumotaan osakokonaisuuden 2 "Kaappisängyt ja lokeronaulakot" osalta. Kysymys ei siten ole korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetystä uudesta vaatimuksesta, eikä valituksen tutkimiselle tältä osin ole hallintolainkäyttölain 27 §:n 1 momentin perusteella estettä. Näin ollen Kuopion Woodi Oy:n vaatimus valituksen osittaisesta tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

2. Pääasia

2.1 Sovellettavat oikeusohjeet

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 44 §:n 2 momentin mukaan tekniset eritelmät on laadittava:

1) viittaamalla suomalaiseen tai muuhun kansalliseen standardiin, jolla saatetaan voimaan eurooppalainen standardi, eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään, viralliseen tekniseen määrittelyyn, kansainväliseen standardiin tai tekniseen viitteeseen taikka, jos edellä mainittuja ei ole, kansalliseen standardiin, kansalliseen tekniseen hyväksyntään tai kansalliseen suunnitteluun, laskentaan tai rakennusurakan toteuttamiseen taikka tuotteiden tuottamiseen liittyvään tekniseen asiakirjaan; viittaukseen on lisättävä ilmaisu "tai vastaava";

2) sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjouksen valintaan;

3) viittaamalla hankinnan kohteen tiettyjen ominaisuuksien osalta 1 kohdan mukaisiin teknisiin määrittelyihin ja tiettyjen ominaisuuksien osalta 2 kohdan mukaisiin vaatimuksiin; taikka

4) suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten vaatimusten perusteella ja viittaamalla 1 kohdan mukaisiin teknisiin määrittelyihin olettaen niiden olevan suorituskykyä tai mikäli ne ovat suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten mukaisia.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

2.2 Oikeudellinen arviointi

Hankinnan kohteena ovat olleet lastenkalusteet Tampereen kaupungin käyttöön. Käsiteltävänä oleva valitus koskee hankinnan osakokonaisuutta 2 "Kaappisängyt ja lokeronaulakot".

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevällä tavalla vaadittu, että tarjottavat kalusteet täyttävät lastenkalusteille asetetut voimassa olevien standardien vaatimukset. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole kuitenkaan tarkemmin yksilöity standardia, jossa asetetut vaatimukset kalusteiden on tullut täyttää. Tarjouspyynnön viittaus standardeihin on siten jäänyt tulkinnanvaraiseksi ja epäselväksi. Tarjoajat eivät ole tarjouspyynnön perusteella voineet tarjouksiaan laatiessaan täsmällisesti tietää, mitä standardia vastaavat vaatimukset tuotteiden on tullut täyttää.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella tarjoajat ovat myös ymmärtäneet vaatimuksen eri tavoin ja viitanneet tarjouksissaan eri standardeihin. Voittanut tarjoaja on muun ohella ilmoittanut tarjoamansa sänkykaapin täyttävän standardin SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset, kun taas valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut tarjoamansa kaappisängyn täyttävän standardien SFS-EN 13453-1 ja SFS-EN 747-1 vaatimukset.

Edellä todetun perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, toisin kuin markkinaoikeus, että tarjouspyyntö on ollut teknisten eritelmien ilmoittamisen osalta siinä määrin tulkinnanvarainen ja epäselvä, ettei se ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa.

2.3 Johtopäätös hankintamenettelystä ja asian ottaminen välittömästi ratkaistavaksi

Edellä olevan perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, toisin kuin markkinaoikeus, että hankintayksikkö on menetellyt tarjouspyynnön laadinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeuden päätös on näin ollen kumottava. Asia olisi palautettava markkinaoikeudelle hankintalain 94 §:n (321/2010) 1 momentissa tarkoitettujen seuraamusten harkitsemista varten. Enemmän viivästyksen välttämiseksi asia on kuitenkin syytä ottaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa seuraamusten määräämistä koskevan kysymyksen osalta välittömästi ratkaistavaksi.

Kun tarjouspyyntö on todettu hankintasäännösten vastaiseksi, Aarnon Puu Oy:n muihin väitteisiin hankintayksikön virheellisestä menettelystä ei ole tarpeen ottaa kantaa.

2.4 Seuraamukset

Hankintalain 94 §:n (321/2010) 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta voittaneen tarjoajan kanssa sopimuksen, joka on tullut voimaan 8.6.2015. Hankintayksikön korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamasta sopimuksesta ilmenee, että kysymyksessä on väliaikainen järjestely, joka on voimassa enintään siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa ja markkinaoikeuden ratkaisuun pohjautuva uusi hankintasopimus on tehty. Hankintayksikkö on ilmoittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle jatkavansa väliaikaista järjestelyä siihen saakka, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Näin ollen asiassa tulee kysymykseen hankintalain 94 §:n (321/2010) 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjen ensisijaisten seuraamusten määrääminen.

Muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n (321/2010) 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää valituksenalaisilta osin. Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään valituksenalaisilta osin kokonaan uusi tarjouskilpailu. Mikäli Tuomi Logistiikka Oy aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan hankinnan osakokonaisuuden 2 "Kaappisängyt ja lokeronaulakot" julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon edellä lausuttu sekä julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet.

2.5 Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, olisi kohtuutonta, jos Aarnon Puu Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätös on kumottava siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Aarnon Puu Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Tuomi Logistiikka Oy on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Aarnon Puu Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Aarnon Puu Oy on vapautettava velvollisuudesta korvata Tampereen kaupungin (sittemmin Tuomi Logistiikka Oy) ja Kuopion Woodi Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei sen sijaan ole kohtuutonta, että Tampereen kaupunki ja Kuopion Woodi Oy joutuvat markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Aarnon Puu Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Tuomi Logistiikka Oy on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Aarnon Puu Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Tuomi Logistiikka Oy:lle ja Kuopion Woodi Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

4. Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riikka Innanen.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Matti Halénin äänestyslausunto pääasian osalta:

"Hylkään valituksen. En muuta markkinaoikeuden päätöstä. Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikuluista markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa äänestyksen lopputuloksen perusteella olen siltä osin samaa mieltä kuin enemmistö.

Perustelut

Kun otetaan huomioon markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita."

 
Julkaistu 31.3.2017