Muu päätös 2018/2017

Julkinen hankinta (koulukuljetukset, Juuka)

Antopäivä: 2.5.2017
Taltionumero: 2018
Diaarinumero: 1064/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2018

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja A, Matka-haitari-nimisen toiminimen haltijana

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 9.3.2016 nro 140/16

Asian aikaisempi käsittely

Juuan kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) sivistyspalvelut on ilmoittanut 26.3.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta koulukuljetusten hankinnasta lukuvuosille 2015–2016 ja 2016–2017 sekä mahdolliselle 1–2 vuoden optiokaudelle.

Juuan kunnan sivistyslautakunta on 28.4.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 36) valinnut kohteessa 9 Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:n tarjouksen.

Koko koulukuljetushankinnan, joka sisältää 15 kohdetta, ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2 551 500 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa A, Matka-haitari-nimisen toiminimen haltijana, on ollut valittajana, Juuan kunta vastapuolena sekä Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Koulukuljetusten tarjouspyynnössä on kohteessa 9 ilmoitettu seuraavaa: "Kalustovaatimus linja-auto maksimioppilasmäärän mukaisesti (n. 30 opp.). Ajokilometrit 140 km/pv."

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä täytyisi jo tarjouksentekohetkellä olla käytettävissään esimerkiksi tarpeelliset luvat tai resurssit. Kaluston osalta kysymys on palvelun tuottamiseen liittyvästä resurssista, jonka osalta oikeuskäytännössä on katsottu sallituksi, että tarjoaja hankkii hankintasopimuksen toteuttamisessa tarvitsemansa resurssit vasta hankintasopimuksen varmistumisen jälkeen. Riittävää on, että tarjouksessa on sitouduttu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy on tarjouksensa lisätietoja kohdassa ilmoittanut, että "Tarjoaja sitoutuu hankkimaan tarjousehtojen mukaisen kaluston". Kuultavan mukaan alalla on yleistä, että kalustoa hankitaan lisää, kun sille on tarvetta. Kuultava on lisäksi toimittanut markkinaoikeudelle 46-istumapaikkaista linja-autoa koskevan, 28.5.2015 päivätyn vuokrasopimuksen osoituksena siitä, että sen hallussa on ollut tarjouspyynnön kohteessa 9 vaaditunlainen linja-auto, johon on mahtunut ainakin kohdassa ilmoitettu maksimioppilasmäärä.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kuultava on sitoutunut hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa eikä sen tarjousta ole tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Valittajan esittämä lisäkilometrien vaikutus tarjoushintaan on perustunut siihen, että kuultava olisi joutunut käyttämään useampaa kuin yhtä linja-autoa vaaditun 30 paikan järjestämiseksi. Koska kuultava on sitoutunut hankkimaan 30-paikkaisen linja-auton, eikä asiassa ole selvitetty, että kohteessa 9 muutenkaan kertyisi lisäkilometrejä, on kuultavan tarjous ollut hankintapäätöksessä todetulla tavalla edullisin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen ja Saini Siitarinen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

A, Matka-haitari-nimisen toiminimen haltijana, on valituksessaan vaatinut, että hankintapäätös kumotaan kohteen 9 osalta ja virheellinen menettely korjataan tai toissijaisesti hankintayksikkö määrätään maksamaan valittajalle hyvitysmaksua 60 000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

A on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Yhdessäkään Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:n kyseiseen kohteeseen 9 tarjoamassa autossa ei ole ollut edellytettyä 30 paikkaa. Tarjouksessa ei ole osoitettu kohteeseen 9 vuokrasopimuksessa 28.5.2015 kuvattua autoa, vaan ainoastaan vaadittua pienempiä ajoneuvoja.

Vaaditun kapasiteetin saavuttamiseksi Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:n olisi ollut käytettävä samanaikaisesti useaa tarjoamistaan ajoneuvoista, mikä aiheuttaa useamman ajoneuvon kilometrit ja kulut. Tarjouspyynnössä edellytetty pienemmän kapasiteetin käyttäminen johtaa kulujen säästöön. Ottamalla huomioon Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:n tarjouksen hankintayksikkö on sallinut liikennöinnin tarjouspyynnössä ilmoitettua pienemmällä kalustolla. Muut tarjoajat eivät ole voineet varautua tällaiseen ja tehdä edullista tarjousta. Hankintayksikön menettely on ollut syrjivää.

Selitykset

Juuan kunta on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään.

Hankintayksikkö on esittänyt perusteluina vaatimukselleen muun ohella seuraavaa:

Kohteessa 9 kalustovaatimus on ollut linja-auto enimmäisoppilasmäärän mukaisesti (noin 30 oppilasta). Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy on kyseisen kohteen osalta merkinnyt tarjoukseensa linja-autot 1+16, 1+16 ja 1+19 sekä tarjouksen kohdassa 7 "Lisätietoja" ilmoittanut sitoutuvansa hankkimaan tarjousehtojen mukaisen kaluston.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy on toimittanut hankintayksikölle 46-istumapaikkaista linja-autoa koskevan, 28.5.2015 päivätyn vuokrasopimuksen ennen sopimuskauden alkamista. Sitoumuksen tarjousehtojen mukaisesta kalustosta on katsottu täyttyneen.

Tarjouspyynnön kohdassa 3 on ilmoitettu, että kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on ostajalle edullisin kohdassa "Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet" määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Ratkaisuperusteiden mukaan kohteessa 9 halvin tarjoushinta ratkaistaan edellisen lukuvuoden tietojen perusteella lasketun keskimääräisen ajopäiväkilometrimäärän mukaan huomioiden ajopäivähinta ja lisäkilometrihinta. Tarjouskilpailun liitteessä 1A on ilmoitettu kohteen 9 ajokilometreiksi noin 140 kilometriä päivässä. Kilometrit on laskettu edellisen lukuvuoden tietojen perusteella. Koska kohde 9 pysyy samanlaisena edelliseen lukuvuoteen nähden, ei lisäkilometrejä pitäisi tulla. Edellisen sopimuskauden aikana kilometrit eivät ole ylittyneet kertaakaan.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, koska yhtiö on ilmoittanut sitoutuvansa hankkimaan tarjousehtojen mukaisen kaluston. Tarjous on myös ollut edullisin.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy (jäljempänä myös yhtiö) on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Yhtiön tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että kaluston pitäisi olla hankittuna tarjouksen tekohetkellä. Yhtiö on tarjouksensa kohdassa 2 sitoutunut hankkimaan ehtojen mukaisen kaluston. Tarjouksen kohdassa 7 yhtiö on ilmoittanut, että "Tarjoaja sitoutuu hankkimaan tarjousehtojen mukaisen kaluston". Kaluston tulee olla hankittuna ja käytettävissä vasta sopimuksen tekohetkellä. Yhtiö on toimittanut markkinaoikeuteen vuokrasopimuksen ja rekisteriotteen tarjouksen mukaisesta kalustosta, joka on ollut yhtiön käytössä jo siinä vaiheessa. Yhtiö on hankkinut myöhemmin reittiä varten 49-paikkaisen linja-auton.

Tarjousvertailun kohdassa, johon on merkitty yhtiön tarjoama kalusto, on tulkinnanvarainen teksti. Yhtiön tarjouksen kohdasta 5 käy kuitenkin ilmi, mitä kalustoa yhtiö on tarjonnut sen lisäksi, mihin yhtiö tarjouksen kohdassa 2 on sitoutunut. Tarkoitus ei ole missään vaiheessa ollut ajaa hankinnan kohdetta useammalla ajoneuvolla eikä lisäkilometrejä olisi syntynyt, koska ostaja ilmoittaa kilometrit, joiden mukaan laskutus tapahtuu.

Juuan kunnan selitys on lähetetty tiedoksi Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:lle.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi Juuan kunnalle.

Vastaselitys

A on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Jos Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy ehdottaisi hankintayksikölle sopimuksen tekemistä tarjouksensa mukaisesti, se saisi käyttää kohteeseen tarjouspyynnöstä poikkeavaa kalustoa. Tarjouksen hyväksyneen hankintayksikön olisi tehtävä sellainen sopimus, jollei tarjousta suljeta kilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Kohteeseen tulee kaksin verroin lisäkilometrejä, jos yhden liikenneyksikön kuljetuskapasiteetti on puolet vaaditusta.

A:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi Juuan kunnalle sekä Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 2.5.2017