Muu päätös 2042/2017

Reittiliikenneluvan muuttamista koskeva valitus

Antopäivä: 4.5.2017
Taltionumero: 2042
Diaarinumero: 2024/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2042

Asia Reittiliikenneluvan muuttamista koskeva valitus

Valittaja Väinö Paunu Oy

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 6.5.2016 nro 16/0528/3

Asian aikaisempi käsittely

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus) on päätöksellään 11.3.2015 nro 906947 hyväksynyt OnniBus.com Oy:n reittimuutosta koskevan hakemuksen siten, että reitin Tampere (Kaleva) – Helsinki (Postitalo) Helsingissä oleva päätepysäkki siirtyy 1.4.2015 Postitalolta (Kiasmalta) Kampin kaukoliikenneterminaaliin. Lupatunnus REITTI-571869.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt muun ohella Väinö Paunu Oy:n ELY-keskuksen reittiliikenneluvan muuttamista koskevasta päätöksestä tekemän valituksen sekä Väinö Paunu Oy:n ja OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Joukkoliikennelain 27 §:n 1 momentin (869/2009) mukaan reittiliikennelupaa koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava muun ohella liikenteen reitti, kaikki pysäkit, aikataulu ja liikenteen aiottu aloittamisaika, ajankohdat, jolloin liikenteen aikatauluja voidaan muuttaa, sekä tarvittaessa liikenteen luonne. Hakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys siitä, että haetut väylät ja pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä. Saman pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös reittiliikenneluvan muuttamista koskevaan hakemukseen.

Joukkoliikennelain 22 §:n (869/2009) 2 momentin 1 kohdan mukaan reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen, jos luvan myöntävä viranomainen päättää tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle, ja 2 kohdan mukaan, jos haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota harjoitetaan toisen toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn, palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaan. Pykälän 3 momentin mukaan reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen myös, jos hakemuksen hyväksyminen vakavasti vaarantaisi luotettavien liikennepalveluiden saatavuuden tai reitin tarjonta ylittäisi selvästi 4 §:n perusteella määritellyn joukkoliikenteen palvelutason.

Asiassa saatu selvitys ja johtopäätökset

ELY-keskus on 8.1.2015 päätöksellään nro 904876 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle reittiliikenneluvan ajalle 5.1.2015 - 31.12.2024 reitille Tampere (Kaleva) - Helsinki (Postitalo). Lupa koskee yhtä maanantaista sunnuntaihin ajettavaa erikoispikavuoroa, jonka lähtöaika Tampereelta on klo 21.00 ja saapumisaika Helsinkiin klo 23.30. Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä dnro 00757/15/7503 hylännyt Väinö Paunu Oy:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on edellä mainitussa päätöksessään katsonut, että reittiliikenneluvan ja valittajan sopimusliikenteen vuorot poikkeavat merkittävästi toisistaan niin aikataulullisesti kuin reitiltäänkin, ja palvelevat siten osin eri matkustajia, vaikka Helsingissä päätepysäkit ovat sijainneet lähellä toisiaan.

Nyt valituksenalaisella päätöksellä ELY-keskus on hyväksynyt OnniBus.com Oy:n hakemuksen Helsingissä olevan päätepysäkin siirtymisestä Postitalolta Kampin kaukoliikenneterminaaliin 1.4.2015 alkaen.

Hallinto-oikeus katsoo, että Helsingissä Postitalon ja Kampin liikennekeskuksen pysäkit ovat niin lähellä toisiaan, ettei OnniBus.com Oy:n päätepysäkin siirtäminen Kamppiin muuta tilannetta olennaisesti toiseksi. Näin ollen hakemuksen hyväksyminen ei aiheuta joukkoliikennelaissa tarkoitettua jatkuvaa ja vakavaa haittaa valittajan siirtymäajan sopimusliikenteelle. Muutos ei myöskään vakavasti vaaranna luotettavien liikennepalveluiden saatavuutta eikä reitin tarjonnan voi katsoa ylittävän selvästi joukkoliikennelain 4 §:n perusteella määriteltyä joukkoliikenteen palvelutasoa. ELY-keskuksen päätöstä ei ole siten syytä muuttaa.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asian laatu huomioon ottaen ei ole toisaalta kohtuutonta, että myös OnniBus.com Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Joukkoliikennelaki 62 § 2 momentti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (palvelusopimusasetus)

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Vesa Heikkilä ja Tommi Toijonen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Väinö Paunu Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ja OnniBus.com Oy:n päätöksessä mainittu reittiliikenneluvan muutos kumotaan ja Uudenmaan ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulut sekä Helsingin hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen.

Asiassa on kysymys OnniBus.com Oy:n yhden vuoron päätepysäkin siir-rosta Helsingin Postitalolta Kampin joukkoliikennekeskukseen. Aiem-min samaa tilannetta koskevan asian käsittelyssä ELY-keskus on todennut, ettei pysyvää ja vakavaa haittaa aiheudu, kun päätepysäkeistä toinen sijaitsee Helsingin Postitalolla ja toinen Kampin joukkoliikennekeskuksessa. Näin ne palvelevat eri käyttäjäryhmiä. Väinö Paunu Oy:n näkemys on ollut, että tuolloin vallinneesta päätepysäkin sijainnista huolimatta ne palvelivat täsmälleen samoja matkustajia.

Nyt hallinto-oikeus on vahvistanut ELY-keskuksen muuttuneen näkemyksen, että Postitalo ja joukkoliikennekeskus sijaitsevat niin lähellä toisiaan, ettei se aiheuta muutosta haitan arvioinnille. Ratkaisut eivät yhdessä kestä analyyttistä tarkastelua, vaan sisältävät ristiriidan. Väinö Paunu Oy vaatii, että päätepysäkin siirto kumotaan. Kun päätepysäkit nyt sijaitsevat samassa joukkoliikennekeskuksessa, koituu siitä vakavaa ja pysyvää haittaa siirtymäajan sopimuksen mukaiselle liikenteelle.

OnniBus.com Oy:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitystä ei ole annettu.

ELY-keskus on lausunnossaan vaatinut, että Väinö Paunu Oy:n valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. ELY-keskus on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Päätöstä tehdessään ELY-keskus on arvioinut uuden tarjonnan ja valittajan tarjonnan eroavaisuuksia reitin ja aikataulujen suhteen. Tarkastelu on ollut siis huomattavasti laajempaa ja syvällisempää kuin vain Helsingin pään pysäkkien tarkastelua. Päätöstä tehdessään ELY-keskus on tutkinut, että haetut pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä. Lisäksi on tutkittu jatkuvan ja vakavan haitan syntymistä. Anottu uusi pysäkki on ollut liikennöintiin käytettävissä, joten se on täyttänyt joukkoliikennelain edellytykset tältä osin. Lisäksi pysäkin muuttumisella jatkuvaa ja vakavaa haittaa ei synny, koska muutetun pysäkin osalta tilanne ei muuttunut niin suuresti, että sillä olisi vaikutusta haitan lisääntymiseen. Itse asiassa aikaisempi Kiasman pysäkki oli paremmin alueen lähiliikenteellä saavutettavissa.

Väinö Paunu Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta.

2. Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Väinö Paunu Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 4.5.2017