Muu päätös 2043/2017

Reittiliikennelupaa koskeva valitus

Antopäivä: 4.5.2017
Taltionumero: 2043
Diaarinumero: 2026/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2043

Asia Reittiliikennelupaa koskeva valitus

Valittaja Väinö Paunu Oy

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 6.5.2016 nro 16/0530/3

Asian aikaisempi käsittely

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus) on 8.6.2015 tekemällään päätöksellä nro 910154 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle reittiliikenneluvan ajalle 1.7.2015 - 30.6.2025 reiteille Helsinki (Kamppi) – Tampere (Kaleva) ja Tampere (Kaleva) – Helsinki (Kamppi). Lupatunnus REITTI-581063.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt muun ohella Väinö Paunu Oy:n ELY-keskuksen reittiliikennelupaa koskevasta päätöksestä tekemän valituksen sekä Väinö Paunu Oy:n ja OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Joukkoliikennelain 22 §:n (869/2009) 1 momentin mukaan reittiliikennelupa myönnetään hakijalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu harjoittamaan liikennettä 48 §:ässä tarkoitetun laatulupauksensa mukaisesti vähintään kahden vuoden ajan. Saman pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen, jos luvan myöntävä viranomainen päättää tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimus asetuksen mukaisesti ja haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle, ja 2 kohdan mukaan, jos haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota harjoitetaan toisen toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn, palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaan.

Joukkoliikennelain 62 §:n 2 momentin mukaan ennen 3 päivää joulukuuta 2009 myönnetyt linjaliikenneluvat katsotaan palvelusopimusasetuksen 8 artiklan 3 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitetuiksi julkisia palveluhankintoja koskeviksi sopimuksiksi, joiden soveltamista voidaan mainitun asetuksen mukaisesti jatkaa enintään 2 päivään joulukuuta 2019 edellyttäen, että 14 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja liikenteenharjoittaja ovat tehneet 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen viimeistään 2 päivänä joulukuuta 2009. Pykälän 3 momentin mukaan toimivaltainen viranomainen tekee 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa jokaisen linjaliikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan kanssa sopimuksen (siirtymäajan liikennöintisopimus). Pykälän 11 momentin mukaan siirtymäajan liikennöintisopimukset rinnastetaan julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettaessa 22 §:n 2 momentin 1–3 kohtaa.

Joukkoliikennelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 110/2009 vp) 3.3. kohdan mukaan markkinaehtoista liikennettä koskevan hakemuksen hylkääminen olisi perusteltu vaihtoehto silloin, kun haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle ja kun sopimuksen mukaan liikennettä harjoittaville yrityksille on annettu yksinoikeus. Viranomainen voisi myös hyväksyä hakemuksen silloin, kun haettu markkinaehtoinen liikenne täydentää sopimusperusteista liikennettä. Edelleen hakemus voitaisiin hylätä myös silloin, kun markkinaehtoinen liikenne ajaa vain osittain sellaisella alueella, jossa viranomainen soveltaa tai ryhtyy soveltamaan palvelusopimusasetusta.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätös palvelutasosta

Liikenne- ja viestintäministeriö on päätöksellään 20.12.2011 (LVM/1960/08/2011) määrittänyt valtakunnallisen joukkoliikenteen palvelutason joukkoliikennelain 4 §:n nojalla. Päätöksen mukaan yhteysväli Helsinki-Tampere on sijoitettu valtakunnalliseen huipputasoon, jolla lento-, juna- ja pikavuoroliikenteen muodostaman kokonaistarjonnan tavoiteltava vuorotiheys on vähintään 30 minuuttia ja ruuhka-aikoina 15 minuuttia. Tavoiteltava liikennöintiaika on varhaisaamusta myöhäisyöhön.

Asiassa saatu selvitys

ELY-keskus on valituksenalaisella päätöksellä myöntänyt OnniBus.com Oy:lle reittiliikenneluvan ajalle 1.7.2015 - 30.6.2025 reitille Helsinki - Tampere ja Tampere - Helsinki. Lupa on myönnetty viidelle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuorolle ja yhdelle maanantaista perjantaihin ajettavalle vuorolle Helsingistä Tampereelle sekä viidelle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuorolle ja yhdelle maanantaista perjantaihin ajettavalle vuorolle Tampereelta Helsinkiin. Reitin pysäkit ovat Helsinki (Kamppi), Ruskeasuo, Keimola, Sääksjärvi th, Hervanta-keskus ja Tampere (Kaleva). Helsingistä vuorot lähtevät maanantaista perjantaihin klo 6.00 ja maanantaista sunnuntaihin klo 8.00, klo 10.00, klo 14.20, klo 18.20 ja klo 20.20. Tampereelta vuorot lähtevät maanantaista perjantaihin klo 7.00 ja maanantaista sunnuntaihin klo 8.45, klo 10.45, klo 13.00, klo 15.15 ja klo 17.00.

ELY-keskus on 8.1.2015 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle Tampereen Kalevan ja Helsingin Postitalon välistä reittiä koskevan reittiliikenneluvan ajalle 5.1.2015 - 31.12.2024. Lupa koskee yhtä maanantaista sunnuntaihin ajettavaa erikoispikavuoroa, jonka lähtöaika Tampereelta on klo 21.00. Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä dnro 00757/15/7503 hylännyt Väinö Paunu Oy:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä.

ELY-keskus on kesällä 2014 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle samaa reittiä koskevan reittiliikenneluvan ajalle 1.7.2014 - 30.6.2024. Lupa oli myönnetty seitsemälle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuoroparille ja yhdelle maanantaista lauantaihin ajettavalle vuoroparille. Luvan mukaiset vuorot lähtevät Tampereelta klo 6.00, klo 8.00, klo 10.00, klo 12.00, klo 14.00, klo 16.00 klo 18.00 ja klo 20.00. Helsingistä vuorot lähtevät klo 7.20, klo 9.20, klo 11.20, klo 13.00, klo 15.20, klo 17.20, klo 19.20 ja klo 21.20. Päivän ensimmäistä vuoroa ei ajeta sunnuntaisin kumpaankaan suuntaan. Tätä lupaa koskevassa päätöksessään 8.5.2015 nro 15/0573/3 Helsingin hallinto-oikeus on todennut, että kyseisen reittiliikenneluvan mukaisten vuorojen liikenteen voidaan arvioida aiheuttavan haittaa valittajan siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaan harjoitettavalle liikenteelle. Hallinto-oikeus piti haittaa myös luonteeltaan jatkuvana. Hallinto-oikeus kuitenkin tarkemmin päätöksestä ilmenevin perustein katsoi, ettei haittaa voitu pitää joukkoliikennelain 22 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vakavana, myönnetty lupa ei vakavasti vaarantanut luotettavien liikennepalveluiden saatavuutta, eikä reitin tarjonnan voitu katsoa ylittävän selvästi joukkoliikennelain 4 §:n perusteella määriteltyä joukkoliikenteen palvelutasoa. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

ELY-keskuksen lausunnon mukaan valittajan siirtymäajan liikennöintisopimuksen piirissä Helsingin ja Tampereen välillä on 72 yksittäistä vuoroa. Valittajalla on arkivuoroja 21/23 kappaletta/suunta, lauantaivuoroja 19 kappaletta/suunta ja sunnuntaivuoroja 17/18 kappaletta/suunta. Lisäksi yhteysvälillä ajavat muun muassa Länsilinjat Oy ja Linja-autoliikenne O A Aho Oy. Uusien reittiliikenneluvilla ajettavien vuorojen määrä on lausunnon mukaan lisääntynyt 16 vuorolla ja valittajan liikenne muodostaa edelleenkin noin 65 prosenttia Tampereen ja Helsingin välisestä vuorotarjonnasta. Useimmat valittajan vuoroista kulkevat Hämeenlinnan ja Valkeakosken linja-autoasemien kautta. Valittajalla on myös useita vuoroja Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Valittajan siirtymäajan liikennöintisopimus umpeutuu 19 vuoron osalta 21.10.2016 ja 51 vuoron osalta 31.5.2017. Sopimus umpeutuu kokonaan 31.5.2019. Valittaja on itsekin hakenut Helsingin ja Tampereen välille reittiliikennelupaa.

Valituksen mukaan OnniBus.com Oy:lle myönnetyn reittiliikenneluvan mukaiset vuorot vähentävät valituksessa mainittujen siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaisten pikavuorojen matkustajamääriä. Valittaja on arvioinut OnniBus.com Oy:n toimitusjohtajan haastattelulausunnon perusteella, että päivittäin ainakin 1 900 matkustajaa olisi siirtynyt valittajan vuoroilta OnniBus.com Oy:n vuoroille ja katsonut tämän merkitsevän noin 6,65 miljoonan euron lipputulomenetyksiä. Asiassa dnro 06219/15/7503 valittaja on esittämiensä matkustajalaskelmien ja tilinpäätöstietojen perusteella arvioinut, että sen saamien matkustajatulojen määrä olisi vähentynyt noin 600 000 eurolla vuoteen 2014 verrattuna ja yli 900 000 eurolla vuoteen 2013 verrattuna.

Johtopäätökset

OnniBus.com Oy:lle myönnetyn reittiliikenneluvan myötä Helsingin ja Tampereen välinen vuorotarjonta lisääntyy. Vuorojen lähtöajat on kuitenkin porrastettu toisiinsa nähden. Suurin osa valittajan liikennöimistä vuoroista pysähtyy OnniBus.com Oy:n vuoroista poiketen muun muassa Valkeakosken ja Hämeenlinnan linja-autoasemilla. Osa vuoroista pysähtyy Helsinki-Vantaan lentoasemalla. OnniBus.com Oy:n nyt myönnetyt vuorot pysähtyvät Tampereen Hervannassa, jossa valittajan siirtymäajan sopimusten mukaiset vuorot eivät pysähdy. Yhteisiä pysäkkejä päätepysäkkien välillä reiteillä ovat vain Sääksjärven tienhaara Lempäälässä, Keimola Vantaalla ja Ruskeasuo Helsingissä. Vuorot poikkeavat näin ollen toisistaan niin aikataulullisesti kuin reitiltäänkin, ja palvelevat siten osin eri matkustajia, vaikka Helsingissä päätepysäkit sijaitsevat samassa paikassa.

Asiassa on otettava huomioon myös, että Helsingin ja Tampereen yhteysväli on liikenne- ja viestintäministeriön päätöksessä valtakunnallisen joukkoliikenteen palvelutasosta sijoitettu valtakunnalliseen huipputasoon. Vuoroväli voi tällaisella yhteysvälillä olla hyvinkin tiheä, ja liikennöintiaika jatkua myöhäiseen yöhön. Valituksenalaisella päätöksellä myönnetyt uudet vuorot palvelevat sanottuja tavoitteita.

Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat kokonaisuutena, hallinto-oikeus katsoo, ettei reittiliikenneluvan mukaisesta liikenteestä aiheudu valittajan siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaiselle liikenteelle joukkoliikennelain 22 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua jatkuvaa ja vakavaa haittaa, vaikka valittaja on matkustajalaskelmin saattanut todennäköiseksi, että matkustajamäärät sen ajamilla reiteillä ovat vähentyneet. ELY-keskuksen päätöstä ei ole siten syytä muuttaa.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asian laatu huomioon ottaen ei ole toisaalta kohtuutonta, että myös OnniBus.com Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (palvelusopimusasetus)

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Vesa Heikkilä ja Tommi Toijonen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Väinö Paunu Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ja OnniBus.com Oy:n päätöksessä mainitut reittiliikenneluvat kumotaan ja että Uudenmaan ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulut sekä Helsingin hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen.

Väinö Paunu Oy on valituksensa perusteluina esittänyt muun ohella seuraavaa:

OnniBus.com Oy on lyhyessä ajassa hakenut samalle reitille perättäisillä hakemuksilla lisää liikennöintioikeuksia ilmeisenä tavoitteena se, että viranomainen lupaa myöntäessään harkitsee syntyvän haitan määrän vain kulloinkin ratkaistavana olevan hakemuksen osalta. Vasta korkein hallinto-oikeus on ensimmäinen, joka voi harkita sen, muodostavatko lyhyessä ajassa myönnetyt useat reittiliikenneluvat yhdessä siirtymäajan sopimusliikenteeseen nähden jatkuvan ja vakavan haitan, jonka johdosta lupia ei olisi tullut myöntää.

Korkein hallinto-oikeus on aikaisemmalla päätöksellään samaa reittiä koskevassa asiassa, kun kysymys oli neljästä edestakaisesta reittivuorosta, katsonut, ettei jatkuvaa haittaa katsottu vakavaksi. Päätöksen perustelujen mukaan vuoromäärä oli vähäinen siirtymäajan sopimusvuorojen määrään nähden, Tampereen keskustaa ja linja-autoasemaa lähellä olevan Särkänniemen pysäkin matkustajien otto- ja jättöoikeus Helsingin suuntaan oli kielletty ja vuorot liikennöivät Tampereen keskustasta 8 kilometrin päässä sijaitsevalta Koilliskeskukselta.

Nyt tilanne on täysin toinen. Myönnettyjen reittivuorojen yhteismäärä on suuri, vuorot liikennöivät Tampereen keskusta-alueelta Kalevasta läheltä linja-autoasemaa ja niiden päätepiste Helsingissä on sama eli Kampin kaukoliikenneterminaali ja vuorot ovat aikataulullisesti lähellä siirtymäajan sopimusvuorojen aikatauluja.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään sillä, että koska suurin osaVäinö Paunu Oy:n vuorojen reiteistä kulkee Valkeakosken kautta, ne palvelevat eri matkustajaryhmiä kuin valituksen kohteena olevat vuorot, jotka kulkevat suoraan. Olennainen näkökohta on, että poikkeaminen Valkeakoskella lisää matka-aikaa ja Helsingin - Tampereen välin matkustajille tällä on olennainen merkitys. Nämä matkustajat muodostavat ylivertaisesti suurimman matkustajaenemmistön. Näin reittiliikennevuorojen vaikutus kohdistuu suoraan tähän merkityksellisempään matkustajaryhmään.

Asiassa on myös otettava huomioon, että maaliskuussa 2016 Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle reittiliikenneluvan seitsemälle vuorolle kumpaankin suuntaan Tampere - Helsinki ja alkaen 6.6.2016 luvan matkustajien ottamiseen ja jättämiseen Hämeenlinnassa. Sama oikeus myönnettiin OnniBus.com Oy:lle Tampereen Kalevan ja Helsingin Kampin kaukoliikenneterminaalin välisille vuoroille. Siten jatkuvasti toistuvat Väinö Paunu Oy:n siirtymäajan sopimusvuoreja haittaavat Uudenmaan ELY-keskuksen lupapäätökset jatkuvat edelleen ja vakava haitta vain pahenee.

Hallinto-oikeuden perustelut siitä, että reittivuorot palvelisivat eri matkustajaryhmiä kuin siirtymäajan vuorot, on ristiriidassa hallinto-oikeuden oman, lähes samanaikaisen päätöksen 16/0529/3 perustelujen kanssa, jossa hallinto-oikeus on todennut, että Kiasman (Postitalon) ja Kampin terminaalin pysäkit sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että niiden on katsottava palvelevan samoja matkustajia.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään myös liikenne- ja viestintäministeriön palvelutasomäärityksellä. Päätöksessä on sivuutettu kokonaan se, että lento- ja junaliikenne huomioon ottaen palvelutaso jo nyt ylittyy. Toisekseen ministeriön palvelutasomääritysohje ei voi mitätöidä joukkoliikennelailla taattua siirtymäajan sopimuksen suojaa.

Hallinto-oikeus on todennut matkustajalaskelmin osoitetun, että todennäköisesti matkustajamäärät ovat vähentyneet. Oikeuden tekemä johtopäätös, että tästä ei aiheudu vakavaa ja pysyvää haittaa on kestämätön, kun muualla todetaan Väinö Paunu Oy:n esittäneen 600 000 euron lipputulojen vähennyksen edelliseen vuoteen ja 900 000 euron vähennyksen kahden vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Linja-autoliikenteen kulut syntyvät aina samantasoisina riippumatta matkustajamääristä tai lipputuloista. Tästä syystä tulojen lasku vaikuttaa täysimääräisesti koko Väinö Paunu Oy:n kannattavuuteen ja toimintaedellytyksiin. Tampere-Helsinki -linjan siirtymäajan vuorot muodostavat kaksi kolmasosaa koko yhtiön pikavuoroliiketoiminnasta, joka puolestaan on puolet yhtiön koko liikenteestä. Tästä syystä matkustajatulojen merkittävä aleneminen vaarantaa jo koko yhtiön olemassa olon.

Tulojen laskuun on vaikuttanut myös OnniBus.com Oy:n epäterve hintakilpailu. Sen päämäärä on vain siirtymäajan sopimusvuorojen liikevaihdon vähentäminen ja kilpailijan näivettäminen markkinoilta jopa yhden euron matkalippuhinnoilla Tampere - Helsinki välillä. Haitan vaikutus vaarantaa nyt sopimusajan liikenteen liikennöitsijän koko toimintaan. Nyt valituksen alainen uusi liikenne on johtanut lipputulojen merkittävään laskuun entisestään.

Haitan määrää ja vakavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikkien, monella eri lupapäätöksellä aiheutetun jatkuvan ja vakavan haitan yhteismäärä samalle Väinö Paunu Oy:n siirtymäajan sopimusliikenteelle. Lainsäätäjän tarkoitus ei ole voinut olla, että useilla perättäisillä lupapäätöksillä voisi kiertää joukkoliikennelain 22 ja 62 §:iin perustuvan siirtymäajan suojan ja aiheuttaa siten tosi asiassa jatkuvaa ja vakavaa haittaa.

ELY-keskus on lausunnossaan vaatinut, että valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. ELY-keskus on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Onnibus.com Oy:n hakemuksilla on ollut usein jokin ulkopuolinen hakijasta riippumaton syy, johon hakija on reagoinut uudella hakemuksella. ELY-keskuksella on lisäksi aina ratkaisuissaan mukana myös kokonaisuustarkastelu.

Tampere-Helsinki liikennekäytävä on valtakunnan liikenteellinen valtasuoni. Välillä liikkuu valtava määrä matkustajia ja henkilöautojen käyttäjistä olisi saatavissa myös lisää matkustajia joukkoliikenteeseen. Liikenneviraston uudessa ehdotuksessa pitkämatkaisten liikkumisen palveluiden valtakunnallisiksi tavoitteellisiksi palvelutasotavoitteiksi todetaan, että matkaketjuihin ja tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi palvelutasoehdotuksessa todetaan, että suurten kaupunkiseutujen välillä olisi oltava kattavat, ennakoitavat ja luotettavat yhteydet useammalla joukkoliikennemuodolla päivittäin. Suurten kaupunkiseutujen ja maakuntakeskusten välillä olisi oltava tarjolla henkilöautoon verrattuna yksittäiselle liikkujalle sekä edullisempi vaihtoehto että sen kanssa lähes yhtä nopea vaihtoehto. Tarjolla olisi oltava päivittäiset työntekijöiden ja opiskelijoiden tarvitsemat liikkumisen palvelut varhaisaamusta myöhäissiltaan sekä matkailijoiden tarvitsemat liikkumisen palvelut matkakeskuksiin. Palvelutasomäärittely asettaa melko kattavia vaatimuksia sekä suurten kaupunkiseutujen että maakuntakeskusten välisiin yhteyksiin.

Lupapäätöstä tehdessään ELY-keskus tutki reittien ja pysähtymispaikkojen yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä aikataulujen porrastusta, jotta jatkuvaa ja vakavaa haittaa ei lupapäätöksen myötä pääse syntymään. Joukkoliikenteeseen on uuden joukkoliikennelain myötä tullut mukaan enemmän kilpailua entiseen tarveharkintaiseen lupamenettelyyn verrattuna. Hintakilpailun myötä tulotasojen vertailu ei anna oikeaa kuvaa tehtyjen lupapäätösten vaikutuksista. Aina on lisäksi muistettava, että tarjonnan lisääminen aikaansaa kysynnän kasvamista.

OnniBus.com Oy:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitystä ei ole annettu.

Väinö Paunu Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta.

2. Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Väinö Paunu Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 4.5.2017