Muu päätös 2044/2017

Reittiliikennelupaa koskeva valitus

Antopäivä: 4.5.2017
Taltionumero: 2044
Diaarinumero: 2029/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2044

Asia Reittiliikennelupaa koskeva valitus

Valittaja Väinö Paunu Oy

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 6.5.2016 nro 16/0531/3

Asian aikaisempi käsittely

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus) on 29.9.2015 tekemällään päätöksellä nro 911840 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle reittiliikenneluvan ajalle 12.10.2015‒11.10.2025 reitille Helsinki (Kamppi) – Tampere (linja-autoasema) ja Tampere (linja-autoasema) – Helsinki (Kamppi). Lupatunnus REITTI-585242.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt muun ohella Väinö Paunu Oy:n ELY-keskuksen reittiliikennelupaa koskevasta päätöksestä tekemän valituksen sekä Väinö Paunu Oy:n ja OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Joukkoliikennelain 22 §:n (869/2009) 1 momentin mukaan reittiliikennelupa myönnetään hakijalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tarkoitetun laatulupauksensa mukaisesti vähintään kahden vuoden ajan. Saman pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hake-muksen, jos luvan myöntävä viranomainen päättää tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle, ja 2 kohdan mukaan, jos haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota harjoitetaan toisen toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn, palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaan.

Joukkoliikennelain 62 §:n 2 momentin mukaan ennen 3 päivää joulukuuta 2009 myönnetyt linjaliikenneluvat katsotaan palvelusopimusasetuksen 8 artiklan 3 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitetuiksi julkisia palveluhankintoja koskeviksi sopimuksiksi, joiden soveltamista voidaan mainitun asetuksen mukaisesti jatkaa enintään 2 päivään joulukuuta 2019 edellyttäen, että 14 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja liikenteenharjoittaja ovat tehneet 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen viimeistään 2 päivänä joulukuuta 2009. Pykälän 3 momentin mukaan toimivaltainen viranomainen tekee 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa jokaisen linjaliikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan kanssa sopimuksen (siirtymäajan liikennöintisopimus). Pykälän 11 momentin mukaan siirtymäajan liikennöintisopimukset rinnastetaan julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettaessa 22 §:n 2 momentin 1–3 kohtaa.

Joukkoliikennelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 110/2009 vp) 3.3. kohdan mukaan markkinaehtoista liikennettä koskevan hakemuksen hylkääminen olisi perusteltu vaihtoehto silloin, kun haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle ja kun sopimuksen mukaan liikennettä harjoittaville yrityksille on annettu yksinoikeus. Viranomainen voisi myös hyväksyä hakemuksen silloin, kun haettu markkinaehtoinen liikenne täydentää sopimusperusteista liikennettä. Edelleen hakemus voitaisiin hylätä myös silloin, kun markkinaehtoinen liikenne ajaa vain osittain sellaisella alueella, jossa viranomainen soveltaa tai ryhtyy soveltamaan palvelusopimusasetusta.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätös palvelutasosta

Liikenne- ja viestintäministeriö on päätöksellään 20.12.2011 (LVM/1960/08/2011) määrittänyt valtakunnallisen joukkoliikenteen palvelutason joukkoliikennelain 4 §:n nojalla. Päätöksen mukaan yhteysväli Helsinki-Tampere on sijoitettu valtakunnalliseen huipputasoon, jolla lento-, juna- ja pikavuoroliikenteen muodostaman kokonaistarjonnan tavoiteltava vuorotiheys on vähintään 30 minuuttia ja ruuhka-aikoina 15 minuuttia. Tavoiteltava liikennöintiaika on varhaisaamusta myöhäisyöhön.

Asiassa saatu selvitys

ELY-keskus on valituksenalaisella päätöksellä myöntänyt OnniBus.com Oy:lle reittiliikenneluvan ajalle 12.10.2015 - 11.10.2025 reitille Helsinki - Tampere ja Tampere - Helsinki. Lupa on myönnetty neljälle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuorolle ja yhdelle maanantaista perjantaihin ajettavalle vuorolle Helsingistä Tampereelle sekä viidelle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuorolle ja yhdelle maanantaista perjantaihin ajettavalle vuorolle Tampereelta Helsinkiin. Reitin pysäkit ovat Kamppi, Ruskeasuo, Keimola, Sääksjärvi th ja Tampereen linja-autoasema. Helsingistä vuorot lähtevät maanantaista perjantaihin klo 7.50 ja maanantaista sunnuntaihin klo 12.30, klo 13.30, klo 15.40, ja klo 20.00. Tampereelta vuorot lähtevät maanantaista perjantaihin klo 6.45 ja maanantaista sunnuntaihin klo 8.45, klo 11.45, klo 13.45, klo 16.45 ja klo 20.45.

ELY-keskus on 8.6.2015 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle Tampereen Kalevan ja Helsingin Kampin välistä reittiä koskevan reittiliikenneluvan ajalle 1.7.2015 - 30.6.2025. Lupa on myönnetty viidelle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuorolle ja yhdelle maanantaista perjantaihin ajettavalle vuorolle Helsingistä Tampereelle sekä viidelle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuorolle ja yhdelle maanantaista perjantaihin ajettavalle vuorolle Tampereelta Helsinkiin. Reitin pysäkit ovat Helsinki (Kamppi), Ruskeasuo, Keimola, Sääksjärvi th, Hervanta-keskus ja Tampere (Kaleva). Helsingistä vuorot lähtevät maanantaista perjantaihin klo 6.00 ja maanantaista sunnuntaihin klo 8.00, klo 10.00, klo 14.20, klo 18.20 ja klo 20.20. Tampereelta vuorot lähtevät maanantaista perjantaihin klo 7.00 ja maanantaista sunnuntaihin klo 8.45, klo 10.45, klo 13.00, klo 15.15 ja klo 17.00. Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä dnro 04233/15/7503 hylännyt Väinö Paunu Oy:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä.

ELY-keskus on 8.1.2015 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle Tampereen Kalevan ja Helsingin Postitalon välistä reittiä koskevan reittiliikenneluvan ajalle 5.1.2015 - 31.12.2024. Lupa koskee yhtä maanantaista sunnuntaihin ajettavaa erikoispikavuoroa, jonka lähtöaika Tampereelta on klo 21.00. Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä dnro 00757/15/7503 hylännyt Väinö Paunu Oy:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä.

ELY-keskus on kesällä 2014 myöntänyt OnniBus.com Oy:lle Tampereen Kalevan ja Helsingin Postitalon välistä reittiä koskevan reittiliikenneluvan ajalle 1.7.2014 - 30.6.2024. Lupa oli myönnetty seitsemälle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuoroparille ja yhdelle maanantaista lauantaihin ajettavalle vuoroparille. Luvan mukaiset vuorot lähtevät Tampereelta klo 6.00, klo 8.00, klo 10.00, klo 12.00, klo 14.00, klo 16.00 klo 18.00 ja klo 20.00. Helsingistä vuorot lähtevät klo 7.20, klo 9.20, klo 11.20, klo 13.00, klo 15.20, klo 17.20, klo 19.20 ja klo 21.20. Päivän ensimmäistä vuoroa ei ajeta sunnuntaisin kumpaankaan suuntaan. Tätä lupaa koskevassa päätöksessään 8.5.2015 nro 15/0573/3 Helsingin hallinto-oikeus on todennut, että kyseisen reittiliikenneluvan mukaisten vuorojen liikenteen voidaan arvioida aiheuttavan haittaa valittajan siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaan harjoitettavalle liikenteelle. Hallinto-oikeus piti haittaa myös luonteeltaan jatkuvana. Hallinto-oikeus kuitenkin tarkemmin päätöksestä ilmenevin perustein katsoi, ettei haittaa voitu pitää joukkoliikennelain 22 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vakavana, myönnetty lupa ei vakavasti vaarantanut luotettavien liikennepalveluiden saatavuutta, eikä reitin tarjonnan voitu katsoa ylittävän selvästi joukkoliikennelain 4 §:n perusteella määriteltyä joukkoliikenteen palvelutasoa. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

ELY-keskuksen lausunnon mukaan valittajan siirtymäajan liikennöintisopimuksen piirissä Helsingin ja Tampereen välillä on 72 yksittäistä vuoroa. Valittajalla on arkivuoroja 21/23 kappaletta/suunta, lauantaivuoroja 19 kappaletta/suunta ja sunnuntaivuoroja 17/18 kappaletta/suunta. Lisäksi yhteysvälillä ajavat muun muassa Länsilinjat Oy ja Linja-autoliikenne O A Aho Oy. Uusien reittiliikenneluvilla ajettavien vuorojen määrä on lausunnon mukaan lisääntynyt 5 - 6 vuorolla/suunta ja valittajan liikenne muodostaa edelleenkin noin 60 prosenttia Tampereen ja Helsingin välisestä vuorotarjonnasta. Useimmat valittajan vuoroista kulkevat Hämeenlinnan ja Valkeakosken linja-autoasemien kautta. Valittajalla on myös useita vuoroja Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Valittajan siirtymäajan liikennöintisopimus umpeutuu 19 vuoron osalta 21.10.2016 ja 51 vuoron osalta 31.5.2017. Sopimus umpeutuu kokonaan 31.5.2019. Valittaja on itsekin hakenut Helsingin ja Tampereen välille reittiliikennelupaa.

Valituksen mukaan OnniBus.com Oy:lle myönnetyn reittiliikenneluvan mukaiset vuorot vähentävät valituksessa mainittujen siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaisten pikavuorojen matkustajamääriä. Valittaja on esittämiensä matkustajalaskelmien ja tilinpäätöstietojen perusteella arvioinut, että sen saamien matkustajatulojen määrä olisi vähentynyt viime vaiheessa yli 900 000 eurolla vuositasolla.

Johtopäätökset

OnniBus.com Oy:n ja valittajan vuorojen päätepysäkit ovat samat niin Helsingissä kuin Tampereellakin. Nyt myönnetyn reittiliikenneluvan myötä Helsingin ja Tampereen välinen vuorotarjonta lisääntyy. Vuorojen lähtöajat on kuitenkin porrastettu toisiinsa nähden. Suurin osa valittajan liikennöimistä vuoroista pysähtyy OnniBus.com Oy:n vuoroista poiketen muun muassa Valkeakosken ja Hämeenlinnan linja-autoasemilla. Osa vuoroista pysähtyy Helsinki-Vantaan lentoasemalla. OnniBus.com Oy:n nyt myönnetyt vuorot pysähtyvät päätepysäkkien lisäksi vain Sääksjärven tienhaarassa Lempäälässä, Keimolassa Vantaalla ja Ruskeasuolla Helsingissä, jotka ovat myös ainoat valittajan vuorojen kanssa yhteiset pysäkit. Vuorot poikkeavat näin ollen toisistaan niin aikataulullisesti kuin reitiltäänkin, ja palvelevat siten osin eri matkustajia, vaikka reittien päätepysäkit sijaitsevat samoissa paikoissa.

Valittaja on toimittanut valituksen tekemisen jälkeen ELY-keskukselle linjakuormituslaskelmia ajamiltaan reiteiltä. Laskelmissa on esitetty toisiaan vastaavien vuorojen matkustajamäärät ajalta 15.9.‒28.9.2014 ja ajalta 7.9. ‒11.9.2015. Laskelmat on toimitettu ELY-keskuksen lausunnon liitteenä myös hallinto-oikeudelle. Laskelmista ilmenee, että matkustajamäärät (kokonaiskuormitukset) valittajan ajamilla vuoroilla ovat vähentyneet ja myönnetyillä reittiliikenneluvilla voidaan siten arvioida olleen vaikutusta matkustajamääriin ja sitä kautta myös valittajan vuorojen kannattavuuteen.

Asiassa on otettava huomioon myös, että Helsingin ja Tampereen yhteysväli on liikenne- ja viestintäministeriön päätöksessä valtakunnallisen joukkoliikenteen palvelutasosta sijoitettu valtakunnalliseen huipputasoon. Vuoroväli voi tällaisella yhteysvälillä olla hyvinkin tiheä, ja liikennöintiaika jatkua myöhäiseen yöhön. Valituksenalaisella päätöksellä myönnetyt uudet vuorot palvelevat sanottuja tavoitteita.

Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat kokonaisuutena, hallinto-oikeus katsoo, ettei reittiliikenneluvan mukaisesta liikenteestä aiheudu valittajan siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaiselle liikenteelle joukkoliikennelain 22 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua jatkuvaa ja vakavaa haittaa, vaikka valittaja on matkustajalaskelmin saattanut todennäköiseksi, että matkustajamäärät sen ajamilla reiteillä ovat vähentyneet. ELY-keskuksen päätöstä ei ole siten syytä muuttaa.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asian laatu huomioon ottaen ei ole toisaalta kohtuutonta, että myös OnniBus.com Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (palvelusopimusasetus)

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Vesa Heikkilä ja Tommi Toijonen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Väinö Paunu Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ja OnniBus.com Oy:n päätöksessä mainitut reittiliikenneluvat kumotaan ja että Uudenmaan ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulut sekä Helsingin hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen.

OnniBus.com Oy on lyhyessä ajassa hakenut samalle reitille perättäisillä hakemuksilla lisää liikenneoikeuksia ilmeisenä tavoitteena se, että viranomainen lupaa myöntäessään harkitsee syntyvän haitan määrän vain kulloinkin ratkaistavana olevan hakemuksen osalta. Vasta korkein hallinto-oikeus on ensimmäinen, joka voi harkita sen, muodostavatko lyhyessä ajassa myönnetyt useat reittiliikenneluvat yhdessä siirtymäajan sopimusliikenteeseen nähden jatkuvan ja vakavan haitan, jonka johdosta lupia ei olisi tullut myöntää.

Korkein hallinto-oikeus on aikaisemmalla päätöksellään samaa reittiä koskevassa asiassa, kun kysymys oli neljästä edestakaisesta reittivuorosta, katsonut, ettei jatkuvaa haittaa katsottu vakavaksi. Päätöksen perustelujen mukaan vuoromäärä oli vähäinen siirtymäajan sopimusvuorojen määrään nähden, Tampereen keskustaa ja linja-autoasemaa lähellä olevan Särkänniemen pysäkin matkustajien otto- ja jättöoikeus Helsingin suuntaan oli kielletty ja vuorot liikennöivät Tampereen keskustasta 8 kilometrin päässä sijaitsevalta Koilliskeskukselta.

Asiassa on myös otettava huomioon, että maaliskuussa 2016 Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle reittiliikenneluvan seitsemälle vuorolle kumpaankin suuntaan Tampere - Helsinki ja alkaen 6.6.2016 luvan matkustajien ottamiseen ja jättämiseen Hämeenlinnassa. Sama oikeus myönnettiin OnniBus.com Oy:lle Tampereen Kalevan ja Helsingin Kampin kaukoliikenneterminaalin välisille vuoroille. Siten jatkuvasti toistuvat Väinö Paunu Oy:n siirtymäajan sopimusvuoreja haittaavat Uudenmaan ELY-keskuksen lupapäätökset jatkuvat edelleen ja vakava haitta vain pahenee.

Hallinto-oikeuden päätöksessä on viitattu liikenne- ja viestintäministeriön laatimaan tavoitteelliseen palvelutasomääritykseen. Ministeriön määritys ei voi olla ristiriidassa joukkoliikennelain siirtymäajan sopimuksen liikenteelle määritellyn suojan kanssa. Määrittelyä ei tule soveltaa, jos se rikkoo suojan periaatetta. Toisekseen lento- ja junaliikenne huomioon ottaen palvelutaso jo nyt ylittyy Helsinki - Tampere välillä.

Väinö Paunu Oy:n vuorojen poikkeamiset Valkeakoskella ja Hämeenlinnassa ja Helsinki – Vantaan lentoasemalla ovat palvelleet vain hyvin vähäistä matkustajamäärää, jolla ei matkustajamäärien ja lipputulojen kokonaisuuden kannalta ole merkitystä. Kyse on ollut palvelusta, josta nyt syntyneessä tilanteessa on jouduttu osin luopumaan. Helsinki - Tampere välin matkustajaryhmä arvioi vain matka-aikaa ja siksi poikkeamat suoralta reitiltä ovat olleet rasitteena tätä suurinta matkustajaryhmää ajatellen. Valkeakoskella käyntejä on jo jouduttu vähentämään ja Riihimäellä käynnit lopettamaan yhtä vuoroa kumpaankin suuntaan lukuun ottamatta. Näin on syntynyt joukkoliikennelain vastainen tilanne, kun myönnetyt reittiliikenneluvat ovat johtaneet siirtymäajan sopimuksen mukaisen liikenteen palvelutason laskuun. Helsinki - Vantaan lentoasemakäynnit kohdistuvat yöaikaan, eikä niillä ole arvioinnin kannalta merkitystä, koska uudet myönnetyt vuorot ovat päiväaikaisia.

Hallinto-oikeuden päätöksessä mainittu Väinö Paunu Oy:n Helsinki - Tampere välin 72 yksittäisen vuoron määrään on laskettu vuorot maanantaista perjantaihin ja omina vuoroinaan lauantaina ja sunnuntaina ajettavat vuorot, vaikka lähes kaikki siirtymäajan vuorot ovat jokapäiväisiä ja siten vuoroja päivässä on arkisin 27 ja viikonloppuna 2‐3 vuoroa vähemmän päivässä. Tämä laskentatavan virhe johtaa väärään toteamukseen, että Väinö Paunu Oy:n volyymi olisi noin 60 prosenttia Helsinki - Tampere välin määrästä.

Välillä liikennöi reittiluvilla myös muita liikennöitsijöitä, Länsilinjat Oy ja O. A. Aho Oy, mutta vuorot ovat entisiä siirtymäajan sopimusvuoroja, joita liikennöidään päättyneen siirtymäajan sopimuksen mukaisilla aikatauluilla, joten ne eivät ole vaikuttaneet haittaavasti Paunun siirtymäajan sopimusliikenteeseen.

OnniBus.com Oy:n reittilupien yhteismäärä on suuri ja tarjonta ei voi olla aiheuttamatta vakavaa ja pysyvää haittaa siirtymäajan sopimuksen mukaiselle liikenteelle. Haittaa lisää se, että OnniBus.com Oy liikennöi 89 paikkaisilla maxibusseilla, kun siirtymäajan sopimusliikenteen bussit ovat normaaleja 45 - 49 paikkaisia. Tästä johtuen OnniBus.com Oy:n vuorojen matkustajakapasiteetti ylittää paikkaluvultaan jo selvästi Väinö Paunu Oy:n siirtymäajan liikenteen kaikkien vuorojen paikkakapasiteetin.

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan uudet vuorot on porrastettu siirtymäajan sopimusvuorojen väliin. Siirtymäajan sopimusvuorojen vuoroväli on pääosin 30 minuuttia eli valituksenalaiset vuorot ovat pitkälti 15 minuuttia jälkeen edellisen ja 15 minuuttia ennen lähintä siirtymäajan vuoroa. Tämän valituksen alaisen luvan vuorojen lähtö- ja määräpaikka on täysin sama kuin siirtymäajan sopimusvuoroilla eli Tampereen linja-autoasema ja Helsingin Kamppi. Joukkoliikennelaki ei tunne minuuttimääräistä jatkuvan ja vakavan haitan määritelmää ja selvää on, että matka-ajaltaan yli kaksi tuntia kestävien bussivuorojen lähtöaikojen vähäinen 15 minuutin ero ei estä haitan syntymistä. Merkityksellistä on tosiasiallinen haitta, ei keinotekoinen vähäinen lähtöaikojen ero ja etenkin, kun monessa tapauksessa uusi vuoro ajaa matkalla siirtymäajan sopimusvuoron ohi, jolloin 15 minuutin lähtöaikojen erolla ei ole vähäisintäkään merkitystä haitan syntymiseen.

Hallinto-oikeuden mukaan siirtymäajan vuorojen poikkeaminen Valkeakoskella ja Hämeenlinnassa jotenkin vähentäisi syntyvää haittaa. Poikkeamiset kuitenkin lisäävät siirtymäajan sopimusvuorojen matka-aikaa, josta johtuen tärkein matkustajaryhmä eli Tampereelta Helsinkiin matkustavat ovat valinneet uudet nopeammat vuorot. Näin on tapahtunut myös Lempäälän ja Helsingin välisen matkustuksen osalta. Lisäksi lähes puolet siirtymäajan vuoroista ei aja Valkeakosken kautta ja ainoa ero on pieni poikkeaminen Hämeenlinnan linja-autoasemalla. Riihimäellä poikkeaa enää yksi vuoro päivässä suuntaansa, jotta kilpailukyky uusiin vuoroihin jotenkin säilyisi. Sama on vähemmässä määrin tapahtunut myös Valkeakosken suhteen. Uudet reittivuorot ovat heikentäneet reitinvarren paikkakuntien joukkoliikennetarjontaa, joka haittaa arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon.

Perustelu, jonka mukaan vuorot palvelisivat pääosin eri matkustajaryhmiä, koska yhteisiä pysäkkejä on vähän, on virheellinen, koska yhteisiltä pysäkeiltä on tullut isoin osa siirtymäajan sopimusvuorojen matkustajista.

Matkustajalaskelmat osoittavat merkittävän matkustajamäärien vähenemisen. Taloudellinen menetys on matkustajamäärien vähenemistä suurempi, koska OnniBus.com Oy on aloittanut hintakilpailun, jossa Tampereen ja Helsingin välinen matka maksaa alimmillaan yhden euron. On selvää, että tällainen hintakilpailu ei perustu liikenteen hoidon kustannuksiin, vaan tavoite on saada pois markkinoilta siirtymäajan suojaa nauttivien vuorojen liikennöitsijä. Tämä ei ole voinut olla lainsäätäjän tarkoitus ja haitan määrää arvioitaessa on otettava huomioon myös epäterveen hintakilpailun vaikutus siirtymäajan vuorojen ja siten myös Väinö Paunu Oy:n talouteen ja selviytymismahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Uusimman vuoden 2016 kolmen kuukauden matkustajamäärätilaston mukaan vuonna 2015 OnniBus.com Oy:lle myönnettyjen lupien myötä matkustajamäärä on vähentynyt lisää noin 9,5 prosenttia vuoden 2015 samaan ajankohtaan verrattuna ja matkustajatulot ovat vähentyneet noin 85 000 euroa kuukaudessa, mikä merkitsee vuositasolla yli miljoonan euron menetystä ja yhtiön tuloksen kääntymistä raskaasti tappiolliseksi. Tämä on erittäin paljon, kun merkittävää vähennystä on tapahtunut jo kahtena edellisenä vuonna.

Väinö Paunu Oy:n Tampere - Helsinki siirtymäajan liikenne on kaksi kolmasosaa yhtiön kaikesta pikavuoroliikenteestä ja pikavuoroliikenne on noin puolet yhtiön kaikkiaan hoitamasta liikenteestä eli matkustajien ja etenkin näin suuri tulojen menetys uusille reittivuoroille alkaa olla yhtiössä elämän ja kuoleman kysymys. Syntynyttä vakavaa haittaa ei ole suhteutettu yhtiön kantokykyyn.

ELY-keskus on lausunnossaan vaatinut, että Väinö Paunu Oy:n valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. ELY-keskus on esittänyt muun ohella seuraavaa:

OnniBus.com Oy:n hakemuksilla on ollut usein jokin ulkopuolinen hakijasta riippumaton syy, johon yhtiö on reagoinut uudella hakemuksella. Päätöstä tehdessään ELY-keskuksella on aina ratkaisuissaan mukana myös kokonaisuustarkastelut.

Tampere-Helsinki liikennekäytävä on valtakunnan liikenteellinen valtasuoni. Välillä liikkuu valtava määrä matkustajia ja henkilöautojen käyttäjistä olisi saatavissa myös lisää valtavasti matkustajia joukkoliikenteeseen. Liikenneviraston uudessa ehdotuksessa pitkämatkaisten liikkumisen palveluiden valtakunnallisiksi tavoitteellisiksi palvelutasotavoitteiksi (Liikennevirasto 34/2016) todetaan, että matkaketjuihin ja tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi palvelutasoehdotuksessa todetaan, että suurten kaupunkiseutujen välillä olisi oltava kattavat, ennakoitavat ja luotettavat yhteydet useammilla joukkoliikennemuodoilla päivittäin. Suurten kaupunkiseutujen ja maakuntakeskusten välillä olisi oltava tarjolla henkilöautoon verrattuna yksittäiselle liikkujalle sekä edullisempi vaihtoehto että sen kanssa lähes yhtä nopea vaihtoehto. Tarjolla olisi oltava päivittäiset työntekijöiden ja opiskelijoiden tarvitsemat liikkumisen palvelut varhaisaamusta myöhäissiltaan sekä matkailijoiden tarvitsemat liikkumisen palvelut matkakeskuksiin. Palvelutasomäärittely asettaa siis melko kattavia vaatimuksia sekä suurten kaupunkiseutujen että maakuntakeskusten välisiin yhteyksiin.

Lupapäätöstä tehdessään ELY-keskus tutki reittien ja pysähtymispaikkojen yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä aikataulujen porrastusta, jotta jatkuvaa ja vakavaa haittaa ei lupapäätöksen myötä pääse syntymään. ELY-keskus tarkasteli yhteysväliä kokonaisuutena ottaen huomioon sen koko liikenteellisen kehityksen. Valittajan mukaan hintakilpailu on saanut aikaan tulonmenetyksiä. Oikealla hinnoittelulla on mahdollista kuitenkin saada joukkoliikenteeseen myös paljon uusia käyttäjiä. Tampere-Helsinki välillä tähän on todella hyvät mahdollisuudet, koska uusia potentiaalisia matkustajia on paljon tarjolla.

OnniBus.com Oy:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitystä ei ole annettu.

Väinö Paunu Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta.

2. Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Väinö Paunu Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 4.5.2017