Muu päätös 2046/2017

Reittiliikenneluvan muuttamista koskeva valitus

Antopäivä: 4.5.2017
Taltionumero: 2046
Diaarinumero: 2025/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2046

Asia Reittiliikenneluvan muuttamista koskeva valitus

Valittaja Väinö Paunu Oy

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 6.5.2016 nro 16/0529/3

Asian aikaisempi käsittely

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus) on 12.3.2015 tekemällään päätöksellä nro 906973 hyväksynyt OnniBus.com Oy:n reittimuutosta koskevan hakemuksen siten, että reiteillä Tampere (Kaleva) – Helsinki (Postitalo) ja Helsinki (Postitalo) – Tampere (Kaleva) Helsingissä oleva päätepysäkki siirtyy 1.4.2015 Postitalolta (Kiasmalta) Kampin kaukoliikenneterminaaliin. Lupatunnus REITTI-561845.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt muun ohella Väinö Paunu Oy:n ELY-keskuksen reittiliikennelupaa koskevasta päätöksestä tekemän valituksen sekä Väinö Paunu Oy:n ja OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Joukkoliikennelain 27 §:n 1 momentin (869/2009) mukaan reittiliikennelupaa koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava muun ohella liikenteen reitti, kaikki pysäkit, aikataulu ja liikenteen aiottu aloittamisaika, ajankohdat, jolloin liikenteen aikatauluja voidaan muuttaa, sekä tarvittaessa liikenteen luonne. Hakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys siitä, että haetut väylät ja pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä. Saman pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös reittiliikenneluvan muuttamista koskevaan hakemukseen.

Joukkoliikennelain 22 §:n (869/2009) 2 momentin 1 kohdan mukaan reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen, jos luvan myöntävä viranomainen päättää tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle, ja 2 kohdan mukaan, jos haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota harjoitetaan toisen toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn, palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaan. Pykälän 3 momentin mukaan reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen myös, jos hakemuksen hyväksyminen vakavasti vaarantaisi luotettavien liikennepalveluiden saatavuuden tai reitin tarjonta ylittäisi selvästi 4 §:n perusteella määritellyn joukkoliikenteen palvelutason.

Asiassa saatu selvitys ja johtopäätökset

ELY-keskus on päätöksellään 30.6.2014 nro 898771 (korjattu päätöksellä 30.6.2014 nro 898942) myöntänyt OnniBus.com Oy:lle reittiliikenneluvan (lupatunnus REITTI-561845) ajalle 1.7.2014 - 30.6.2024 reitille Helsinki (Postitalo/Kiasma) - Tampere (Kaleva) ja Tampere (Kaleva) - Helsinki (Postitalo/Kiasma). Lupa oli myönnetty seitsemälle maanantaista sunnuntaihin ajettavalle vuoroparille ja yhdelle maanantaista lauantaihin ajettavalle vuoroparille.

Väinö Paunu Oy valitti päätöksestä. Lupaa koskevassa päätöksessään 8.5.2015 nro 15/0573/3 Helsingin hallinto-oikeus on todennut, että kyseisen reittiliikenneluvan mukaisten vuorojen liikenteen voidaan arvioida aiheuttavan haittaa valittajan siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaan harjoitettavalle liikenteelle. Hallinto-oikeus piti haittaa myös luonteeltaan jatkuvana. Hallinto-oikeus kuitenkin tarkemmin päätöksestä ilmenevin perustein katsoi, ettei haittaa voitu pitää joukkoliikennelain 22 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vakavana, myönnetty lupa ei vakavasti vaarantanut luotettavien liikennepalveluiden saatavuutta, eikä reitin tarjonnan voitu katsoa ylittävän selvästi joukkoliikennelain 4 §:n perusteella määriteltyä joukkoliikenteen palvelutasoa. Hallinto-oikeus katsoi myös, että Helsingissä Kiasman ja Kampin liikennekeskuksen pysäkit ovat niin lähellä toisiaan, että niiden on katsottava palvelevan samoja matkustajia. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nyt valituksenalaisella päätöksellä ELY-keskus on hyväksynyt OnniBus.com Oy:n hakemuksen Helsingissä olevan päätepysäkin siirtymisestä Postitalolta Kampin kaukoliikenneterminaaliin 1.4.2015 alkaen.

Hallinto-oikeus katsoo, että Helsingissä Postitalon ja Kampin liikennekeskuksen pysäkit ovat niin lähellä toisiaan, ettei OnniBus.com Oy:n päätepysäkin siirtäminen Kamppiin muuta tilannetta olennaisesti toiseksi. Näin ollen hakemuksen hyväksyminen ei aiheuta joukkoliikennelaissa tarkoitettua jatkuvaa ja vakavaa haittaa valittajan siirtymäajan sopimusliikenteelle. Muutos ei myöskään vakavasti vaaranna luotettavien liikennepalveluiden saatavuutta eikä reitin tarjonnan voi katsoa ylittävän selvästi joukkoliikennelain 4 §:n perusteella määriteltyä joukkoliikenteen palvelutasoa. ELY-keskuksen päätöstä ei ole siten syytä muuttaa.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asian laatu huo­mioon ottaen ei ole toisaalta kohtuutonta, että myös OnniBus.com Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Joukkoliikennelaki 62 § 2 momentti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (palvelusopimusasetus)

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Niemi, Vesa Heikkilä ja Tommi Toijonen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Väinö Paunu Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ja OnniBus.com Oy:n päätöksessä mainittu reittiliikenneluvan muutos kumotaan ja Uudenmaan ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulut sekä Helsingin hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen.

Väinö Paunu Oy on valituksensa perusteluina esittänyt muun ohella seuraavaa:

ELY-keskus on aikaisemmin katsonut, ettei pysyvää ja vakavaa haittaa aiheudu, kun reittiliikennevuorojen lähtö- ja päätepysäkki sijaitsee Helsingin Postitalolla ja siirtymäajan sopimusvuorojen Kampin joukkoliikennekeskuksessa ja siten ne palvelisivat eri käyttäjäryhmiä. Väinö Paunu Oy:n näkemys on ollut, että tuolloin vallinneesta päätepysäkkien muutaman sadan metrin etäisyydestä huolimatta ne palvelivat täsmälleen samoja matkustajaryhmiä.

Tampereen ja Helsingin välisellä reitillä suurin matkustajaryhmä ovat Tampereen ja Helsingin väliset matkustajat. Nyt hallinto-oikeus vahvistaa ELY-keskuksen muuttuneen näkemyksen, että Postitalo ja joukkoliikennekeskus sijaitsevat niin lähellä toisiaan, ettei siirrosta aiheudu muutosta haitan arvioinnille. Päätöksissä esitetyt perusteet ovat sisällöltään ristiriitaiset. Kun päätepysäkit nyt sijaitsevat samassa joukkoliikennekeskuksessa, koituu siitä aiempaakin vakavampaa ja pysyvää haittaa siirtymäajan sopimuksen mukaiselle liikenteelle.

Perusteluna lupapäätöksessä sille, että päätepysäkki voidaan siirtää Kampin kaukoliikennekeskukseen on se, että OnniBus.com Oy on sopinut asiasta terminaalitoimintaa hoitavan Oy Matkahuolto Ab:n kanssa. Sopimus terminaalitoimintaa harjoittavan tahon kanssa ei voi kuitenkaan sivuuttaa lakiin kirjattua siirtymäajan suojaa etenkään siksi, että sopimus edisti Oy Matkahuolto Ab:n liiketoimintaa terminaalin tuloja lisäävänä.

ELY-keskus on antamassaan lausunnossa vaatinut, että valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. ELY-keskus on lausuntonaan esittänyt muun ohella seuraavaa:

OnniBus.com Oy:n hakemuksilla on ollut usein jokin ulkopuolinen hakijasta riippumaton syy, johon se on reagoinut uudella hakemuksella. ELY-keskuksella on lisäksi aina ratkaisuissaan mukana kokonaisuustarkastelu. ELY-keskus on arvioinut uuden tarjonnan ja Väinö Paunu Oy:n tarjonnan eroavaisuuksia reitin ja aikataulujen suhteen. Tarkastelu on ollut huomattavasti laajempaa ja syvällisempää kuin vain Helsingin pään pysäkkien tarkastelua. Päätöstä tehdessään ELY-keskus on tutkinut, että haetut pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä. Lisäksi on tutkittu jatkuvan ja vakavan haitan syntymistä. Anottu uusi pysäkki on liikennöintiin käytettävissä, joten se täyttää joukkoliikennelain esittämät edellytykset tältä osin.

Lisäksi pysäkin muuttumisella jatkuvaa ja vakavaa haittaa ei synny, koska muutetun pysäkin osalta tilanne ei muuttunut niin suuresti, että sillä olisi vaikutusta haitan lisääntymiseen.

OnniBus.com Oy:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitystä ei ole annettu.

Väinö Paunu Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta.

2. Väinö Paunu Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Väinö Paunu Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian on esitellyt Kari Nieminen.

 
Julkaistu 4.5.2017