Muu päätös 2333/2017

Murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Lohja)

Antopäivä: 17.5.2017
Taltionumero: 2333
Diaarinumero: 2357/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2333

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 10.6.2016 nro 16/0261/1

Asian aikaisempi käsittely

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on 26.11.2014 antamallaan päätöksellä (20.11.2014 § 113) myöntänyt A:lle ympäristöluvan kiviaineksen murskaukselle Lohjan kaupungin Tavolan kylässä tilalla Alhonsora RN:o 29:0. Lautakunta on määrännyt, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta 5 000 euron vakuutta vastaan.

Päätökseen on liitetty 40 lupamääräystä, muun muassa seuraavat:

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

(= = =)

Melu

3. Murskauslaitoksen toiminnasta, rikotus ja liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu ei saa lähimmän loma-asumiseen käytettävän kiinteistön piha-alueella ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7.00–22.00) 45 dB, eikä ylittää vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön piha-alueella melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7.00–22.00) 55 dB. Alueella ei saa toimia yöaikaan (klo 22.00–7.00).

4. Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Murskausta suoritettaessa murskain on sijoitettava niin, että voimakkain ääni ei lähde melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Murskausmelua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Toiminta-alueella siirto- ja kuljetusmatkat on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi.

5. Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava niin, että ne estävät melun leviämisen melulle alttiiden kohteiden suuntaan. Kasat on murskaustoiminnan ajan pidettävä riittävän korkeina, jotta melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.

6. Toiminnanharjoittajan on parannettava laitoksen meluntorjuntaa Envimetria Oy:n meluselvityksessä kohdassa 9.2 esittämällä tavalla päällystämällä välpän hilat sekä reunukset sekä koteloida merkittävimmän melulähteen (seula) avoimet syrjät aukottomasti mahdollisimman alas asti. Säätää aggregaatin kierroslukua alemmaksi tai siirtää se kuopan alimmalle tasolle. Näiden toimenpiteiden jälkeen laitoksen aiheuttama melu on mitattava lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ja Tavolan asemakaava-alueelta (Nummi-Pusula, Tavola, Keskeinen Alue, asemakaava) asiantuntevan tahon toimesta yhden (1) kuukauden kuluessa murskauksen aloittamisesta. Toiminnanharjoittajan on toimitettava asiantuntevan tahon laatima melumittaussuunnitelma hyväksyttäväksi ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen mittausten suorittamista. Melumittauksen suorittamisesta on ilmoitettava Lohjan kaupungin ympäristöviranomaiselle ja lähimmille häiriintyville kohteille viimeistään kahta (2) viikkoa ennen mittauksen suorittamista, jotta viranomaisen ja häiriintyvän kohteen edustaja voi halutessaan olla paikalla mittausta tehtäessä. Melumittaus on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mikäli melumittaus osoittaa melun olevan luonteeltaan impulssimaista, on tuloksia ohjearvoon verrattaessa tehtävä asianmukainen korjaus. Mikäli mittaustuloksista ilmenee, että toiminta aiheuttaa lupaehdoissa määritellyillä toiminta-ajoilla luvassa melulle asetettujen raja-arvojen ylittymistä, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi keskeyttää toiminta ja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla meluhaitat vähennetään luvan mukaiselle tasolle. Mittaustuloksista on ilmoitettava välittömästi Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi päättää erikseen tarvittavista toimenpiteistä. Raportti mittaustuloksista on toimitettava Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden (2) kuukauden kuluessa mittauksen suorittamisesta.

Päästöt ilmaan

7. Laitoksen toiminnan aiheuttama ilman hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus saa olla enintään 50 mg/m3 vuorokausikeskiarvona (24 h) laskettuna ja 40 μg/m3 kalenterivuoden keskiarvona laskettuna häiriintyvien kohteiden piha-alueella. Pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuus saa olla enintään 25 mg/m3 kalenterivuoden keskiarvona laskettuna.

8. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle tasolle. Murskauksen pölyhaittoja on ehkäistävä kastelemalla, koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti tai käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

9. Kuormattavan ja murskauslaitoksen kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Murskeiden varastokasoja, ajoneuvojen kuormia sekä aluetta, jolla työkoneet liikkuvat, on tarvittaessa hoidettava esimerkiksi kastelemalla siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä.

10. Toiminnanharjoittajan on toimitettava asiantuntevan tahon laatima laskelma laitoksen päästöistä ilmaan. Laskelmassa tulee huomioida murskauslaitoksen sekä työkoneiden polttoaineiden käytöstä syntyvät päästöt. Laskelmasta tulee selvitä keskimääräinen ja maksimi vuosipäästö (t/a), suurin tuntipäästö (kg/h) ja suurin vuorokausipäästö (kg/d) seuraavien parametrien osalta hiilidioksidi (CO2), rikkidioksidi (SO2), typen oksidit (NOx) ja hiukkaset. Laskelmassa tulee lisäksi esittää laskentakaavat ja arvot joita laskelmissa on käytetty. Laskelma laitoksen ilmapäästöistä tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle yhden (1) kuukauden kuluessa murskauksen aloittamisesta.

(= = =)

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

(= = =)

30. Murskauslaitoksen meluntorjunta on järjestettävä noudattaen ympäristöluvan lupamääräyksiä 3–6. Mikäli meluhaittoja suojauksista huolimatta esiintyy, ympäristölupaviranomainen voi antaa lisämääräyksiä melun määrän vähentämiseksi ja tarvittaessa mittausten suorittamiseksi toiminnanharjoittajan toimesta.

(= = =)

32. Mikäli lupamääräysten 7–9 mukaisista suojauksista huolimatta esiintyy pölyhaittoja, ympäristölupaviranomainen voi antaa lisämääräyksiä pölyn määrän vähentämiseksi ja tarvittaessa mittausten suorittamiseksi toiminnanharjoittajan toimesta. Mikäli mittaustuloksista ilmenee, että toiminta aiheuttaa lupaehdoissa määritellyillä toiminta-ajoilla luvassa hiukkaspäästöille asetettujen raja-arvojen ylittymistä, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla haitat vähennetään luvan mukaiselle tasolle. Mittaustuloksista on ilmoitettava välittömästi Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi päättää erikseen tarvittavista toimenpiteistä. Raportti mittaustuloksista on toimitettava Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden (2) kuukauden kuluessa mittauksen suorittamisesta.

33. Laitoksen toiminnasta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

- murskauksen toteutumisajat laitteistokohtaisesti

- laitoksen laskennalliset tai arvioidut päästöt ilmaan (t/a)

- murskatun, välivarastoidun ja poiskuljetetun murskeen määrä

- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot

- mahdollisten melumittausten ja ilmanlaadun mittausten tulokset

- yhteenveto, josta käyvät ilmi toiminnassa syntyneen, kerätyn, varastoidun, välivarastoidun, pois kuljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn jätteen alkuperä, määrä, laji ja laatu sekä muualle sen syntypaikasta toimitetun jätteen toimituspaikka ja -päivämäärä sekä kuljetus- ja hyödyntämis- tai käsittelytavat (esim. kopio vaarallisen jätteen siirtoasiakirjasta)

- yhteenveto suoritetuista huoltotoimenpiteistä sekä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista (tapahtuma-aika, kestoaika, syy, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutuksista sekä suoritetut toimenpiteet)

- mahdolliset toiminnan aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa.

Raportissa on esitettävä myös vertailu aiempien vuosien tuloksiin ja luvan kertoelmaosassa kuvattuihin tuotantotietoihin tai jätemääriin.

(= = =)

Hallinto-oikeuden ratkaisu siltä osin kuin nyt on kysymys

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt A:n lupamääräysten muuttamista koskevan valituksen ja B:n ja tämän asiakumppaneiden valituksen johdosta kumonnut ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksen ja hylännyt ympäristölupahakemuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään nyt kyseessä olevilta osin seuraavasti:

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa seuraavia toimialoja ja toimintoja koskevia tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi: kivenmurskaamo, kivenlouhimo ja muu kivenlouhinta.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaan asetuksessa säädetään kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa.

Asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan kyseisessä asetuksessa tarkoitetaan kivenmurskaamolla louheen, soran tai moreenin murskaamista murskaustuotteeksi murskauslaitteistolla.

Kyseisen asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Pykälän 3 momentin mukaan kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja. Lisäksi toiminnasta ei saa aiheutua sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa 5 §:ssä tarkoitetun ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen.

A:n ympäristölupahakemuksessa on kyse muun muassa soran murskauksesta kiinteistöllä Alhonsora 29:0 Tavolan kylässä Lohjan kaupungissa. Muutoksenhakijat asuvat hankkeen vaikutusalueella. Valituksenalaisen päätöksen mukaan lähin lomarakennus sijaitsee noin 70 metriä ja lähin asuinrakennus noin 100 metriä etelään ottoalueen rajasta. Kyseisten kohteiden etäisyys murskauslaitoksesta on noin 130 metriä ja 170 metriä. Hallinto-oikeus toteaa, että muutoksenhakija B:n asuintalo sijaitsee osoitteessa (= = =) Saukkola, (kiinteistötunnus = = =). Muutoksenhakija B:n asuintalon pihapiiri sijaitsee lähempänä suunniteltua murskauslaitosta kuin 300 metriä.

Koska häiriintyviä kohteita on alle 300 metrin päässä kivenmurskaamosta, toiminnanharjoittajan olisi hakemuksessaan tullut luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä edellä mainitun asetuksen 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja. Lisäksi olisi tullut selvittää, ettei toiminnasta aiheudu sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa edellä mainitun asetuksen 5 §:ssä tarkoitetun ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamisen.

Asiassa ei ole tehty melumallinnusta. Envimetria Oy:n 28.5.2014 päivätyssä ympäristömelumittausraportissa on arvioitu, että melu on joiltakin osin siten häiritsevää, että melumittauksiin tulee tehdä impulssikorjaus. Raportissa on huomautettu, että jotkut toiminnanharjoittajan käyttämistä meluntorjuntatoimenpiteistä eivät ole tehokkaita. Raportissa tai lupamääräyksissä ei ole otettu huomioon, että hakijan mukaan alueella käy tietyissä tilanteissa myös ulkopuolinen murskain. Hakijan esittämän perusteella ei voida sulkea pois, että säädetyt melutasot ylittyvät alle 300 metrin päässä sijaitsevissa kohteissa.

Kun otetaan huomioon etäisyys häiriintyviin kohteisiin, melun luonne ja muut edellä todetut seikat, hallinto-oikeus katsoo, että toiminnanharjoittaja ei ole luotettavasti osoittanut, että toiminta häiriöille alttiissa kohteissa ei ylitä edellä mainitun asetuksen 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja. Asiassa ei ole selvitetty, ettei toiminnasta aiheudu ilmanlaadun heikkenemistä. Lyhyet etäisyydet huomioon ottaen voidaan pitää täysin mahdollisena, että pölystä aiheutuu ilmanlaadun heikkenemistä. Lupamääräyksiä melusta ja ilmanlaadusta ei voida pitää riittävinä, kun otetaan huomioon yhtiön selvitysvelvollisuus näiltä osin. Kun toiminta ei täytä edellä mainitun asetuksen vähimmäisvaatimuksia, ei ole olemassa edellytyksiä ympäristöluvan myöntämiselle. Valituksenalainen päätös on siten kumottava ja ympäristölupahakemus on hylättävä.

Asian näin päättyessä lausuminen muista B:n ja asiakumppaneiden valitusperusteista raukeaa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 12 § 1 momentti

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 1 §, 3 § 2 ja 3 momentti, 5 § sekä 7 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaakko Kellosalo, Kari Hauru ja Juha Väisänen. Esittelijä Peik Strömsholm.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös saatetaan voimaan. Vaatimuksensa tueksi A on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Loma-asumiseen käytettäviä alueita taajamissa koskee korkeampi melutason ohjearvo 55 dB. Lautakunnan päätöksestä valittaneidenkin mukaan alue on kaavoituksen myötä kehittyvä asuintaajama. Lähimmän vapaa-ajan asunnon omistaja ei ole valittanut melutasosta.

B:n piha-alue on noin 190 metrin etäisyydellä murskaus- ja seulontalaitteista. Mittausten (23.5.2014) mukaan melutaso piha-alueella on ollut 40/45 dB. Lähimmällä vapaa-ajankiinteistöllä melutaso on ollut 46 dB murskauksen ja seulonnan käydessä täysillä. Molemmissa mittauksissa lintujen äänet ja tuuli saattoivat vaikuttaa impulssimaisesti melutasoa kohottavasti. Mainitut mittaustulokset kuvaavat hetkellistä melutasoa. Aistinvaraisesti arvioituna seulontakoneisto todettiin äänekkäimmäksi.

Lupamääräysten mukaan ohjearvojen saavuttaminen on varmistettava kuukauden kuluessa murskauksen aloittamisesta. Hallinto-oikeus ei ole ottanut huomioon, että sen välipäätöksellä asetettu toimintakielto on estänyt vaadittujen uudistustoimenpiteiden ja melumittausten suorittamisen.

Ilmanlaadusta ei ole valitettu aiemman toiminnan aikana. Maasto, metsä ja maavallit estävät pölyn kulkeutumisen lähikiinteistöille. Lisäksi toiminta tapahtuu pääosin lähikiinteistöjä alempana. Hallinto-oikeus ei ole ottanut huomioon alueen olosuhteita. Päätös on perustunut vain etäisyyksiin.

Seulonta-asemalla on käytössä äänettömiä sähkömoottoreita, jotka saavat sähkövoiman aggregaatista. Sora ja kiviaines otetaan suoraan rinteestä, jolloin se on kosteaa. Seulasto ja murskauslaite on koteloitu, joten sora kulkee suojatussa tunnelissa eikä mainittavia pölyhaittoja aiheudu. Pölyn kulkeutumisesta asuinrakennuksiin ei ole näyttöä. Toiminnasta ei ole aiheutunut kohtuutonta pöly- tai meluhaittaa lähiympäristölle. Lähimmiltä asuinrakennuksilta ei ole näköyhteyttä sorakuopalle.

Lähin häiriintyvä kohde on noin 150 metrin etäisyydellä. Rakennuksen ja hankealueen väliset maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat. Lisäksi asutuksen suuntaan on asennettu pystyyn 6 metrin ontelobetonipalkit ja niiden päälle on rakennettu noin 2,3 metriä korkea seinämä termosol-levyistä. Välpältä sora kulkee kuljetushihnalle tunnelissa, jonka katto ja seinät on rakennettu 5 cm:n paksuisista termosol-levyistä. Murskain on tasossa +71,60 ja mainitun kiinteistön melunmittauspiste tasossa +81,00. Välissä on metsää ja 3,5-4,5 metriä korkea maavalli. Toinen maavalli on rakennettu ohjeiden mukaan 8 metrin etäisyydelle murskaimesta ja kuljetushihnan alaosasta.

Keväällä 2014 suoritettujen melumittausten jälkeen laitteistoihin (pääseula, leukamurskain, välppä ja aggregaatti) on tehty useita muutoksia, jotka vähentävät melua. Lisäksi on korotettu lähimpien häiriintyvien kohteiden suunnassa olevia maavalleja.

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt seuraavaa:

Envimetria Oy on tehnyt 23.5.2014 alueella melumittauksen, jossa on todettu, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melun yleiset päiväohjearvot asumiseen käytettävälle alueelle eivät ylittyneet tehtyjen meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen. Lähimmän loma-asunnon piha-alueella melutasot sen sijaan edelleen ylittivät ohjearvon 4 desibelillä, kun otetaan huomioon melun erityinen häiritsevyys ja 11 tunnin sallittu toiminta-aika. Envimetria Oy on raportissaan esittänyt myös meluntorjuntatoimenpiteitä, joiden avulla meluarvot saadaan ohjearvojen mukaiseksi.

Lupamääräyksessä 6 luvan saaja on velvoitettu tekemään tarvittavat meluntorjuntatoimet, jonka jälkeen meluarvot tulee mitata uudestaan. Tekemässään valituksessa A toteaa tehneensä kyseiset meluntorjuntatoimenpiteet. Hallinto-oikeuden asettamasta toimintakiellosta johtuen alueella ei ole pystytty suorittamaan uutta melumittausta, jolla pystyttäisiin toteamaan ovatko kyseiset meluntorjuntatoimenpiteet olleet riittävät lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Alueelle tulisi tehdä uusi melumittaus, jolloin pystyttäisiin toteamaan melun nykyiset arvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mikäli ympäristölupapäätös olisi lainvoimainen ja sitä noudatettaisiin ja sen edellyttämät meluntorjuntatoimenpiteet on tehty luvan mukaisesti, melutason ei tulisi ylittää ohjearvoja. Kyseessä on vanha toiminta, joka pitäisi saada saatettua hallitusti loppuun.

B ja asiakumppanit ovat valituksen ja lautakunnan lausunnon johdosta antamassaan vastineessa esittäneet muun ohella seuraavaa:

Toiminta-ajat ja tuotantomäärät huomioon ottaen toiminnan nimittäminen pienimuotoiseksi on harhaanjohtavaa.

Sorakuopasta länteen, linnuntietä noin kilometrin päähän, on kaavoitettu uusi pientaloalue, jonka ensimmäiset kiinteistöt ovat myynnissä. Sen sijaan sorakuopan välittömässä läheisyydessä sijaitseva ja eniten murskauksen haitoista kärsivä asutus on maaseudulle tyypillistä loma-asunnoista ja vakinaisista asunnoista koostuvaa haja-asutusta. Pohjolantien ja sen sivuteiden varsilla hajallaan, enintään kilometrin etäisyydellä murskaimesta, sijaitsee kuusi vakituista asuntoa ja 19 loma-asuntoa, eikä näkyvissä ole muutoksia tilanteeseen. Jos sorakuopan välitön lähialue on joskus tulevaisuudessa kehittymässä todelliseksi taajamaksi, se tapahtuu niin pitkän ajan kuluttua, että sorakuopalle myönnetty maa-ainesten ottolupa ei ole enää voimassa.

Etäisyydet murskaimesta lähimpien haitankärsijäkiinteistöjen asuinrakennuksiin ovat:

Pohjolantie 59 (loma-asunto) n. 120 m

Pohjolantie 57 (loma-asunto) n. 170 m

Pohjolantie 37 (vakituinen asunto) n. 170 m

Pohjolantie 55 (vakituinen asunto) n. 260 m

Kaikki edellä mainitut asuinrakennukset sijaitsevat valtioneuvoston asetuksessa mainitun 300 metrin rajan sisäpuolella. Etäisyydet rakennusten välittömässä läheisyydessä sijaitseviin oleskeluun tarkoitettuihin piha-alueisiin ovat osin vielä mainittujakin lyhyemmät. Kaksi lähimmistä asuinrakennuksista on loma-asuntoja, joihin on kohtuullista soveltaa 45 dB melurajaa.

On selvää, että tuotannollinen toiminta, jossa kaivetaan ja siirretään maata suurilla koneilla, murskataan ja seulotaan kiviainesta metallisilla laitteilla sekä lastataan lopputulos kuorma-autoihin poiskuljetettavaksi tuottaa paljon melua, joka on luonteeltaan erilaisista iskuäänistä koostuvaa. Tämä pätee yleisesti riippumatta siitä, minkälaista maa-ainesta sattuu maasta nousemaan prosessiin juuri sillä hetkellä, jolloin melumittausta tehdään. Näin ollen on perusteltua lisätä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 5 dB mittaustuloksiin ennen niiden vertaamista samassa päätöksessä mainittuihin ympäristömelun ohjearvoihin.

Kyseessä oleva ulkotilassa sijaitseva seulamurskain ei käytännössä kykene, suoritetuista meluntorjuntatoimenpiteistä huolimatta, toimimaan jatkuvasti niin äänettömästi, että alle 120 metrin päässä sijaitsevalla mittauspisteellä ei 45 dB meluraja ylittyisi varsinkin, kun tarkastelussa huomioidaan edellä mainittu impulssikorjaus sekä päivittäin sallittu 11 tunnin mahdollinen toiminta-aika.

Korkeimman hallinto-oikeuden tulisi ottaa kantaa siihen, voidaanko murskauslupia myöntää manipuloiduin äänimittauksin tai ilman tärinä- ja pölymittauksia. Ulkopuolista murskainta käytettäessä vuonna 2011tärinää ja pölyä on ollut niin paljon, että astiat tärisivät kaapissa ja ilmassa leijailevan pölyn vuoksi ikkunoiden auki pito tuuletustarkoituksessa oli mahdotonta.

A on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että vuoden 2016 syyshuollon yhteydessä on oma-aloitteisesti mitattu seulan melutaso, joka ei ole ylittänyt 30 dB lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Alueella tulisi tehdä uusi ulkopuolisen toteuttama melumittaus.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt saman hankkeen maa-ainesluvasta tehdyt valitukset.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Janne Aer, Kari Tornikoski, Maarit Lindroos ja Taina Pyysaari sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Janne Hukkinen ja Seppo Rekolainen. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 17.5.2017