Muu päätös 2585/2017

Kunnallisvalitus talousarvion hyväksymistä koskevassa asiassa (investointimääräraha)

Antopäivä: 1.6.2017
Taltionumero: 2585
Diaarinumero: 4027/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2585

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja A ja B, Heinola

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 12.11.2015 nro 15/0913/3

Asian aikaisempi käsittely

Heinolan kaupunginvaltuusto on 17.11.2014 (§ 106) päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015–2018 päätöksestä ilmenevin muutoksin.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt A:n ja B:n valituksen Heinolan kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Sovellettavat säännökset ja määräykset

Kuntalain (365/1995) 13 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja 3 kohdan mukaan päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio.

Kuntalain (365/1995) 14 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.

Kuntalain (365/1995) 65 §:n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Saman pykälän 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Edelleen saman pykälän 4 momentin mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Pykälän 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Heinolan kaupungin hallintosäännön 8 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle, sen tehtäville ja päättämilleen osatehtäville sitovat toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot tai nettositovat määrärahat.

Saman pykälän 2 momentin mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jossa osatehtäville hyväksytään sitovat toimintatavoitteet ja osamäärärahat ja -tuloarviot tai nettositovat osamäärärahat.

Saman pykälän 6 momentin mukaan muutoin talousarvion täytäntöönpanosta päättää kaupunginhallitus ja toimielimet tulosalueellaan sekä viranhaltijat siten kuin tässä säännössä, konsernihallinnon johtosäännössä ja tulosaluekohtaisissa säännöissä on määrätty.

Esitetty selvitys

Talousarvioasiakirjan kohdassa 3.7. Täytäntöönpano-ohjeet on määritelty talousarvion sitovuus ja sen mukaan talousarvion määrärahat ja tuloarviot sitovat toimielimiä valtuustoon nähden sekä euromääräisesti että käyttötarkoituksen ja asetettujen sitovien tavoitteiden kautta. Bruttositovat määrärahat ja tuloarviot ovat erikseen valtuustoon nähden sitovia. Investointiosassa sitovuus on merkitty tekstillä "Sitova". Edelleen kohdassa on todettu, että toimielimien tulee laatia osoitetuille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille. Tulosalueiden on käyttösuunnitelmia valmistellessaan huomioitava kaupunginvaltuuston määrittämät tulostavoitteet sekä mahdolliset tulosalueiden esityksestä poikkeavat määrärahamuutokset. Tulosalueet toteuttavat kaupunginvaltuuston asettamaa tahtotilaa.

Investointien perusteluissa esitetään talousarviovuoden 2015 määrärahojen alustava käyttösuunnitelma. Määrärahan käytöstä vastuussa olevan tulosalueen tulee tarkistaa käyttösuunnitelma erityisesti niissä tapauksissa, joissa talousarviovuodelle kaavaillut toimenpiteet ovat ristiriidassa myönnetyn määrärahan kanssa. Tarkistetut investointien käyttösuunnitelmat tulee esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Talousarvioasiakirjan investointiosassa on esitetty hankkeiden kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot jaoteltuina tehtävittäin. Katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentamiseen on varattu yhteensä 1 130 000 euron määräraha, joka on merkitty tekstillä "sitova". Investointiosassa on esitetty edelleen teknisen lautakunnan alustava käyttösuunnitelma investointien jakautumisesta ja hankkeiden kustannusarvioista. Käyttösuunnitelman kohdassa "Kunnallistekniikan uudisrakennus" lautakunta on esittänyt Lakeasuontien jk/pp suunnitteluun 100 000 euron suuruista määrärahaa.

Kaupunginhallitus on 16.10.2014 (§ 368) käsitellyt talousarvioseminaarissa valmistellun ja seminaarissa esitellyn kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015–2018. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan kokouksessa esittämät muutokset muun muassa investointiosaan. Yhtenä hyväksyttynä muutoksena oli katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen varatun määrärahan alentaminen 300 000 eurolla.

Kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan talousarvio käsiteltiin valtuuston kokouksessa 17.11.2014 (§ 106) kaupunginhallituksen esityksen pohjalta. Yleiskeskustelun jälkeen valtuuston puheenjohtaja jakoi keskustelun ja talousarvioasiakirjan hyväksymisen osiin. Talousarvioasiakirjan yleisperustelujen kohdan 3.7. Täytäntöönpano-ohjeet valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Hallinto-oikeudelle toimitetusta äänitallenteesta ilmenevä kokouksen kulku vastaa kaupunginhallituksen lausunnossa esitettyä. Äänitallenteelta ilmenee, että kohdan 3.7. Täytäntöönpano-ohjeet osalta puheenjohtaja on todennut keskustelun alkaneeksi, ja kun yhtään puheenvuoroa ei ole pyydetty, hän on todennut keskustelun päättyneeksi sekä kohdan hyväksytyksi.

Kokouspöytäkirjaan kirjatun mukaan valtuutettu A on esittänyt valtuutettu B:n kannattamana, että katujen ja vesihuollon rakentamisen investointimäärärahaan lisätään 100 000 euroa Lakeasuontien kevytväylän suunnitteluun. Kokousäänitteestä ilmenee, että ennen esityksestä äänestämistä kokouksessa on käyty keskustelua siitä, voivatko valtuutetut tehdä esityksiä investointiosiossa yksityiskohtiin vai ainoastaan valtuustoa sitovaan kokonaismäärärahaan. Kokouksessa on pidetty neuvottelutauko, jonka aikana ryhmäpuheenjohtajat ovat käyneet keskustelun. Tauon jälkeen puheenjohtaja on todennut, että valtuusto on jo aikaisemmin kokouksessa hyväksynyt täytäntöönpano-ohjeet ja niiden mukaisen menettelytavan. Tämän jälkeen valtuusto on äänestänyt A:n esityksestä lisätä katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen osoitettavaan määrärahaan 100 000 euroa Lakeasuontien suunnitteluun. Puheenjohtaja on äänestyksen jälkeen todennut kaupunginvaltuuston äänin 29–13 hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen asiassa.

Oikeudellinen arviointi

Valtuusto hyväksyy kuntalain 65 §:n 1 momentin mukaisesti talousarvion ja käyttää kunnassa ylimpänä toimielimenä talousarviovaltaa. Kuntalain mukaan talousarvioon tulee ottaa valtuuston määrittelemien toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Laissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, mitä määrärahalla tarkoitetaan, ja valtuustolla onkin laaja harkintavalta päättää siitä, millä tasolla määrärahat talousarvioon otetaan. Tätä harkintavaltaa rajoittaa ainoastaan se, ettei talousarviota voida hyväksyä niin yleispiirteisenä, että valtuuston ei voitaisi katsoa käyttäneen sille kuuluvaa talousarviovaltaa.

Heinolan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle, sen tehtäville ja päättämilleen osatehtäville määrärahat, ja kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jossa osatehtäville hyväksytään osamäärärahat. Nämä periaatteet on tuotu esille myös kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2014 talousarvioasiakirjan täytäntöönpano-ohjeissa. Talousarvion investointiosaan on erikseen merkitty se, mitkä määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Sitoviksi on merkitty eri tehtäville osoitetut kokonaismäärärahat. Investoinneille osoitettavien määrärahojen hyväksyminen tehtäväkohtaisesti ei ole merkinnyt, että valtuusto olisi kuntalain 14 §:n vastaisesti siirtänyt talousarviovaltaansa alemmille toimielimille. Valtuuston puheenjohtaja ei siten ole menetellyt virheellisesti, kun valtuutettu A:lle on ilmoitettu, että ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi tulee kohdistaa investointien osalta kunkin tehtävän kokonaismäärärahaan. Päätöspöytäkirjaan valtuutettu A:n kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus on kirjattu sellaisena kuin ehdotus on kokouksessa käsitelty, mitä ei ole pidettävä virheenä siitä huolimatta, että A olisi halunnut kohdistaa ehdotuksensa yksittäiseen hankkeeseen. Valtuuston hyväksymät muutokset muun muassa määrärahoihin on talousarvioasiakirjan täytäntöönpano-ohjeiden mukaan huomioitava tulosalueen käyttösuunnitelman tarkistamisessa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnassa hyväksyttävä käyttösuunnitelma perustuu talousarvioon, eikä käyttösuunnitelmassa voida tehdä kuntalain 65 §:n 5 momentissa tarkoitettuja muutoksia talousarvioon. Kunnanvaltuuston päätös vuoden 2015 talousarvion hyväksymisestä ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ole muutoinkaan lainvastainen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki (365/1995) 90 §

Kuntalaki (410/2015) 145 § ja 147 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Reima Nieminen, Marja Tuominen ja Elina Ranz, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan vaatineet, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Heinolan kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Valittajat ovat esittäneet vaatimuksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Valtuutetulla on kuntalain mukaan ollut puheoikeus valtuustossa käsiteltävänä olleessa asiassa. Ainoastaan valtuutettujen puheenvuorojen pituutta voidaan hallintosäännössä rajoittaa.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan valtuutettuja todellisuudessa kiellettiin päättämästä siitä, mihin investointikohteeseen he haluavat määrärahoja kohdennettavaksi (jäsen A:n ehdotus Lakeasuontien määrärahasta). Tämä asia oli valtuuston puheenjohtajan mielestä jätettävä teknisen lautakunnan päätettäväksi, tosin siten, että kaupunginhallituksella olisi kuitenkin otto-oikeus. Valtuuston päätösvalta vietiin siten talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla eri toimielimille.

Kaupunginvaltuutetut ovat valtuustossa edustamassa äänestäjiä, jotka luonnollisesti pyrkivät vaikuttamaan heitä lähellä oleviin asioihin valtuutettujen kautta. Lakeasuontien tapaus on ollut avoinna jo vuoden 1997 kuntaliitoksesta lähtien, jolloin turvattomaksi koetun Lakeasuontien kevytväylän rakentamiseen osoitettiin yhdistymisavustusta noin kahdeksan prosenttia kaikesta yhdistymisavustuksesta.

On siis varsin ymmärrettävää, että Lakeasuontien kevytväyläasia otettiin valtuustossa jälleen kerran esille. Tällä kertaa valtuuston puheenjohtaja tulkitsi talousarvion täytäntöönpano-ohjetta siten, että valtuutetuilla ei enää ollutkaan mahdollisuutta kohdentaa määrärahoja tärkeinä pitämiinsä kohteisiin.

Täytäntöönpano-ohjeet ovat olleet jo vuosia samanlaiset. Tästäkin huolimatta valtuuston aikaisemmat puheenjohtajat ovat sallineet keskustelun investointien pää- ja alakohdista, ja valtuutetut ovat saaneet tehdä niihin muutosesityksiä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt täytäntöönpano-ohjeet toimielimille eikä puheenvuoroja asiasta käytetty. Toimielimille annetut ohjeet eivät vie valtuustolta ja valtuutetuilta lakisääteistä oikeutta käyttää puheenvuoroja ja tehdä esityksiä määrärahojen kohdentamisesta. Tällaista mainintaa ohjeissa ei ole. Valtuuston puheenjohtaja on tulkinnut alemmille toimielimille laadittua ohjetta väärin.

Heinolan kaupunginhallitus on antanut selityksen ja hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa esitetyn uudistaen katsonut, että valitus tulee hylätä.

Päätös talousarvion sitovuustasosta syntyi kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta ja kokousäänitteestäkin ilmenevällä tavalla laillisessa järjestyksessä. Valtuuston puheenjohtaja ei estänyt valtuutettuja käyttämästä puheenvuoroja investointiosan tehtäviin sisältyvistä kohteista, vaan ohjasi kohdistamaan muutosesitykset valtuuston sitovaksi päättämään tehtävätasoon.

A ja B ovat antaneet vastaselityksen.

Kaupunginvaltuusto ei ole valtuuston työjärjestyksessä tai muuallakaan hyväksynyt itselleen sellaisia toimintaohjeita, joiden mukaan puheenjohtaja olisi voinut rajata keskustelua ja olla ottamatta kannatettuja ehdotuksia äänestykseen. Menettely kaupunginvaltuustossa on jopa perustuslaillisesti erittäin loukkaava kunnallista demokratiaa ja päätöksentekojärjestelmää kohtaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Kuntalain (365/1995) 13 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja 3 kohdan mukaan päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio.

Kuntalain (365/1995) 14 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.

Kuntalain (365/1995) 65 §:n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Saman pykälän 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Edelleen saman pykälän 4 momentin mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kuntalain (410/2015) 147 §:n (1484/2016) 1 momentin mukaan muun muassa oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta koskevaa 16 lukua sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Tätä ennen muun ohella oikaisuvaatimukseen ja kunnallisvalitukseen sovelletaan, mitä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalaissa säädetään.

Kuntalain (365/1995) 90 §:n (1375/2007) 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Asiakirjoista saatu selvitys

Heinolan kaupunginhallitus on 16.10.2014 (§ 368) käsitellyt talousarvioseminaarissa valmistellun ja seminaarissa esitellyn kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015–2018. Talousarvioasiakirjan investointiosassa on esitetty hankkeiden kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot jaoteltuina tehtävittäin. Investointiosassa on esitetty myös teknisen lautakunnan alustava käyttösuunnitelma investointien jakautumisesta ja hankkeiden kustannusarvioista. Käyttösuunnitelman kohdassa "Kunnallistekniikan uudisrakennus" lautakunta oli esittänyt vuoden 2015 talousarvioon Lakeasuontien jk/pp suunnitteluun 100 000 euron suuruista määrärahaa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan kokouksessa esittämät muutokset muun muassa investointiosaan. Yhtenä hyväksyttynä muutoksena on ollut katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen varatun määrärahan alentaminen 300 000 eurolla. Tähän on sisältynyt muun muassa edellä mainitun teknisen lautakunnan Lakeasuontien jk/pp suunnitteluun esittämän 100 000 euron suuruisen määrärahan poistaminen. Talousarvioasiakirjan investointiosassa katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentamiseen on näin varattu yhteensä 1 130 000 euron määräraha, joka on merkitty tekstillä "sitova".

Heinolan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.11.2014 (§ 106) käsitellyt kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015–2018. Kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan talousarvio käsiteltiin valtuuston kokouksessa 17.11.2014 (§ 106) kaupunginhallituksen esityksen pohjalta. Yleiskeskustelun jälkeen valtuuston puheenjohtaja jakoi keskustelun ja talousarvioasiakirjan hyväksymisen osiin. Talousarvioasiakirjan yleisperustelujen kohdan 3.7. Täytäntöönpano-ohjeet valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyvän alaotsikon "Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat" alla talousarvion valtuustoon nähden sitova taso on todettu investointiosassa merkityn tekstillä "sitova".

Valtuuston pöytäkirjaan kirjatun mukaan valtuutettu A on esittänyt valtuutettu B:n kannattamana, että katujen ja vesihuollon rakentamisen investointimäärärahaan lisätään 100 000 euroa Lakeasuontien kevytväylän suunnitteluun. Hallinto-oikeudelle toimitetun kokousnauhoitteen mukaan ennen esityksestä äänestämistä kokouksessa on käyty keskustelua siitä, voivatko valtuutetut tehdä esityksiä investointiosiossa yksityiskohtiin vai ainoastaan valtuustoa sitovaan kokonaismäärärahaan. Kokouksessa on pidetty neuvottelutauko, jonka aikana ryhmäpuheenjohtajat ovat käyneet keskustelun. Tauon jälkeen puheenjohtaja on todennut, että valtuusto on jo aikaisemmin kokouksessa hyväksynyt täytäntöönpano-ohjeet ja niiden mukaisen menettelytavan. Esitys kaupunginvaltuuston päätökseksi tulee siten kohdistaa katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen osoitettuun kokonaismäärärahaan. Tämän jälkeen valtuusto on äänestänyt A:n esityksestä lisätä katujen, viemärien ja vesijohtojen rakentamiseen osoitettavaan määrärahaan 100 000 euroa Lakeasuontien suunnitteluun. Puheenjohtaja on äänestyksen jälkeen todennut kaupunginvaltuuston äänin 29–13 hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen asiassa.

Oikeudellinen arviointi

Valtuusto hyväksyy kuntalain 65 §:n 1 momentin mukaisesti talousarvion ja käyttää kunnassa ylimpänä toimielimenä talousarviovaltaa. Kuntalain mukaan talousarvioon tulee ottaa valtuuston määrittelemien toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarviolla määrärahat ja tuloarviot jaetaan luottamushenkilötoimielimille, lähinnä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus ja lautakunnat puolestaan hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jossa osatehtäville hyväksytään sitovat toimintatavoitteet ja osamäärärahat ja -tuloarviot tai nettositovat osamäärärahat Heinolan kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaisesti.

Asiassa on ratkaistava, onko valittajilta vuoden 2015 talousarvion hyväksymistä koskevassa valtuuston kokouksessa 17.11.2014 (§ 106) lainvastaisesti evätty mahdollisuus muuttaa talousarvion investointimäärärahojen kohdentamista.

Talousarvion investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja -tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Määrärahojen tulee perustua toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Esitettäessä muutoksia määrärahoihin tulee arvioida, ovatko toiminnalliset tavoitteet oikeassa suhteessa muutettuihin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Valtuuston talousarviokirjan yleisperustelujen kohdassa 3.7 hyväksymät täytäntöönpano-ohjeet sisältävät talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä ohjeita talousarvioon sisältyvien määrärahojen käytöstä vastaaville toimielimille. Näissä ohjeissa on todettu, että talousarvion määrärahat ja tuloarviot sitovat toimielimiä valtuustoon nähden sekä euromääräisesti että käyttötarkoituksen ja asetettujen sitovien tavoitteiden kautta.

Kuten edellä kohdassa "Asiakirjoista saatu selvitys" on todettu, A:lle on talousarvion investointiosan käsittelyn yhteydessä tuotu esiin edellä täytäntöönpano-ohjeiden myötä hyväksytty sitovuustasomäärittely ja että A:n ehdottama lisäys investointeihin tulee kohdistaa kunkin tehtävän kokonaismäärärahaan, joka tässä tapauksessa on sitovaksi merkitty katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentaminen.

Talousarvion käsittelystä ei lakiin ole otettu yksityiskohtaisia säännöksiä. Kuntalain 65 §:ssä tai muussakaan oikeusohjeessa ei ole kielletty valtuutettua talousarvion hyväksymistä koskevan käsittelyn yhteydessä esittämästä, että talousarvion investointiosan alustavaan käyttösuunnitelmaan lisätään siihen alun perin sisältynyt, mutta kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä poistama hanke määrärahaa koskevine mainintoineen. Hankkeen palauttaminen valtuustokäsittelyssä ei myöskään vaikuta siihen, että kysymys on edelleen alustavasta käyttösuunnitelmasta. Tähän nähden ja kun lisäksi otetaan huomioon, että valtuuston hyväksymät talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat talousarvion toteuttamista, valtuuston puheenjohtajan menettely on ollut virheellistä siltä osin kuin A:n ei ole sallittu kohdistaa esitystään yksittäiseen hankkeeseen, vaan ainoastaan talousarvion investointiosan sitovaan kokonaismäärärahaan "Katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentaminen".

Kun kuitenkin otetaan huomioon, että valtuutettu A:n kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava ehdotus on A:n esittämällä tavalla määrärahalisäyksen käyttötarkoitus mainiten ollut äänestyksessä vastakkain kaupunginhallituksen ehdotuksen kanssa, kaupunginvaltuuston päätöstä ei ole syytä kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

Näillä perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 1.6.2017