Muu päätös 3693/2017

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta koskeva asia (Orimattila)

Antopäivä: 27.7.2017
Taltionumero: 3693
Diaarinumero: 209/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3693

Asia Vesihuoltoasiaa koskeva valitus

Valittaja Orimattilan kaupunginhallitus

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 13.12.2016 nro 16/0574/2

Asian aikaisempi käsittely

Vesiosuuskunta Villihiisi on jättänyt Orimattilan kaupungille 11.2.2014 päivätyn hakemuksen vesiosuuskunnan vesi- ja viemärihuollon toiminta-alueen hyväksymisestä.

Orimattilan kaupunginvaltuusto on päätöksellään 5.10.2015 (§ 38) päättänyt jättää toiminta-alueen hyväksymättä.

Päätöksen perustelujen mukaan asiassa on annettu lukuisia kielteisiä kannanottoja. Kysymys on haja-asutusalueesta, jossa ei ole taajamarakennetta. Osuuskunnalla on mahdollisuus saada liittyjiä vapaaehtoisin keinoin.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään Vesiosuuskunta Villihiiden ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valituksista kumonnut Orimattilan kaupunginvaltuuston päätöksen 5.10.2015 (§ 38) ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus on velvoittanut Orimattilan kaupungin korvaamaan vesiosuuskunta Villihiidelle oikeudenkäyntikuluina 500 euroa ja arvonlisäverona 120 euroa eli yhteensä 620 euroa.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Vesihuoltolain 6 §:n 2 momentin mukaan, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Vesihuoltolain 8 §:n 2 momentin mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja

2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Saatu selvitys

Vesiosuuskunta Villihiiden toiminta-aluehakemus muodostuu kahdesta osa-alueesta: Villikkalasta ja Hiitelästä. Artjärven kunnan Villikkalan ja Hiitelän alueiden vesihuollon yleissuunnitelmien (Airix Ympäristö Oy 31.1.2007 ja 11.6.2007) mukaan Villikkalan alueella sijaitsee noin 110 kiinteistöä ja Hiitelän alueella noin 130 kiinteistöä. Kiinteistöt ovat pääasiassa omakotitaloja ja loma-asuntoja. Vesiosuuskunta Villihiiden toiminta-aluehakemukseen ei ole sisällytetty kaikkia yleissuunnitelmissa esitettyjä alueita, joten kiinteistöjä on tosiasiassa hieman vähemmän.

Villikkalan alue sijaitsee Artjärven kirkonkylän jo vahvistetun toiminta-alueen koillispuolella Villikkalanjärven pohjoispuolella. Toiminta-alue sisältää pääasiassa Orimattilantien ja Uudenkyläntien varrelle muodostuneet asuinkiinteistöt.

Hiitelän alue rajautuu itäosistaan Artjärven kirkonkylän toiminta-alueeseen. Toiminta-alue-esitys kattaa lähinnä Myrskyläntien varrella sijaitsevat kiinteistöt. Pääosa Hiitelän toiminta-alueesta rajautuu lisäksi Pyhäjärven pohjoisrantaan.

Orimattilan ympäristölautakunnan lausunnossa 2.7.2014 ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän terveydensuojelujohtajan lausunnossa 26.8.2014 on puollettu vesiosuuskunta Villihiiden hakemusta. Ympäristölautakunnan lausunnossa on todettu, että keskitetyn jätevesijärjestelmän rakentaminen tukee Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteita pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lausunnoissa ei ole muutoin tarkemmin arvioitu sitä, täyttääkö esitetty toiminta-alue vesihuoltolain edellytykset.

Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa 12.8.2014 on kiinnitetty huomiota vesihuoltolain 1.9.2014 voimaan tulleeseen uudistukseen, jolla on lievennetty kiinteistöjen liittämisvelvollisuutta vesihuoltolaitoksen verkostoon. Lausuntopyynnön liitteenä olevasta kartasta ei ole voitu arvioida, sisältyykö esitetylle toiminta-alueelle pelkästään jo vesihuoltoverkostoihin liittyneitä kiinteistöjä vai myös liittämättömiä kiinteistöjä. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on perusteltua arvioida ne kiinteistöt, jotka sisällytetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja kiinteistöt, joita ei ole tarpeen liittää vesihuoltoverkostoihin.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisedellytyksiä arvioidaan vesihuoltolain 6–8 §:ien perusteella. Sillä seikalla, että hanketta on vastustettu, että vesijohto- ja viemäriputket on jo rakennettu alueelle tai että putkiston rakentamiselle on myönnetty valtion avustusta, ei ole merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Vesihuoltolaki velvoittaa kunnan hyväksymään toiminta-alueen, jos edellytykset sille ovat olemassa. Näin ollen toiminta-aluetta ei voi jättää vahvistamatta, oikeastaan hyväksymättä, siinäkään tapauksessa, että kaupungin arvion mukaan kiinteistöt liitetään vesihuoltoverkostoon vapaaehtoisesti. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ei sisällä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymiseen kohdistuvia velvoitteita. Suunnitelman toimenpide-ehdotuksiin sisältyy sekä viemäröinnin että kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tehostaminen. Nämä tavoitteet on soveltuvin osin otettava huomioon vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Karttatarkastelun perusteella esitetty toiminta-alue sijoittuu maanteiden ja yksityisteiden varsille sekä Pyhäjärven rannalle ja Villikkalanjärven läheisyyteen. Kun otetaan huomioon asutuksen määrä ja sijoittuminen vesistöjen läheisyyteen, suurehkon asukasjoukon tarve ja ympäristölliset syyt edellyttävät kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi alueella. Kysymys on sellaisesta yhdyskuntakehityksestä, jonka vuoksi kiinteistöt on tarpeen liittää vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Vesiosuuskunta Villihiiden valituksesta ilmenee, että Villikkalan ja Hiitelän alueilla vesihuoltoverkostoon on liitetty vapaaehtoisesti noin 80 kiinteistöä eli noin kolmannes toiminta-alueella sijaitsevista kiinteistöistä. Kuntaliiton lausunnon 2.4.2015 mukaan esitetyllä toiminta-alueella vain muutamat kiinteistöt ovat hakeneet kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää koskevaa toimenpidelupaa, joten liittämisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen määrä olisi vähäinen. Edellä kerrotun perusteella hakemuksen kohteena olevalla toiminta-alueella on katsottava edelleen olevan suuri määrä kiinteistöjä vesihuoltolain tarkoittamien vesihuoltopalveluiden tarpeessa. Kun vielä otetaan huomioon kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjasta 14.9.2015 § 280 ilmenevä arvio siitä, että vesiosuuskunta Villihiidellä on vesihuoltolain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla edellytykset huolehtia vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja perittävät vesihuollon maksut muodostuvat 2 kohdan tarkoittamalla tavalla kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi, kaupunginvaltuuston ei olisi tullut jättää hyväksymättä vesiosuuskunta Villihiiden toiminta-aluehakemusta. Valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi toiminta-alueen hyväksymistä varten.

Oikeudenkäyntikulut

Vesiosuuskunta Villihiiden hakemus on hylätty perusteilla, joilla ei ole ratkaisevaa merkitystä asian arvioinnin kannalta. Oikeudenkäynti on aiheutunut viranomaisen virheestä ja olisi kohtuutonta, että vesiosuuskunta joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tästä syystä Orimattilan kaupunki velvoitetaan korvaamaan vesiosuuskunnan vaatimat oikeudenkäyntikulut.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ulla-Maarit Heljasvuo, Eija Mäkelä ja Virpi Juujärvi. Esittelijä Ria Savolainen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Orimattilan kaupunginhallitus on valituksessaan vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset hylätään.

Valituksensa tueksi kaupunginhallitus on uudistanut asiassa aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi lausunut, että Vesiosuuskunta Villihiisi on Artjärven kunnan aikana perustettu vesiosuuskunta. Osuuskunta on toteuttanut yli kahden miljoonan euron investoinnin ja saanut siihen valtion avustuksia 650 000 euroa. Kokonaisuudessaan vesiosuuskunnalla on runkolinjaa noin 18 kilometriä. Vesiosuuskuntaa perustettaessa arvio oli, että toiminta-alueella liittyjiä olisi 260 kiinteistöä. Myöhemmin osuuskunta on itse arvioinut että kaikkien toiminta-alueella olevien kiinteistöjen määrä on 235. Todellisuudessa liittyjien määrä tällä hetkellä on noin 90 kiinteistöä.

Koska liittyjien määrä on jäänyt alkuperäisiä arvioita pienemmäksi, on osuuskunta lähtenyt ensin hakemaan osuuskunnan liittämistä kaupungin vesilaitokseen. Tällöin kaupunki edellytti osuuskunnan laativan talouden saneeraussuunnitelman ja samalla hyväksyttiin Villikkala-Ratulan runkolinjan kauppa. Kaupassa osuuskunta myi runkolinjastaan 50 % Orimattilan Vesi Oy:lle. Perusteena kaupalle oli Kuivanto-Koskusten alueen vesihuollon turvaaminen. Kaupan toteutumisen myötä osuuskunta sai lyhennettyä pankkilainaansa.

Osuuskunta on itsekin useissa kohtaa tuonut esiin taloudelliset haasteet. Tämä on otettu huomioon päätöksenteossa, vaikka esimerkiksi Suomen Kuntaliiton lausunnossa osuuskunnan taloudelliset toimintaedellytykset todetaan riittäviksi. Tämä kannanotto on perustunut arvioon potentiaalisista liittyjien määrästä. Samanaikaisesti liittämisvelvollisuutta on lievennetty lainsäädännössä. Artjärven kunta on taannut vesiosuuskunnan lainaa 500 000 eurolla. Tällä hetkellä takausvastuuta, joka kuntaliitoksen myötä siirtyi Orimattilan kaupungille, on jäljellä 342 727,27 euroa.

Artjärven kunta liittyi Orimattilan kaupunkiin vuoden 2011 alussa. Osuuskunta teki marraskuussa 2012 esityksen Orimattilan kaupungille, että vesiosuuskunta liitetään Orimattilan kaupungin vesilaitokseen. Koska kaupunki on myös takausvastuussa osuuskunnan lainasta, pyydettiin Suomen Kuntaliitolta asiantuntijakannanotto siitä, millaisia vaihtoehtoja on osuuskunnan taloustilanteen helpottamiseksi. Toiminta-alue-ehdotuksen oltua nähtävillä saatiin kaikkiaan 139 muistutusta sekä erikseen pyydettyjen tahojen lausunnot, muun muassa ELY-keskuksen lausunto sekä Suomen Kuntaliiton lausunto.

Hallinto-oikeus on sivuuttanut sen, että ELY-keskuksen lausunnon mukaan alue on kauttaaltaan harvaan asuttua aluetta. Alue ei muodosta taajamaa eikä siellä ole nähtävissä olevaa yhdyskuntakehitystä ja rakentamispainetta. Edelleen lausunnossa todetaan, että taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei ole tarpeen liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon. Päätöksenteossa erityisesti ELY-keskuksen lausunto puolsi sitä, että toiminta-aluetta ei hyväksytä. Lisäksi lähes koko toiminta-alue sijaitsee Artjärven järvialueen osayleiskaava-alueella. Kaavassa on määritetty rakennuspaikkojen määrä.

Edelleen vesihuoltolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 218/2013 vp) perusteluissa todetaan, että jos huomattava osa toiminta-alueen kiinteistöjen omistajista katsoo liittämisen vesihuoltolaitoksen verkostoon tarpeettomaksi ja jos vapautuspäätökset vaarantaisivat vesihuoltolaitoksen toimintaedellytykset, on kyseenalaista, ovatko toiminta-alueen hyväksymisen edellytykset alun perinkään täyttyneet.

Kaupunginvaltuuston päätös on tehty sille kuuluvan harkintavallan nojalla ja rajoissa, eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ole lainvastainen. Hallinto-oikeuden päätös on edellä lausutun perusteella kumottava.

Vesiosuuskunta Villihiisi on antanut valituksen johdosta selityksen, jossa on esitetty hallinto-oikeuden päätöksen pysyttämistä voimassa. Orimattilan kaupunginhallitus on velvoitettava korvaamaan vesiosuuskunnan oikeudenkäyntikulut.

Lisäksi vesiosuuskunta on muun ohella lausunut, että vesiosuuskunnan liittyjämäärä on jäänyt merkittävästi alkuperäistä arviota pienemmäksi, mikä on lisännyt sen taloudellisen toiminnan haasteellisuutta. Siihen ovat vaikuttaneet monet syyt, osaltaan muun muassa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolella annetun valtioneuvoston asetuksen muutokset. Vesiosuuskunta Villihiisi on omalta osaltaan pitänyt osuuskunnan talouden hoidossa tiukkaa talouskuria ja hoitanut kaikki maksunsa ja velvoitteensa ajallaan.

Takausvastuun mukainen lainamäärä 1.1.2017 oli 337 230,27 euroa. ELY-keskus on katsonut, että Vesiosuuskunta Villihiidellä on edellytykset toimia vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena. ELY-keskus on muun muassa osuuskunnalle myöntämien yhdyskuntien vedenhankinta- ja viemäröintitoimenpiteisiin tarkoitettujen avustusten yhteydessä edellyttänyt selvitystä avustuskohteen sisällyttämisestä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut valituksen johdosta selityksen, jossa on esitetty, että hallinto-oikeuden päätös pysytetään voimassa. Lisäksi ELY-keskus lausunut seuraavaa:

ELY-keskus pitää tärkeänä, että Orimattilan kaupunki käynnistää viivytyksettä toiminta-alueen hyväksymismenettelyn ja hyväksyy Vesiosuuskunta Villihiidelle vesihuoltolain 7 ja 8 § mukaisen vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen. Kunta on aikanaan katsonut vesihuollon järjestämisvelvollisuuden alueella täyttyvän ja ryhtynyt toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisedellytyksiä tulee arvioida vesihuoltolain 6–8 §:n perusteella, eikä esimerkiksi kuntaliitoksen näkökulmasta.

Vesiosuuskunta Villihiisi on käynyt aktiivisesti vuosien 2011–2012 aikana neuvotteluja muun muassa Orimattilan Vesi Oy:n kanssa vesihuoltoverkostojensa luovuttamiseksi vesiyhtiölle ja vesiosuuskuntavetoisen laitostoimintansa lakkauttamiseksi. Orimattilan kaupungin omistaman vesiyhtiön kanssa käydyissä neuvotteluissa ei kuitenkaan päädytty vesiosuuskunnan tavoittelemaan lopputulokseen. Kunta ja sen omistama vesiyhtiö ovat katsoneet, että vesiosuuskunnan tulee jatkaa vesihuoltopalveluiden tuottamista itsenäisesti olemassa olevalla verkostoalueellaan. Tämän seurauksena vesiosuuskunta päätti jatkaa osuuskuntapohjaista laitostoimintaa ja jätti vesiyhtiön myötävaikutuksella kunnalle 11.2.2014 vesihuoltolain 7 §:n mukaisen esityksen toiminta-alueen hyväksymiseksi.

Vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen hyväksymisen ja kiinteistöjen liittämisen laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin myötä myös vesihuoltolaitos itse kykenee huolehtimaan entistä paremmin vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Orimattilan kaupunginhallitus on ilmoittanut, että se ei anna vastaselitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Orimattilan kaupunki velvoitetaan korvaamaan Vesiosuuskunta Villihiidelle selityksen antamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 372 eurolla, mihin sisältyy arvonlisäveroa 72 euroa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, ei ole perusteita muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä, jolla kaupunginvaltuuston päätös (§ 38) on kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi.

2. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Vesiosuuskunta Villihiisi joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Orimattilan kaupunki on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla velvoitettava korvaamaan Vesiosuuskunta Villihiiden oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa vesiosuuskunnan vaatimus enemmälti hyläten edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Antti Pekkala ja Leena Romppainen. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 27.7.2017