Muu päätös 3822/2017

Meluilmoituksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset (Laukaa), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste

Antopäivä: 11.8.2017
Taltionumero: 3822
Diaarinumero: 887/1/17 ja 978/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3822

Asia Meluilmoituksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset

Valittajat 1. Laukaan kunnan ympäristötoimenjohtaja

2. Ext Ventures Oy

Päätös, jota valitukset koskevat

Vaasan hallinto-oikeus 26.1.2017 nro 17/0021/1

Asian aikaisempi käsittely

Ext Ventures Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Meluilmoitus on koskenut Laukaan satamassa järjestettävää ulkoilmakonserttia ja siihen liittyviä rakentamistöitä 11.–17.8.2015. Musiikista aiheutuvaa melua on ilmoitettu aiheutuvan seuraavasti:

Perjantai 14.8.2015 klo 18.00–02.00

Lauantai 15.8.2015 klo 16.00–02.00

Laukaan ympäristösuunnittelija asiassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on päätöksellään 5.8.2015 (§ 7) hyväksynyt ilmoituksen seuraavin määräyksin:

1. Toiminnan järjestäjän tulee huolehtia siitä, että toimintaa suoritetaan ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja näitä määräyksiä noudattaen.

2. Musiikki on lopetettava 14.8.2015 ja 15.8.2015 viimeistään klo 02.00.

3. Melua tulee torjua siten, että äänentoistolaitteet sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista ja suunnataan mahdollisuuksien mukaan poispäin asuinrakennuksista. Lisäksi festariaitoja tulee käyttää siten, että ne torjuvat melua mahdollisimman tehokkaasti.

4. Melutasoa tulee seurata koko tapahtuman ajan jatkuvalla melumittauksella. Desibeliraja tulee olla ilmoitetun mukaisesti miksauspisteessä 97–100 dB tunnin keskiarvolla.

5. Toiminnanjärjestäjän tulee huolehtia koko festarialueen jälkisiistimisestä.

A on valittanut ympäristösuunnittelijan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään A:n valituksen osin hyväksyen katsonut, että meluilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä olisi tullut rajoittaa tapahtumasta aiheutuvaa meluhaittaa kuten määräämällä musiikin soitto päättymään viimeistään klo 00.00.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Saman lain 122 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on 118 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Meluilmoitus on koskenut Satama Festival -ulkoilmakonserttia perjantaina 14.8.2015 klo 18.00–02.00 ja lauantaina 15.8.2015 klo 16.00–02.00 Laukaan satamapuistossa. Meluhaittaa on esiintynyt 11.–15.8.2015 välisenä aikana. Varsinainen tapahtuma on järjestetty 14.–15.8.2015 ja muuna aikana meluhaittaa on esiintynyt alueen rakentamistöistä ja laitteiden testauksesta. Meluilmoituksen mukaan melutilannetta on ollut tarkoitus seurata desibelimittauksella bändien soiton aikana. Meluntorjuntatoimenpiteinä on mainittu lavan ja kaiuttimien suuntaaminen poispäin kylästä sekä aitauksen peittäminen suojapeitteellä.

Valituksenalaisessa päätöksessä on määrätty, että melutaso esiintymislavan miksauspisteessä saa olla enintään 100 dB. Meluilmoituksen johdosta annetun päätöksen määräyksissä 3. ja 4. on annettu määräykset meluntorjuntatoimenpiteistä ja melumittauksista.

Vuonna 2015 tehtyjen melumittauksien perusteella melutaso Rantatien ja Satamatien risteyksessä, joka on lähin mittauspiste A:n talosta, on ollut klo 22.00 LAeq 72,1 dB ja klo 00.30 LAeq 70,2–70,9 dB 5 minuutin aikavälillä mitattuna. Mittauspisteestä matkaa A:n talolle on noin 95 metriä. Satama Festivaalin aikana esiintymislavaa ja äänentoistojärjestelmiä oli suunnattu järven suuntaan niin, että kantautuva ääni ohjautuisi enimmäkseen järvelle. Esiintymislavan ja A:n talon etäisyys on ollut noin 300 metriä.

Laukaan satamassa sijaitsevassa Satamakahvilassa on kesällä 2015 järjestetty musiikki- ja muita tapahtumia seuraavasti: 6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 24.–25.7., 1.8. ja 29.8.2015. Satamakahvila sijaitsee järven rannalla satamapuiston vieressä.

Matalataajuiset äänet, äänenvoimakkuus ja esiintymislavan suuntaaminen järvelle A:n asuintalon suuntaan ovat vaikuttaneet tapahtuman häiritsevyyteen. Kun otetaan huomioon Satama Festivaalin tapahtumapaikan sijainti asutuksen välittömässä läheisyydessä, tapahtuman vuorokaudenaika ja kesto, tapahtuman toistuvuus vuosittain ja se, että samalla alueella on kesän aikana useita melua aiheuttavia ulkoilmatapahtumia, ilmoitusta käsiteltäessä olisi tullut arvioida tapahtuman sallittavuutta yöaikaan. Hallinto-oikeus katsoo, että meluilmoitusta käsiteltäessä olisi tullut arvioida samalla alueella järjestettävien tapahtumien kokonaisrasitusta ja tämän perusteella määrätä Satama Festivaali päättymään aikaisemmin.

Koska ilmoituksen mukainen toiminta on jo päättynyt, enemmän lausunnon antaminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 181 § 1 mom ja 122 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Sinikka Kangasmaa, Kari Hauru ja Pirjo-Liisa Saloranta. Esittelijä Maria Åttman-Huhtamäki.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Laukaan kunnan ympäristötoimenjohtaja on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja ympäristösuunnittelijan päätös saatetaan voimaan. Vaatimuksensa tueksi muutoksenhakija on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Kunnalla tulee olla ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisten toimintojen osalta harkintavaltaa esimerkiksi ulkoilmakonserttien keston ja melutason suhteen. Ympäristösuunnittelija on käyttänyt nimenomaan tätä harkintavaltaa.

Ympäristösuunnittelija on arvioinut ohjelmallisten iltojen melun mahdollista häiritsevyyttä alueen asukkaille ja ottanut tämän huomioon myös arvioidessaan alueella olevien tapahtumien kokonaisrasitusta käsitellessään meluilmoitusta.

Ympäristösuunnittelija on tehnyt mittauksen 16.7.2016 selvittääkseen ohjelmallisten iltojen melutasoa. Mittauksen mukaan A:n kiinteistöön rajautuvalla tiellä on ollut 50,2 dB LAeq, 2 min. Voidaan olettaa, että melutasot ovat pysyneet suurin piirtein samoina vuosina 2014–2015.

2. Ext Ventures Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Vaatimuksensa tueksi muutoksenhakija on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Satama Festivaali on järjestetty kolmen vuoden ajan ja valitusten määrä on ollut hyvin pieni. Valituksia on tullut vain kahdelta henkilöltä. Naapureita on tiedotettu tapahtumasta ja melun leviämistä on pyritty estämään meluaidalla. Palvelutalon asukkaat eivät ole valittaneet melusta. A:n valitus ei ole perustunut todellisiin haittoihin. A:lle ei ole aiheutunut haittaa tapahtumasta, koska hän ei ole ollut kotona. Kunnan työntekijät ovat yrittäneet molempina festivaali-iltoina päästä sisään suorittamaan melumittauksia.

Kattavan ohjelmiston vuoksi musiikin soiton päättyminen klo 00.00 ei ole mahdollista vaan soittoajan on jatkuttava klo 01.30 asti. Aiemmin päätös on sallinut musiikin klo 02.00 asti, mutta tapahtuma on päättynyt klo 01.30.

Laukaan Sataman muut tapahtumat ovat olleen ilmaisia ja pieniä tapahtumia. Soitto on lakannut viimeistään klo 23.30 ja kahtena viikonloppuna klo 01.00. Näitä tapahtumia ei voida rinnastaa Satama Festivaaliin.

Tapahtuma-ajan rajaamisella on suuri liiketaloudellinen vaikutus. Parhaiden myyntituntien menettäminen estäisi tapahtuman järjestämisen jatkossa.

Melutasoa tarkkaillaan tapahtuman aikana jatkuvasti ja äänenvoimakkuus pidetään sallitulla tasolla. Kunnan mittaukset osoittavat, että melutaso on pysynyt sallituissa rajoissa.

Tapahtumia järjestetään myös isompien kaupunkien keskusta-alueilla, joissa tapahtuma-alueen lähiympäristö on täynnä kerrostaloja. Silti näissä tapahtumissa on sallittu soiton jatkuminen klo 01.30 asti.

Ympäristötoimenjohtaja on vastineessaan viitannut asiassa aiemmin lausumaansa sekä esittänyt, etteivät kunnan työntekijät ole yrittäneet päästä tekemään melumittauksia festivaali-iltoina vaan melumittausta on tarjottu A:lle etukäteen sähköpostitse.

A on valitusten ja vastineen johdosta antamassaan vastineessa vaatinut, että valitukset hylätään. A on viitannut asiassa aiemmin lausumaansa ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Toisin kuin yhtiö on esittänyt, useat naapurit ovat valittaneet festivaalin melusta ja haitoista on yritetty keskustella myös yhtiön edustajan kanssa. Myös Satamakahvilan ohjelmalliset illat aiheuttavat meluhaittaa. Festivaalia ei siten voi käsitellä yksittäisenä tapahtumana.

Melumittauksia ei ole tehty ennen 16.7.2016 tehtyä mittausta. Yhden mittauksen perusteella ei voida olettaa, että vuosien 2014–2015 melu olisi pysynyt samalla tasolla. Mittaushetken ohjelmallinen ilta oli ainoa, joka ei aiheuttanut häiriötä ympäristössä.

Laukaan venesataman järjestyssäännön mukaan alueella on hiljaisuus klo 23.00–07.00. Tätä määräystä on rikottu ohjelmallisten iltojen aikana.

Satamakahvilan ulkoterassilla on järjestetty musiikkiesityksiä vuosina 2014–2016 keskimäärin joka toinen viikonloppu klo 01.30 asti, pahimmillaan klo 02.00 asti.

Yhtiö ei ole kertaakaan vuosina 2014–2016 sijoittanut lavaa meluilmoitusten ja niiden johdosta annettujen päätösten mukaisesti. Kaiuttimet ja valonheittimet on suunnattu suoraan kohti Rantatien omakotitaloja.

Kunnan ympäristötoimen ja ympäristöterveydenhuollon melumittausten mukaan melutasot ovat lähialueilla pysyneet kohtuullisina eivätkä melurajat ole ylittyneet. Mittausaika ei kuitenkaan ole kattanut koko festivaaliaikaa. Esimerkiksi kesältä 2016 ei ole saatavissa mittaustuloksia klo 00.30–01.45, jolloin musiikin voimakkuus nousi selvästi.

Päätöksissä ei ole annettu ohjeita tärinän vaimentamisesta tai valotehosteiden aiheuttaman haitan torjunnasta. Meluaitana on ollut muovilla päällystetty metalliaita, joka ei ole estänyt melun tai tärinän kulkeutumista rakennusten sisälle.

Ympäristötoimenjohtaja on antanut vastaselityksen.

Ext Ventures Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Laukaan kunnan ympäristötoimenjohtajan valitusta.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian Ext Ventures Oy:n valituksesta.

2. Ext Ventures Oy:n valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

1. Ympäristönsuojelulain 191 §:n 2 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 214/2013 vp) edellä mainitun lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa on lausuttu seuraavaa: "Pykälän 2 momentissa säädettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen oikeudesta valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. Viranomaisten muutoksenhakuoikeuksia laajennettaisiin jonkin verran nykyisestä. Voimassa olevan lain mukaan valvontaviranomainen voi hakea muutosta yleisen ympäristönsuojelun edun vuoksi, jos Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. Viranomaisen muutoksenhakutarve voisi johtua myös muusta perustellusta syystä, esimerkiksi siitä syystä, että viranomaisten välinen toimivaltajako lupa-asioissa tai myönnetyn ympäristöluvan lupamääräys olisi epäselvä. Momenttiin lisättäisiin tällaista muuta perusteltua syytä koskeva valitusperuste."

Laukaan ympäristösuunnittelija on Ext Ventures Oy:n tekemän meluilmoituksen johdosta antamassaan päätöksessä määrännyt, että Satama Festivaalin musiikki on lopetettava klo 02.00. Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään katsonut, että päätöksessä olisi tullut rajoittaa meluhaittaa kuten määräämällä musiikin soitto päättymään aiemmin.

Laukaan ympäristötoimi on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä sillä perusteella, että aikarajoitusten tarpeellisuuden arvioiminen kuuluu kunnan harkintavaltaan ja päätöksen tehnyt viranomainen on meluilmoitusta käsitellessään ottanut huomioon muun ohella alueella järjestettävistä tapahtumista aiheutuvan kokonaisrasituksen. Tällainen valitusperuste ei ole ympäristönsuojelulain 191 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu perusteltu syy.

Koska ympäristötoimen valitus ei perustu yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseen tai muuhun ympäristönsuojelulain 191 §:n 2 momentissa tarkoitettuun perusteltuun syyhyn, valitus on valitusoikeuden puuttumisen vuoksi jätettävä tutkimatta.

2. Hallinto-oikeus on katsonut, että samalla alueella järjestettävien tapahtumien kokonaisrasituksen perusteella tapahtumasta aiheutuvaa meluhaittaa olisi tullut rajoittaa ja tapahtuma olisi tullut määrätä päättymään aikaisemmin. Hallinto-oikeuden päätöksessä on mainittu esimerkkinä meluhaitan rajoittamisesta musiikin soiton määrääminen päättymään klo 00.00. Hallinto-oikeuden päätöksessä ei siten ole muutettu toiminta-aikaa ehdottomaksi, vaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella olisi ollut mahdollisuus harkita eri meluntorjuntatoimia päätöstä tehdessään.

Kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Janne Aer ja Kari Tornikoski sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Harri Koivusalo ja Seppo Rekolainen. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.


Lyhyt ratkaisuseloste 11.8.2017/3822

 
Julkaistu 11.8.2017