Muu päätös 4125/2017

Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus (Valtatie 5, Mikkeli – Juva)

Antopäivä: 30.8.2017
Taltionumero: 4125
Diaarinumero: 2409/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T4125

Asia Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

Valittajat A, B ja C

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 15.6.2016 nro 16/0179/3

Asian aikaisempi käsittely

Liikennevirasto on 31.10.2014 päätöksellään nro 626/0720/2013 hyväksynyt tiesuunnitelman valtatien 5 parantamiseksi välillä Tuppurala–Vehmaa. Tiesuunnitelma-alue sijaitsee Mikkelin ja Juvan alueella. Päätöksellä on muun ohella katkaistu yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä sekä esitetty niiden korvaavat yhteydet.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n, B:n ja C:n valituksen Liikenneviraston päätöksestä sekä valittajien vaatimuksen katselmuksen järjestämisestä ja heidän vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään pääasian ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta seuraavasti:

Pääasia

Sovellettavat säännökset

Maantielain 13 §:n 1 momentin mukaan maantietä parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa taikka liikenteestä aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka maankäytön sitä edellyttäessä. Pykälän 2 momentin mukaan maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat. Maantietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.

Maantielain 15 §:n 2 momentin mukaan yksityisellä tiellä tarkoitetaan tässä laissa myös sellaista yksityiseen tiehen verrattavaa tietä tai liittymää, johon yksityisistä teistä annettua lakia ei sovelleta.

Maantielain 22 §:n 1 momentin mukaan maantien rakentamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistusolot. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta tien myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien rakentamisen kustannuksista.

Maantielain 24 §:n 1 momentin mukaan maantien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liittämisestä maantiehen sekä sille johtavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoitettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan antaa myös sellaisista liittymistä, joita käytetään yksinomaan maa- tai metsätalousajoon (maatalousliittymä).

Saman pykälän 2 momentin mukaan jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttämästä ennestään olevaa yksityistien liittymää tai maatalousliittymää, on uuden kulkuyhteyden järjestämisestä määrättävä tiesuunnitelmassa, jolloin voidaan määrätä tienpitoviranomaisen kustannuksella tehtäväksi tarpeen mukaan yksityinen tie tai liittymä taikka perustettavaksi oikeus ennestään olevaan yksityistiehen taikka maantienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tieosaan.

Maantielain 69 §:n 1 momentin mukaan maantietoimituksessa on tehtävä sellaiset yksityisiä teitä ja tieoikeuksia koskevat järjestelyt, jotka ovat tarpeen maantien rakentamisen taikka 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen määräysten ja kieltojen vuoksi. Toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan myös muut yksityisistä teistä annetun lain mukaisessa tietoimituksessa käsiteltäviksi säädetyt asiat.

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Asiassa on kyse valtatien 5 parantamisesta välillä Tuppurala–Nuutilanmäki (oikeastaan Tuppurala–Vehmaa). Liikennevirasto on päätöksellään hyväksynyt hanketta koskevan tiesuunnitelman, joka perustuu 16.6.2010 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan.

Hyväksymispäätöksen sekä suunnitelmakartan (3T-36) mukaan liittymä valtatielle 5 paalun 35 000 kohdalla oikealla katkaistaan. Valtatien suuntaisesti rakennetaan 650 metriä pitkä yksityistie Y92, jonka varrella on maa- ja metsätalouskiinteistöjä. Lisäksi rakennetaan liittymä/yksityistie Y114, joka on 28 metriä pitkä ja 4,0 metriä leveä ja joka liittyy yksityistiehen Y92. Korvaava yhteys jatkuu yksityistienä maantien 15152 kautta maantielle 4342. Päätöksessä on viitattu suunnitelman piirrokseen 2.1T-8, jossa tieyhteys valtatien 5 ja maantien 15152 välillä on kokonaisuudessaan merkitty vihreällä, mikä merkintöjen selityksen mukaan tarkoittaa tämän suunnitelman mukaan rakennettavaa tai parannettavaa tietä. Hyväksymispäätöksessä on todettu, että päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityisiin teihin ja maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin. Päätöksessä on todettu myös, että valtio rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan.

Valituksessa on todettu, että yksityistien Y114 rakentamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä lain mukaisesti maantielain mukaisessa tiesuunnitelmassa. Hallinto-oikeus toteaa, että kun tiesuunnitelmassa kielletään käyttämästä ennestään olevaa yksityistien liittymää tai maatalousliittymää, on maantielain 24 §:n 2 momentin mukaan uuden kulkuyhteyden järjestämisestä määrättävä tiesuunnitelmassa. Kyseisen lainkohdan mukaan voidaan määrätä tienpitoviranomaisen kustannuksella tehtäväksi tarpeen mukaan yksityinen tie tai liittymä taikka perustettavaksi oikeus ennestään olevaan yksityistiehen. Valituksenalaisesta korvaavasta tieyhteydestä on näin ollen tullut määrätä tiesuunnitelmassa. Hallinto-oikeus toteaa, että tiesuunnitelmaa koskeva päätös ratkaistaan maantielain säännösten perusteella myös niiltä osin kuin päätöksessä on kysymys korvaavista yhteyksistä.

Valituksessa on katsottu, että tiesuunnitelmassa määrätty korvaava yhteys on epätarkoituksenmukainen ja valittajille kohtuuton, koska yksityistien perustaminen estäisi heitä hyödyntämästä tieuraa siihen tarkoitukseen, mihin se on kunnostettu ja tehdyt kunnostukset tulisivat valtion ja muiden käyttäjien hyödyksi. Valittajat ovat katsoneet, että valituksenalainen tie ei ole siinä kunnossa, mitä ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat esittäneet, että tien kunnostaminen tulee esitettyä kalliimmaksi ja että korvaava yhteys tulisi järjestää valittajien esittämällä tavalla tiesuunnitelmassa määrätyn sijaan.

Liikenneviraston lausunnon mukaan olemassa oleva tie on noin 1 350 metriä pitkä ja se sijaitsee noin 870 metrin pituiselta osalta valittajien kiinteistön alueella. Lausunnon mukaan korvaava yksityistieyhteys luodaan parantamalla olemassa oleva tie tulevaa käyttöä vastaavaksi. Tiesuunnitelman mukainen yksityistiejärjestely edellyttää olemassa olevan tien keskimäärin kevyeksi katsottavaa parantamista noin 930 metrin pituudelta asuinkiinteistön Kotikangas ja maantien 15152 välillä. Lausunnon mukaan valituksessa esitetty vaihtoehtoinen linjaus edellyttäisi uuden yksityistien rakentamista noin 600 metrin pituudelta. Lausunnossa on todettu, että tiesuunnitelman mukainen järjestely on rakentamiskustannuksiltaan edullisempi ja tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto kuin valittajien esittämä.

Asiakirja-aineiston perusteella voidaan todeta, että korvaavaksi yhteydeksi määrätyllä paikalla on olemassa oleva tieura. Tietä ei ole perustettu toimituksessa, joten tien käyttö on ollut sallittua vain maanomistajan tai haltijan luvalla. Valituksen mukaan valittajat ovat kunnostaneet tietä omaa käyttöään eli ravihevosten ajoa varten. Valituksen ja Liikenneviraston lausunnon perusteella voidaan todeta, että olemassa olevaa tieuraa pitkin on mahdollista jo nykyisellään ajaa autolla, mutta korvaavana yhteytenä toimiakseen tie edellyttää parantamistoimenpiteitä. Korvaavan tieyhteyden varrella olevat kiinteistöt ovat pääosin metsätiloja. Valtatien 5 ja valittajien kiinteistön välillä sijaitsee ainoastaan yksi asuinkiinteistö, minkä osalta liikenne valittajien kiinteistön kohdalla tulee todennäköisesti lisääntymään. Luvattoman läpikulkuliikenteen voidaan puolestaan olettaa loppuvan, kun yhteys valtatielle katkaistaan. Lisäksi karttatarkastelun ja yleiskaavaotteen perusteella voidaan todeta, että kiinteistölle Kuusisto RN:o 4:6, joka sijaitsee valittajien omistaman kiinteistön ja maantien 15152 välissä, on merkitty olemassa oleva asuinrakennus. Asiakirjoista ei käy ilmi, onko kiinteistö asuinkäytössä.

Sellaiset yksityisiä teitä ja tieoikeuksia koskevat järjestelyt, jotka ovat tarpeen maantien rakentamisen taikka 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen määräysten ja kieltojen vuoksi on maantielain 69 §:n 1 momentin mukaan tehtävä maantietoimituksessa. Toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan myös muut yksityisistä teistä annetun lain mukaisessa tietoimituksessa käsiteltäviksi säädetyt asiat, joita hallituksen esityksen (HE 17/2014 vp) mukaan ovat esimerkiksi se, ketkä ovat tien osakkaita ja miten tienpitovelvollisuus jaetaan osakkaiden kesken. Kun otetaan huomioon, mitä edellä on todettu korvaavan yhteyden varrella sijaitsevista kiinteistöistä sekä se, että yksityistien osakkaat voivat sopia tien käytöstä haluamallaan tavalla ja että maanomistajille aiheutuviin haittoihin liittyvät mahdolliset korvausasiat käsitellään erillisessä maantietoimituksessa, ei olemassa olevan tien linjaaminen korvaavaksi yhteydeksi aiheuta valittajille sellaista maantielain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vahinkoa tai haittaa, että se estäisi korvaavan yhteyden tiesuunnitelman mukaisen toteuttamisen. Valituksenalaista päätöstä ei voida edellä sanotuista syistä pitää myöskään kohtuuttomana. Asiassa ei ole merkitystä sillä, että valittajien tilaan kohdistuu jo aiemmin määrättyjä rasitteita.

Kun lisäksi otetaan huomioon, että valittajien esittämä vaihtoehto tai jokin muu korvaava vaihtoehto edellyttäisi kokonaan uuden yksityistien rakentamista, päätöksellä on voitu linjata korvaava tieyhteys kulkemaan olemassa olevaa tieuraa hyväksi käyttäen. Asiassa ei ole maantielain 15 §:n 2 momentin säännös huomioon ottaen ratkaisevaa merkitystä sillä, että valittajilla ja Liikennevirastolla on erilainen näkemys olemassa olevan tieuran käytöstä, kunnosta ja tarvittavista parannustoimenpiteistä sekä kustannuksista.

Valittajat ovat lisäksi katsoneet, että liittymä tielle 15152 on vaarallinen, koska liittymässä ei ole näkyväisyyttä ja tie on etenkin kesäaikaan vilkkaasti liikennöity eikä nopeusrajoituksia valvota. Valituksen mukaan liittymän siirtyminen merkitsisi uuden linjauksen tekemistä usean sadan metrin matkalle, mikä nostaa kustannuksia. Liikennevirasto on lausunnossaan todennut, että maantien pituuskaltevuus liittymän kohdalla ei ylitä ohjearvoa (< 6 %), joten näkemä liittymästä maantielle Kilpolan suuntaan on ohjearvon mukainen. Lausunnosta ei käy ilmi, onko näkemä Hatsolan suuntaan ohjearvon mukainen. Hallinto-oikeus toteaa, että kyseessä on olemassa oleva liittymä, jonka kohdalla nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Valittajien esittämillä seikoilla ei ole sellaista merkitystä, että tiesuunnitelman hyväksymispäätös tulisi niiden perusteella kumota.

Johtopäätös

Liikenneviraston päätöstä ei ole syytä muuttaa, minkä vuoksi hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Oikeudenkäyntikulut

Asian lopputulos huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittajat joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Maantielaki 38 § 2 momentti, 72 § ja 74 §

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Laki yksityisistä teistä 1 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen, Terhi Helttunen ja Terhi Vanala, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A, B ja C ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden ja Liikenneviraston päätökset kumotaan yksityistien Y114 rakentamisen osalta kokonaisuudessaan ja Liikennevirasto velvoitetaan valmistelemaan asia uudelleen lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi he ovat vaatineet Liikenneviraston velvoittamista korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa korkoineen.

A, B ja C ovat perustelleet vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Maantielain 22 §:n 1 momentin mukaan tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Maantielain 22 §:n 2 momentin mukaan suunnitelmaan on liitettävä myös kustannusarvio. Yksityistien Y114 rakentamisesta lain mukaisia suunnitelmia ei ole tehty.

Tiesuunnitelmaan sisältyneistä yksityistietä Y92 koskevista asiakirjoista ilmenevät tien sijainti kartalla, poikkileikkaus, korkeusasema ja suunnitelmien perusteella lasketut kustannukset. Nämä ovat lain edellyttämiä suunnitelmia, joiden perusteella tiealue voidaan merkitä maastoon ja sen toteuttamiseksi tarvittavat kustannukset luotettavasti todeta. Vastaavia asiakirjoja yksityistiestä Y114 ei ole. Toisin sanoen lain edellyttämien suunnitelmien laatiminen on laiminlyöty, eivätkä Liikenneviraston esittämät kustannusarviot perustu todellisiin laskelmiin.

Maantielain 13 §:n 2 momentin mukaan maantien rakentamisessa on erityisesti otettava huomioon liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat. Liikenneviraston esittämä tiejärjestely on liikenneturvallisuutta vakavasti vaarantava ja liikenneturvallisuusnäkökohtien kannalta arvioituna lain vastainen.

Toisin kuin Liikennevirasto väittää, rakennettava yksityistie Y114 muodostaa hengenvaarallisen tiejärjestelyn. Rakennettava yksityistie Y114 liittyy maantiehen 15152 rinteessä, jossa näkyvyys ylärinteeseen on lähes olematon. Tämä olisi esitetyssä tiejärjestelyssä liikenteen pääasiallinen kulkusuunta, koska se johtaa valtatielle 5 ja Juvan keskustaan. Kyseessä on valittajien olemassa oleva maatalousliittymä. Rakentamalla yksityistie Y114 sekä liittymän että tieuran käyttötarkoitus ja liikennemäärät muuttuvat olennaisesti.

Kiinteistöt valtatien 5 varrella käyttävät nykytilanteessa liittymää valtatielle 5, jonka näkemäalue on useita satoja metrejä. Myös nykyinen satunnainen ja luvaton läpikulkuliikenne tieuralla suuntautuu pääsääntöisesti juuri tähän samaan suuntaan, maantieltä 15152 valtatielle 5. Kun yhteys valtatielle 5 katkaistaan, ohjataan liikenne kulkemaan ainoaksi vaihtoehdoksi jäävän liikenneturvallisuutta vaarantavan entisen maatalousliittymän kautta. Läpikulkuliikenne toki poistuu, mutta liikenne muuttuu aiemmasta poiketen päivittäiseksi, koska vaarallinen kulkuyhteys jää ainoaksi reitiksi yksityisteille Y114 jaY92.

Liikennevirasto on vastineessaan todennut maantien 15152 pituuskaltevuuden olevan Kilpolan suuntaan (etelään) alle ohjearvojen, 6 prosenttia. Liikennevirasto jättää kuitenkin ilmeisen tarkoituksellisesti mainitsematta maantien pituuskaltevuuden Hatsolan suuntaan (pohjoiseen), jossa rakennettavalta yksityistieltä käännytään ylärinteeseen ja päin vastaantulevaa liikennettä, sekä kokonaan liittymän näkyväisyyden.

Tiehallinto on antanut ohjeet yksityisten teiden liittymistä maanteihin. Niiden mukaan yhdystiellä maantien pituuskaltevuuden enimmäisarvo on 6 prosenttia. Näkemän vähimmäisarvo 60 kilometrin nopeusrajoitusalueella on 130 metriä. Valittajien hankkiman asiantuntijalausunnon mukaan pituuskaltevuus liittymän kohdalla ylittää jopa poikkeustapauksissa sallitun 8 prosenttia liittymästä Hatsolan suuntaan (pohjoiseen) vaaditun 130 metrin sijaan ainoastaan noin 20–30 metriä. Liittymä yksityistieltä maantielle 15152 ei täytä vaatimuksia yksityisteiden liittymistä maanteille. Ajoneuvon kääntyessä liittymästä ylärinteeseen yhteentörmäyksien vaara on ilmeinen, samoin kuin peräänajojen vaara ajoneuvon kääntyessä liittymästä alarinteeseen.

Koska tosiasiassa kaikki yksityistien Y114 rakentamiseen liittyvät näkökohdat on jätetty tutkimatta ja suunnittelematta, Liikenneviraston esittämät tarvittavat toimenpiteet ja kustannukset yksityistien Y114 rakentamiseksi sekä edullisuusvertailut ovat perusteettomia ja virheellisiä.

Liikennevirasto on esittänyt, että olemassa olevan tien parantamisen kustannus on 20 000 euroa/km. Pohjois-Savon ELY-keskukselta 5.7.2016 saadun tiedon mukaan "tien parantamistoimenpiteet pitävät sisällään pieniä kantavuuden ja kuivatuksen parantamistoimenpiteitä sekä kulutuskerroksen uusimisen". Liikenneviraston esittämät "pienet parantamistoimet" yksityistien Y114 rakentamiseksi tieuran pohjalle ovat täysin riittämättömiä. Liikennevirasto on myöntänyt tieuran leventämistarpeen. Tieuralla ei ole olemassa kantavia ja jakavia kerroksia eikä lainkaan ojia, joita parantaa. Uuden yksityistien rakentaminen voi maksaa 250 000 euroa/km ja parantaminen 30 000 euroa/km. Jälkimmäinen luku käsittää päällysrakenteen uusimisen ja avo-ojien avaamisen, mutta ei esimerkiksi minkäänlaisia tien leventämistoimia.

Kustannukset ja edullisuusvertailu eivät voi perustua arvioihin tai tiejärjestelyihin, jotka vaarantavat räikeästi liikenneturvallisuuden eivätkä täytä edes poikkeustapauksissa hyväksyttäviä, liikenneturvallisuussyistä asetettuja minimivaatimuksia.

Maantielain 13 §:n 2 momentin mukaan maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa ja haittaa kuin tarve vaatii. Valittajien kiinteistö ei ole missään yhteydessä valtatiehen 5 eikä sen vaikutuspiirissä. Rakennettava yksityistie Y114 ei palvele millään tavalla kiinteistöä, vaan aiheuttaa valittajien elinkeinotoiminnalle huomattavaa vahinkoa ja haittaa. Tämän lisäksi on kohtuutonta, että valittajat joutuisivat jatkossa vielä maksamaan pääosan yksityistien Y114 tienpidosta.

Maantielain 22 §:n 2 momentin mukaan suunnitelmassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon myös maanomistusolot. Tiejärjestely ei ota millään tavalla huomioon maanomistusoloja ja se on suhteellisuusperiaatteen vastainen. Yksityistien Y114 rakentaminen ei kohtele alueen kiinteistöjä tasa-arvoisesti ja johtaa valittajien osalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Rakennettavalla yksityistiellä Y114 rasitetaan lähes yksinomaan valittajien kiinteistöä, joka on jo ennestään raskaasti rasitettu. Tila on 34 hehtaaria, ja sillä on runsaasti johto- ja tierasitteita. Tiet pirstovat tilan kuuteen eri lohkoon.

Viereiset naapuritilat ovat valittajien tilan kanssa vastaavanmuotoisia, kapeita ja pitkänomaisia. Ne ovat suurempia pinta-alaltaan ja ulottuvat valtatielle 5 saakka. Naapuritilat muodostavat pinta-alaltaan suuret yhtenäiset kokonaisuudet, koska niillä on tierasitteita tilan toisella laidalla vain noin 400 metrin matkalla. Johtorasitteitakaan niillä ei ole juurikaan yli kiinteistön oman tarpeen.

Yksityistien Y114 rakentaminen ei myöskään ole tarkoituksenmukainen ratkaisu korvaavan kulkuyhteyden järjestämiseksi valtatien 5 varressa sijaitsevia kiinteistöjä varten. Liikenneviraston esittämässä ratkaisussa kyseisiltä kiinteistöiltä joudutaan kiertämään yli 3 kilometrin matka Hatsolan risteykseen ja sieltä edelleen valtatielle 5, kun esimerkiksi valittajien esittämä yksityistien Y92 jatkaminen noin 500 metriä olisi edullisempi, tarkoituksenmukaisempi ja paremmin valtatien 5 varressa olevia kiinteistöjä palveleva.

Perusteena valittajien oikeudenkäyntikulujen korvaamiselle on, että valitusprosessi on aiheutunut viranomaisen karkeasta laiminlyönnistä asian valmistelussa sekä viranomaisen prosessin aikana antamasta harhaanjohtavasta tiedosta ja virheellisestä toiminnasta.

Liikennevirasto on antanut Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualuetta kuultuaan valituksen johdosta lausunnon, jossa se on katsonut, että valitus tulee hylätä. Lausunnossa on todettu muun ohella seuraavaa:

Tiesuunnitelmavaiheessa ei ole laadittu tarkempia suunnitelmia tien Y114 parannustoimenpiteistä, koska kyse on jo olemassa olevan tieuran vähäisestä parantamisesta. Tarkempi suunnitelma tehdään hankkeen toteutusta edeltävän rakennussuunnittelun aikana.

Valituksessa tarkoitettu liittymä maantielle 15152 sijaitsee kohdassa, jossa maantien nopeusrajoitus on 60 km/h ja liikennemäärä on noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennevirasto pitää uskottavana, että liittymän näkemät ja pituuskaltevuudet ovat tällä hetkellä valittajan esittämän asiantuntijalausunnon mukaiset. Liittymä ei kuitenkaan ole aiheuttanut tienpitäjän tietoon tulleita turvallisuusongelmia, joiden takia liittymää olisi ollut tarvetta parantaa. Ottaen huomioon maantien 15152 nopeusrajoitus ja vuorokausiliikenne ja se, että yksityistien Y114 kokonaiskäytön voi perustellusti olettaa olevan korkeintaan nykyisen laajuista läpiajon loppuessa ja uutena tielle tulevan yhden asuinkiinteistön ja muutoin metsätalouteen liittyvän liikenteen vuoksi, liittymä ei muodostu merkittäväksi yksityistieliittymäksi. Valittajien esittämillä seikoilla ei ole sellaista merkitystä, että tiesuunnitelman hyväksymispäätös tulisi niiden perusteella kumota.

Liittymän turvallisuuteen voidaan jatkossa vaikuttaa myös laskemalla maantien 15152 nopeusrajoitusta ja asettamalla maantielle liittymästä varoittava liikennemerkki. Lisäksi liittymän näkemää voidaan parantaa rakennussuunnitelmavaiheessa tarkemmin suunniteltavilla toimenpiteillä, esimerkiksi olemassa olevaa kasvillisuutta raivaamalla ja leikkaamalla maantien 15152 ulkoluiskaa nykyistä alemmaksi liittymää Hatsolan suunnasta lähestyttäessä.

Hyväksytyn tiesuunnitelman mukainen yksityistiejärjestely tarkoittaa noin 1 350 metrin pituisen vanhan tien ottamista yksityistiekäyttöön noin 870 metrin pituiselta osalta, joka sijaitsee valittajien kiinteistön alueella. Korvaava yksityistieyhteys Y114 luodaan parantamalla olemassa oleva tie tulevaa käyttöä vastaavaksi. Tiesuunnitelman mukainen yksityistiejärjestely edellyttää siten olemassa olevan tien keskimäärin kevyeksi katsottavaa parantamista noin 930 metrin pituudelta (asuinkiinteistön Kotikangas ja maantien 15152 väli). Koska kyseinen tie välittää jo nyt vähintään tulevaa käyttöä vastaavaa liikennettä, on sen leventämistarve vähäistä. Parantamisen yhteydessä liikennetilaa levennetään poistamalla puustoa. Sujuvuuden parantamiseksi tielle voidaan lisätä erillisiä kohtaamispaikkoja. Pääosin hyväpohjaisella maastoselänteellä sijaitseva tie vaatii kohtuullisen vähän toimenpiteitä kantavuuden parantamiseksi. Tien tarvittavat parantamistoimenpiteet (kantavuus, kuivatus, kulutuskerros sekä leventämistarpeet) määritellään tarkemmin ennen rakentamista laadittavassa rakennussuunnitelmassa. Yksityistien rakentamisen kustannuksista vastaa valtio.

Yksityistien liittäminen maantiehen 4342 valittajien esittämässä vaihtoehdossa tarkoitetulla kohdalla ei ole mahdollista alueella voimassa olevan yleiskaavan vuoksi. Vaihtoehtoinen linjaus edellyttäisi uuden yksityistien rakentamista noin 600 metrin pituudelta valittajien arvioiman 500 metrin sijaan. Tienrakennuskustannushinnoilla uuden yksityistien rakentamisen on arvioitu olevan noin 260 000 euroa/km ja nykyisen tien parantamisen on arvioitu olevan noin 30 000 euroa/km. Valittajien esittämän uuden yksityistien rakentamisen hinnaksi on arvioitu tämän perusteella noin 160 000 euroa ja tiesuunnitelman mukaisen nykyisen tien parantamisen hinnaksi 30 000 euroa. Vaikka näissä luvuissa ei ole mukana liittymän Y114 parantamista maantielle 15152 ja mahdollisia leventämisiä, on tiesuunnitelman mukainen järjestely rakentamiskustannuksiltaan selvästi edullisempi kuin valittajien esittämä vaihtoehto.

Perustettava yksityistie palvelee kaikkia sen varressa olevia tiloja niiden asumiseen sekä maa- ja metsätalouteen liittyvässä liikkumisessa. Tien kokonaiskäytön voi perustellusti olettaa olevan korkeintaan nykyisen laajuista, kun läpiajo loppuu ja uutena tielle tulee yhden asuinkiinteistön liikenne ja metsätalouteen liittyvää liikennettä. Yksityistiejärjestelyt eivät estä elinkeinotoimintaa. Mahdolliset korvausasiat käsitellään maantietoimituksessa.

Yksityistien Y114 perustaminen ei aiheuta kiinteistön lisäpirstoutumista ja siitä johtuvat käyttörajoitukset jäävät vähäisiksi. Myös elinkeinolle aiheutuvat haitat jäävät pieniksi. Yksityistiejärjestelyistä on tehty riittävän kattavat selvitykset, tien leventämistarve on pieni ja sellaista virheellistä tietoa ei ole annettu, joka olisi vaikuttanut ratkaisun tarkoituksenmukaisuuteen.

Asiassa ei ole olemassa perusteita valittajien oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 13 luvun säännökset.

A, B ja C ovat antaneet lausunnon johdosta vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. A:n, B:n ja C:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

Valituksen perusteella korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys valtatien 5 parantamista välillä Tuppurala–Vehmaa koskevan tiesuunnitelman hyväksymisestä siltä osin kuin suunnitelmassa on päätetty paalun 35 000 kohdalla katkaistavan liittymän korvaamisesta yksityistieyhteydellä Y114.

Valituksen mukaan yksityistien Y114 rakentaminen ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu korvaavan kulkuyhteyden järjestämiseksi, ja esimerkiksi valittajien esittämä ratkaisu yksityistien Y92 jatkamisesta noin 500 metriä olisi edullisempi, tarkoituksenmukaisempi ja paremmin valtatien 5 varressa olevia kiinteistöjä palveleva. Valituksessa on myös puututtu yksityisen tien Y114 ja maantien 15152 liittymän liikenneturvallisuuteen.

Liikennevirasto on lausunnossaan esittänyt, miten yksityisen tien Y114 maantielle 15152 johtavan liittymän liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Liittymän liikenneturvallisuutta voidaan parantaa liikennemerkein, nopeusrajoituksin sekä esimerkiksi raivaamalla kasvillisuutta ja leikkaamalla maantien ulkoluiskaa nykyistä alemmaksi. Tiesuunnitelma ei ole yksityistiestä Y114 ja maantielle 15152 johtavasta liittymästä esitetyn osalta siinä määrin puutteellinen, että tien toteutusvaiheessa ei olisi mahdollista varmistua liikenneturvallisuuden toteutumisesta.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle, B:lle ja C:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 30.8.2017