Muu päätös 4775/2017

Asia Rakennuslupaa koskevat valituslupahakemukset

Muutoksenhakijat 1) Asunto-Osakeyhtiö Laukonlinna, Asunto Oy Laukonhovi ja Asunto-osakeyhtiö Laukonkulma

2) A ja hänen 24 asiakumppaniaan

Päätös, jota valituslupahakemukset koskevat

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 22.3.2017 nro 17/0093/2

Asian vaiheet

Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto on 30.8.2016 (§ 121) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n rakennuslupahakemuksen liikerakennuksen (Laukontorin paviljonki) rakentamiseksi Tampereen kaupungissa osoitteessa Laukontori 21 sijaitsevalle tontille 837-103-459-1.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Asunto-Osakeyhtiö Laukonlinnan, Asunto Oy Laukonhovin ja Asunto-osakeyhtiö Laukonkulman sekä A:n ja hänen 24 asiakumppaninsa valitukset.

Muutoksenhakijat ovat hakeneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Mäkelä, Virpi Juujärvi ja Maria Kuusinen, joka on myös esitellyt asian.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemukset hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valituksiin.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 3 momentissa ja hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Vesa Manninen.