Muu päätös 4800/2017

Asia Asemakaavaa koskevat valituslupahakemukset

Muutoksenhakijat 1) Asunto Oy Turun Eteläranta I

2) A

Päätös, jota valituslupahakemukset koskevat

Turun hallinto-oikeus 10.4.2017 nro 17/0119/1

Asian vaiheet

Turun kaupunginvaltuusto on 20.6.2016 tekemällään päätöksellä (§ 127) hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ”Port Aboa”. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 042 (Korppolaismäki) puistoa Harus, liikennealuetta Port Aboa ja osaa Pitkäsalmen vesialueesta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu kaupunginosan 042 (Korppolaismäki) kortteli 28, LV-korttelialue Port Aboa, puisto Harus, katu Lauttarannansilta, osa Pitkäsalmen vesialueesta, silta Lauttarannansilta sekä kaupunginosan 044 (Pihlajaniemi) osa Pitkäsalmen vesialueesta.

Turun hallinto-oikeus on, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, hylännyt Asunto Oy Turun Eteläranta I:n ja A:n valitukset kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Muutoksenhakijat ovat hakeneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemukset hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valituksiin.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.