Muu päätös 5882/2017

Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus (Espoo, Lommila)

Antopäivä: 15.11.2017
Taltionumero: 5882
Diaarinumero: 4532/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5882

Asia Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 28.11.2016 nro 16/1001/5

Asian vaiheet

Espoon kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.10.2015 (§ 148) hyväksynyt Lommila–Gloms asemakaavan muutoksen. Kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt siihen liittyvät seuraavat asemakaavan muutokset:

- Nimismiehenmäki I–Länsmansbacken I, joka käsittää puistoaluetta 47. kaupunginosassa (Muurala),

- Miilukorpi–Milkärr, joka käsittää liikennealuetta 72. kaupunginosassa (Karhusuo) ja

- Kirskumäki, Fallåker–Kirskobacka, Fallåker, joka käsittää katualuetta 64. kaupunginosassa (Karvasmäki).

Hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksen Espoon kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lupaa saada valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Espoon kaupunginhallitus on antanut lausunnon.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

Esittelijän eriävä mielipide

Asian esittelijän oikeussihteeri Marko Nurmikolun esitys asian ratkaisemiseksi oli se, että valituslupa myönnetään ja valitus tutkitaan.

 
Julkaistu 15.11.2017