Muu päätös 5901/2017

Asia Turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva valitus

Valittaja Vapo Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 14.3.2016 nro 16/0106/1

Asian aikaisempi käsittely

Itä-Suomen aluehallintovirasto on viraston ympäristölupavastuualueella 19.11.2014 tehdyllä päätöksellään Nro 90/2014/1 tarkistanut Mikkelin kaupungissa sijaitsevan Pyöreäsuon turvetuotantoalueen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset. Tarkistetut lupamääräykset (1–15) korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Lupamääräykset 3 ja 4 kuuluvat seuraavasti:

3. Pintavalutuskentällä on vuodesta 2015 alkaen saavutettava vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat lähtevän veden pitoisuudet:

Aine, Puhdistusteho, Lähtevän veden pitoisuus

Kiintoaine, 50 %, 6 mg/l

Kokonaisfosfori, 50 %, 50 μg/l

Kokonaistyppi, 20 %, 1500 μg/l

Puhdistusteho lasketaan virtaamapainotteisena vuosikeskiarvona ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen määritetyistä pitoisuuksista häiriötilanteet ja ohijuoksutukset mukaan lukien.

4. Vaikka lähtevän veden pitoisuusarvot saavutetaan, mutta puhdistustehovaatimukset jäävät alle vaaditun tason, tulee luvan saajan ilmoittaa puhdistustehovaatimuksen alittumisesta Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä selvittää syyt alhaiseen puhdistustehoon ja esittää mahdolliset toimenpiteet puhdistustehon parantamiseksi ja niitä koskevat suunnitelmat. Tarkoituksenmukaiset tehostamistoimenpiteet on toteutettava ELY-keskuksen määräämänä ajankohtana. Mikäli puhdistusteholle ja lähtevän veden pitoisuudelle asetettuja vaatimuksia ei kahtena perättäisenä vuonna saavuteta, on luvan saajan toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä. Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä niiden tehoa.

Aluehallintovirasto on perustellut lupamääräyksiä vesistöpäästöjen osalta seuraavasti:

Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, mikä tässä tapauksessa on kuivatusvesien ympärivuotinen käsittely pintavalutuskentällä, jolle on annettu puhdistustehoa ja lähtevän veden pitoisuutta koskevat vaatimukset. Nykyistä luotettavampien päästötietojen saamiseksi on Pyöreäsuon turvetuotantoalueelle määrätty tehostettu kuormitustarkkailu vuosille 2015 ja 2016 ja siitä lähtien joka toinen vuosi sekä jatkuvatoiminen virtaamanmittaus.

Kuivatusvesien puhdistusvaatimuksilla varmistetaan, että vesienkäsittely toimii odotetulla tavalla.

Vapo Oy on valittanut aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatinut, että päätöstä muutetaan lupamääräyksien 3 ja 4 osalta seuraavasti:

1. Muutetaan lupamääräyksen 3 ensimmäisen kappaleen ensimmäinen lause kuulumaan seuraavasti:

"Kuivatusvesien puhdistuksessa on vuodesta 2015 alkaen saavutettava vähintään seuraavat lähtevän veden pitoisuudet."

2. Kumotaan lupamääräyksen 3 ensimmäisessä kappaleessa asetetut päästömääräykset puhdistustehoa (reduktiot) koskevilta osin kokonaan.

3. Muutetaan lupamääräyksen 3 ensimmäistä kappaletta lähtevän veden pitoisuuden osalta siten, että kokonaisfosforin osalta pitoisuus saa olla enintään 70 μg/l ja kokonaistypen osalta 2 100 μg/l

4. Kumotaan lupamääräyksen 4 ensimmäisen kappaleen ensimmäisessä ja toisessa lauseessa asetetut määräykset kokonaisuudessaan.

5. Muutetaan lupamääräyksen 4 kolmas lause kuulumaan seuraavasti:

"Mikäli lähtevän veden pitoisuudelle asetettuja vaatimuksia ei kahtena perättäisenä vuonna saavuteta, on luvan saajan toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa tai lupamääräyksiä."

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Vapo Oy:n valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulain (86/2000) 5 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa: päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa.

Saatu selvitys

Pyöreäsuon 72,5 hehtaarin suuruinen turvetuotantoalue sijaitsee Mikkelin kaupungissa noin 15 kilometriä Mikkelin keskustasta pohjoiseen.

Pyöreäsuon vesienkäsittelyyn kuuluvat sarkaojarakenteet, kaksi laskeutusallasta ja ympärivuotisessa käytössä oleva pintavalutuskenttä. Pintavalutuskenttä on rakennettu vuonna 2008. Vesien purkukohtaan pintavalutuskentälle on mittakaivon lähettyville asennettu ylivuotoputki suojaamaan pintavalutuskentän rakenteita mahdollisessa tulvatilanteessa. Vesi virtaa pintavalutuskentälle painovoimaisesti ilman pumppaamoa. Ylivirtausputki mahdollistaa vesien hallitun laskemisen pois pintavalutuskentältä erikoistilanteessa. Ohijuoksutettava vesi on jo kulkenut laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän läpi ja laskee ylivirtausputkea pitkin samaan laskuojaan kuin mittapadon kautta.

Luvanhakijan aluehallintovirastolle 6.11.2014 toimittamien tarkkailutietojen perusteella Pyöreäsuon turvetuotantoalueen pintavalutuskentälle tulevan ja sieltä lähtevän veden pitoisuudet ovat vuosina 2011-2014 keskimäärin olleet (puhdistusteho on tässä laskettu taulukon tulevan ja lähtevän veden keskiarvoista):

Taulukko

Hallinto-oikeus arvioi tulosten perusteella, että pintavalutuskenttä toimii hyvin kiintoaineen ja typen suhteen, mutta kenttä ei pidätä fosforia. Lisäksi lähtevässä vedessä on enemmän liuennutta orgaanista ainesta (COD) kuin kentälle tulevassa vedessä ja lähtevä vesi on myös happamampaa (pH).

Johtopäätökset

Hallinto-oikeus toteaa, että alapuolisen vesistön pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa turvetuotantoalueelta tulevaa kuormitusta. Tämän takia on luvassa määrättävä raja-arvot, jotka varmistavat, että luvan mukaisesta toiminnasta vesistöön johdettava kuormitus ei aiheuta merkittävää pilaamista.

Aluehallintovirasto on määrännyt vaihtoehtoisesti puhdistustehon raja-arvot ja lähtevän veden pitoisuuden raja-arvot. Hallinto-oikeus toteaa, että pintavalutuskentän toiminta on epävarmaa ja tulokset vaihtelevat paljon mittauskertojen välillä. Tämän takia on tarpeen määrätä sekä kentän puhdistusteholle että lähtevän veden pitoisuuksille raja-arvot, joita tulee noudattaa vaihtoehtoisesti.

Hakija on vaatinut pitoisuuden raja-arvojen nostamista niin, että fosforin raja-arvo olisi 70 μg/l ja typen 2 100 μg/l. Hallinto-oikeus toteaa, että esitetty fosforin raja-arvo on korkeampi kuin tarkkailutulosten mukaan pintavalutukselle tulevan veden keskimääräinen pitoisuus. Vaadittu typen raja-arvo taas on huomattavasti korkeampi kuin lähtevän veden mitattu pitoisuus. Vaatimus tarkoittaisi, että luvan sallima kuormitus kasvaisi nykyisestään. Hallinto-oikeus katsoo, että vaatimus pitoisuusrajojen nostamisesta on hylättävä.

Luvassa on määrätty menettely siinä tapauksessa, että määrättyjä raja-arvoja ei saavuteta. Määräys sallii luvansaajan parantaa mahdollisesti puutteellista vesienkäsittelyä rikkomatta lupamääräyksiä.

Näillä ja muutoin aluehallintoviraston päätöksessä mainituilla perusteilla hallinto- oikeus katsoo, ettei aluehallintoviraston päätöstä ole Vapo Oy:n valituksessaan esittämistä perusteista johtuen syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Kari Hauru, Sinikka Kangasmaa ja Jan Eklund. Esittelijä Pirjo Pentinmäki.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Vapo Oy on valituksessaan vaatinut, että aluehallintoviraston päätöstä muutetaan lupamääräysten 3 ja 4 osalta seuraavasti:

1. Lupamääräyksen 3 ensimmäinen kappale on muutettava kuulumaan seuraavasti:

"Pintavalutuskentältä laskuojaan johdettavan veden pitoisuudet saavat häiriötilanteet ja mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien vuosikeskiarvona ilmaistuna olla 1.1.2015 alkaen seuraavat:

Kiintoaine 6 mg/l

Kokonaisfosfori 70 µg/l

Kokonaistyppi 2100 µg/l"

2. Lupamääräyksen 4 ensimmäisen kappaleen ensimmäisessä ja toisessa lauseessa asetetut määräykset on kumottava kokonaisuudessaan.

3. Lupamääräyksen 4 kolmas lause on muutettava kuulumaan seuraavasti:

"Mikäli lähtevän veden pitoisuudelle asetettuja vaatimuksia ei kahtena perättäisenä vuonna saavuteta, on luvan saajan toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupamääräyksiä."

Vaatimustensa tueksi Vapo Oy on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Määräykset ovat keskinäisessä ristiriidassa. Puhdistustehovaatimuksen ja pitoisuusraja-arvojen vaihtoehtoisuus ei toteudu käytännössä.

ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus pudistustehon jäädessä yhtenäkin vuonna yhdenkin vedenlaatutekijän osalta alle vaatimustason. Ilmoituksessa on selvitettävä syyt alhaiseen puhdistustehoon ja esitettävä toimenpiteet ja niitä koskevat suunnitelmat puhdistustehon parantamiseksi. Tarkoituksenmukaiset toimenpiteet on toteutettava ELY-keskuksen määräämänä ajankohtana.

Edellä mainittu määräys on kohtuuton ja käytännössä mahdoton noudattaa. Jos puhdistustehon alittuminen on johtunut tilapäisesti vaikuttavasta tekijästä, tehostaminen olisi tarpeetonta.

Vaikka ympäristön kannalta lähtevän veden laatu on rakenteen puhdistustehoa tärkeämpää, lähtevän veden enimmäispitoisuusrajan pitkäkestoinenkaan ylittyminen ei johda velvollisuuteen tehostaa kuivatusvesien puhdistusta. Lupamääräyksen 4. mukaan tällainen velvollisuus syntyy vain silloin, kun pudistustehoa ja pitoisuusvaatimuksia koskeva vaatimus jäävät samanaikaisesti noudattamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 §:n 1 momentin mukaan päästömääräykset ovat ensisijaisia suhteessa päästöjen rajoittamista koskeviin ns. laitemääräyksiin. Tässä tapauksessa pelkkä päästömääräys olisi riittävä. Nyt pintavalutuskenttää koskevat kahdet eri määräykset, jotka asettavat toisistaan merkittävästi poikkeavan vaatimustason. Pintavalutuskentän toimintakyvyn ylläpito tai sen varmistaminen ei edellytä puhdistustehoa koskevien määräysten asettamista. Kentän toimintakyky tulee varmistetuksi tavanomaisilla kunnossapitomääräyksillä, jotka ovat myös puhdistustehoa koskevia määräyksiä tarkoituksenmukaisemmat. Pintavalutuskenttä ei ole verrattavissa säädettävissä olevaan laitteeseen eikä sen toimintaan voida juurikaan vaikuttaa. Puhdistustehoa koskevat määräykset eivät sovellu pintavalutuskenttää koskeviksi lupamääräyksiksi.

Pitoisuusraja-arvot ja puhdistustehovaatimus eivät ole vastaavuussuhteessa toisiinsa. Puhdistustehoa koskevien määräysten noudattaminen edellyttäisi fosforin osalta huomattavasti tehokkaampia puhdistustuloksia kuin pitoisuusraja-arvojen noudattaminen ja toisaalta typen osalta puhdistustehovaatimuksen noudattaminen mahdollistaisi suuremman kuormituksen kuin pitoisuusraja-arvon noudattaminen. Fosforin osalta puhdistustehovaatimus johtaa kohtuuttoman tiukkaan lopputulokseen.

Hallinto-oikeuden mukaan pintavalutuskenttä toimii hyvin kiintoaineen ja typen suhteen mutta ei pidätä fosforia. Fosforin alhainen puhdistusteho johtuu siitä, että fosforipitoisuudet kentälle tulevassa vedessä ovat olleet alhaisia (keskimäärin 55 µg/l). Alhaiset puhdistustulokset eivät osoita kentän heikkoa puhdistuskykyä, vaan puhdistukseen tulevan veden jokseenkin hyvää laatua. Fosforin osalta puhdistustehoa ja fosforin aiheuttamaa kuormitusta ei ole mahdollista Pyöreäsuolla käytössä olevilla rakenteilla merkittävästi pienentää eikä siihen muun muassa purkuvesistön tila huomioon ottaen ole tarvettakaan. Pintavalutuskentällä ei ole mahdollista saavuttaa fosforin osalta noin pitoisuutta 25 µg/l.

Fosforin ja typen enimmäispitoisuusraja-arvoja on tarpeen korottaa, koska toiminnassa ei voida säännönmukaisesti päästä lupapäätöksen mukaisiin raja-arvoihin. Päästötasot vaihtelevat vuosittain ja lisäksi suon peruskunnostukset lisäävät osaltaan kuormitusta.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan uudistanut asiassa aikaisemmin esittämänsä.

Itä-Suomen aluehallintovirastolle on varattu mahdollisuus antaa lausunto.

A on antamassaan vastineessa esittänyt, että valitus hylätään.

B on antamassaan vastineessa esittänyt, että valitus hylätään.

Kyyveden kalastusalue on antamassaan vastineessa esittänyt, että luvan saaja määrätään keskeyttämään toiminta. Turvetuotanto estää Kyyveden hyvän tilan saavuttamisen. Jos turvetuotannon purkuvedet haittaavat Rauhasalmen ja Läsäkosken rauhoitetun järvitaimenkannan luontaista lisääntymistä, kysymys on merkittävästä ympäristön pilaantumisesta.

Ihastjärvi-Pullialan osakaskunta on antanut vastineen, jossa on muun ohella viitattu Kyyveden kalastusalueen vastineeseen.

Vapo Oy on antanut vastaselityksen, jossa se on muun ohella todennut, että Pyöreäsuolta purkuvesistöihin johdettu vesi on ollut parempilaatuista kuin vastaavien tuotantoalueiden purkuvedet keskimäärin. Ojittamattoman suoalueen taustakuormituksena pidetään 20 µg/l. Kokonaisfosforin osalta 50 % puhdistustehovaatimus ei ole saavutettavissa eikä se ole tarpeellistakaan kuormituksen pienentämiseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut kysymyksessä olevan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muuttamista koskevan asian Vapo Oy:n valituksesta. Kyyveden kalastusalueen vaatimus turvetuotantotoiminnan keskeyttämisestä ei siten tule tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus Vapo Oy:n valituksen enemmälti hyläten muuttaa aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 4 ensimmäistä kappaletta. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muilta osin muuteta.

Lupamääräyksen 4 ensimmäinen kappale kuuluu muutettuna seuraavasti (muutokset kursiivilla):

"Vaikka lähtevän veden pitoisuusarvot saavutetaan, mutta puhdistustehovaatimukset jäävät alle vaaditun tason, tulee luvan saajan ilmoittaa puhdistustehovaatimuksen alittumisesta Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä selvittää syyt alhaiseen puhdistustehoon ja esittää tarvittaessa mahdolliset toimenpiteet puhdistustehon parantamiseksi ja niitä koskevat suunnitelmat. Mikäli tehostamistoimenpiteet ovat tarpeen, ne on toteutettava ELY-keskuksen määräämänä ajankohtana. Mikäli puhdistusteholle ja lähtevän veden pitoisuudelle asetettuja vaatimuksia ei kahtena peräkkäisenä vuonna saavuteta, on luvan saajan toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa tai lupamääräyksiä."

Perustelut

Lupamääräyksen 4 muutokset

Asiakirjoista ilmenee, että lupamääräyksen 3 mukaiset pintavalutuskentän puhdistustehovaatimukset voivat jäädä alle vaaditun tason paitsi kentän toimimattomuuden seurauksena myös pintavalutuskentälle tulevan veden hyvälaatuisuuden vuoksi. Tällaisessa tilanteessa ei ole mahdollista saavuttaa suhteellisesti yhtä tehokasta puhdistustehoa kuin tilanteessa, jossa pintavalutuskentälle tulevan veden haitta-ainepitoisuudet ovat korkeammat.

Jos lupamääräyksen 3 mukaiset puhdistustehovaatimukset ovat jonakin yksittäisenä vuotena jääneet saavuttamatta pintavalutuskentälle tulevan veden hyvälaatuisuuden vuoksi, tarvetta ryhtyä välittömästi pintavalutuskentän puhdistustehoa parantaviin toimenpiteisiin ei välttämättä ole. Tästä syystä lupamääräystä 4 on syytä selventää siten, että puhdistustehovaatimusten jäädessä saavuttamatta toiminnanharjoittajan on esitettävä tehostamistoimia vain silloin, kun sitä on pidettävä tarpeellisena. Selvitys puhdistustehovaatimusten saavuttamatta jäämisen syistä tulee kuitenkin aina esittää.

Valituksen hylkääminen enemmälti

Pyöreäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksessä on turvetuotannon ympäristöluvissa yleiseksi muodostuneen käytännön mukaisesti asetettu vesienkäsittelyrakenteelle prosentuaaliset puhdistustehovaatimukset. Lisäksi on asetettu pintavalutuskentältä lähtevälle vedelle pitoisuusraja-arvot.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun ohella päästöistä, päästöraja-arvoista sekä päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta.

Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Asiassa ei ole esitetty tarkkailutietoja siitä, mikä Pyöreäsuon luonnollinen vesistökuormitus on ollut ennen turvetuotannon aloittamista. Alueen ottaminen turvetuotantoon on jo vaikuttanut kuormitukseen niin olennaisesti, ettei alueen luonnollista vesistökuormitusta enää ole mahdollista selvittää. Kun taustakuormituksesta ei voida saada luotettavaa selvitystä, ei pelkkiä päästöraja-arvoja käyttämällä voida riittävästi varmistua vesienkäsittelyrakenteiden toimivuudesta. Siten vain prosentuaalisella puhdistustehovaatimuksella voidaan varmistua siitä, että vesienkäsittelyrakenteen toimivuus näissä olosuhteissa on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisella tasolla.

Vapo Oy on valituksessaan vaatinut lupamääräyksen 3 mukaisten fosforin ja typen päästörajojen korottamista. Vaatimusta on perusteltu sillä, että aluehallintoviraston asettamia raja-arvoja ei vedenlaadun vaihteluiden vuoksi voida säännöllisesti saavuttaa. Lupamääräysten tarkistamista koskevassa aluehallintoviraston päätöksessä on edellytetty, että pintavalutuskentälle johtavaan ojaan rakennetaan virtausta säätävä pato. Padon tarkoituksena on parantaa pintavalutuskentän toimintaa. Toiminnan luonteeseen kuuluu puhdistettavien vesien laadun vaihtelu, ja mahdollisuudet vaikuttaa pintavalutuskentän toimintaan ovat rajalliset. Vielä ei kuitenkaan ole käytettävissä tietoa siitä, millä tavalla virtaamansäätöpadon rakentaminen vaikuttaa pintavalutuskentän toimintaan. Edellä sanotusta johtuen tässä vaiheessa ei ole tarpeen muuttaa aluehallintoviraston päätöksessä asetettuja pitoisuusraja-arvoja.

Näistä syistä ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen enemmälti ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Olli Malve. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.