Muu päätös 5960/2017

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Viitasaaren Putki Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 20.6.2017 nro 366/17

Asian aikaisempi käsittely

Viitasaaren kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.9.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja 21.10.2016 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Marjametsän päiväkodin putkiurakasta.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 9.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 113) valinnut Ylivieskan LVI Oy:n tarjouksen.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 14.12.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 125) hylännyt Viitasaaren Putki Oy:n edellä mainitusta hankintapäätöksestä tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen.

Rakennusurakan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3 200 000 euroa, josta putkiurakan osuus on ollut noin 200 000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 16.12.2016.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Viitasaaren Putki Oy on ollut valittajana, Viitasaaren kaupunki vastapuolena sekä Haapajärven LVI-Rakentajat Oy ja Ylivieskan LVI Oy kuultavina, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Viitasaaren Putki Oy:n valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentista ilmenevän oikeusperiaatteen mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 3 momentista ilmenee, että tarjouspyynnössä on ilmoitettava tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Asian arviointi

Tarjouspyynnössä on kohdassa "Kohteeseen tutustuminen" todettu, että "Tilaaja edellyttää tarjoajilta kohteeseen tutustumista. Kohteella järjestetään näyttötilaisuus maanantaina 17.10.2016 klo 12.00–13.00. Paikalla on rakennuttajakonsultti – –."

Tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella on todettu, että allekirjoittanut tarjoaja sitoutuu suorittamaan tilaajalle mainitun hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut urakkaohjelma, jonka kohdassa 2.2 "Tutustuminen rakennuspaikkaan" on todettu, että "Tilaaja ja rakennuttaja edellyttävät, että urakkaa tarjoavat toimijat tutustuvat rakennuskohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Urakkatarjouspyynnöissä on määritelty ajankohdat, jolloin rakennuttajaorganisaation edustajat ovat paikalla esittelemässä urakkakohdetta."

Valittaja on esittänyt olleensa ainoana putkiurakasta kiinnostuneena paikalla mainitussa näyttötilaisuudessa. Hankintayksikkö ei ole kiistänyt tätä eikä esittänyt selvitystä näyttötilaisuudesta tai näyttöjen järjestämisestä.

Valittaja on esittänyt, että muut tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska muut tarjoajat eivät ole edellytetyllä tavalla tutustuneet kohteeseen. Hankintayksikkö on esittänyt, että kohteeseen on voinut tutustua myös muulla tavalla kuin kyseisessä näyttötilaisuudessa ja lisäksi valittajan tarjouksesta on puuttunut soveltuvuusselvityksiä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja ovat tarjousten jättämisen jälkeen ennen hankintapäätöksen tekemistä käyneet neuvotteluja, joiden tarkoituksena on ollut ennen lopullista urakoitsijan valintaa varmistaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Neuvotteluista on laadittu pöytäkirja, jonka mukaan neuvotteluiden tarkoituksena on ollut käsitellä tarjouksen sisältöä ja tarjouspyynnön mukaisuutta. Voittanut tarjoaja on tässä selonottotilaisuudessa vakuuttanut hankintayksikölle tutustuneensa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on asetettu tarjoajille velvollisuus tutustua rakennuskohteeseen ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei kuitenkaan ole edellyttänyt toimittamaan selvitystä rakennuskohteeseen tutustumisesta. Voittaneen tarjoajan tutustuminen rakennuskohteeseen on edellä todetusti vahvistettu selonottotilaisuudessa. Hankintayksikön 14.12.2016 tekemässä hankintaoikaisupäätöksessä on lisäksi todettu seuraavaa: "Yksi esittelytilaisuus ilmoitettiin ja järjestettiin siitä syystä, että mahdollisimman monelle hankkeesta kiinnostuneelle, hanketta ennestään tuntemattomalle yritykselle esittely ajan säästämiseksi voitiin tehdä yhdellä kertaa. Usean hankkeesta kiinnostuneen yrityksen kanssa sovittiin jo ennen ilmoitettua tutustumisaikaa muu aika kohteeseen tutustumiseen."

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjousta arvioidaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessa esittämät tiedot pitävät paikkansa, ellei hankintayksiköllä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Tarjouksia tulee arvioida sellaisina kuin ne on jätetty määräaikaan mennessä. Menettely, jossa hankintayksikkö on varmistanut tarjoajilta, ovatko ne tutustuneet rakennuskohteeseen, ei ole merkinnyt tarjousten muuttamista, eikä hankintayksikkö ole menetellyt tältäkään osin hankintasäännösten vastaisesti. Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole käynyt ilmi, että hankintayksikkö hankintapäätöstä tehdessään ei olisi voinut luottaa tarjoukseen ja ilmoitukseen kohteeseen tutustumisesta. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, ettei selvitystä ole esitetty siitä, miten voittanut tarjoaja on kohteeseen tutustunut. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan harkintavaltansa puitteissa voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Pekka Savola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Viitasaaren Putki Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus:

1) kumoaa ja poistaa markkinaoikeuden päätöksen;

2) vahvistaa, että Viitasaaren kaupunki on rikkonut hankintamenettelyä koskevia säännöksiä laiminlyömällä sulkea tarjousten vertailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen;

3) palauttaa asian markkinaoikeudelle hyvitysmaksun määräämiseksi;

4) velvoittaa Viitasaaren kaupungin korvaamaan Viitasaaren Putki Oy:n oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksuineen ja viivästyskorkoineen markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa; ja

5) kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon oikeudenkäyntimaksun osalta toistaiseksi.

Viitasaaren Putki Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyyntö urakkaohjelmineen on tehtävä niin selväksi, että sen perusteella voidaan yksiselitteisesti todeta menettelyssä huomioon otettavat seikat, jolloin menettely kohtelee tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnössään asettamiaan vaatimuksia.

Hankintayksikkö voi edellyttää kohteeseen tutustumista. Huolellinen hankintayksikkö toimii näin varmistaakseen sopimusoikeudellisen asemansa. Huolellinen urakoitsija toimii samalla tavoin ja ottaa huomioon tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen kohteeseen tutustumisesta ja toimii sen mukaisesti. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen.

Valittajaa lukuun ottamatta muut tarjoajat eivät ole tutustuneet kohteeseen tarjouspyynnössä ja sen osana olleessa urakkaohjelmassa edellytetyllä tavalla ennen tarjousten jättämistä. Hankintayksikkö on tarjouspyyntöasiakirjojen vastaisesti ilmoittanut varanneensa tarjoajille eri tilaisuuksia kohteeseen tutustumiseksi. Hankintapäätös on ollut ilmeisen virheellinen, koska hankintayksikkö ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjousten vertailusta.

Viitasaaren kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään. Viitasaaren kaupunki on ilmoittanut uudistavansa asiassa aiemmin esittämänsä ja viitannut markkinaoikeudelle toimitettuihin selvityksiin.

Selitys on lähetetty tiedoksi Viitasaaren Putki Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Viitasaaren Putki Oy:n vaatimusta kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano oikeudenkäyntimaksun osalta.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Viitasaaren Putki Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Viitasaaren Putki Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Tuomioistuinmaksulain 11 §:n 1 momentin mukaan maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua maksun määränneeltä virkamieheltä tai viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei edellä todettu huomioon ottaen ole toimivaltaa tutkia Viitasaaren Putki Oy:n vaatimusta markkinaoikeuden päätöksessä määrätyn oikeudenkäyntimaksun täytäntöönpanon kieltämisestä. Viitasaaren Putki Oy:n tätä koskeva vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

2. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Viitasaaren Putki Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.