Muu päätös 6820/2017

Julkinen hankinta (kuljetuspalvelut, Koski Tl)

Antopäivä: 28.12.2017
Taltionumero: 6820
Diaarinumero: 1870/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6820

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 21.3.2017 nro 144/17

Asian aikaisempi käsittely

Kosken Tl kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) sosiaalityöntekijä on pyytänyt puhelimitse tarjouksia neljältä paikalliselta liikennöitsijältä vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluksi syyslukukauden 2016 ajaksi.

Kosken Tl kunnan sosiaalilautakunta on 13.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 49) valinnut Jtv-Trading Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 16 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa A on ollut valittajana ja Kosken Tl kunta vastapuolena, on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) 94 §:n 1 momentin perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka pykälässä mainittujen muiden säännösten vastaisesti. Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankintalain 15 §:n 1 kohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta tavara- tai palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin eikä palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 30 000 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan tässä asiassa kyseessä olleen kuljetuksen kustannus neljän kuukauden sopimuskaudelta on ollut noin 16 000 euroa. Valittaja on esittänyt, että kustannus yhdeksän kuukauden sopimuskaudelta olisi ollut 44 460 euroa. Vaikka sopimuskuukauden kustannus olisi ollut valittajan esittämän mukainen noin 5 000 euroa, ei neljän kuukauden sopimuskauden hinta olisi ylittänyt 30 000 euroa. Näin ollen kyseessä olevan hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa ei ylitä kansallista kynnysarvoa 30 000 euroa.

Koska hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia, valittajan valitus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A:n on katsottava valituksessaan vaatineen, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja tutkii valittajan vaatimukset kumota hankintapäätös, velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellinen menettelynsä sekä korvaamaan hankintayksikön menettelystä valittajalle aiheutunut vahinko. Lisäksi valittaja on vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan hänelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

A on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on aikaisemmin kilpailuttanut jopa muutaman tuhannen euron kuljetuksia.

Tässä asiassa on kaiken aikaa ollut kysymys koko lukuvuoden ajan jatkuvista kuljetuksista. Lukuvuosi on tehtyjen virheiden peittelemiseksi keinotekoisesti puolitettu. Näin menettelemällä hinta on saatu sellaiseksi, että markkinaoikeus on tiettyihin pykäliin vedoten voinut jättää asian tutkimatta. Mistään asiakirjoista ei käy selville, miksi lukuvuosi on yhtäkkiä alkuperäisen vastaisesti puolitettu. Kuljetukseen on liitetty Marttilan erityisoppilaat, joiden kuljetuksen valittaja oli vuosien 2015–2017 osalta voittanut.

Kosken Tl kunta on antanut valituksen johdosta selityksen, jossa se on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille. Kuljetuspalvelu ei ole sosiaalipalvelua, mutta sosiaalityöntekijän mukaan asiakas on ollut erittäin tyytyväinen kuljetukseen. Liikennöitsijöillä, joilta tarjousta pyydettiin, oli tiedossa, että sopimus tehdään vain syyslukukaudeksi asiakassuhteen toimivuuden turvaamiseksi.

A on esittänyt selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä muun ohella seuraavaa:

Asian pilkkomisessa ja kilpailuttamisessa on tehty selvä virhe. Hankinnan kilpailuttamiselle niin, että kaikki halukkaat olisivat voineet tehdä tarjouksen, on ollut riittävästi aikaa. Jos tällaisesta pääsäännöstä poiketaan, pitää esittää todella painavia syitä. Hankintayksikkö ei ole pystynyt esittämään ainoatakaan sellaista syytä selityksessään, mikä oikeuttaisi poikkeamaan pääsäännöstä. Virheellisen kilpailutuksen vuoksi tarjoajia on ollut vain yksi.

Sosiaalityöntekijän lausunnon mukaan ottaminen selitykseen on ollut kyseenalaista, koska ei voida mitenkään tietää, millainen lausunto olisi ollut jonkin muun kuljettajan suhteen. Kuljetuksissa ei ole aikaisemminkaan ollut ongelmia.

A on toimittanut selvityksen vaatimiensa oikeudenkäyntikulujen ja vahingonkorvauksen määristä.

Vastaselitys ja selvitys on lähetetty tiedoksi Kosken Tl kunnalle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kosken Tl kunnan sosiaalilautakunnan hankintapäätöksellä 13.9.2016 § 49, jota A:n markkinaoikeudelle tekemä valitus on koskenut, on päätetty vammaispalvelulain mukaisen kuljetuksen hankkimisesta pelkästään syyslukukaudelle 2016.

Koska edellä mainitulla hankintapäätöksellä tehdyn hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on jäänyt alle julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 15 §:n (321/2010) 1 kohdan mukaisen palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon määrän, A:n valituksen kohteena olevaan hankintaan ei sovelleta hankintalakia eikä markkinaoikeus ole ollut toimivaltainen tutkimaan A:n valitusta. Markkinaoikeuden on näin ollen tullut jättää A:n markkinaoikeuteen tekemä valitus tutkimatta. Tämän vuoksi ja kun muuten otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut, perusteluissa mainitut oikeusohjeet ja lisäksi vahingonkorvausta koskeva hankintalain 107 §:n (321/2010) 3 momentti sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Taina Pyysaari, Timo Räbinä ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 28.12.2017