Muu päätös 298/2018

Kunnallisasiaa koskeva valitus (Liedakkalan koulun lakkauttaminen, Keminmaa)

Antopäivä: 26.1.2018
Taltionumero: 298
Diaarinumero: 2340/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T298

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 27.6.2016 nro 16/0192/1

Asian aikaisempi käsittely

Keminmaan kunnanvaltuusto on 13.4.2015 tekemällään päätöksellä (§ 33) muun ohella päättänyt, että Liedakkalan koulu jatkaa toimintaansa kaksiopettajaisena yhdysluokkakouluna. Koulussa jatkaa 1–2 luokka yhdellä opettajalla ja 3–4 luokka toisella opettajalla.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:n valituksen kunnanvaltuuston päätöksestä ja asian näin päättyessä yhdistyksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ja täytäntöönpanon kieltämisestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Tosiseikasto

Valtuusto on 10.11.2014 (§ 103) päättänyt lakkauttaa Liedakkalan koulun 31.5.2015 lukien. Valtuusto on kuitenkin päätöksessään todennut, että koska kunnan talouden tasapainottamiseksi on monia asioita vielä kesken ja uusia säästökohteita haetaan, valtuusto käsittelee Liedakkalan koulun tilannetta uudestaan kesäkuun 2015 kokouksessaan.

Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry on 5.11.2014 toimittanut kunnanvaltuustolle 1 525 Keminmaan kunnan äänestysikäisen henkilön allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, jossa on pyydetty, että valtuusto päättää jatkaa Liedakkalan koulun toimintaa nykyisessä muodossaan.

Kunnanhallitus on 25.11.2014 (§ 533) todennut, että kuntalaisaloitteen tarkoittama asia on jo päätetty valtuuston kokouksessa 10.11.2014, joten aloitteen johdosta ei ole tarvetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Kunnanhallitus on saattanut asian valtuuston ja Liedakkalan vanhempainyhdistys ry:n tietoon.

Valtuusto on käsitellyt kuntalaisaloitetta ensimmäisen kerran 11.12.2014 (§ 121) ja päättänyt tuolloin, että asia jää pöydälle. Valtuusto on lisäksi päättänyt lisätä päätökseen ponnen, jonka mukaan Liedakkalan koulun lakkauttamista koskeva uusintakäsittely aikaistetaan kesäkuulta huhtikuulle 2015.

Kunnanhallitus on 27.1.2015 (§ 45) saattanut valtuuston tiedoksi mainitun kuntalaisaloitteen ja todennut, että aloitetta käsitellään vielä valtuuston huhtikuun 2015 kokouksessa. Valtuusto on 26.2.2015 (§ 20) hyväksynyt kunnanhallituksen sanotun esityksen.

Sivistyslautakunta on 25.3.2015 (§ 57) todennut, että kuntalaisaloitteen tarkoittama asia on jo päätetty valtuuston kokouksessa 10.11.2014 ja valtuusto on kokouksessaan 26.2.2015 päättänyt käsitellä asiaa vielä uudelleen huhtikuun kokouksessaan, joten aloitteen johdosta ei ole tarvetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Kunnanhallitus on 30.3.2015 (§ 147) päättänyt esittää valtuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan päätösesityksen ja toteaa, että Liedakkalan koulun toiminta lakkaa valtuuston kokouksessa 10.11.2014 päätetyllä tavalla ja että Liedakkalan koulun oppilaat siirtyvät Kirkonmäen koululle lukuvuoden 2015–2016 alusta alkaen.

Valtuusto on valituksenalaisella päätöksellään päättänyt, että Liedakkalan koulu jatkaa toimintaansa kaksiopettajaisena yhdysluokkakouluna. Koulussa jatkaa 1–2 luokka yhdellä opettajalla ja 3–4 luokka toisella opettajalla.

Asian otsikoinnin harhaanjohtavuus

Kuntalain (365/1995) 54 §:n 3 momentin mukaan valtuuston kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

Kuntalain (365/1995) 55 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu lain 53 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Valtuutetuille kokouksen 13.4.2015 kokouskutsun liitteenä lähetetyssä esityslistassa valituksenalainen asia (§ 33) on otsikoitu ”Kuntalaisaloite Liedakkalan koulun puolesta”. Esityslistassa §:n 33 kohdalla on selostettu kunnanhallituksen päätös 25.11.2014 § 533, valtuuston päätös 11.12.2014 § 121 ja sivistyslautakunnan päätös 25.3.2015 § 57. Edellä mainituista esityslistaan sisältyneistä päätöksistä ja kunnanhallituksen esityksestä (30.3.2015 § 147) valtuustolle on ilmennyt, että mainitun pykälän 33 kohdalla on ollut tarkoitus käsitellä kuntalaisaloitteen johdosta ja valtuuston päätöksen 10.11.2014 § 103 mukaisesti kysymystä siitä, lakkaako Liedakkalan koulun toiminta vai ei. Käsiteltävän asian on katsottava ilmenneen asian otsikosta, asiakohdan selostuksesta ja kunnanhallituksen esityksestä sillä tavoin, että valtuusto on voinut käsitellä asian. Asian käsittelyn edellytyksenä ei ole ollut se, että asia olisi otsikoitu Liedakkalan koulun lakkauttamista koskevaksi asiaksi. Valtuuston päätöksen ei voida katsoa asian otsikoinnin väitetyn harhaanjohtavuuden vuoksi syntyneen virheellisessä järjestyksessä.

Asian valmistelun puutteellisuutta koskevat väitteet

Ennen valtuuston 10.11.2014 tekemää päätöstä Liedakkalan koulun lakkauttamisesta on kuultu oppilaita ja heidän vanhempiaan ja heille on varattu mahdollisuus vaikuttaa asian käsittelyyn hallintolain 41 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Asiasta on tuolloin myös tiedotettu kuntalain (365/1995) 27 §:ssä ja 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Nyt valtuuston päätettävänä on ollut kysymys siitä, onko valtuuston 10.11.2014 tekemää päätöstä mahdollisesti aihetta muuttaa ja jatketaanko Liedakkalan koulun toimintaa. Asiassa on ollut kysymys valtuuston 10.11.2014 päättämän asian uudelleenkäsittelystä. Edellä todettuun nähden ja kun otetaan huomioon, että valtuuston valituksenalaisen päätöksen johdosta odotettavissa olleet muutokset Liedakkalan koulun oppilaiden koulunkäyntiin ja vaikutukset näiden vanhempiin sekä muihin asiaan osallisiin ovat olleet samat tai vähäisemmät kuin valtuuston 10.11.2014 tekemän päätöksen, valtuuston valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, että ennen päätöksentekoa oppilaita ja heidän vanhempiaan ei vielä ole kuultu, asiasta ei ole edelleen tiedotettu eikä asiaan osallisille ole varattu vaikuttamismahdollisuuksia.

Valituksenalainen asia on valmisteltu kuntalain (365/1995) 53 §:n 1 momentin (81/2002) mukaisesti valtuuston käsiteltäväksi. Asian valmistelussa on arvioitu Liedakkalan koulun toiminnan mahdollisen jatkamisen taloudellisia ja opetusryhmiin kohdistuvia vaikutuksia. Valtuusto, jonka toimivaltaan kuuluu arvioida valmistelun riittävyys, on ottanut asian käsiteltäväkseen palauttamatta sitä uudelleen valmisteltavaksi ja siten hyväksynyt valmistelun. Näin ollen ja kun valtuuston päätöksen 10.11.2014 § 103 valmisteluun liittyvillä valittajien toisessa valitusasiassa esiintuomilla puutteellisuuksilla ei ole välitöntä merkitystä arvioitaessa valituksenalaisen valtuuston päätöksen valmistelun riittävyyttä, valtuuston valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä valittajien tältä osin esittämillä perusteilla.

Johtopäätös

Valtuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen, eikä päätöksen kumoamiseen valituksen johdosta ole aihetta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Kuntalaki (365/1995) 90 § (1375/2007)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Aino Oksala, Martti Raunio ja Renne Pulkkinen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja kunnanvaltuuston päätökset kumotaan. Valtuuston päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä. Keminmaan kunta on velvoitettava korvaamaan yhdistyksen oikeudenkäyntikulut ja -maksut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Vaatimustensa tueksi yhdistys on uudistanut aiemmin esittämänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Kouluasia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi ja täydennettäväksi niin, että Liedakkalan koulun toimintaa koskeva päätös tehdään sen jälkeen, kun puuttuvat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit, muun ohella ympäristövaikutusten arviointi ja lapsivaikutusten arviointi, on tehty. Keminmaan kunnan on toteutettava kunnanvaltuustossa 2.10.2014 hyväksymäänsä talouden tasapainottamisohjelmaa tasapuolisesti sekä kuntalaisia yhdenvertaisesti kohdellen ja taloudellisiin voimavaroihinsa nähden tarpeen mukaisesti.

Asianosaisille ei ole varattu hallintolain 41 §:ssä sekä kuntalain 27 ja 29:ssä edellytettyjä vaikutusmahdollisuuksia. Koulun lakkautusta ei ole valmisteltu avoimesti. Asiasta olisi tullut tiedottaa jo asian valmisteluvaiheessa ja antaa asianosaisille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiassa. Käydyistä keskusteluista sekä niissä esille tulleista kysymyksistä, epäkohdista ja ratkaisuista tulisi laatia myös riittävät kirjalliset dokumentit.

Koulun lakkautusta ei ole kunnassa valmisteltu riittävällä tavalla. Säästö- ja kustannusselvitysten laatimisen lisäksi kunnan olisi tullut ottaa huomioon ja selvittää koulun lakkautuksen vaikutukset koulua käyviin lapsiin ja huomioida koulun asema kylän elinvoimaisuuden ylläpitäjänä. Liedakkalan koulun oppilasennuste on nouseva. Kirkonmäen koulun tilat, jonne Liedakkalan koulun oppilaat sijoitetaan, ovat osoittautuneet liian pieniksi kahden koulun oppilaille ja opetuskäyttöön tarvitaan uusia tiloja, joiden remontti- ja muutostyökustannukset tulevat olemaan vähintään 70 000 euroa.

Liedakkalan koulun lakkautuksesta saatavien säästöjen on väitetty koostuvan opettajien virkojen vähennyksistä, vaikka tosiasiassa yhtään vakinaista opettajan virkaa ei vähene Liedakkalan koulun toiminnan loppuessa. Suunnitellut virkojen vähennykset perustuvat muiden koulujen aine- ja luokanopettajien eläköitymisiin tai määräaikaisiin virkoihin.

Koulun lakkautusasian käsittely kunnassa on ollut vaikeaselkoista, kun se on toistuvasti tuotu uusiin käsittelyihin.

Keminmaan kunnanhallitus on antanut lausunnon.

Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry on antanut vastaselityksen.

Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry on toimittanut lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

3. Lausuminen kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Liedakkalan koulun vanhempainyhdistys ry:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

3. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 26.1.2018