Muu päätös 423/2018

Esitys kunnanosan siirtämisestä toiseen kuntaan (Pori, Kankaanpää)

Antopäivä: 1.2.2018
Taltionumero: 423
Diaarinumero: 1790/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T423

Asia Kuntajakoa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Valtiovarainministeriö 3.5.2016 nro VM/436/00.01.01.00/2015

Asian aikaisemmat vaiheet

A ja neljä muuta henkilöä ovat 1.9.2014 toimittaneet Lavian kunnanhallitukselle esityksen Alus-Niemenkylän alueen siirtämisestä Lavian kunnasta Kankaanpään kaupunkiin.

Entinen Lavian kunta on valtioneuvoston päätöksellä 12.6.2014 (447/2014) liitetty Porin kaupunkiin 1.1.2015. Näin ollen esitys on koskenut Porin ja Kankaanpään kaupunkeja.

Esityksen tekijät ovat perustelleet esitystään seuraavasti:

Osaliitos parantaisi kylän toiminnallisia edellytyksiä ja palvelut olisivat lähempänä. Liitos parantaisi esityksen tekijöiden mukaan myös elinkeinojen toimintamahdollisuuksia.

Esityksen tekijät olivat tehneet kylän asukkaille mielipidetiedustelun lipukkeella, jossa saattoi ilmoittaa kannattavansa tai ei kannattavansa yhdistymistä. Vastaajista 97 eli 76,37 prosenttia kannatti osaliitosta, 18 eli 13,2 prosenttia ei ottanut kantaa ja 12 eli 9,45 prosenttia vastusti.

Kankaanpää on kylien asukkaiden selkeä asiointisuunta muun muassa maatalouden asioissa, päivittäistavarakaupassa ja harrastuksissa. Kylä kuuluu esityksen tekijöiden mukaan selkeästi Kankaanpään työssäkäyntialueeseen. Kylien kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää, että alueen maantieteellisesti luontainen suuntautuminen huomioidaan. Kylällä on esityksen tekijöiden mukaan isoja maatiloja, joiden toimintamahdollisuudet edellyttävät toimivia ja helposti saatavilla olevia palveluja tarpeeksi läheltä.

Esityksen tekijät ovat perustelleet esitystään myös huolella siitä, että Lavian kunnan palveluja ajetaan kuntaliitoksessa Porin kanssa alas. Näistä palveluista esityksen tekijät mainitsevat lukion, yläasteen ja terveyskeskuksen. Porin kaupunkiin on Alus-Niemenkylästä matkaa noin 66 km ja Kankaanpäähän vain 22 km.

Esityksen tekijät ovat katsoneet, että osaliitoksella voitaisiin myös keventää Porin kaupungin taloutta pitkien koulu- ja taksimatkojen (terveyspalvelut) osalta. Lavian kunnan liittäminen Porin kaupunkiin tehtiin ensisijaisesti taloudellisin perustein. Nämä perusteet eivät esityksen tekijöiden mukaan kuitenkaan toteudu osaliitoksessa, jossa velat jäävät Porin kaupungin vastattaviksi.

Esityksen perusteluissa on viitattu myös Lavian kunnasta tehtyyn erityiseen kuntajakoselvitykseen, jossa on todettu alueen suuntautuminen Pohjois-Satakuntaan ja Kankaanpäähän niin eri alueluokituksissa kuin työssäkäynninkin osalta. Kuntajakoselvityksen yhteydessä entinen Lavian kunta on todennut valtuustossaan, ettei se kuulu Porin kaupungin työssäkäyntialueeseen eikä yhdyskuntarakenteeseen. Näin ollen toiminnalliset perusteet eivät Porin osalta toteudu, vaan suuntautumissuunta on Kankaanpää.

Esityksestä on kuntarakennelain 11 §:n mukaisesti hankittu kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot.

Kankaanpään kaupunginvaltuustoon 15.12.2014 todennut yhtyvänsä esityksen perusteluihin siitä, että osaliitos parantaa kylän toiminnallisia edellytyksiä, palvelut ovat lähempänä Kankaanpäässä ja osaliitos parantaa elinkeinojen toimintamahdollisuuksia. Kankaanpää pitää kunnan osan liittämistä kuntarakennelain tavoitteiden mukaisena ja esitys täyttää sen mukaan kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kankaanpää kannattaa Alus-Niemenkylän alueen liittämistä Kankaanpään kaupunkiin.

Porin kaupunginvaltuustoon päätöksessään 9.2.2015 viitannut 1.1.2015 voimaan tulleeseen Lavian ja Porin kuntaliitokseen sekä käynnissä olleisiin Porin kaupungin ja Ulvilan, Kokemäen, Luvian, Nakkilan ja Pomarkun kuntaliitosneuvotteluihin. Myös Honkajoen kunta ja Kankaanpään kaupunki olivat päättäneet käynnistää neuvottelut kuntaliitoksesta. Kuntaliitosneuvottelujen lopputulos vaikuttaa keskeisesti siihen, millaisiksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi Kankaanpään kaupunki ja mahdollinen Porin seudulle syntyvä uusi kunta muodostuvat. Porin kaupunki toteaa kantanaan, että Alus-Niemenkylän aluetta ei tule näissä olosuhteissa liittää Kankaanpään kaupunkiin.

Porin kaupunki on toimittanut esityksen ja kaupunkien lausunnot valtiovarainministeriölle.

Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti määrännyt esityksen valmistelevasta käsittelystä. Ministeriö on hankkinut esityksestä kuntarakennelain 14 §:n 2 momentin mukaisesti asianomaisen kiinteistörekisterin pitäjän ja maistraatin lausunnot.

Maanmittauslaitoson antanut esityksestä lausuntonsa 31.3.2015. Lausunnon mukaan kiinteistöjärjestelmän selvyys ja luotettavuus eivät kärsi siirrettäessä esitetty alue Porin kaupungista Kankaanpään kaupunkiin. Siirrettäväksi esitetyn alueen pinta-ala on 66,57 km².

Lounais-Suomen maistraatin12.5.2015 antaman lausuman mukaan siirrettäväksi esitetyllä alueella asuu 158 henkilöä, joista ruotsinkielisiä on yksi henkilö. Tilapäisiä suomenkielisiä asukkaita on yksi.

Porin ja Kankaanpään kaupungit ovat kuntarakennelain 14 §:n 3 momentin mukaisesti varanneet kuntiensa asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Kuntien valtuustot ovat tämän jälkeen antaneet esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lain 14 §:n 4 momentin mukaisen lausuntonsa.

Kankaanpään kaupunginvaltuustoon 12.10.2015 edelleen kannattanut esityksen hyväksymistä. Kankaanpään kaupunki toteaa yhtyvänsä esityksen perusteluihin ja katsoo esityksen täyttävän kuntarakennelain tavoitteet ja kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kankaanpää viittaa myös Porin kaupungin 9.2.2015 lausunnossa mainittuihin, silloin käynnissä olleisiin kuntaliitosselvityksiin ja toteaa, ettei Porin seudulle tiettävästi ole muodostumassa sellaista uutta toiminnallista kokonaisuutta, joka vaikuttaisi kielteisesti Alus-Niemenkylän liittämiseen Kankaanpään kaupunkiin.

Porin kaupunginvaltuusto on 28.9.2015 todennut uudistavansa aiemman kantansa, joka kuuluu seuraavasti: Porin kaupunki toteaa kantanaan, että Alus-Niemenkylän aluetta ei tule näissä olosuhteissa liittää Kankaanpään kaupunkiin.

Valtiovarainministeriön päätös

Valtiovarainministeriö on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt kuntarakennelain 21 §:n 2 momentin nojalla esityksen kuntajaon muuttamisesta Porin ja Kankaanpään kaupunkien välillä.

Valtiovarainministeriö on, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, selostanut sovellettavaa lainsäädäntöä seuraavasti:

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.

Kuntajaon muuttamisen edellytykset

Kuntarakennelain 4 §:n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:

1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;

2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;

3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai

4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta. Alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muodostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos vaikuttaa. Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta.

(---)

Päätöksenteon edellytykset siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan

Kuntarakennelain 19 §:n mukaan kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta.

Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos:

1) muutos on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen ottaen huomioon muutoksen vaikutukset kunnan asukasmäärään, maapinta-alaan, kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen tai muihin niihin verrattaviin seikkoihin; tai

2) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun alueen kehittäminen edellyttää muutosta eikä muutos merkittävästi heikennä muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta.

(---)

Valtiovarainministeriö on perustellut päätöstään muutoin seuraavasti:

Koska Porin kaupunki vastustaa esitystä, voitaisiin se hyväksyä vain 19 §:n 2 momentin nojalla. Mainitussa momentissa säädettyjä päätöksenteon edellytyksiä tulee arvioida Porin kaupungin kannalta, koska se on esitystä vastustava kunta. Siirrettäväksi esitetty alue on Maanmittauslaitoksen mukaan kokonaispinta-alaltaan n. 66,57 km², mikä on noin 5,8 prosenttia Porin kaupungin maapinta-alasta (1 155,67 km²). Alueella asuu maistraatin lausunnon mukaan 158 henkilöä, mikä on noin 0,19 prosenttia Porin kaupungin asukasmäärästä (85 363 asukasta). Muutos olisi näiltä osin koko Porin kaupungin kannalta vähäinen.

Siirrettäväksi esitetyllä alueella ei voida katsoa laajassa mittakaavassa olevan merkitystä Porin kaupungin kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen ja muihin niihin verrattaviin seikkoihin. Alue on kuitenkin keskeinen osa Porin kaupungin Lavian kaupunginosaa, sen yhdyskunta- ja palvelurakennetta. Siirrettäväksi esitetty alue on kooltaan noin 20 prosenttia entisen Lavian kunnan alueesta (maapinta-ala 321,12 km²) ja asukasmäärältään noin 8,3 prosenttia entisen Lavian kunnan väestöstä (1 902 asukasta 31.12.2013).

Esitystä on perusteltu työssäkäynnillä ja asioinnilla, jotka liittyvät kuntarakennelain 2 §:n kehittämistavoitteista toiminnallisen kokonaisuuden muodostumiseen. Lain 4 §:n osalta perustelujen voidaan katsoa liittyvän vahvimmin esityksen tekijän palveluihin ja elinolosuhteisiin. Kunnat eivät ole lausunnoissaan tuoneet esille juurikaan perusteluja kannoilleen.

Esityksen ei voida katsoa edistävän lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistävän kunnan toimintakykyä kummankaan kaupungin osalta.

Esityksen perusteluissa todetaan, että osaliitos parantaisi kylän toiminnallisia edellytyksiä ja palvelut olisivat lähempänä. Liitos parantaisi esityksen tekijöiden mukaan myös elinkeinojen toimintamahdollisuuksia. Esityksessä perustellaan lain 4 §:n 1 momentin kohtien 2 ja 3 mukaista palvelujen ja elinkeinojen toimintamahdollisuuksien paranemista etenkin etäisyyksien näkökulmasta.

Porin ja Lavian yhdistyessä todettiin entisen Lavian kunnan suuntautuvan toiminnallisesti Poria voimakkaammin Kankaanpään työssäkäyntialueeseen. Esityksen voidaan kuitenkin katsoa heikentävän Porin kaupungin Lavian kaupunginosan alueellista eheyttä ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta kokonaisuutena.

Esitys on tehty 1.9.2014, eli neljä kuukautta ennen kuin kuntien yhdistyminen tuli voimaan. Esityksen tekijät eivät näin ollen voi osoittaa, että palvelut alueella olisivat heikenneet tai että Porin kaupunki ei selviytyisi palvelujen järjestämisestä alueen asukkaille. Pelkkä huoli kuntaliitoksen vaikutuksesta palveluihin ei ole kuntarakennelain mukainen perustelu kunnan osaliitoksen toteuttamiselle. Esitetyllä kuntajaon muutoksella muutettaisiin tämän yhdistymisen kuntarajoja ja sen pohjana olleita edellytyksiä. Valtiovarainministeriö katsoo, että Porin kaupungille tulee antaa todellinen mahdollisuus toteuttaa yhdistymisen pohjana olevaa kuntarakennelain 8 §:n mukaista yhdistymissopimusta.

Ottaen huomioon kuntarakennelain 4 §:n mukaiset kuntajaon muuttamisen edellytykset, 2 §:n mukaiset kuntajaon kehittämisen tavoitteet sekä 19 §:n mukaiset päätöksenteon edellytykset voidaan todeta, että kuntajaon muuttamiselle ei ole esitetty riittäviä perusteita.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että valtiovarainministeriön päätös kumotaan ja esitys Alus-Niemenkylän alueen siirtämisestä Kankaanpään kaupunkiin hyväksytään.

Vaatimuksensa tueksi A on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Porin kaupunki ei ole perustellut kielteistä kantaansa osaliitokseen. Kaupunki on ainoastaan viitannut meneillä olleisiin kuntaliitosneuvotteluihin sekä todennut 9.2.2015, että osaliitosta ei tule näissä olosuhteissa tehdä. Kaikki kuntaliitosneuvottelut alueella on kuitenkin myöhemmin lopetettu tuloksetta.

Valtiovarainministeriö on päätöksessään katsonut Alus-Niemenkylän alueen olevan pinta-alaltaan ja asukasmäärältään Porin kaupungin kannalta vähäinen, eikä alueella ole katsottu olevan merkitystä Porin kaupungin kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen tai muihin vastaaviin seikkoihin. Tämän vuoksi Alus-Niemenkylän asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asioihin kunnallisen päätöksenteon kautta ovat hyvin vähäiset. Porin kaupunki on kuntaliitoksen yhteydessä ja sen jälkeen tekemillään päätöksillä lisäksi vähentänyt selkeästi ja järjestelmällisesti muun ohella koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon, maatalouden ja jätehuollon palveluita Lavialla.

Valtiovarainministeriön päätös ei ole kuntarakennelain eikä sen hengen mukainen. Esitys Alus-Niemenkylän alueen siirtämisestä osaksi Kankaanpään kaupunkia täyttää kaikki kuntarakennelain tavoitteet elinvoimaisesta, alueellisesti eheästä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivasta kuntarakenteesta. Osaliitos täyttäisi myös tavoitteet kunnan muodostumisesta työssäkäyntialueesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä palveluntuotannosta. Suoritettu mielipidekysely tulisi ottaa asiassa huomioon, vaikka kuntarakennelaissa ei asukkaiden kantaa mainita.

Valtiovarainministeriö on antanut lausunnon, jossa se on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valtiovarainministeriön päätös perustuu esitykseen ja sen perusteluihin sekä kuntarakennelain 11 ja 14 §:ien mukaisiin kaupunkien, Maanmittauslaitoksen ja maistraatin lausuntoihin. Valtiovarainministeriön tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella Porin kaupunki ei hoitaisi palvelujen järjestämiseen liittyviä velvoitteitaan.

Valtiovarainministeriön päätös on kuntarakennelain mukainen. Se noudattaa sitä valmisteluprosessia ja niitä päätöksenteon edellytyksiä, jotka kuntarakennelaissa on säädetty kunnan osan siirtämiselle toiseen kuntaan. Päätös on tehty prosessissa kertyneen tiedon pohjalta, kokonaisratkaisuna. Valtiovarainministeriö on käyttänyt päätöksenteossa lain mukaista harkintavaltaansa.

A on antanut vastaselityksen, jossa hän on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valituksessa mainitut esimerkit eri palveluiden heikentämisestä osoittavat, että mitään Lavian kaupunginosan palvelurakennetta ei enää ole, vaan se on järjestelmällisesti ajettu Porin kaupungin toimesta alas. Vaikka esitys Alus-Niemenkylän alueen siirtämisestä Kankaanpään kaupunkiin on tehty jo neljä kuukautta ennen Lavian yhdistymistä Porin kaupunkiin, kaikki esityksessä ennakoidut palveluiden alasajot ovat toteutuneet.

Kuntarakennelain 4 §:n mukaiset tavoitteet eivät ole toteutuneet Lavian ja Porin kuntaliitoksessa. Alus-Niemenkylän asukkaat maksavat veronsa Porin kaupungille, mutta asioivat lähes päivittäin Kankaanpäässä ja hakevat palvelunsa sieltä. Lisäksi asukkaiden vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon olisivat Kankaanpäässä huomattavasti paremmat. Porin kaupunki joutuu heikon taloustilanteensa vuoksi keskittämään palvelunsa kaupungin ydinkeskustaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään.

Perustelut

Asian taustaa

A:n ja neljän muun henkilön 1.9.2014 tekemää esitystä Alus-Niemenkylän alueen siirtämisestä Lavian kunnasta Kankaanpään kaupunkiin on perusteltu erityisesti sillä, että osaliitos parantaisi alueen toiminnallisia edellytyksiä ja palvelut olisivat lähempänä. Kankaanpää on esityksen perustelujen mukaan alueen asukkaiden selkeä asiointisuunta, ja alue kuuluu Kankaanpään työssäkäyntialueeseen. Osaliitos parantaisi esityksen mukaan myös alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia. Esityksen perusteluissa on lisäksi esitetty huoli siitä, että Lavian kunnan palveluja ajettaisiin alas kuntaliitoksessa Porin kaupungin kanssa.

Entinen Lavian kunta on valtioneuvoston 12.6.2014 tekemällä päätöksellä liitetty Porin kaupunkiin 1.1.2015 sillä perusteella, että yhdistyminen oli kuntarakennelain 18 §:n 3 momentin mukaisesti välttämätöntä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olleen Lavian kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Ennen mainitun valtioneuvoston päätöksen tekemistä on laadittu Laviaa ja Poria koskeva erityinen kuntajakoselvitys.

Kysymyksessä oleva muutosesitys on edellä mainitun kuntaliitoksen voimaantulon johdosta käsitelty Porin ja Kankaanpään kaupunkeja koskevana. Esityksen valmistelevan käsittelyn yhteydessä on pyydetty lausunnot Porin ja Kankaanpään kaupunginvaltuustoilta. Kankaanpää on lausunnossaan ilmoittanut puoltavansa esitettyä osaliitosta. Porin kaupunki on lausunnossaan vastustanut osaliitosta.

Oikeudellinen arviointi

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on A:n valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, onko valtiovarainministeriö kuntarakennelain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu harkintavaltansa huomioon ottaen voinut hylätä esityksen Alus-Niemenkylän alueen siirtämisestä Porin kaupungista Kankaanpään kaupunkiin. Asiaa arvioidaan kuntarakennelain 19 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtien nojalla muutosta vastustavan kunnan näkökulmasta.

Siirrettäväksi esitetty alue on asiassa esitetyn selvityksen perusteella pinta-alaltaan noin 66,57 km², mikä on noin 5,8 prosenttia Porin kaupungin maapinta-alasta. Alueella asuu 158 henkilöä, mikä on 0,19 prosenttia Porin kaupungin asukasmäärästä. Muutosta on näin ollen pidettävä koko Porin kaupungin kannalta vähäisenä. Koska muutosesitys on tässä tapauksessa tehty 1.9.2014 eli neljä kuukautta aikaisemmin kuin Lavian kunnan ja Porin kaupungin yhdistyminen tuli voimaan, on muutosesityksen vaikutuksia kysymyksessä olevassa siirtymätilanteessa kuitenkin arvioitava myös entisen Lavian kunnan alueen kannalta.

Siirrettäväksi esitetty alue on pinta-alaltaan noin 20 prosenttia entisen Lavian kunnan alueesta ja alueella asuu noin 8,3 prosenttia entisen Lavian kunnan väestöstä. Muutosta ei siten voi pitää vähäisenä entisen Lavian kunnan, nykyisen Porin kaupungin Lavian kaupunginosan, kannalta tarkasteltuna.

Lavian kunta on yhdistetty 1.1.2015 Porin kaupunkiin Lavian kunnan asukkaiden lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi, eikä asiassa esitetty selvitys osoita, etteikö Porin kaupunki kykenisi huolehtimaan lakisääteisten palveluiden järjestämisestä myös Alus-Niemenkylän alueella. Esitetyllä osaliitoksella muutettaisiin tässä yhdistymisessä hyväksyttyjä kuntarajoja sekä vaikutettaisiin erityisessä kuntajakoselvityksessä (Lavia–Pori, erityinen kuntajakoselvitys/selvitysraportti 28.2.2014) arvioituihin yhdistymisen perusteena olleisiin edellytyksiin. Alus-Niemenkylän alue on keskeinen osa Porin kaupungin Lavian kaupunginosaa ja alueen siirtäminen Kankaanpään kaupunkiin heikentäisi kokonaisuutena arvioiden merkittävästi Lavian kaupunginosan alueellista yhtenäisyyttä ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta sekä vaikeuttaisi Lavian kaupunginosan kehittämistä osana Porin kaupunkia.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen kuntarakennelain 19 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan muutoksen kohteena olevan kunnan valtuuston vastustuksesta huolimatta eivät ole täyttyneet.

Täydentävät perustelut ja lopputulos

Kun edellä lausutun lisäksi otetaan huomioon valtiovarainministeriön päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt selvitykset, valtiovarainministeriön päätös ei ole hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 1.2.2018