Muu päätös 689/2018

Julkinen hankinta (rakennustyöt, Alavuden kaupunki)

Antopäivä: 16.2.2018
Taltionumero: 689
Diaarinumero: 595/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T689

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Peltomäen Rakennus Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 23.12.2016 nro 774/16

Asian aikaisempi käsittely

Alavuden kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.1.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Töysä-talon muutostöitä koskevasta rakennusurakasta.

Alavuden kaupungin tekninen lautakunta on 17.2.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 8) valinnut Töysä-talon muutostöitä koskevien rakennustöiden urakoitsijaksi Rakennus-Yliselä Oy:n.

Alavuden kaupungin tekninen lautakunta on 27.4.2016 tekemällään päätöksellä (§ 11) hylännyt Peltomäen Rakennus Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 600 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Peltomäen Rakennus Oy on ollut valittajana, Alavuden kaupunki vastapuolena ja Rakennus-Yliselä Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, hylännyt valituksen ja velvoittanut Peltomäen Rakennus Oy:n korvaamaan Alavuden kaupungin oikeudenkäyntikulut 6 488,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 1 §:n 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 68 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ilmoitettava julkisesti muun ohella avoimella tai rajoitetulla menettelyllä, neuvottelumenettelyllä taikka kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta hankinnasta. Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ilmoitusten lähettämisessä käytettävistä viestintävälineistä, ilmoitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista ilmoitusvelvollisuuteen liittyvistä seikoista.

Julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (hankinta-asetus) 5 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansallisessa hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on viimeistään toimitettava hankintayksikölle.

Hankintamenettelyn kulku

Hankinnan kohteena on ollut Töysä-talon muutostöitä koskeva rakennusurakka. Tarjouksen valintaperuste on ollut halvin hinta.

Hankinnassa on kysymys EU-kynnysarvon alittavasta tarjouskilpailusta, jossa hankintayksikkö on 22.1.2016 julkaissut avoimella menettelyllä toteutettavasta hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen. Hankintailmoituksen mukaan tarjoukset on tullut toimittaa hankintayksikölle viimeistään 5.2.2016 kello 12.00. Hankintailmoituksessa ei ole ollut mainintaa tarjouspyyntöasiakirjojen saatavuudesta tai toimitustavasta, mutta siinä on mainittu hankintayksikön yhteyshenkilön yhteystiedot.

Valittaja on pyytänyt tarjousasiakirjat hankintayksiköltä 25.1.2016. Tarjouspyyntö liitteineen on saapunut valittajalle postitse 29.1.2016. Valittaja on tutustunut rakennuskohteeseen 3.2.2016 ja jättänyt tarjouksensa 5.2.2016.

Tarjouspyyntöasiakirjoihin on sisältynyt hallinnollisia asiakirjoja, joita ovat olleet urakkaohjelma, urakkarajaliite ja tarjouslomake sekä teknillisiä asiakirjoja, joita ovat olleet rakennus- ja rakennepiirustukset ja selitykset piirustusluettelon mukaisesti ja LVIAS-suunnitelmat asiakirjaluettelon mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä on ollut myös 29.1.2016 päivätty lista tarkennuksista suunnitelma-asiakirjoihin.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menettelyllään loukannut tarjoajien yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua, koska voittaneella tarjoajalla on ollut olennaisesti ja ratkaisevasti paremmat mahdollisuudet ja enemmän aikaa tehdä tarjous, eikä tarjousten jättämiselle ole varattu hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullista aikaa muille tarjoajille.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyssä noudatettavista vähimmäismääräajoista ei ole kansallisten, avoimella menettelyllä toteutettavien hankintojen osalta säädetty hankintalaissa. Hankintalain 2 §:n 1 momentin ilmentämästä tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimuksesta sekä velvollisuudesta käyttää hyväksi kilpailuolosuhteet seuraa myös se, että tarjoajille on varattava todellinen mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun. Edellä todetusti hankinta-asetuksen 5 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansallisessa hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika, johon mennessä tarjoukset on viimeistään toimitettava hankintayksikölle.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on kansallisissa hankinnoissa avoimessa menettelyssä lähtökohtaisesti oikeus määritellä tarjousten tekemiselle varattava aika. Hankintayksikön on kuitenkin määräaikoja asettaessaan otettava huomioon hankinnan monitahoisuuteen, laajuuteen ja luonteeseen liittyvät seikat. Tämä aika ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi saa olla kohtuuttoman lyhyt.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajan osallistuminen tarjouskilpailun valmisteluun tai muu hankintayksikön avustaminen hankintamenettelyssä saattaa vaarantaa hankintamenettelyn avoimuuden tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumisen hankinnassa. Mainittujen periaatteiden vaarantumista on kuitenkin aina arvioitava kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomioon ottaen.

Hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa on noudatettava tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita. Lisäksi hankintamenettelyn on annettava myös ulospäin uskottava vaikutelma siitä, että kaikilla tarjoajilla on ollut hankintayksikön toiminnan osalta yhtäläiset mahdollisuudet menestyä tarjouskilpailussa.

Unionin tuomioistuin on tuomiossaan eVigilo (C-538/13, EU:C:2015: 166, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) todennut, että hankintaviranomaisen pitää tarkastaa mahdollisten eturistiriitojen olemassaolo ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet estääkseen, paljastaakseen ja poistaakseen eturistiriidat.

Markkinaoikeus toteaa, että etenkin tilanteessa, jossa hankintayksikkö käyttää ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita, sen tulee varmistua siitä, ettei ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttäminen johda kilpailun vääristymiseen tai hankintalain 2 §:n 1 momentin tasapuolisuuden tai syrjimättömyyden periaatteiden vastaiseen menettelyyn.

Hankintayksikkö on käyttänyt hankintakohteen pää- ja rakennussuunnitteluun konsulttina Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy:tä, joka on laatinut hankinnan kohteen piirustukset ja työselitykset. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy:ssä ja voittaneen tarjouksen jättäneessä yhtiössä on samoja johtohenkilöitä ja omistajia. Lisäksi ensin mainitun yhtiön toimitusjohtaja on ainakin jossain vaiheessa vastannut voittaneen tarjoajan tarjouslaskennasta ja suunnittelusta. Hänen aviopuolisonsa, joka on molempien yhtiöiden hallituksen varajäsen, vastaa myös voittaneen tarjoajan taloudesta ja hallinnosta.

Markkinaoikeus toteaa edellä sanotusta, että rakennussuunnittelun konsulttina toimineen yhtiön ja voittaneen tarjoajan välisen yhteyden johdosta asiassa on arvioitava, onko hankintamenettely ollut riittävän avointa ja onko se turvannut kaikkien tarjoajien tasavertaisen ja syrjimättömän kohtelun. Valittajan esittämän perusteella asiaa on arvioitava erityisesti sillä perusteella, onko tarjousten jättämiselle varattu riittävä määräaika.

Tarjousten jättämisen määräajan osalta markkinaoikeus toteaa asiassa selvitetyn, että hankintayksikkö on etukäteen tiedustellut eräiltä alan toimijoilta sopivaa tarjousten jättöaikaa ja kahden viikon tarjousten jättöaikaa on pidetty riittävänä. Lisäksi tarjouksen on rakennusurakan osalta jättänyt yhteensä kuusi tarjoajaa, eikä asiassa ole ilmennyt, että tarjoajat olisivat yleisesti pitäneet määräaikaa liian lyhyenä, eikä yksikään kysymyksessä olevaan hankintamenettelyyn osallistuneista tarjoajista ei ole pyytänyt hankintayksiköltä lisäaikaa tarjousten jättämiselle. Mainitut seikat osoittavat, että tarjousten jättämiselle varattu määräaika on ollut tässä tapauksessa riittävä.

Markkinaoikeus toteaa, että rakennussuunnittelijan laatimat asiakirjat ovat sinänsä olleet hankinnan kannalta keskeisiä. Asiassa on kuitenkin selvitetty, että kaikki tarjoajat ovat saaneet käyttöönsä nämä asiakirjat osana tarjouspyyntöaineistoa. Asiassa saadun selvityksen perusteella edellä mainitut asiakirjat laatinut taho ei ole osallistunut muutoin tarjouspyynnön suunnitteluun eikä ole ollut mukana tarjousten vertailussa. Jo edellä todetulla tavalla rakennusurakkaa koskevan tarjouksen on kyennyt määräajassa jättämään kuusi tarjoajaa. Tarjousten valintaperusteena on ollut halvin hinta. Neljän edullisimman tarjouksen jättäneen tarjoajan tarjoushinnat ovat olleet suhteellisen lähellä toisiaan. Voittaneen tarjoajan ja tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjoushinnan välinen ero on ollut ainoastaan 9 000 euroa. Nämä seikat viittaavat omalta osaltaan siihen, että tarjousaika on ollut tarjoajille riittävä kilpailukykyisen tarjouksen laatimiselle.

Ottaen huomioon edellä tarjouskilpailusta lausutut seikat, asiassa ei ole ilmennyt, että voittaneen tarjoajan ja hankinnan suunnitteluun osallistuneen tahon välinen yhteys olisi tässä nimenomaisessa tarjouskilpailussa vaarantanut tarjoajien tasavertaisen ja syrjimättömän kohtelun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Olli Wikberg ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Peltomäen Rakennus Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hankintapäätöksen siltä osin kuin rakennustöiden osalta on valittu Rakennus-Yliselä Oy:n tarjous ja velvoittaa hankintayksikön kilpailuttamaan kohteen uudelleen riittävällä tarjouksentekoajalla. Lisäksi Peltomäen Rakennus Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan yhtiön arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Peltomäen Rakennus Oy on vielä pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus kieltää valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on ratkaistu.

Peltomäen Rakennus Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Rakennus-Yliselä Oy:n johtoon kuuluva henkilö on osallistunut tarjouskilpailun valmisteluun laatimalla hankinnan kohteen piirustukset ja työselitykset. Tarjoajan osallistuminen tarjouskilpailun valmisteluun vaarantaa hankintamenettelyn avoimuuden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Markkinaoikeuden olisi tämän vuoksi tullut kumota hankintapäätös eikä arvioida menettelyvirheen merkitystä tarjouskilpailussa. Markkinaoikeudella ei ole ollut riittävää käsitystä suunnittelun merkityksestä tarjouksen teossa.

Koska hankinnan kohteena ei ole ollut helppo ja yksinkertainen työsuoritus, tarjouksen tekemiselle asetettu aika on ollut liian lyhyt. Hankkeen suunnitteluun osallistuneella tarjoajalla on ollut paremmat edellytykset suoriutua urakkalaskennasta lyhyessäkin ajassa. Tarjousaika on ollut Rakennus-Yliselä Oy:lle riittävän pitkä toisin kuin muille tarjoajille.

Markkinaoikeus ei ole osannut ottaa huomioon niitä seikkoja, jotka luovat pääsuunnittelijalle ylivertaisen aseman suhteessa muihin tarjoajiin. Suunnittelija tuntee kohteen yksityiskohtaisesti, ja hän on voinut hahmottaa yksityiskohdat tarkasti. Toteuttamisen monimutkaiset ja kalliit ratkaisut ovat suunnittelijalle tuttuja, materiaalien ja aliurakoiden ennakkohintoja on voitu selvittää ennen laskenta-aikaa ja suunnittelijalla on usein tietoa laskenta-asiakirjoista ilmenemättömistä yksityiskohdista.

Tarjoajat eivät ole voineet ennakoida, että hankkeen suunnitteluun osallistunut taho osallistuu tarjouskilpailuun, minkä vuoksi laskenta-ajan pidentämistä ei ole pyydetty. Ajan riittävyyttä harkittaessa voittaneen ja toiseksi tulleen tarjoajan tarjouksen välisellä hintaerolla ei ole merkitystä. Kyse voi olla sattumasta tai voittanut tarjoaja on voinut arvioida toisten tarjoajien hintatason.

Hankintayksikkö on laiminlyönyt varmistaa, ettei ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttäminen vääristä kilpailua tai loukkaa tasapuolisuutta. Mainittu seikka on aiheuttanut perusteen valittaa, minkä vuoksi ei ole kohtuutonta, että hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittajan maksettavaksi määrätty oikeudenkäyntikulukorvaus on määrältään kohtuuton. Hankintayksikön asiaan käyttämä tuntimäärä on yli kolme kertaa suurempi kuin valittajan käyttämä tuntimäärä, vaikka asia ei ole ollut vaikeampi hankintayksikön kannalta arvioituna.

Alavuden kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valittajan vaatimukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on lausunut muun ohella seuraavaa:

Väite Rakennus-Yliselä Oy:n johtoon kuuluvan henkilön osallistumisesta tarjouskilpailun valmisteluun on virheellinen. Valittaja viitannee Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy:n toimitusjohtajaan. Kyseinen yhtiö on laatinut hankinnan kohteen piirustukset ja työselityksen.

Edellä mainittu toimitusjohtaja ei ole Rakennus-Yliselä Oy:n johtoa tai työntekijä, eikä hän ole osallistunut tai vaikuttanut yhtiön tarjouslaskentaan. Merkitystä ei ole sillä, että hän on vuosia sitten toiminut Rakennus-Yliselä Oy:ssä tarjouslaskijana. Kyseisten yhtiöiden välillä ei ole sellaista yhteyttä, joka olisi saattanut vaarantaa tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun asiassa.

Niissäkin tapauksissa, joissa tarjouspyynnön valmisteluun osallistunut yritys on samassa kilpailutuksessa myös tarjoajana, tulee tapauskohtaisesti arvioida, onko tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu tosiasiallisesti vaarantunut.

Suunnittelussa pyritään siihen, ettei lisä- ja muutostöitä tule. Hankkeessa on vain tavanomaisia rakenteita. Koska suunnittelija ei ole osallistunut tarjouslaskentaan, hän ei ole osallistunnut myöskään alihankkijoiden tai materiaalien hintatason selvittämiseen. Urakka lasketaan asiakirjojen mukaisesti. Mikäli asiakirjoista puuttuu tietoja, jotka vaikuttavat hintaa korottavasti, eivät tällaiset lisätyöt kuulu urakkahintaan.

Hankintayksikkö on tiedustellut etukäteen muutamilta toimittajilta tarjousajan pituudesta ja saanut vastauksen, että kahden viikon tarjousaika on riittävä. Yksikään tarjoaja ei ole pyytänyt lisää tarjousaikaa. Hankintayksikkö on saanut kuusi tarjousta. Edullisimpien tarjousten hinnat ovat olleet lähellä toisiaan, mikä on omiaan osoittamaan, että tarjoajat ovat pystyneet hyödyntämään tarjouspyynnössä annettuja tietoja samalla tavoin.

Väite siitä, etteivät muut tarjoajat ole pyytäneet lisäaikaa, koska ovat pitäneet selvänä, ettei Rakennus-Yliselä Oy osallistuisi tarjouskilpailuun, ei voi pitää paikkansa. Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy on suunnitellut hankintayksikölle kohteita vuodesta 2008 alkaen. Rakennus-Yliselä Oy on osallistunut kyseisiin kilpailutuksiin ja voittanut niistä osan. Rakennus-Yliselä Oy:n väitetty muita tarjoajia pidempi aika tarjouksen tekemiselle ei ole lisännyt sen mahdollisuuksia arvata muiden tarjoajien hintoja.

Asian käsittely markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole johtunut hankintayksikön virheellisestä menettelystä. Kohtuutonta ei ole, että valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valitusten perusteettomuuden vuoksi valittaja on velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeuden osalta hankintayksikön kulut perustuvat siellä esitettyyn tuntierittelyyn ja ovat kohtuulliset.

Rakennus-Yliselä Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Peltomäen Rakennus Oy on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Asiassa ei ole kiistetty sitä, että Pohjanmaan Mestari-Insinöörit Oy:n toimitusjohtaja aviopuolisoineen omistaa Rakennus-Yliselä Oy:n osakkeita. Kyseisen henkilön vakuutukselle siitä, ettei hän ole osallistunut urakkalaskentaan, ei voida antaa merkitystä. Valituksen tultua vireille markkinaoikeudessa Rakennus-Yliselä Oy:n internetsivuilta on poistettu kyseisen henkilön tiedot.

Näin laajassa urakkatyössä kahden viikon pituinen tarjousaika on ollut liian lyhyt.

Hankintayksikön selityksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on laatinut kolmas avustaja sen jälkeen, kun asia on tullut vireille markkinaoikeudessa. Valittaja ei ole vastuussa avustajan vaihtamisesta aiheutuneista kuluista.

Peltomäen Rakennus Oy:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi Alavuden kaupungille.

Alavuden kaupunki on toimittanut arvonlisäverottomalta määrältään 2 152,50 euron suuruisia oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Peltomäen Rakennus Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Peltomäen Rakennus Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Peltomäen Rakennus Oy määrätään korvaamaan Alavuden kaupungin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 152,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

3. Lausuminen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Peltomäen Rakennus Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Alavuden kaupunki joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Peltomäen Rakennus Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Alavuden kaupungin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

3. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 16.2.2018