Muu päätös 1168/2018

Kullanhuuhdontalupia koskeva valituslupahakemus (Inari)

Antopäivä: 16.3.2018
Taltionumero: 1168
Diaarinumero: 382/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1168

Asia Kullanhuuhdontalupia koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija Saamelaiskäräjät

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 22.12.2016 nro 16/0426/1

Asian vaiheet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 12.2.2016 myöntänyt kaivoslain (621/2011) nojalla A:lle kullanhuuhdontaluvat HL2012:0049 ja HL2012:0050.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hakemuksen kohteena olevalla päätöksellään hylännyt saamelaiskäräjien valituksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksistä. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen mukaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Saamelaiskäräjät on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitukseksi otsikoidun muutoksenhakemuksen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on antanut lausunnon, joka on toimitettu tiedoksi saamelaiskäräjille.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Kaivoslaki 162 § 2 momentti (1005/2015)

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 16.3.2018