Muu päätös 2469/2018

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva purkuhakemus

Hakija Patentti- ja rekisterihallitus

Päätös, jota hakemus koskee

Patentti- ja rekisterihallitus 31.7.2017 nro 270130

Asian aikaisempi käsittely

Mika Eirtovaara Productions Oy on 7.11.2016 hakemuksella numero T201652752 hakenut tavaramerkin Day off (kuvio) rekisteröintiä hakemuksessa luetelluille tavaroille luokissa 9, 26 ja 28 ja palveluille luokassa 35 sekä seuraaville tavaroille ja palveluille luokassa 25: Vaatteet; jalkineet; päähineet.

Patentti- ja rekisterihallitus on välipäätöksessään 22.3.2017 ilmoittanut, että merkki aiheuttaa sekaannusvaaran luokan 25 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 10134021 DAY OFF. Estemerkki on käytännössä identtinen haetun merkin ainoan tekstin kanssa eivätkä haetun merkin kuviollisuus ja värit ole riittäviä elementtejä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkiin. Välipäätöksessä ilmoitetun mukaan sekaannusvaaraa koskevasta huomautuksesta luovutaan, mikäli hakemuksen tavara- ja palveluluetteloa supistetaan siten, ettei sen enää voida katsoa tarkoittavan samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin estemerkin tavaraluettelo.

Yhtiö on välipäätöksen johdosta antamassaan vastineessa 12.7.2017 ilmoittanut, että se poistaa hakemuksesta luokan 25 kokonaisuudessaan. Tavaraluettelo on muilta osin säilynyt ennallaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisu

Patentti- ja rekisterihallitus on 31.7.2017 rekisteröinyt tavaramerkin tavaroille luokissa 9, 25, 26, 28 ja palveluille luokassa 35 numerolla 270130.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Patentti- ja rekisterihallitus on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 19.2.2018 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että tavaramerkkiä numero 270130 Day off (kuvio) koskeva rekisteröintipäätös puretaan siltä osin kuin tavaramerkki on hyväksytty rekisteröitäväksi luokan 25 tavaroiden osalta ja että asia palautetaan tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Tavaraluokkien 9, 26 ja 28 osalta sekä palveluluokan 35 osalta rekisteröintipäätös pysyisi voimassa.

Hakemusta on perusteltu muun ohella seuraavasti:

Tavaramerkki on virheellisesti rekisteröity myös luokkaan 25, jonka hakija on 12.7.2017 toimittamallaan vastineella poistanut hakemuksen tavara- ja palveluluettelosta. Tavaramerkki olisi tullut rekisteröidä vain luokkien 9, 26, 28 ja 35 osalta. Rekisteröintipäätös on tullut lainvoimaiseksi 30.9.2017, kun rekisteröintiä koskeva väiteaika on kulunut umpeen.

Tavaramerkki on edellä ilmenevällä tavalla rekisteröity koskemaan myös sellaista tavaraluokkaa, joka ei enää ollut hakemuksen kohteena, ja hakija on ollut tästä tietoinen. Rekisteröintipäätös on mainitun tavaraluokan osalta perustunut hakemusta käsitelleen lakimiehen menettelyvirheeseen, joka on olennaisesti vaikuttanut päätökseen.

Tavaramerkin haettua laajempi rekisteröinti on antanut tavaramerkin haltijalle luokan 25 osalta perusteetonta suojaa, joka on loukannut hakemusta vastaan asetetun rekisteröinnin haltijan oikeuksia.

Asia on tavaramerkkirekisterin saattamiseksi ajantasaiseksi sekä Patentti- ja rekisterihallituksen virheen johdosta esteeksi asetetun tavaramerkin haltijalle ja muille tahoille aiheutuvan jatkuvan haitan poistamiseksi käsiteltävä kiireellisenä.

Yhtiö on hakemuksen johdosta antamassaan selityksessä vastustanut hakemuksen hyväksymistä sekä esittänyt, että koska rekisteröinnin käsittämä merkki ei ole sekoitettavissa Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksessä viitattuun tavaramerkkiin, sen rekisteröinnistä ei ole voinut aiheutua aiemman tavaramerkin haltijalle vahinkoa.

Patentti- ja rekisterihallitus on vastaselityksessään uudistanut vaatimuksensa sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Tavaramerkki numero 270130 Day off (kuvio) kattaa samoja ja samankaltaisia tavaroita luokassa 25 kuin EU-tavaramerkki numero 10134021 DAY OFF. Vertailtavat merkkikokonaisuudet ovat tavaramerkkiin numero 270130 Day off (kuvio) sisältyvistä kuvio- ja värielementeistä huolimatta samankaltaisia, sillä estemerkin muodostava teksti DAY OFF on selkeästi luettavissa puheena olevassa kuviotavaramerkissä Day off ja se muodostaa merkin ainoana tekstinä sen hallitsevan ja mieleenpainuvimman osan. Kokonaisuutena arvioiden tavaramerkkirekisteröinti numero 270130 Day off (kuvio) aiheuttaa luokan 25 tavaroiden osalta sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin numero 10134021 DAY OFF.

Tavaramerkin numero 270130 Day off (kuvio) haltija on virastolta saamansa välipäätöksen johdosta poistanut luokan 25 tavarat hakemuksestaan. Se, että virasto on tästä huolimatta rekisteröinyt tavaramerkin myös luokkaan 25, on perustunut hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamaan menettelyvirheeseen tai 2 kohdan tarkoittamaan erehdykseen, joka on olennaisesti vaikuttanut päätökseen.

Tavaramerkin rekisteröinti luokan 25 tavaroille, joiden osalta merkki aiheuttaa sekaannusvaaran aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 10134021 DAY OFF ja jotka tavarat eivät enää ole olleet hakemuksen kohteena, on antanut tavaramerkin numero 270130 haltijalle tämän tavaraluokan osalta perusteetonta suojaa, joka on tavaraluokan 25 osalta loukannut kyseisen EU-tavaramerkin haltijan yksityistä oikeutta hallintolainkäyttölain 63 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla.

Yhtiölle on annettu tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen vastaselitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus purkaa ja poistaa Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkiä numero 270130 Day off (kuvio) koskevan rekisteröintipäätöksen siltä osin kuin se koskee tavaraluokkaa 25. Tavaramerkin rekisteröinti jää muutoin voimaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen on korjattava tavaramerkkiä koskevat rekisteröintitiedot tämän mukaisesti.

Perustelut

Hallintolainkäyttölain63 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan lainvoiman saanut päätös voidaan purkaa, jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Pykälän 2 momentin mukaan päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista.

Asiakirjoista ilmenee, että tavaramerkin numero 270130 Day off (kuvio) haltija Mika Eirtovaara Productions Oy on valtuuttamansa asiamiehen edustamana Patentti- ja rekisterihallitukselta saamansa 22.3.2017 päivätyn välipäätöksen johdosta ilmoittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle poistavansa rekisteröintiin johtaneesta hakemuksesta tavaraluokan 25 kokonaisuudessaan. Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin tästä hakijan ilmoituksesta ja välipäätöksessään mainitusta esterekisteröinnistä huolimatta erehdyksen vuoksi virheellisesti rekisteröinyt 25.7.2017 tavaramerkin numero 270130 myös tähän luokkaan. Yhtiö ei ole kiistänyt poistaneensa kysymyksessä olevaa tavaraluokkaa tavaramerkkiä numero 270130 koskevasta hakemuksestaan.

Tavaramerkki numero 270130 Day off (kuvio) on siten rekisteröity koskemaan myös sellaista tavaraluokkaa, joka ei ole ollut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä tehtäessä enää hakemuksen kohteena. Rekisteröinti ei näin ollen ole tavaramerkkilain mukainen. Tällä perusteella on katsottava, että rekisteröintipäätös on perustunut tavaraluokan 25 osalta hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun erehdykseen, joka on olennaisesti vaikuttanut päätökseen.

Koska tavaramerkki numero 270130 on rekisteröity sitä koskevaa hakemusta laajempana, ei asian arvioinnissa ole merkitystä sillä, onko Patentti- ja rekisterihallituksen käsitys, jonka mukaan sekaannusvaara EU-tavaramerkkiin on muodostanut rekisteröintiesteen tavaramerkin numero 270130 Day off (kuvio) rekisteröinnille tavaroille luokassa 25, ollut perusteltu vai ei.

Hallintolainkäyttölain 63 §:n 2 momentin mukaisesti julkinen etu vaatii, että tavaramerkkirekisteriin sisältyvät tavaramerkkirekisteröinnit vastaavat hakemusten sisältöä. Kysymys on tältä osin tavaramerkkirekisterin ja -rekisteröintien julkisesta luotettavuudesta.

Koska tavaraluokka 25 ei ole sisältynyt hakemukseen silloin, kun Patentti- ja rekisterihallituksen kumottavaksi haettu päätös tehtiin, yhtiön hakemus on tullut hyväksyä kattamaan hakemuksen mukaiset tavarat luokissa 5, 26 ja 28 sekä palvelut luokassa 35. Asiaa ei siten ole tarpeen palauttaa Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi, vaan päätös on purkuhakemuksen kohteena olevalta osalta edellä mainituilla perusteilla purettava.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Kristina Björkvall.