Muu päätös 2664/2018

Ympäristölupaa koskeva valitus (Sastamala)

Antopäivä: 5.6.2018
Taltionumero: 2664
Diaarinumero: 2415/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2664

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittaja A ja hänen asiakirjoista ilmenevät 18 asiakumppaniaan

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 20.4.2017 nro 17/0149/1

Asian aikaisempi käsittely

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto on 17.9.2015 antamallaan päätöksellä (15.9.2015 § 68) myöntänyt Tm:i B:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä Metsä-Purola RN:o 2:22 Sastamalan kaupungin Näntölän kylässä.

Lupapäätökseen sisältyvät lupamääräykset 1–13, joista määräykset 1–5 kuuluvat seuraavasti:

Tuotanto ja toiminta-aika

1. Murskeen vuosituotanto saa olla enintään 150 000 t vuodessa. Murskausta ja irrotusta saa tehdä enintään 60 päivää/vuosi.

2. Kalliokiviaineksen räjäytys, poraus, rikotus ja murskaus tulee tapahtua 15.8.–15.6. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhät seuraavasti:

- räjäytys ja rikotus klo 8–18

- poraaminen klo 7–21

- murskaus klo 7–22

Kuormaamista ja kuljetusta saa harjoittaa ympäri vuoden arkipäivisin maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhät klo 6–22 välillä sekä satunnaisesti erityisestä syystä lauantaisin klo 7–18 välisenä aikana.

Poikkeustapauksista tulee ilmoittaa etukäteen häiriintyville kohteille ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Räjäytystyöstä tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkka ajankohta hyvissä ajoin lähimpien kiinteistöjen asukkaille sekä mahdollisesti muille häiriintyville kohteille.

Päästöt ilmaan

3. Pölyämisestä ei saa aiheutua haittaa toiminta-aluetta ympäröivissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyämistä on pyrittävä mahdollisimman tehokkaasti estämään toimintojen sijoittelulla. Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että pölyntorjuntaan on käytettävissä riittävästi kasteluvettä. Porauslaitteisto on varustettava pölynkeräyslaitteistolla. Pölytaso alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, ei saa ylittää arvoa:

Hengitettävät hiukkaset PM10 50 µg/m3 laskettuna 24 tunnin keskiarvona.

Mikäli edellä määrätty pölypitoisuuden raja-arvo ylittyy toiminta on keskeytettävä. Ennen kuin toimintaa voidaan jatkaa, on toiminnanharjoittajan esitettävä valvovalle viranomaiselle pölyntorjuntasuunnitelma ja pölyntarkkailusuunnitelma, joilla varmistetaan, että uusia ylityksiä ei aiheudu.

4. Toiminnan aiheuttamaa pölyämistä on tarkkailtava ja tarvittaessa selvitettävä mittauksilla lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Luvan myöntämisen jälkeen toiminnanharjoittajan on ensimmäisellä irrotus- ja murskauskerralla mitattava pölyarvot lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Kuljetukseen käytettävän tien pölyämistä tulee riittävästi estää kastelulla ja suolauksella.

Melu ja tärinä

5. Melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla meluntorjuntatoimilla. Mikäli toiminnan aloittamisen jälkeen tulee kyseenalaiseksi, että melumallinnoksessa edellytetyn melusuojauksen jälkeenkin epäillään Vna 800/2010 mukaisten melutason raja-arvojen ylityksiä, tulee suorittaa melumittaukset häiriintyvissä kohteissa. Mittaukset tulee tehdä ympäristöministeriön mittausohjeen mukaisesti ja ne tulee teettää ulkopuolisella, puolueettomalla asiantuntijalla. Kiinteistön omistajille ja valvontaviranomaiselle varataan tilaisuus olla mukana mittauksessa. Mittausraportti tulee toimittaa valvontaviranomaiselle, tulosten perusteella päätetään jatkomittausten tai meluntorjunnan tarpeesta. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää päivällä klo 7–22 55 dB(A) eikä yöllä klo 22–7 50 dB(A). Vapaa-ajan asuntojen piha-alueilla melu ei saa ylittää päivällä klo 7–22 45 dB(A) eikä yöllä klo 22–7 40 dB(A). Yöohjearvo koskee aamuisin klo 6–7 harjoitettavaa kuormausta ja kuljetusta.

Tärinän leviämistä tulee tarvittaessa tarkkailla 500 metrin etäisyydellä olevilla kiinteistöillä tehtävillä katselmuksilla ja/tai tärinämittauksilla.

Ympäristöjaosto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:

(---)

Hakijan antaman vastineen mukaan liikennöinti tapahtuu Huhtaniituntien kautta. Muistutuksissa sekä lausunnoissa on kiinnitetty paljon huomiota toiminnasta aiheutuvan liikenteen vaikutuksiin. Liikenteen huomioon ottaminen ympäristölupaharkinnassa on mahdollista vain siltä osin kuin kysymys on ylipäätään liikenteestä aiheutuvasta ympäristön pilaantumisesta. Teiden käyttäjien liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen, eikä liikenneturvallisuutta voida tämän vuoksi ottaa huomioon lupaharkinnassa. Korkein hallinto-oikeus on esimerkiksi päätöksessään (KHO 2014:115, 2933/1/12, 27.6.2014) ottanut kantaa liikenneturvallisuuden huomioimiseen lupaharkinnassa.

(---)

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt muun muassa A:n ja hänen asiakumppaniensa valituksen ympäristöjaoston päätöksestä.

Hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Saman lain 42 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantuminen voidaan ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Saman lain 12 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa kivenmurskaamoja, kivenlouhimoja ja muuta kivenlouhintaa koskevia tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Saman lainkohdan 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Asiassa saatu selvitys

Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 5,25 hehtaaria, josta louhinta-alueen pinta-ala on noin 4,62 hehtaaria. Vuosittain murskattavan kalliolouheen määrä on keskimäärin 116 200 tonnia ja maksimissaan 150 000 tonnia.

Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa ei ole toiminta-alueeseen kohdistuvia suunnitteluvarauksia. Alue ei sisälly mihinkään vahvistettuun eikä valmisteilla olevaan yksityiskohtaisempaan kaavaan. Aluetta ei ole luokiteltu luonnon- tai maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi eikä se sijaitse Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella eikä sellaisen välittömässä läheisyydessä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Rakennuslautakunta on myöntänyt alueelle maa-ainesten ottoluvan 10.3.2015 ja se on voimassa 10.3.2025 asti. Toiminta-aluetta lähinnä oleva asuinrakennus on noin 330 metrin etäisyydellä toiminta-alueen reunasta itään.

Mahdolliset kulkureitit alueelle ovat Huhtaniituntien tai Ikkonahteentien kautta. Liikennemäärä on kevyen liikenteen osalla keskimäärin 4 käyntiä vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osalla 12 käyntiä vuorokaudessa. Alueella on myös kausia, jolloin liikennöintiä ei ole lainkaan. Valmiiden murskeiden kuljetukset tehdään kuorma-autoilla.

Toiminnasta aiheutuvaa pölyä torjutaan ja vähennetään tarvittaessa kiviaineksen kastelulla, kiviaineskasojen sijoittelulla, pitämällä kiviaineksen putoamiskorkeudet riittävän pieninä, leviämisestein, tuulisuojin ja koteloinnein, työmaateiden ja kuljetusteiden sekä kuormien kastelulla, käyttämällä murskaamoa, jossa pölyn leviäminen ympäristöön on estetty tai leviämistä vähennetty.

Selvitysten riittävyys

Hakemusasiakirjojen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että hakija on esittänyt lupaharkinnan kannalta riittävät selvitykset toiminnasta, sen vaikutuksista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa edellytetään.

Liikenne

Ympäristölupaharkinnassa on ympäristönsuojelulain 2 §:n 1 momentin mukaisesti kysymys toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä. Teiden käyttäjien liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen. Tämän vuoksi liikenneturvallisuutta ei voida ottaa huomioon lupaharkinnassa.

Liikennöintiä yksityisillä teillä koskevia kysymyksiä ei voida ratkaista ympäristöluvassa, vaan ne käsitellään yksityisistä teistä annetussa laissa säädetyssä järjestyksessä. Myöskin rakennuslupa sekä nyt kyseessä oleva ympäristölupa ovat oikeudellisesti erillisiä ja ne ratkaistaan eri lainsäädännön mukaan eri käsittelyissä.

Luvan hakija on suunnitellut, että kulku toiminta-alueelta valtatielle 12 tapahtuu Huhtaniitun yksityistien ja Tyrväänkyläntien kautta. Huhtaniituntien varrella on useita asuinkiinteistöjä, joista osa on rakennettu varsin lähelle tietä. Lähellä Huhtaniituntien ja Tyrvääntien risteystä on koulu. Toiminta-alueelta pääsee valtatielle 12 myös Ikkonahteen yksityistietä. Melumallinnuksessa on arvioitu meluhaitta molempien teiden varrella olevalle asutukselle.

Ympäristönsuojelulain 6, 41 ja 42 §:ien mukaan ympäristölupa-asiassa voidaan tutkia, soveltuuko toiminnan sijoituspaikka liikennejärjestelyineen tarkoitukseensa sekä aiheutuuko toiminnasta lähialueen liikenteen lisäys mukaan lukien ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka naapureille kohtuutonta rasitusta esimerkiksi melun tai pölyn muodossa. Arvioinnissa otetaan huomioon vain sellainen onnettomuusriski, joka voi johtaa pilaantumiseen.

Toiminnasta aiheutuu liikenteen lisääntymistä yksityistiellä. Kun otetaan erityisesti huomioon toiminnan keskimääräisistä liikennemääristä esitetty selvitys, pölyämisen estämisestä annettu lupamääräys 4 sekä kuljetusten rajoittaminen viikonloppuisin, hallinto-oikeus katsoo, että toiminnasta johtuvasta liikenteestä ei aiheudu hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa sellaisia pöly- tai muita haittoja, jotka olisivat luvan myöntämisen esteenä.

(---)

Johtopäätös

Toimittaessa lupamääräysten mukaisesti ei ole odotettavissa, että toiminnasta aiheutuisi terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kuten ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä, maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Sinikka Kangasmaa, Pirjo-Liisa Saloranta ja Anneli Järvenpää. Esittelijä Pirjo Pentinmäki.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös tulee kumota ja muutoksenhakijoiden valitus hyväksyä.

Vaatimustensa tueksi A ja hänen asiakumppaninsa ovat esittäneet muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätöksessä on esitetty virheellisesti, että alue, jota valitus koskee, ei sisälly mihinkään vahvistettuun eikä valmisteilla olevaan yksityiskohtaisempaan kaavaan. Kyseisellä alueella on voimassa 11.6.2014 voimaan tullut oikeusvaikutteinen Sastamalan keskustaajaman rakenneosayleiskaava, jonka Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt. Huhtaniituntien alue on kaavassa merkitty selvitysalueeksi, jolla maankäyttöä ei ole voitu tarkemmin määritellä. Kaavassa on annettu aluetta koskeva selvitysmääräys. Kaavoituksen pohjaksi on tehty kaupunkirakenteellinen selvitys. Siinä Huhtaniituntielle on ehdotettu asemakaavoitettavaa pienaluetta tai kylämäistä aluetta. Alueen ei ole katsottu olevan teollisuusalueeksi sopivaa.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Säännös edellyttää, että alueen kaavassa osoitettu käyttötarkoitus otetaan huomioon siinäkin tapauksessa, ettei maankäyttö- ja rakennuslain lupajärjestelmä sinänsä ole esteenä luvan myöntämiselle.

Lupapäätökseen vaikuttavina käyttötarkoituksina on pidetty erityisesti asuin-, suojelu- ja virkistysalueita sekä oppilaitosten, hoitolaitosten ja majoituspalveluiden alueita. Nyt kyseessä oleva ympäristölupa vaikuttaa erityisesti asuinalueeseen, mahdolliseen tulevaan asuinalueeseen ja oppilaitoksen alueeseen. Sijoituspaikan tarkastelussa tulee huomioitavaksi paitsi kyseisten alueiden toteutunut, myös tuleva ja kaavan niille mahdollistama käyttötarkoitus. Kaavanvastaisuus voi luvan myöntämisen esteenä tulla kyseeseen, jos toiminta ei tyyppinä vastaa kaavavarausta.

Oikeusvaikutteisen rakenneosayleiskaavan selvitysaluemerkintää ei ole otettu huomioon käsiteltäessä ympäristölupahakemusta. Käsittelyssä olisi tullut ottaa huomioon merkinnästä seuraava kaavallinen ja ympäristösuojelullinen lisäselvitystarve. Lupapäätös on tehty riittämättömin arvioinnein ja selvityksin.

Vaikka ympäristöluvan haltija toimisi lupamääräysten mukaisesti, on odotettavissa yleiseltä kannalta tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista. Ympäristölupa tulisi myöntää valituksen mukaisesti toimintaa lupamääräyksin rajoittaen.

Sastamalan ympäristöjaosto on antanut vastineen. Ottamisalue ei sijaitse valituksessa mainitun kaavan alueella. Ympäristöluvassa ei ole otettu kantaa kuljetuksiin tai kuljetusreitteihin, koska liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen. Luvan hakija on ilmoittanut tekevänsä kustannuksellaan turvallisuutta parantavat vastaantulokaistat.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut vastineen. Toiminta-alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. Matkaa valituksessa mainitun rakenneosayleiskaavan alueelle on yli kilometri. Rakenneosayleiskaavassakaan kyläalueiden käyttöä ei ole ratkaistu. Selvitysalueen käytön ratkaisemattomuuden ja toiminnan etäisyyden vuoksi louhinnasta ja murskauksesta ei luvan mukaisena koitune haittaa alueelle. Murskeen ajo on normaalin sietämisvelvollisuuden piirissä.

Sastamalan kaupunginhallitukselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastinetta ei ole annettu.

B on antanut vastineen. Valitus on hylättävä.

A ja hänen asiakumppaninsa ovat ilmoittaneet, etteivät he anna vastaselitystä asiassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Asiassa sovellettavana olevan ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Varsinaisella toiminta-alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa. Maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu erityisiä aluevarauksia. Suunniteltu kuljetusreitti kulkee alueella, jolla on voimassa oikeusvaikutteinen Sastamalan keskustaajaman rakenneosayleiskaava. Kuljetusreitin varsi on osin osoitettu selvitysalueeksi, jonka maankäyttömuotoa ei ole rakenneosayleiskaavan laatimisen yhteydessä ratkaistu. Maankäyttömuoto ratkaistaan yksityiskohtaisemman kaavoituksen yhteydessä. Liikenteen vaikutusten kohdistuminen osin rakenneosayleiskaavassa selvitysalueeksi osoitetulle alueelle ei muodosta estettä ympäristöluvan myöntämiselle.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Rauno Pääkkönen ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.

 
Julkaistu 5.6.2018