Muu päätös 5926/2018

Julkinen hankinta (HUS, tutkimatta jättäminen)

Antopäivä: 17.12.2018
Taltionumero: 5926
Diaarinumero: 4678/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T5926

Asia Julkisen hankinnan täytäntöönpanoa koskeva hakemus sekä valituslupahakemus ja valitus

Muutoksenhakija Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Päätös, jota täytäntöönpanoa koskeva hakemus sekä valituslupahakemus ja valitus koskevat

Markkinaoikeus 25.9.2018 nro 469/18

Markkinaoikeus on Bruce Campbell Ltd Oy:n valituksesta määrännyt sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Tietokeskus Finland Oy:n välisen 24.11.2017 päivätyn tavarahankintasopimuksen siihen tehtyine muutoksineen että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Dustin Finland Oy:n välisen 10.11.2017 päivätyn sopimuksen siihen tehtyine muutoksineen tehottomaksi 1.1.2019 alkaen. Markkinaoikeus on kumonnut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapäätöksen 25.9.2017 § 18.

Markkinaoikeus on velvoittanut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, mikäli se aikoo 1.1.2019 jälkeen edelleen toteuttaa tavarahankinnan julkisena hankintana, kilpailuttamaan kyseisen hankinnan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti. Velvoitetta on markkinaoikeuden päätöksen mukaan tullut noudattaa päätöksessä asetetun 500 000 euron sakon uhalla.

Lisäksi markkinaoikeus on määrännyt Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 50 000 euroa.

Markkinaoikeus on vielä velvoittanut Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Bruce Campbell Ltd Oy:n oikeudenkäyntikulut 20 000 eurolla viivästyskorkoineen ja hylännyt Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Riikka Pirttisalo ja Markus Ukkola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 10.10.2018 korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan hakemuksessa vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää edellä mainitun markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kokonaisuudessaan tai toissijaisesti siltä osin kuin se koskee muuta kuin värikasettien hankintaa. Hakemuksessa on ilmoitettu, että HUS toimittaa markkinaoikeuden päätöstä koskevan valituksensa myöhemmin, ja todettu, että koska markkinaoikeuden päätös sisältää seuraamusmaksun määräämisen, valituslupaa ei edellytetä.

Korkein hallinto-oikeus on 15.10.2018 lähettänyt sähköpostitse HUS:ille täydennyspyynnön, jossa on viitattu HUS:in ilmoitukseen valituksen myöhemmästä toimittamisesta, ja ilmoitettu, että edellä mainittua täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa vaatimusta ei arvioida ennen kuin HUS on toimittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen myös varsinaisen valituksensa. Täydennyspyynnössä on ilmoitettu, että valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle on tehtävä valitusosoituksessa ilmoitetussa määräajassa uhalla, että valitus voidaan jättää tutkimatta.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 30.10.2018 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneessa valituslupahakemuksessaan ja valituksessaan siitä tarkemmin ilmenevin perustein pyytänyt lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä, mikäli valittamisen katsottaisiin joltakin osin edellyttävän valituslupaa, ja valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen, jättää RCK Finland Oy:n (entinen Bruce Campbell Ltd Oy) markkinaoikeuteen tekemän valituksen tutkimatta tai hylkää sen sekä velvoittaa RCK Finland Oy:n korvaamaan HUS:in oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus jättää Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valituslupahakemuksen ja valituksen sekä tähän nähden täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen tutkimatta.

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan markkinaoikeuden 151 §:n 1 momentissa sekä 154 §:n 1–5 ja 7 kohdassa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin hallintolainkäyttölakia. Markkinaoikeuden 154 §:n 6 kohdassa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 22 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Hallintolainkäyttölain 23 §:n 1 momentin mukaan valitus tehdään kirjallisesti ja valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta;

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä

3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Hallintolainkäyttölain 23 §:n 2 momentin mukaan, jos asiassa tarvitaan valituslupa, valituskirjelmässä on ilmoitettava, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää.

Hallintolainkäyttölain 26 §:n 1 momentin mukaan valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Hallintolainkäyttölain 27 §:n 1 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää vireillä olevassa asiassa ainoastaan sellaisen uuden vaatimuksen, joka perustuu olosuhteiden muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. Valittaja saa vaatia myös täytäntöönpanon kieltämistä tai tehdä muun sivuvaatimuksen.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan, kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei ole vaatinut korkeimpaan hallinto-oikeuteen 10.10.2018 toimittamassaan täytäntöönpanoa koskevassa hakemuksessa markkinaoikeuden päätöksen kumoamista tai esittänyt täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksensa lisäksi muitakaan markkinaoikeuden päätökseen kohdistuvia vaatimuksia. Koska täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus on valitukseen nähden liitännäinen sivuvaatimus, korkein hallinto-oikeus on varannut muutoksenhakijalle tilaisuuden täydentää valitustaan valitusosoituksessa ilmoitetussa määräajassa uhalla, että valitus voidaan jättää tutkimatta.

Säilyttääkseen puhevaltansa muutoksenhakijan olisi tullut markkinaoikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan toimittaa valituskirjelmänsä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Saantitodistuksen ja Postin sähköisen lähetysten seurantajärjestelmän mukaan muutoksenhakija on saanut markkinaoikeuden päätöksen tiedokseen perjantaina 28.9.2018 kello 11.14. Valituskirjelmä olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään maanantaina 29.10.2018.

Valituskirjelmä, joka on päivätty 30.10.2018, on saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen sähköpostitse tiistaina 30.10.2018 ja siis valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi valitus on hallintolainkäyttölain 22 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Outi Suviranta, Jaakko Autio, Pekka Aalto ja Ari Wirén. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 17.12.2018