Muu päätös 3065/2019

Ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset ja valitus (Raasepori, Karjaa)

Antopäivä: 28.6.2019
Taltionumero: 3065
Diaarinumero: 2672/1/18 ja 2871/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T3065

Asia Ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset ja valitus

Valittajat 1.A
2. Romu Keinänen Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 18.5.2018 nro 18/0201/3

Asian aikaisempi käsittely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 20.10.2016 nro 259/2016/1 myöntänyt Romu Keinänen Oy:lle ympäristöluvan yhtiön Raaseporissa osoitteessa Hitsaajantie 28 sijaitsevan jätemateriaalien käsittelylaitoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen, joka koskee romumetallien käsittelymäärän lisäämistä. Päätökseen on liitetty lupamääräykset 1–23, joista lupamääräykset 1, 4, 13 ja 14 kuuluvat seuraavasti:

1. Romu Keinänen Oy:n Raaseporin kaupungissa Karjaalla sijaitsevalle toimipisteelle saa vastaanottaa ja erikseen varatuilla paikoilla välivarastoida sekä käsitellä yhteensä enintään 56 000 tonnia vuodessa jätemateriaaleja eli rauta- ja teräspitoista metalliromua, rautapitoista metallia, romuajoneuvoja, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä akkuja ja paristoja.

Kerrallaan alueella varastoituna olevan jätteen määrä saa olla yhteensä enintään 8 650 tonnia.

(- - -)

4. Jätteenkäsittelytoimintojen ja sen oheistoimintojen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin tai viemäriin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai ympäristön roskaantumista tai maisemahaittaa tai yleistä viihtyisyyden alenemista.

Laitos saa toimia maanantaista perjantaihin klo 7–21 sekä lauantaina klo 8–16, pois lukien arkipyhät. Melua aiheuttavaa toimintaa, kuten metalliromun kuormausta, kuormien purkamista, koneellista lajittelua, leikkausta tai paalausta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8–16, pois lukien arkipyhät.

Metalliromun vastaanotto- tai lastaustoimintaa, mutta ei melua aiheuttavaa toimintaa, saa harjoittaa poikkeuksellisesti myös muina aikoina, esimerkiksi erilaisten kampanjoiden aikana. Tällaisista poikkeuksellisista tilanteista on joka kerta ilmoitettava kirjallisesti Uudenmaan ELY-keskukselle ja Raaseporin kaupungin ympäristöviranomaiselle kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

(- - -)

13. Melutaso ulkona melulle altistuvissa asumiseen käytettävissä kohteissa ei saa laitoksen toiminta-aikana ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (kello 7–22). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Jos melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melutason pienentämiseksi.

Ympäristöön leviävän melun torjuntaa on parannettava vähintään hakemuksen kohdan 4.2 tasoisesti esimerkiksi meluestein ja aitauksin. Toimenpiteet ja rakenteet tulee olla tehtynä valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ennen toiminnan laajentamista, meluntorjuntarakenteiden valmistuttua, meluntorjuntatoimenpiteet on kuuden (6) kuukauden kuluessa tarkastettava ja mittauksin todettava, että toiminta vastaa lupahakemusta sekä täyttää lupamääräysten vaatimukset. Ellei tehdyillä rakenteilla saavuteta näitä vaatimuksia, tulee meluntorjuntaa parantaa edelleen niin, että vaatimukset saavutetaan. Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla ja edellyttämässä aikataulussa.

Tarkastusta on pyydettävä Uudenmaan ELY-keskukselta ja Raaseporin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Meluntorjuntatoimenpiteiden kohdistamisessa tulee huomioida myös kaavoitettavat uudet asuinalueet laitoksen vaikutusalueella.

Mittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 “Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittaustilanteen on vastattava laitoksen normaalia käyttötilannetta muun muassa käsiteltävien romumäärien, romun laadun ja käsittelymenetelmien osalta.

14. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Raaseporin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Laitoksen toiminnalle tulee laatia pelastussuunnitelma ja selvitys siitä, kuinka on varauduttu erilaisiin laitosalueella mahdollisesti tapahtuviin häiriö- tai poikkeustilanteisiin. Suunnitelma tulee toimittaa tiedoksi valvoville viranomaisille.

Kun laitoksella suoritetaan ns. peitsileikkausta, tulee siitä tiedottaa lähiympäristön asukkaita. Peitsileikkausta ei saa tehdä silloin, kun savu kulkeutuu asutusta kohti. Tiedotetta varten tulee tehdä selvitys peitsileikkauksen savun koostumuksesta ja liittää nämä tiedot tiedotteeseen.

(- - -)

Luvan voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, jättänyt tutkimatta vaatimukset, jotka A oli esittänyt Romu Keinänen Oy:n valituksesta antamassaan vastineessa.

Hallinto-oikeus on yhtiön valituksen enemmälti hyläten muuttanut lupamääräyksen 14 kolmatta kappaletta. Muutettuna lupamääräys 14 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kursiivilla):

14. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Raaseporin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Laitoksen toiminnalle tulee laatia pelastussuunnitelma ja selvitys siitä, kuinka on varauduttu erilaisiin laitosalueella mahdollisesti tapahtuviin häiriö- tai poikkeustilanteisiin. Suunnitelma tulee toimittaa tiedoksi valvoville viranomaisille.

Kun laitoksella suoritetaan ns. peitsileikkausta, tulee siitä tiedottaa lähiympäristön asukkaita. Peitsileikkausta ei saa tehdä silloin, kun savu kulkeutuu asutusta kohti. (poistettu tekstiä)

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti nyt kysymyksessä olevilta osin:

1. Vastineissa esitetyt vaatimukset

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölain 22 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 84 §:n 1 momentin mukaan lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu.

Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on annettu julkipanon jälkeen 20.10.2016. Määräaika valituksen tekemiseen on siihen liitetyn valitusosoituksen mukaan ollut 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika on päättynyt 21.11.2016.

A:n sekä (- - -) vastineet ovat saapuneet hallinto-oikeuteen valitusajan jälkeen. Niissä esitetyt vaatimukset on siten jätettävä myöhään tulleina tutkimatta.

2. Pääasia

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi.

Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate).

Ympäristönsuojelulain 29 §:ssä säädetään luvanvaraisen toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ja 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Saatu selvitys

Uudenmaan ympäristökeskus on 17.3.2008 antamallaan päätöksellä myöntänyt Romu Keinänen Oy:n Karjaalla sijaitsevalle toiminnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muun muassa metallijätteen ja autonromujen esikäsittelytoiminnalle. Lupamääräyksen 1 mukaan laitoksella saa vastaanottaa ja esikäsitellä vuosittain hakemuksen mukaista metalliromua yhteensä 24 500 tonnia, johon sisältyy muun muassa rauta- ja teräspitoista metalliromua 16 000 tonnia. Laitosalueella saa kerrallaan varastoida jätteitä yhteensä 3 000 tonnia. Lupamääräyksen 11 mukaan melua aiheuttavaa toimintaa saa tehdä maanantaista perjantaihin kello 8–18 pois lukien arkipyhät. Lupamääräyksen 16 mukaan jätteiden ja muiden materiaalien käsittely, mukaan lukien polttoleikkaus, on suunniteltava ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu haju- ja pölyhaittoja ympäristölle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.4.2013 antamallaan päätöksellä numero 180/2013/1 myöntänyt Romu Keinänen Oy:lle ympäristöluvan metalliromun ja romuajoneuvojen käsittelylaitoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen siten, että vuosittain vastaanotettavien jätemateriaalien kokonaismäärä kasvaa 25 000 tonnista enintään 63 500 tonniin. Vaasan hallinto-oikeus on 21.4.2015 antamallaan päätöksellä numero 15/0220/3 kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja hylännyt yhtiön hakemuksen. Korkein hallinto-oikeus on 23.12.2015 antamallaan päätöksellä taltionumero 3821 hylännyt yhtiön hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituksen.

Yhtiö on hakenut 30.3.2016 aluehallintovirastolle toimittamassaan hakemuksessa muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan nousseiden jätemäärien vuoksi. Aluehallintoviraston valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 1 mukaan alueella saa vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä jätemateriaaleja yhteensä enintään 56 000 tonnia vuodessa. Laitosalueella saa kerrallaan varastoida jätteitä yhteensä 8 650 tonnia. Asiakirjoista käy ilmi, että rauta- ja teräspitoisen romun määrä on 49 000 tonnia vuodessa.

Romu Keinänen Oy:n metalliromun ja romuajoneuvojen käsittelylaitos sijaitsee noin 1,5 hehtaarin suuruisella kiinteistöllä Raaseporissa Bäljarsin teollisuusalueella noin kolmen kilometrin etäisyydellä Karjaan taajamasta. Alueella on voimassa 25.2.2008 hyväksytty asemakaava, jonka mukaan laitos sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T). Kaavamääräyksen mukaan korttelialueella sijaitsevan laitoksen aiheuttama melutaso ei saa ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB, yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB tai yöohjearvoa uusilla asuinalueilla (klo 22–7) 45 dB. Laitoksen koillispuolella on teollisuuskiinteistöjä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä laitoksesta sen itä- ja eteläpuolella. Laitoksen pohjois- ja länsipuolella on metsämaata.

Laitoksen toiminnot muodostuvat metalliromun ja metallipitoisen jätteen hankinnasta, vastaanotosta, välivarastoinnista, käsittelystä ja tuotteistamisesta sekä tuotteiden ja jätteiden eteenpäin lähettämisestä. Toiminta ei muutu nykyisestä. Metalliromua käsitellään pääosin lajittelemalla ja leikkaamalla. Lajittelu tapahtuu pääsääntöisesti koneellisesti. Pieniä määriä metalliromua myös polttoleikataan ja happipeitsataan. Romuajoneuvot esikäsitellään hallissa.

Polttoleikkauksesta ja peitsauksesta syntyy päästöjä ilmaan. Polttoleikkauksessa syntyvän savukaasun koostumus ja pitoisuus vaihtelee riippuen leikattavasta materiaalista. Pääasiassa polttoleikkauksessa syntyy raudan oksideja. Happipeitsauksessa saattaa syntyä pieniä määriä rikkikaasuja. Peitsausta tehdään noin 2-4 työpäivää kuukaudessa. Laitoksen toiminnassa melua aiheutuu liikenteestä, metallien käsittelystä ja työkoneiden äänistä. Melu on ainakin osittain impulssimaista. Metallileikkuri ja siihen liittyvät toiminnot sekä kuormien kippaamisesta syntyvä melu ovat laitoksen merkittävimmät melun lähteet. Melua ja maisemahaittoja on vähennetty aitaamalla alue. Lisäksi meluesteinä on käytetty merikontteja, joita on asennettu leikkurin viereen asutuksen puoleiselle sivulle.

Promethor Oy:n 21.9.2015 laatima ympäristömeluselvitys on perustunut melutasomittauksiin ja laskennalliseen mallinnukseen. Mallinnuksessa on otettu huomioon konttien lisäksi koko tontin kiertävä 2,3 metriä korkea meluaita. Esitetyllä meluntorjunnalla saavutetaan huomattava melun leviämisen vaimennus. Päiväajan keskiäänitaso on mallinnuksen mukaan korkeintaan 52 dB(A) asuinrakennuksella, kun impulssimaisuuskorjaus +5 dB on tehty. Metallin käsittelytoiminnan melu oli luonteeltaan impulssimaista kaikilla mittauspisteillä. Melu ei ollut kapeakaistaista. Tuloksissa ja johtopäätöksissä on otettu huomioon melun impulssimaisuudesta aiheutuva korjaus +5 dB. Mittausepävarmuus huomioon ottaen ei voida varmasti sanoa, alittavatko tulokset raja-arvon. Selvityksessä on arvioitu, että mittauspisteillä 1 ja 2 usean mittauskerran tulosten keskiarvo asettuu todennäköisesti välille 53-57 dB(A), jolloin tulos tulkitaan mittausohjeen mukaan yhtä suureksi kuin raja-arvo. Mittauspisteen 3 osalta on arvioitu, että keskiarvo asettuu alle 55 dB(A):n. Mallinnustuloksen perusteella esitetyn kaltaisen meluntorjunnan toteutuksen jälkeen päiväajan keskiäänitaso ei ylitä melutason raja-arvoa missään melulle herkässä kohteessa. Meluselvityksen liitteen 3 mittaustapahtumien kuvaajien mukaan melumittausten enimmäisäänitasot LAF ovat olleet ajoittain lähes 80 dB ja yleisesti yli 65 dB.

Promethor Oy:n meluntorjunnan jälkeisiä melumittauksia koskevan 13.1.2017 päivätyn raportin mukaan metalliromun käsittelytoiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on melutason raja-arvoa 55 dB(A) pienempi kaikissa mittauspisteissä melua aiheuttavan toiminnan työajan ollessa kello 8-16. Mittausepävarmuus huomioon ottaenkin melutaso alittaa raja-arvon. Tulosten perusteella melua aiheuttavan toiminnan toiminta-aikaa voitaisiin harjoittaa kello 8-18 tai jopa kello 7-22 ilman, että raja-arvo ylittyisi. Tarkastelussa on otettu huomioon melun iskumaisuus (+5 dB) ja mahdollinen mittausepävarmuus.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 11.8.2017 suorittaman melumittauksen mukaan toiminnan aiheuttama melu oli havaittavissa kaikissa mittauspisteissä ja kohtuullisen selvästi erotettavissa etenkin aamupäivällä muuten hiljaisessa ympäristössä. Melu oli iskumaista lähes koko ajan. Tulokset olivat samansuuntaisia tai alempia verrattaessa niitä aiempiin mittauksiin. Promethor Oy:n 13.1.2017 päivätyssä raportissa tehtyjä johtopäätöksiä voidaan pitää luotettavina. Meluesteen rakentamisen jälkeen toiminta on ympäristöluvan määräysten mukaista. Tietyissä sääolosuhteissa melu voidaan kuitenkin kokea häiritsevänä. Häiriötä ei kuitenkaan voida pitää kohtuuttomana. Melun häiritsevyyteen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota toimintatapoihin.

Oikeudellinen arviointi

Asiassa on kysymys ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta toiminnan olennaisesta muuttamisesta, jolloin hakemuksen mukaisen toiminnan tulee täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset annetut lupamääräykset huomioon ottaen. Yhtiö on vaatinut valituskirjelmässään lupamääräysten 4 ja 14 muuttamista tai asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi.

Yhtiö on valituskirjelmässään vaatinut lupamääräyksen 4 toisen kappaleen melua aiheuttavien toimintojen luettelon poistamista. Hallinto-oikeus toteaa, että 21.9.2015 laaditun ympäristömeluselvityksen taulukossa 2 on lueteltu melulähteiden äänitehotasoja. Ne ovat vaihdelleet välillä 97-138 dB. Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 13 perustelujen mukaan toiminnalle on määrätty melun vaimennustoimenpidevelvoite ja toiminta-aikaa on rajoitettu melua aiheuttavien, erikseen määriteltyjen toimintojen osalta viihtyisyyshaittojen vähentämiseksi ja melutason pitämiseksi sallituissa rajoissa. Hallinto-oikeus toteaa, että melua aiheuttamatonta toimintaa saa harjoittaa laitoksen toiminta-aikoina melua aiheuttavaa toimintaa koskevan toiminta-aikarajoituksen estämättä. Edellä lausutun perusteella lupamääräyksen 4 toista kappaletta ei ole syytä muuttaa yhtiön vaatimalla tavalla poistamalla siitä melua aiheuttavien toimintojen luettelo. Mikäli myöhemmin osoitetaan, että käsittelykoneiden ja työskentelytapojen kehittymisen vuoksi toiminnoista ei enää aiheudu merkittävää melua, toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista.

Lupamääräyksen 4 toisen kappaleen mukaan melua aiheuttavaa toimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin kello 8-16 pois lukien arkipyhät. Yhtiö on vaatinut valituskirjelmässään lupamääräyksen muuttamista siten, että melua aiheuttava toiminta sallitaan maanantaista perjantaihin kello 8-18 pois lukien arkipyhät. Hallinto-oikeus toteaa, että toiminta-aikoja on arvioitava yhtiön toimintaedellytyksiin, kuljetuksiin ja laivan lastaukseen liittyvien seikkojen sijasta hakemuksessa tarkoitetun toiminnan ympäristövaikutusten ja niiden rajoittamisen kannalta kyseisellä sijoituspaikalla. Asiasta saatavan selvityksen mukaan toiminnasta aiheutuu jatkuvasti impulssimaisia ääniä, mikä lisää melun häiritsevyyttä. Ilta-aikana melun impulssimaisuuden vaikutus korostuu muun taustamelun vaimentuessa. Kun otetaan huomioon hakemuksen mukaisen toiminnan laajuus, siitä aiheutuva melu sekä sen luonne ja häiritsevyys sekä etäisyydet lähimpiin melulle altistuviin kohteisiin, aluehallintovirasto on voinut rajoittaa melua aiheuttavan toiminnan harjoittamista lupamääräyksestä 4 ilmenevällä tavalla. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin muutoksenhakijan hallinto-oikeudelle toimittamien, pääasiassa lupamääräysten toimivuutta koskevien lisäselvitysten tai muutoksenhakijan esittämän yleisen lupakäytännön vuoksi. Kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksia koskevalla valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamalla asetuksella (800/2010) ei ole tässä jätemateriaalien käsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista koskevassa asiassa ratkaisevaa merkitystä.

Lupamääräyksen 14 kolmannessa kappaleessa on annettu peitsileikkausta koskevia määräyksiä, joita yhtiö on valituskirjelmässään vaatinut poistettavaksi. Hallinto-oikeus katsoo, että 2-4 työpäivänä kuukaudessa tehtävästä peitsileikkauksesta ei voida ennalta arvioiden katsoa aiheutuvan terveyshaittaa. Leikkaamisesta aiheutuva haju voidaan kuitenkin kokea lyhytkestoisuudesta huolimatta siinä määrin häiritsevänä, että peitsileikkauksesta tiedottamista ja tuulensuunnan huomioon ottamista leikkausta tehtäessä on pidettävä tarpeellisena. Koska savun koostumuksen tutkiminen ja ilmoittaminen ennakkoon ei ole käytännössä mahdollista, hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräystä 14 edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Kun otetaan huomioon toistuvan peitsileikkauksen ympäristövaikutukset ja etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin sekä yhtiön mahdollisuudet arvioida ennakolta peitsileikkaukseen käytettävät työpäivät ja työskentelyn kesto sekä tiedottaa siitä lähiympäristön asukkaille esimerkiksi sähköisesti, lupamääräystä 14 ei ole syytä muilta osin muuttaa. Hallinto-oikeus toteaa, että lähiympäristön asukkaat ja heidän yhteystietonsa on mahdollista kartoittaa ennakkoon ennen ilmoituksen tekemistä. Se, miten lähiympäristö määritellään, on viime kädessä ympäristöluvan valvontaan liittyvä asia.

Lupamääräysten enempään muuttamiseen tai asian palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi ei ole muutoksenhakijan esittämän johdosta syytä.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Mäki, Hanna Nieminen-Finne, joka on myös esitellyt asian, ja Jenni Korpeinen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. A on pyytänyt valituslupaa ja hänen on valituksessaan katsottava vaatineen hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista siltä osin kuin hallinto-oikeus on jättänyt hänen vaatimuksensa myöhään tehtyinä tutkimatta.

2. Romu Keinänen Oy on pyytänyt valituslupaa ja valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin hallinto-oikeus on hylännyt yhtiön valituksen lupamääräyksen 4 toisen kappaleen ja lupamääräyksen 14 kolmannen kappaleen osalta.

Lupamääräyksen 4 toinen kappale on muutettava kuulumaan seuraavasti:

Laitos saa toimia maanantaista perjantaihin klo 7–21 sekä lauantaina klo 8–16, pois lukien arkipyhät. Melua aiheuttavaa toimintaa saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8–18, pois lukien arkipyhät.

Lupamääräyksen 14 kolmas kappale on poistettava kokonaisuudessaan.

Yhtiö on toissijaisesti vaatinut, että asia palautetaan aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi mainittujen lupamääräysten edellä mainittujen kohtien osalta.

Valituksen kohteena olevat lupamääräykset eivät kovin laajoja, minkä johdosta valittaja on pitänyt perusteltuna, että korkein hallinto-oikeus voi käsitellä mainitut muutosvaatimukset palauttamatta asiaa tältä osin aluehallintovirastolle.

Vaatimusten tueksi yhtiö on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Melua aiheuttavan toiminnan tulkinta

Lupamääräyksen 4 toisessa kappaleessa tulisi rajata "melua aiheuttava toiminta" klo 8–18 välille vastaavasti kuin saman lupamääräyksen kolmannessa kappaleessa on rajoitettu "ei melua aiheuttava toiminta" eri toimintoja erittelemättä.

Yhtiö on lupahakemuksessaan hakemushetkellä katsonut metallien leikkauksen ja paalaamisen melua aiheuttaviksi toiminnoiksi.

Hallinto-oikeus on todennut, että melua aiheuttamatonta toimintaa saa harjoittaa laitoksen toiminta-aikoina melua aiheuttavan toiminnan toiminta-aikarajoituksen estämättä. Hallinto-oikeus on katsonut, että melua aiheuttavien toimintojen luettelon muuttaminen edellyttää ympäristöluvan muuttamista. Hallinto-oikeus on siten katsonut luettelon sitovaksi määräykseksi, jonka johdosta kysymys ei ole vastoin luvan myöntäneen aluehallintoviraston näkemystä vain esimerkinomaisesta luettelosta, jota ELY-keskus voisi valvovana viranomaisena tulkita.

Yhtiö on katsonut, että lupamääräyksen 4 toisessa kappaleessa ei ole perusteltua määritellä tarkemmin mitä toimintoja "melua aiheuttava toiminta" sisältää. Melua aiheuttavat toiminnot voivat vaihdella eri aikoina ja riippuvat käytössä olevista koneista, niiden sijoittelusta toiminta-alueella sekä niiden yhteyteen rakennettavista mahdollisista melusuojarakennelmista. On todennäköistä, että käsittelykoneiden ja romumetallin käsittelytapojen kehittymisen myötä nykyisin melua aiheuttavat työvaiheet eivät enää tulevaisuudessa olisi melua aiheuttavia. Tämä voisi johtaa siihen, että ympäristöluvan mukaan useimpia romukäsittelytoimintoja voitaisiin tehdä vain klo 16.00 asti, vaikka ne tulevaisuudessa suoritettaisiin koneella, josta ei aiheutuisi melua juuri lainkaan.

Hallinto-oikeus on katsonut, että toiminnan muutokset edellyttäisivät joka kerta ympäristöluvan muuttamista. Ympäristöluvan muuttaminen on varsin raskas prosessi ja edellyttää olennaista toiminnan muutosta. Melunsuojauksen jatkuva parantuminen tarkoittaa sitä, että muutoksia ja toiminnan kehittämistä tapahtuu jatkuvasti, mutta yksittäiset muutokset eivät välttämättä ylitä olennaisuuskynnystä.

Hallinto-oikeus ei ole myöskään ottanut kantaa valituksessa esille tuotuun sen osalta, että kaikki melua aiheuttaviksi luokitellut toiminnot eivät tällä hetkelläkään aiheuta häiritsevää melua. Kuormien purkaminen ja lastaaminen tulee poistaa melua aiheuttavien toimintojen luettelosta, koska vain osa kuormien purkamisesta ja lastaamisesta aiheuttaa melua. Jos puretaan tai lastataan esimerkiksi akkuja tai muovipäällysteisiä kaapeleita, toiminnoista ei aiheudu melua.

Hallinto-oikeus on katsonut, että lupamääräyksen 4 toisen kappaleen luetteloa ei voida poistaa, koska 21.9.2015 laaditun ympäristömeluselvityksen taulukossa 2 on lueteltu melulähteiden äänitehotasoja, jotka ovat vaihdelleet välillä 97–138 dB. Edellä todetuissa mittauksissa on ollut kysymys laitosalueella koneiden vieressä tapahtuneista mittauksista. Toiminta-alueella melutasot ovat nykyisin edellä todettua alhaisempia. Edellä todetut mittaustulokset eivät osoita meluhaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eikä edellä mainittuja mittauksia voida asettaa perusteeksi sille, että tietyn toiminnot tulisi katsoa melua aiheuttaviksi, kun toiminnan meluvaikutus jää nykyisin selvästi alle ympäristöluvan melurajojen.

Lupakäytännöstä

Aluehallintoviraston asettama toiminta-aikarajoitus poikkeaa selvästi yleisestä lupakäytännöstä. Esimerkiksi Romu Keinänen Oy:n Espoon toimipisteen ympäristöluvan toiminta-aikaa koskevan lupamääräyksen mukaan melua aiheuttavaa toimintaa, kuten metalliromun leikkausta ja paalausta, saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00. VR:n tavarankuljetusterminaali toimii Karjaan keskustan lähellä, jossa asutus on valittajan toimintoja lähempänä ja tiiviimpää. Terminaalissa lastataan pääasiassa raakapuuta ja valittajan käsityksen mukaan lastausta saa tehdä 7 päivänä viikossa ilman aikarajoitusta. Toiminta ei ilmeisesti edellytä ympäristölupaa. Lisäksi yhtiö on viitannut kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 8 §:ssä sallittuihin eri toimintojen aikarajoituksiin, joita koskevat kaikki toiminnot aiheuttavat merkittävästi enemmän melua kuin yhtiön toiminnot.

Hallinto-oikeus on katsonut, että esillä olevaa asiaa ei voida arvioida yleisen lupakäytännön perusteella. Yhtiö on katsonut, että yleisesti käytössä olevat lupaehdot tulee ottaa huomioon arvioitaessa oikeuskäytännön yhtenäisyyttä ja erityisesti eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n perustuvaa kohtuuttoman rasituksen kynnystä. Pelkkä viihtyvyyshaitta ei ole valittajan käsityksen mukaan riittävä peruste poiketa tavanomaisesta toiminta-aikaa koskevasta määräyksestä. Melua aiheuttava toiminta sallitaan yleisesti klo 18.00 asti.

Hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston olisi pitänyt perustella, miksi melua aiheuttavien toimintojen aikarajoja rajoitetaan poikkeuksellisen paljon. Asiaa harkittaessa olisi tullut ottaa huomioon valittajan tekemä melusuojaus ja sen vaikutuksen osalta hallinto-oikeusvaiheessa esitetty selvitys.

Yhtiön toteuttama meluntorjunta

Yhtiö on toteuttanut alueella merkittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä ja siirtänyt osan toiminnoista uudelle Vantaan laitokselleen. Yhtiö on syksyllä 2016 rakennuttanut 7,65 metriä korkean merikonttimeluesteen laitosalueen lounais- ja kaakkoispuolelle. Tämä merikonttirakenne on sijoitettu lähimmän asutuksen suuntaan. Laitoksen koillispuolella kulkevan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohdon suojavyöhykkeen johdosta koillispuolen melusuojaus toteutettiin kontteja kapeampana, 3,4–6 metriä korkeana meluaitarakenteena. Edellä todetun melunsuojauksen rakentamisen ja jäljempänä todettujen melumittausten jälkeen yhtiö on jatkanut toimintansa meluvaikutusten vähentämistoimenpiteitä.

Edellä mainitut merikonttirakenteet on pinnoitettu melua absorboivalla aineella ja metallileikkurin pinnat on vaahdotettu. Paksuja metallisia jännevaijereita ei enää leikata metallileikkurilla, vaan ne paloitellaan polttoleikkaamalla. Haponkestävän teräksen leikkaus, alumiinijakeiden ja kupariputkien käsittely on siirretty tapahtuvaksi yhtiön Vantaa toimipisteessä. Karjaan toimipisteessä ei edellä todettujen muutosten johdosta enää lastata materiaaleja metallisiin merikontteihin. Edellä todetut toimenpiteet ovat vähentäneet impulsiivista melua aiheuttavia työvaiheita Karjaan toimipisteessä noin 770 tuntia vuodessa eli noin 3 tuntia päivässä (merikonttien lastaus 500 h, vuonna 2017 Karjaalla lastattiin 207 konttia, jännevaijerit noin 150 h, haponkestävän teräksen leikkaus noin 120 h). Vantaalle siirrettyjen toimintojen johdosta alueelle suuntautuva rekkaliikenne on vähentynyt noin 15 %.

Kaikissa metallien siirtämisen työvaiheissa pyritään vähemmän ääntä aiheuttaviin työtapoihin. Kuormien siirroissa ja lastien purkamisessa vältetään kappaleiden pudottamista. Lisäksi metallileikkurissa on nykyisin käytössä konehuoneen ovi, joka vaimentaa leikkurin aiheuttamaa melua noin 5 dB.

Melumittaukset

Promethor Oy:n mittausraportin 13.1.2017 mukainen keskiäänitaso klo 8–16 toiminta-ajalle vaihteli 34–47 dB(A):n välillä. Korkein keskiäänitaso klo 8–18 toiminta-ajalle oli 48 dB(A) (mittausraportti, taulukko 3, piste 1). Mittaustulokset alittavat ympäristöluvan mukaisen raja-arvon 55 dB (A). Tarkastelussa on otettu huomioon melun iskumaisuus (5 dB:n lisäys). Melumittaus on tehty ajankohtana, jolloin maassa ei ollut lunta tai sitä oli vähän, eikä puissa ollut lehtiä ja maanpinnan kasvillisuus oli vähäistä. Siten mittaushetkellä ei ollut mitään luonnonolosuhteista johtuvia melua vaimentavia tekijöitä.

Alueella on myös muita melulähteitä. Promethor Oy:n mittausraportista 13.1.2017 ilmenee, että taustamelun vaikutus kokonaismelutasoon oli noin 2–6 dB(A) keskiäänitasoa nostava ja pisteessä 3 noin 15 dB(A). Merkittävin taustamelun lähde oli liikenne ja taustamelun taso oli keskimäärin noin 40–50 dB(A) ja sillä oli merkittävä vaikutus alueen kokonaismelutasoon. Mittauspisteillä 1–3 taustamelu oli mitattavaa melua voimakkaampi ja pisteellä 4 taustamelu ja mitattava melu olivat likimain yhtä suuret. Myös puutavaran lastauksesta Karjaan ratapihalta kulkeutuu säännöllisesti häiritsevää melua erityisesti, kun lastauskoura osuu aika ajoin puuvaunun metallisiin pystytukiin. Tätä lastausta tehdään arkipäivien ja -iltojen lisäksi myös viikonloppuisin ja viikonloppuiltoina.

Uudenmaan ELY-keskuksen 11.8.2017 suorittaman melumittauksen tulokset olivat samansuuntaisia tai alempia verrattuna aiempiin mittauksiin. ELY-keskuksen mukaan Promethor Oy:n edellä viitattuja 13.1.2017 raportin melumittauksia voidaan pitää luotettavina.

Naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus/viihtyvyyshaitta

Koska yhtiön toiminnasta aiheutuva melu jää merkittävästi alle ympäristöluvan raja-arvojen, vaikka toimintaa harjoitettaisiin klo 8–18 välillä, asiassa ei ole perustetta rajoittaa melua aiheuttavaa toimintaa klo 16 asti lähialueen asukkaille aiheutuvan viihtyvyyshaitan johdosta.

Ympäristösuojelulain 49 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta eikä merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa. Viimeksi mainitun lainkohdan d) alakohdassa puhutaan yleisen viihtyisyyden vähentymisestä. Yleisen viihtyisyyden vähentymisellä viitataan laajahkolle alueelle ulottuvasta viihtyisyyshaitasta. Tässä tapauksessa melun vaikutusalue on varsin rajattu. Esillä olevassa asiassa ei voida puhua merkittävästä yleisen viihtyisyyden vähentymisestä, kun melutasot jäävät selvästi alle ympäristöluvan raja-arvojen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Aluehallintovirasto on asettanut toiminta-aikaa koskevan rajoituksen nimenomaan viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi. Kysymys on esillä olevassa tilanteessa siitä, miten pitkälle viihtyvyyshaittojen vähentämisen perusteella voidaan rajoittaa lupaehtoja, kun eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § edellyttää kuitenkin kohtuullisen rasituksen sietämistä.

Hallituksen esityksen (HE 84/1999 vp.) mukaan lain eräistä naapuruussuhteista 17 §:n mukaisen rasituksen kohtuuttomuuden arvioinnissa lähtökohtana rasituksen arvioinnille olisivat paikalliset olosuhteet ja rasituksen muu tavanomaisuus. Hallituksen esityksen perusteella alueen kaavan mukainen käyttö tarkoittaisi, että toiminnasta aiheutuva rasitus on alueella tavanomaista (HE 84/1999 vp, s. 122). Romu Keinänen Oy:n toiminnot sijaitsevat kaavan mukaisella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Lähin asutus sijaitsee vilkasliikenteisen kantatien 51 ja rautatien välissä. Lisäksi alueella on yhtiön toiminnan lisäksi muita häiritseviä melulähteitä. Tämä nostaa kohtuuttomalle rasitukselle asetettavaa kynnystä.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § ei aseta mitään kohtuuttoman rasituksen raja- tai ohjearvoja. Ympäristöluvan melun raja-arvoilla tulee olla merkitystä kohtuuttoman rasituksen arvioinnissa. Tässä tapauksessa toiminnan meluhaitta jää selvästi ympäristöluvan melun raja-arvojen alle senkin jälkeen, kun melumittaustuloksiin on lisätty melun impulssimaisuuden johdosta 5 dB. Sen johdosta melun ei voida katsoa aiheuttavan mainitun lain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta. Kohtuuttoman rasituksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että valittaja vaatii lupaa melua aiheuttavalle toiminnalle vain arkisin päiväsaikaan klo 8–18 eikä lainkaan viikonloppuisin. Tämä vähentää olennaisesti toiminnasta aiheutuvaa viihtyvyyshaitta.

Yhteenveto lupamääräyksen 4 toisen kappaleen osalta

ELY-keskuksen lausunnossa hallinto-oikeudelle on todettu, että kuormauksen, kuormien purkamisen, koneellisen lajittelun tai paalauksen tai muunkaan meluisan toiminnan pois rajaaminen arkisin klo 16 alkaen ei ole nykyisellään alueen asukkaiden terveyden tai viihtyisyyden kannalta tarpeen ja että meluisinta toimintaa voidaan kuitenkin rajoittaa iltaisin klo 19 alkaen. Eteläkärjen ympäristöterveys katsoi hallinto-oikeudelle antamassaan lausumassa, että yhtiön en Oy:n toiminta valituksessa esitetyillä muutoksilla ei aiheuttane terveydensuojelulaissa tarkoitettua terveyshaittaa.

Yhtiön hallinto-oikeudelle toimittaman Promethor Oy:n suorittamia melumittauksia koskevan 13.1.2017 päivätyn raportin mukaan melua aiheuttavaa toimintaa voitaisiin harjoittaa kello 8–18 tai jopa kello 7–22 välillä ilman, että ympäristöluvan melun raja-arvo ylittyisi. Tässä tarkastelussa oli otettu huomioon melun iskumaisuus 5 dB:n lisäyksenä mittaustuloksiin sekä mahdollinen mittausepävarmuus.

Asiaa arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon yhtiön toimintaedellytykset ja yhtiön jo suorittamat merkittävät investoinnit melusuojaukseen ja jatkuva pyrkimys toiminnan kehittämiseen siten, että toiminnan meluvaikutusta voidaan edelleen vähentää. Ympäristöluvan määräykset eivät saa perusteettomasti rajoittaa yhtiön toimintaa.

Lupamääräyksen 14 kolmannen kappaleen peitsileikkausta koskevat määräykset

Peitsileikkausta koskeva lupamääräys ei perustu arvioon, että siitä aiheutuisi eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta eikä siihen, että siitä aiheutuisi ympäristö- ja terveyshaittaa. Hallinto-oikeus on todennut, että 2–4 työpäivänä kuukaudessa tehtävästä peitsileikkauksesta ei voida ennalta arvioiden katsoa aiheutuvan terveyshaittaa. Hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, että määräys tulee säilyttää koska peitsileikkauksesta aiheutuva haju voidaan kuitenkin kokea lyhytkestoisuudestaan huolimatta häiritsevänä.

Hallinto-oikeus on katsonut, että lähiympäristön asukkaita voidaan tiedottaa esimerkiksi sähköisesti ja että lähiympäristön asukkaat ja heidän yhteystietonsa on mahdollista kartoittaa ennakkoon ennen ilmoituksen tekemistä. Se, miten lähiympäristö määritellään, on hallinto-oikeuden mukaan viime kädessä ympäristöluvan valvontaan liittyvä asia. Valittaja on katsonut, että lupamääräys ei voi olla niin epämääräinen, että sen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen ei ole lupamääräyksen perusteella mahdollista. Kysymys voi olla tässä tapauksessa kymmenestä tai jopa sadasta taloudesta riippuen siitä, miten aluerajaus tehdään.

Vastoin hallinto-oikeuden käsitystä sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, koska se edellyttäisi, että kaikki lähialueen asukkaat olisivat tavoitettavissa sähköpostitse. Toiminnanharjoittaja ei myöskään saa automaattisesti tietoa lähialueen asukkaiden muutoista ja uusista asukkaista.

Lupamääräyksessä kielletään peitsileikkauksen tekeminen silloin kun savu kulkeutuu asutusta kohti. Yhtiö pyrkii tekemään peitsileikkausta, kun tuulen suunta ei ole asutukseen päin. Asiaa koskeva lupamääräystä on kuitenkin hankala toteuttaa, jos tuulen suunta kääntyy kesken työn tai savua kulkeutuu tuulen suunnasta huolimatta jonkun lähialueen asutuksen läheisyyteen. Tämä voi johtaa savun vaarattomuudesta huolimatta asukkaiden valituksiin lupaehtojen noudattamatta jättämisestä. Etukäteinen tiedottaminen peitsileikkauksen ajankohdista on mahdotonta, koska tiedotettaessa ei voida tietää mikä on tuulen suunta ilmoitettuna peitsausajankohtana.

Ennakkoilmoitusvelvollisuus ja savun kulkeutumista koskeva määräys haittaa merkittävästi valittajan toiminnan organisointia, koska toiminnanharjoittaja ei voi tietää etukäteen, mitkä osat romukuormissa edellyttävät paloittelua peitsaamalla. Jos paloittelua voida tehdä peitsaamalla tarvittaessa, se aiheuttaa metalliromun kasautumista alueelle.

Peitsileikkauksesta ei aiheudu terveyshaittaa eikä hajuhaittakaan ei ole merkittävä, joten määräykselle ei ole ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaista perustetta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta ja lausunnossaan katsonut, että niissä ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta päätyä hallinto-oikeuden päätöksestä poikkeavaan lopputulokseen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta lausunnon, jossa on esitetty seuraavaa:

Ympäristöluvan lupamääräyksen 4 toista kappaletta koskevan valituksen osalta ELY-keskus on viitannut Vaasan hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon.

Lupamääräyksen 14 kolmatta kappaletta koskevan valituksen osalta ELY-keskus on esittänyt, että valitus hylätään. Vaasan hallinto-oikeus on katsonut, että 2-4 työpäivänä kuukaudessa tehtävästä peitsileikkauksesta ei voida ennalta arvioiden katsoa aiheutuvan terveyshaittaa. Leikkaamisesta aiheutuva haju voidaan kuitenkin kokea lyhytkestoisuudesta huolimatta siinä määrin häiritsevänä, että peitsileikkauksesta tiedottamista ja tuulensuunnan huomioon ottamista leikkausta tehtäessä on pidettävä tarpeellisena. ELY-keskus on lisäksi huomauttanut, että peitsileikkauksesta aiheutuvan savun väri on yleensä oranssia ja se aiheuttaa lähiympäristön yhteydenottoja valvontaviranomaiselle. Ottaen huomioon hallinto-oikeuden esittämät perustelut ja savun erikoinen väri, lähialueen asukkaille ilmoittaminen esimerkiksi teksti- tai sähköpostiviestillä on perusteltua. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tällainen määräys perustuu ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 6 kohtaan. Koska toiminnanharjoittaja tiedottaa aiheutuvasta haitasta lähialueen asukkaille, asukkailla on mahdollisuus varautua haitan ilmenemiseen, mikä puolestaan ehkäisee ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Tuulen suunta tulee huomioida peitsileikkausta tehdessä. Mikäli tuulen suunta muuttuu kesken työn, peitsileikkaus on lopettava.

Raaseporin kaupunginhallitus on antanut yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta lausunnon, jossa on esitetty seuraavaa:

Romu Keinänen Oy on toteuttanut valituksessa todetut meluntorjuntatoimenpiteet. Valituksen mukainen laajennettu toiminta-aika on perusteltu.

Raaseporin rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta lausunnon, jossa on esitetty seuraavaa:

Romu Keinäsen Karjaan laitoksen toiminta noin vuoteen 2017 asti ei ole kaikilta osin täyttänyt lainvoimaisessa ympäristöluvassa, ympäristönsuojelulain 7 ja 8 §:ssä ja naapuruussuhdelain 17 ja 18 §:ssä olevia vaatimuksia. Meluntorjuntatoimenpiteiden myötä tilanne on nyt saatettu lainmukaiseksi. Viimeisissä melumittauksissa (Promethor Oy 13.1.2017 ja Uudenmaan ELY-keskus 11.8.2017) saatujen tulosten mukaan laitoksen aiheuttama melu nykyisen toiminta-ajan puitteissa on yleisesti naapurien kannalta kohtuullista.

Edellä mainitusta ei kuitenkaan voida vetää sellaista johtopäätöstä, että toiminta-ajan pidentäminen klo 18:aan olisi kohtuullista naapureille ja että se ei aiheuttaisi merkittävää ympäristön pilaantumista.

Naapuruussuhdelain 17 §:n 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Viereinen Bäljarsin pientalovaltainen kaupunginosa on kaavoitettuja rakentunut pääosin 1970- ja 1980-luvuilla ja Seivästorintien haja-asutus osittain sitäkin aikaisemmin. Tontti, jolla Romu Keinänen Oy toimii, on kaavoitettu teollisuusalueeksi vuonna 2008. Tontin sijoitus etäisyyksien ja maastonmuotojen puolesta ei ole optimaalinen melua aiheuttavalle toiminnalle. Asia on ratkaistava tapauskohtaisesti, eikä asiassa voi vedota yleisesti sallittuun toiminta-aikaan, toisin kuin yhtiö on valituksessaan esittänyt.

Yhtiön Karjaan laitoksen melua aiheuttavan toiminnan salliminen klo 18 asti kaikkina arkipäivinä ei ole paikalliset olosuhteet huomioiden kohtuullista naapurustolle ja muutos olisi omiaan aiheuttamaan liiallista ympäristön pilaantumista naapuruussuhdelain 17 § ja ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohta huomioon ottaen.

Lautakunta on toistanut kantansa, jonka mukaan tilanne voitaisiin ratkaista niin, että laitoksen ympäristöluvassa melua aiheuttava toiminta arkipäivinä klo 18 asti olisi sallittu tilapäisesti, esimerkiksi tiettyinä lukumäärältään rajoitettuina päivinä vuodessa. Näistä poikkeuksista tulisi myös tiedottaa asukkaita ennalta. Tällainen tilapäinen ja ennalta tiedotettu alkuillasta tapahtuva meluhaitta olisi naapuruston kannalta katsottavissa kohtuulliseksi.

Raaseporin terveydensuojeluviranomainen on antanut yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta lausunnon, jossa on esitetty, että valituskirjelmässä esitetyt muutokset saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa mutta eivät aiheuttaisi terveydensuojelulaissa tarkoitettua terveyshaittaa.

A on antanut vastineen yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntojen sekä Raaseporin kaupunginhallituksen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisten vastineiden johdosta. Hän on vaatinut, että yhtiön valitus hylätään ja hallinto-oikeuden päätös pysytetään.

B ja C ovat antaneet vastineen yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen, Raaseporin kaupunginhallituksen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisten vastineiden johdosta. He ovat vaatineet, että yhtiön valitus hylätään ja hallinto-oikeuden päätös pysytetään.

D, E ja F ovat antaneet vastineen yhtiön valituslupahakemuksen ja valituksen sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntojen sekä Raaseporin kaupunginhallituksen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisten vastineiden johdosta. He ovat vaatineet, että yhtiön valitus hylätään ja hallinto-oikeuden päätös pysytetään.

Romu Keinänen Oy on antanut vastaselityksen. Yhtiö on muun ohella esittänyt, että raskaita kappaleita puretaan nykyisin kouralla kappale kerrallaan laskemalla ne maahan sen sijaan, että lasti kipattaisiin kerralla maahan. Lisäksi yhtiö on esittänyt, että lupamääräyksen 14 kolmannessa kappaleessa tarkoitettu peitsikeikkausta koskeva tiedottaminen olisi mahdollista hoitaa järkevästi vain siten, että tiedote laitettaisiin yhtiön kotisivulle, josta se olisi kaikkien halukkaiden nähtävillä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. A:n valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

2. Korkein hallinto-oikeus myöntää Romu Keinänen Oy:lle valitusluvan ja tutkii asian yhtiön valituksesta.

Muutetaan yhtiön valituksen johdosta lupamääräyksen 4 toinen kappale kuulumaan seuraavasti (muutos kursiivilla):

"Laitos saa toimia maanantaista perjantaihin klo 7–21 sekä lauantaina klo 8–16, pois lukien arkipyhät. Melua aiheuttavaa toimintaa (poistettu tekstiä) lukuun ottamatta metallien leikkausta ja paalaamista saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8–18, pois lukien arkipyhät. Metallien leikkausta ja paalaamista saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8–16, pois lukien arkipyhät."

Muutetaan yhtiön valituksen johdosta lupamääräyksen 14 kolmas kappale kuulumaan seuraavasti (muutos kursiivilla):

"Kun laitoksella suoritetaan ns. peitsileikkausta, tulee siitä tiedottaa ilmoittamalla siitä etukäteen Romu Keinänen Oy:n kotisivulla. Peitsileikkausta ei saa tehdä silloin, kun savu kulkeutuu asutusta kohti."

Valitus hylätään enemmälti. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutoin muuteta.

Perustelut

1. A:n valituslupahakemus

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 190 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

2. Romu Keinänen Oy:n valitus

Lupamääräyksen 4 toisen kappaleen muuttaminen

Lupamääräyksen 4 toisen kappaleen toisen lauseen mukaan melua aiheuttavaa toimintaa, kuten metalliromun kuormausta, kuormien purkamista, koneellista lajittelua, leikkausta tai paalausta saa tehdä maanantaista perjantaihin kello 8–16, pois lukien arkipyhät.

Yhtiö on valituksessaan vaatinut lupamääräyksen toisen kappaleen toisen lauseen muuttamista siten, että melua aiheuttava toiminta sallitaan maanantaista perjantaihin kello 8–18, pois lukien arkipyhät.

Yhtiön toimintaa koskevan lupahakemuksen mukaan metallien leikkaus ja paalaaminen ovat eniten melua aiheuttavia toimintoja. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan meluesteinä käytettyjä merikontteja on asetettu leikkurin viereen asutuksen puoleiselle sivulle. Yhtiö on valituksessaan lisäksi esittänyt, että merikonttirakenteet on pinnoitettu melua absorboivalla aineella ja metallileikkurin pinnat on vaahdotettu. Paksuja metallisia jännevaijereita ei myöskään yhtiön mukaan enää leikata metallileikkurilla, vaan ne paloitellaan polttoleikkaamalla. Lisäksi osa metallien käsittelyyn liittyvistä toiminnoista on valituksen mukaan siirretty tapahtuvaksi yhtiön Vantaan toimipisteessä. Karjaan toimipisteellä ei edellä mainittujen muutosten johdosta yhtiön valituksen mukaan enää lastata materiaaleja metallisiin merikontteihin ja edellä mainitut toimenpiteet ovat valituksesta ilmenevällä tavalla vähentäneet impulsiivista melua aiheuttavia työvaiheita Karjaan toimipisteessä sekä vähentänyt alueelle suuntautuvaa rekkaliikennettä noin 15 prosenttia.

Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa lupamääräyksen 4 toisen kappaleen kohdalla viitannut 21.9.2015 laaditun ympäristömeluselvityksen taulukossa 2 lueteltuihin melulähteiden äänitehotasoihin, jotka ovat vaihdelleet välillä 97–138 dB. Mainitun meluselvityksen mukaan merkittävien melulähteiden äänitehotasot on määritelty mainitussa taulukossa 2 mittaamalla. Taulukon 2 arvoja on käytetty meluselvityksen mukaan melumallinnuksen laadinnassa laskennallisen melun tarkastelun lähtötietoina, eikä niitä näin ollen voida verrata ympäristössä sallittuun melutasoon. Siten taulukon 2 mukaisia melulähteiden kokonaisäänitehotasoja ei voida ottaa valituksen hylkäämisen perusteina huomioon hallinto-oikeuden päätöksessä lausutulla tavalla. Hallinto-oikeus on päätöksessään myös viitannut siihen, että ilta-aikana melun impulssimaisuuden vaikutus korostuu muun taustamelun vaimentuessa. Yhtiön vaatimus melua aiheuttavan toiminnan sallimisesta maanantaista perjantaihin myös kello 16–18 välisenä aikana pois lukien arkipyhät ei kuitenkaan kohdistu varsinaiseen ilta-aikaan. Laitos sijaitsee asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T). Kaavassa on annettu määräys korttelialueella sijaitsevan laitoksen enimmäismelutasosta, joka on otettu huomioon aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksessä 13.

Toiminnassa on noudatettava lupamääräyksen 13 mukaisia melun raja-arvoja. Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 13 perustelujen mukaan toiminnalle on määrätty melun vaimennustoimenpidevelvoite ja toiminta-aikaa on rajoitettu melua aiheuttavien, erikseen määriteltyjen toimintojen osalta viihtyisyyshaittojen vähentämiseksi ja melutason pitämiseksi sallituissa rajoissa.

Vuoden 2016 aikana tehdyt meluntorjuntatoimenpiteet huomioon ottaen ja toiminnanharjoittajan teettämien hallinto-oikeuden päätöksessä kohdassa Saatu selvitys mainittujen Promethor Oy:n meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen tehtyjä melumittauksia koskevan 13.1.2017 päivätyn raportin ja Uudenmaan ELY-keskuksen 11.8.2017 suorittaman tarkastusmittauksen raportin perusteella toiminnasta aiheutuvat melutasot eivät ylitä melulle lupamääräyksessä 13 annettua raja-arvoa melulle altistuvissa kohteissa senkään jälkeen, kun tuloksissa on otettu huomioon melun iskumaisuus ja mittauksiin liittyvä epävarmuus. Tarkastusraportin mukaan melu oli iskumaista lähes koko ajan. Meluesteen rakentamisen jälkeen toiminta on tarkastusraportin mukaan ympäristöluvan määräysten mukaista. Tietyissä sääolosuhteissa melu voidaan kuitenkin kokea häiritsevänä. Häiriötä ei raportin mukaan voida kuitenkaan pitää kohtuuttomana. Melun häiritsevyyteen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota toimintatapoihin.

Kuten hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, toiminta-aikojen rajoittamisen tarpeellisuutta on arvioitava ensisijaisesti toiminnan ympäristövaikutusten kannalta kysymyksessä olevalla sijoituspaikalla. Lupa-asiassa ratkaisu perustuu tapauskohtaiseen harkintaan, eikä valittajan viittaamalla yleisellä lupakäytännöllä ole asiassa välitöntä oikeudellista merkitystä. Yhtiö on kuitenkin valituksessaan muun ohella vaatinut, että erityisesti kuormien purkaminen ja lastaaminen tulee poistaa kysymyksessä olevan lupamääräyksen kohdassa mainitusta melua aiheuttavien toimintojen luettelosta, koska vain osa kuormien purkamisesta ja lastaamisesta aiheuttaa melua. Kysymyksessä oleva toiminta on asemakaavan mukaista ja alueella vakiintunutta. Kun otetaan huomioon edellä tässä päätöksessä lausuttu sekä ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat, korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei asiassa ole perusteita rajoittaa melua aiheuttavaa toimintaa kokonaisuudessaan arkisin maanantaista perjantaihin kello 16–18 välisenä aikana.

Aluehallintoviraston päätöksen mukainen toiminta yhtiön Karjaan toimipisteessä kasvaisi kuitenkin vuosittain vastaanotettavien ja käsiteltävien jätemateriaalien määrä huomioon ottaen yli kaksinkertaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen toimintaan verrattuna. Tämän vuoksi ja kun toiminnasta aiheutuva melu on tietyiltä osin iskumaista, ei ole mahdollista etukäteen luotettavasti varmistua siitä, että sitä ei häiriintyvissä kohteissa koettaisi häiritseväksi. Tässä tilanteessa melua aiheuttavia toimintoja ei edellä mainitut säännökset huomioon ottaen ole perusteita sallia melua erityisesti aiheuttavien metallin leikkauksen ja paalaamisen osalta arkisin maanantaista perjantaihin enää klo 16 jälkeen. Tällä sallittuja toimintoja koskevalla rajoituksella voidaan vähentää lähiasukkaiden kokemaa häiriötä.

Näillä perusteilla lupamääräyksen 4 toinen kappale on yhtiön valituksen johdosta valitus enemmälti hyläten muutettava kuulumaan edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla siten, että melua aiheuttavaa toimintaa lukuun ottamatta metallien leikkausta ja paalaamista saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8–18 välisenä aikana, pois lukien arkipyhät. Metallien leikkaus ja paalaaminen on sen sijaan sallittua arkipäivisin maanantaista perjantaihin vain klo 8–16 välisenä aikana, pois lukien arkipyhät.

Lupamääräyksen 14 kolmannen kappaleen muuttaminen

Hallinto-oikeuden päätöksellään osittain muuttama lupamääräyksen 14 kolmas kappale kuuluu: Kun laitoksella suoritetaan ns. peitsileikkausta, tulee siitä tiedottaa lähiympäristön asukkaita. Peitsileikkausta ei saa tehdä silloin, kun savu kulkeutuu asutusta kohti.

Yhtiö on valituksessaan vaatinut lupamääräyksen 14 kolmannen kappaleen poistamista kokonaisuudessaan, koska määräykselle ei ole ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaista perustetta ja lupamääräyksessä tarkoitettu "lähiympäristö" on siinä määrin epämääräinen, ettei tiedottamisen toteuttaminen lupamääräyksen mukaisesti ole mahdollista. Yhtiöllä ei lupamääräyksen perusteella ole mahdollisuutta kerätä lähiasukkaiden yhteystietoja teksti- tai sähköpostiviestien lähettämiseksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että lupamääräysten tulee olla täsmällisiä ja yksilöityjä. Päätöksestä on selvästi käytävä ilmi, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka, miten asia on muuten ratkaistu. Lupamääräyksessä on tiedottamista koskevalta osin jäänyt tarkemmin määrittelemättä, mitä määräyksessä "lähiympäristöllä" tarkoitetaan, eikä määräys näissä oloissa tältä osin täytä lupamääräyksessä asetetun velvoitteen täsmällisyydelle asetettavaa vaatimusta. Tämän vuoksi ja kun yhtiö on vastaselityksessään kuitenkin ilmoittanut, että lupamääräyksessä edellytetty tiedottaminen voidaan järjestää laittamalla peitsileikkausta koskeva tiedote etukäteen nähtäville yhtiön kotisivuille, lupamääräyksen 14 kolmatta kappaletta on yhtiön valitus enemmälti hyläten mainittua tiedottamista koskevalta osalta muutettava edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Näillä perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 6 kohta, lupamääräyksen 14 kolmannen kappaleen määräystä, jonka mukaan peitsileikkausta ei saa tehdä silloin, kun savu kulkeutuu asutusta kohti, on pidettävä ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran estämiseksi tai vähentämiseksi tarpeellisena. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen muutoin lupamääräyksen 14 kolmannen kappaleen osalta ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio ja Pekka Aalto sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Riku Vahala ja Kirsi Kostamo. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 28.6.2019