Muu päätös 5192/2019

Purkamislupaa koskeva asia, Espoo

Antopäivä: 5.11.2019
Taltionumero: 5192
Diaarinumero: 1504/1/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T5192

Asia Purkamislupaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakijat Pro Espoo ry – Pro Esbo rf, A ja B

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 5.3.2019 nro 19/0137/5

Asian vaiheet

Espoon rakennusvalvontajohtaja on päätöksellään 17.4.2018 (purkamislupa 2010-1732) myöntänyt luvan Espoon kaupungintalon purkamiseen.

Espoon rakennuslautakunta on 28.6.2018 tekemällään päätöksellä (§ 105) hylännyt muutoksenhakijoiden oikaisuvaatimukset rakennusvalvontajohtajan päätöksestä.

Helsingin hallinto-oikeus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään hylännyt muutoksenhakijoiden valituksen rakennuslautakunnan päätöksestä.

Muutoksenhakijat ovat pyytäneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Kuokkanen ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 5.11.2019