Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen julkaiseminen

Tämä julkaisuohje on hyväksytty korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa 21.5.2018, ja se on voimassa 25.5.2018 lukien. Ohje korvaa korkeimman hallinto-oikeuden aiemman julkaisuohjeen (kansliaistunto 2.12.2013).

1 Vuosikirjaratkaisut

Korkein hallinto-oikeus julkaisee merkittävimpiä ratkaisujaan (vuosikirjaratkaisut) ratkaisuselosteina internetsivustollaan. Ratkaisut siirtyvät sivustolta myös Finlex-tietokantaan (www.finlex.fi)

Vuosikirjaratkaisuiksi otetaan sellaisia päätöksiä, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Vuosikirjaratkaisut numeroidaan aikajärjestyksessä.

Korkein hallinto-oikeus julkaisee vuosikirjaratkaisun ratkaisuselosteen sivustollaan päätöksen antopäivänä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen siirtää julkaisemisajankohtaa.

Ratkaisuselosteen julkaisemisesta määrää asian ratkaisseen istunnon puheenjohtaja.

Ratkaisuselosteen laatii asian ratkaissut istuntokokoonpano. Ratkaisuseloste sisältää vuosikirjanumeron, hakusanat, päätöksen antopäivän, taltionumeron, diaarinumeron, ECLI-tunnuksen, tiivistelmän oikeuskysymyksestä ja korkeimman hallinto-oikeuden keskeisistä johtopäätöksistä, sovelletut oikeusohjeet ja selostuksen asiasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä selostetaan niiltä osin kuin oikeuskysymyksen kuvaamiseksi tai muuten on tarpeen. Pääsääntöisesti päätöksen teksti julkaistaan kokonaisuudessaan, ellei ole erityistä syytä muuhun menettelyyn (esim. oikeusapua koskevan ratkaisuosan poistaminen).

Ratkaisuseloste sisältää mahdollisen äänestyslausunnon ja esittelijän eriävän mielipiteen. Ratkaisuselosteessa mainitaan asian ratkaisseen istuntokokoonpanon puheenjohtajan ja jäsenten nimet sekä asian esittelijän nimi. Jos edellinen käsittelyaste on ollut tuomioistuin tai muutoksenhakulautakunta, mainitaan sen ratkaisun selostamisen yhteydessä vastaavat nimet.

Ratkaisuseloste laaditaan sillä kielellä, jolla päätös annetaan, eli suomen tai ruotsin kielellä. Hakusanat, tiivistelmä oikeuskysymyksestä ja korkeimman hallinto-oikeuden keskeisistä johtopäätöksistä sekä sovelletut oikeusohjeet laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

2 Lyhyet ratkaisuselosteet

Korkein hallinto-oikeus voi julkaista myös niin sanottuja lyhyitä ratkaisuselosteita. Lyhyt ratkaisuseloste sisältää päätöksen antopäivän, taltionumeron, diaarinumeron, ECLI-tunnuksen, hakusanat, päätöstiivistelmän tai tiivistelmän tietystä oikeuskysymyksestä ja sovelletut oikeusohjeet. Ratkaisuselosteessa mainitaan myös asian ratkaisseen istuntokokoonpanon puheenjohtajan ja jäsenten nimet sekä asian esittelijän nimi.

Lyhyiden ratkaisuselosteiden osalta noudatetaan muutoin soveltuvin osin mitä vuosikirjaratkaisujen selosteista on edellä esitetty.

3 Muut julkaistavat päätökset

Korkein hallinto-oikeus voi julkaista verkkosivuillaan muitakin ratkaisuja, joilla arvioidaan olevan yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa.

Korkein hallinto-oikeus voi lisäksi julkaista päätöksiään tai niitä koskevia selosteita tai tiivistelmiä muille kielille käännettynä. Käännöksiä voidaan julkaista esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla sekä tuomioistuinten kansainvälisissä päätöstietokannoissa.

4 Henkilötietojen poistaminen julkaistavasta aineistosta

Henkilötietojen poistamisen toteuttamistapa on valittava tapauskohtaista harkintaa käyttäen niin, että henkilötietojen asianmukainen suoja, asian laatu, julkaistavan päätöksen ymmärrettävyys sekä muut olosuhteet otetaan asianmukaisesti huomioon. Salassa pidettävistä asioista ei saa käydä ilmi asianosaisten nimiä eikä sellaisia muita tietoja, joista saattaa käydä selville, ketä asia koskee.

Ratkaisuselosteessa tai muussa julkaistavassa aineistossa olevat yksityishenkilöiden nimet poistetaan korvaamalla nimet kirjaimilla, ellei erityistä syytä muuhun menettelyyn ole. Myös muut sellaiset tiedot, joista yksittäisen henkilön tai rajatun henkilöryhmän voi sellaisenaan tunnistaa (esim. UMA-asiakasnumero, postiosoite tai auton rekisterinumero), tulee poistaa tilanteeseen soveltuvalla tavalla.

Yritysten tai muiden yhteisöjen nimiä ei lähtökohtaisesti poisteta julkaistavasta aineistosta. Kuitenkin toiminimeen, pienen henkilöyhtiön nimeen tai muuhun vastaavaan yhteyteen sisältyvän yksityishenkilön nimen osalta toimitaan, kuten muiden yksityishenkilöiden nimien osalta.

Nimien korvaaminen kirjaimilla tehdään käyttäen kirjaimia aakkosjärjestyksessä (ei etu- ja sukunimen alkukirjaimilla), ellei perustetta muuhun menettelyyn ole.

 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 22.5.2018