Vuosikirjapäätökset

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan nykyisin noin kaksisataa ratkaisua vuodessa.

Vuosikirjapäätöksen seloste on aina kyseisessä oikeudenkäynnissä käytetyllä kielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Jos vuosikirjaratkaisun kieli on ruotsi, suomenkielisenä julkaistaan lyhyt yhteenveto.

Kaikilla vuosikirjapäätöksilläkin on oma säännönmukainen taltionumeronsa, mutta niillä on myös oma erillinen tunnusnumerointinsa. Vuosikirjapäätösten numerotunnukset ovat vakiintuneesti muotoa KHO 2016:50, jota on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi ratkaisuihin eri yhteyksissä viitattaessa. Kuitenkin KHO:n sivustolla ja Finlex-järjestelmässä vuosikirjapäätösten otsikoissa tunnuksiin on aikoinaan hakuteknisistä syistä ryhdytty lisäämään kaksoispiste lyhenteen KHO ja vuosiluvun väliin, esimerkiksi KHO:2016:50. Näin menetellään vielä ainakin toistaiseksi, mutta ensimmäistä kaksoispistettä ei siis ole tarkoitettu itse numerotunnuksen osaksi eikä viittauksissa käytettäväksi.

Tuoreimmat vuosikirjapäätökset ovat avainsanoineen alla ja vuodesta 2013 listauksena sivun vasemmalla palstalla (mobiiliversiossa plussan takana), aiemmat päätökset ovat sivun oikealla palstalla Finlex-linkkeinä (mobiiliversiossa sivun lopussa).

29.5.2020
Ulkomaalaisasia – Pakolaisuus – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Kansalaisuusvaltion suojeluun turvautuminen – Viisumi – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Edellytysten arviointi – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
28.5.2020
Maksuton koulukuljetus – Muu kuin lähikoulu – Lapsen sairaus – Yhdenvertaisuus – Kohtuulliset mukautukset
26.5.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Kaavan valmistelun lopettaminen – Rakennuskiellon kumoaminen – Tuulivoima – Hallintovalitus – Kunnallisvalitus – Kunnan harkintavalta
26.5.2020
Arvonlisävero – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut – Laskennallinen palautus – Maakunta – Muista EU-maista ostetut terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
22.5.2020
Elintarvikevalvonta – Teurastamo – Lihantarkastusmaksu – Julkisoikeudellinen suorite – Valtion maksuperustelaki – Omakustannusarvo – Tarkastushenkilöstön irtisanomisajan palkkakulut – Valvonta-asetus – Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (nykyisin Ruokavirasto)
22.5.2020
Terveydensuojelu – Valvonta – Terveyshaitta – Tupakansavu – Aistinvarainen arviointi – Haitan toistuvuus – Velvoitteen kohdistaminen – Asunnon tavanomainen käyttö – Rakennuksen omistajan vastuu
20.5.2020
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Valmisteverotus – Alkoholijuomavero – Pienpanimoalennus – Yhteisverotus – Rakennedirektiivi – Kansallinen täytäntöönpano – Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan välitön oikeusvaikutus
18.5.2020
Rakennussuojelu – Suojelumääräys – Museoviraston toimivalta – Ohjeen antaminen – Toimivalta – Perustuslaki
15.5.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Tuulivoima – Linnusto – Vaikutusten selvittäminen – Natura-arviointi – Arvioinnin tarveharkinta
15.5.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan ajanmukaisuus – Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi – Asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus – Rakentaminen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä – Lämpökeskus
15.5.2020
Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestely – Fuusio – Ulkomainen tytäryhtiö – Tappion vähentäminen – Lopullinen tappio
14.5.2020
Kunnallisvalitus – Kunnan myöntämä laina – Kunnan omavelkainen takaus – Merkittävä taloudellinen riski – Vakuus – Jälkipantti yrityskiinnityksestä – Tietoverkko-osuuskunta – Osuuskunnan heikko taloudellinen tila
14.5.2020
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Ammatillinen perhekoti – Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö – Valitusoikeus
13.5.2020
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Ministerille lähetetty kirje – Kansalaiskirje – Ministeriön asiakirja
7.5.2020
Elinkeinotulon verotus – Korkomenojen vähentäminen – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Tasevertailu – Tasetesti – Konsernitilinpäätös – Alakonserni – FPCI-rahasto
7.5.2020
Kunnallisasia – Valtuutettu – Esteellisyys – Hallintosäännön muutos – Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat – Osa-aikaisuus – Kuukausipalkkio
23.4.2020
Kuvaohjelman ikärajaluokittelu – Animaatiosarja – Lapsen kehitykselle haitallinen kuvaohjelma – Seksuaaliseen väkivaltaan viittaava sisältö – Pelottava ja ahdistava sisältö – Kansallinen audiovisuaalinen instituutti – Kuvaohjelmalautakunta – Viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan ulottuvuus
21.4.2020
Kuntalaki – Valtiovarainministeriön päätös – Hallinnollinen turvaamistoimenpide – Luottamustoimesta pidättäminen – Kunnan luottamushenkilö – Virkarikosoikeudenkäynti – Muuttuneet olosuhteet – Käräjäoikeuden tuomio – Syytteiden hylkääminen
20.4.2020
Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Peitellyn osingon määrä – Omien osakkeiden hankinta – Tulon käsite – Nettotulo
20.4.2020
Ylimääräinen muutoksenhaku – Arvonlisävero – Tullimenettely – Myynti unionin ulkopuolelle – Vientimyynti – Verottomuuden edellytykset – T1-passitusmenettely – Poistumisvahvistettu luovutuspäätös
16.4.2020
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Avustajan matkakulut – Tavanomaisen elämän toiminto – Matkan pituus – Kunnan pysyväisohjeet – Sosiaalihuolto ulkomaille
9.4.2020
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Vapaa-ajan toiminnot ja harrastukset – Lapsi – Voimavarat määritellä avun sisältö ja toteutustapa
7.4.2020
Julkinen hankinta – Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – Varavoimakoneurakka – Oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuun – Menettely hankintapäätöstä tehtäessä ja sen jälkeen
6.4.2020
Henkilöstörahaston rekisteröinti – Henkilöstörahastoerä – Tulospalkkiojärjestelmä – Tulospalkkio – Lakisidonnaisuuden vaatimus – Yhteistoiminta-asiamies – Yhteistoiminta-asiamiehen valitusoikeus
3.4.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian uudelleen käsittely – Päätöksen lopputulos – Selkeyden vaatimus – Päätöksen lainvoimaisuus – Oikeusvoima
2.4.2020
Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Kotimaisuusvaatimus – EU:n perustamissopimuksen tulkinta – Sijoittautumisvapaus – Tappion vähentäminen – Tappion vähentämisaika
2.4.2020
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Rahoitusjärjestelyn rakenteen sivuuttaminen – Saatavien sijoittaminen apporttiomaisuutena – Rahoitusyhtiö – Liiketoimen uudelleenluonnehdinta – Liiketoimen tunnistaminen
2.4.2020
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Valmiiden tuotteiden myynti – Myyntiyhtiön toiminnan tappiollisuus – Kustannusvoittolisämenetelmä – Liiketoiminetto-marginaalimenetelmä – Testattavan yrityksen valinta
1.4.2020
Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen – Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti
30.3.2020
Kunnallisasia – Kunnanvaltuuston päätös – Pormestarimalli – Siirtyminen pormestarimalliin kesken vaalikauden – Kunnanhallituksen erottaminen – Luottamushenkilön erottamattomuuden periaate – Organisaatiomuutos
25.3.2020
Metsästyslaki – Poikkeuslupa – Rauhoitettu laji – Ahma – Pyyntialue – Luonnonsuojelu – Natura 2000 -kohde – Suojeluperusteena oleva laji – Natura-arvioinnin tarve
20.3.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltainen väkivalta – Henkilökohtaiset olosuhteet – Vainon syy-yhteys
19.3.2020
Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Yleinen turvallisuus – Pakottava syy – Muu tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa suojelutaso
19.3.2020
Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Salametsästyksen torjunta – Poikkeusluvan myöntämiseen oikeuttava päämäärä – Muu tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa suojelutaso – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio
19.3.2020
Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys – Salametsästyksen torjunta – Poikkeusluvan myöntämiseen oikeuttava päämäärä – Muu tyydyttävä ratkaisu – Suotuisa suojelutaso – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio
19.3.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Asemakaavan sisältövaatimukset – Rakennetun ympäristön vaaliminen – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) – Betonisiilot – Uudisrakentamisen sopivuus arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön – Riittävät selvitykset
16.3.2020
Ulkomaalaisasia – Esteellisen tuomarin vetäytyminen – Suullinen käsittely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
10.3.2020
Ympäristönsuojelulaki – Ympäristölupa – Lupamääräys – Lupahakemuksen sitovuus – Päätöksen kertoelman sitovuus – Asetuksen vaatimusten lieventyminen
5.3.2020
Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Alihintainen osakekauppa – Luovutus osakkaan omaisen omistamalle osakeyhtiölle – Realisoitumaton arvonnousu
5.3.2020
Toimeentulotuki – Perustoimeentulotuki – Palveluasuminen – Ateriamaksu – Perusosalla katettavat menot – Muu perusmeno – Ravintomeno
4.3.2020
Jäteasia – Hallintopakko – Velvoitteen kohdistaminen – Maarakentaminen – Rakennuksen purkumateriaali – Jätteen toimittaja – Roskaamiskielto – Jätteen haltijan vastuu – Selvilläolovelvollisuus – Jätteen hylkääminen ja hallitsematon käyttö – Päävelvoitteen yhteisvastuullisuus
4.3.2020
Kunnallisasia – Asiakasmaksu – Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelun omavastuu – Yleispäätös omavastuun määräytymisestä – Kilometripohjaisuus – Käytössä olevat kertaliput vyöhykepohjaisia
4.3.2020
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Kunnassa vahvistettujen tuen myöntämisperusteiden muuttaminen – Hoitoluokan maksuluokan alentaminen – Taannehtivuus – Valitus – Hallintoriita
28.2.2020
Hyödyllisyysmalli – Mitättömäksi julistamisperuste – Hyödyllisyysmallihakemukseksi muuntaminen – Muuntaminen eurooppapatenttihakemuksesta – Muuntamiselle säädettyjen vaatimusten noudattaminen – Sama keksintö
19.2.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Asemakaavan sisältövaatimukset – Rakennettu ympäristö – Piha-alue – Täydennysrakentaminen
17.2.2020
Ympäristönsuojelu – Koeluonteinen toiminta – Valimon ylijäämähiekan terminen elvytys – Savukaasupäästöt – Ympäristöluvan tarve – Pohjaveden pilaamiskielto – Riskinarvio – Selvitysten riittävyys
14.2.2020
Tuloverotus – Veronalainen tulo – Kiinteistöyhteisö – Osakkeenomistajan hallitsema huoneisto – Tontti – Käypää vuokraa alempi yhtiövastike
13.2.2020
Ympäristölupa – Polttonesteiden jakeluasema – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden pilaamiskielto – Pilaantumisriskin arviointikriteerit – Kohdekohtainen riskinarvio – Pohjaveden virtaussuunnat – Hulevesien hallinta – Orsivesi
13.2.2020
Ympäristölupa – Polttonesteiden jakeluasema – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden pilaamiskielto – Pilaantumisriskin arviointikriteerit – Pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet – Kohdekohtainen riskinarvio
7.2.2020
Vesiliikenne – Vesiliikenteen rajoittaminen – Määräaikainen kielto – Autonominen meriliikenne – Testaus- ja pilottitoiminta – Vesiliikenteen turvallisuus – Yleinen etu
7.2.2020
Työsuojeluvalvonta – Tilaajavastuulain soveltamisala – Tilaajan määritelmä – Vastaava ulkomailla toimiva yritys – Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus
5.2.2020
Kunnallisasia – Virkavaali – Kunnanjohtajan viransijaisuus – Yleiset virkanimitysperusteet – Syrjintä – Sukupuoli
31.1.2020
Kunnallisasia – Valtiontuki – Kiinteistön kauppa – Vuokraus – Kokonaisjärjestely – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Markkinaehtoisuuden selvittäminen – Taloudellinen erittely
30.1.2020
Verotusmenettely – Vertailutietotarkastus – Tietosuoja – Pankki – Asiakasrekisteri – Tietopyynnön lainmukaisuus – Yleinen tietosuoja-asetus
27.1.2020
Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Osakkeet – Äänioikeus – Erilajiset osakkeet
23.1.2020
Asiakirjajulkisuus – Salassa pidettävyys – Kunnan liiketoimintaa koskeva tieto – Yksityinen liikesalaisuus – Taloudellinen vahinko – Arvio kiinteistön markkina-arvosta
21.1.2020
Lastensuojeluasia – Huostassapidon jatkaminen – Tapaamisten rajoittaminen – Sijaisvanhempien läsnäolo
20.1.2020
Asiakirjajulkisuus – Turvapaikanhakija – Suojelupoliisi – Suojelupoliisin turvapaikkahakemuksesta antaman lausunnon perusteluosio ja taustamateriaali – Valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Menettelydirektiivi
20.1.2020
Luonnonsuojelulaki – Hallintopakko – Metsänhakkuu – Metsänkäyttöilmoitus – Natura 2000 -kohde – Natura-arviointi – Arvioinnin tarveharkinta
17.1.2020
Kunnallinen viranhaltija – Virantoimituksesta pidättäminen – Ajokielto – Erityinen kelpoisuusehto – Viranhoidon estyminen
15.1.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusjärjestys – Rakennusjärjestyksen määräysten yleiset edellytykset – Sivuasuntojen rakentamisen salliva määräys – Sivuasunnon käyttötarkoitus – Määräyksen soveltamisala – Paikalliset olot – Selvitysten riittävyys
31.12.2019
Vesilaki – Vesitalousasia – Lupaviranomaisen toimivalta – Kalatalousviranomaisen toimivalta – Kalatalousvelvoite – Kalatie – Smolttiohjuri
31.12.2019
Jätelaki ‒ Siirtymäsäännös ‒ Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Ristiriitaiset selvitykset – Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen
20.12.2019
Väestötietoasia – Kotikunta – Unionin kansalainen – Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Kemikaaliviraston henkilöstö – Pysyvä asuinpaikka Suomessa – Vakinainen osoite
20.12.2019
Asiakirjajulkisuus – Kaupunginjohtajan valinta – Ulkopuolinen rekrytoija – Ei-asiakirja – Virkaan suostumuksensa antamatta jättäneen henkilöllisyyden julkisuus
20.12.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Ranta-asemakaava – Kaavamääräys – Tien rakentaminen – Luonnonarvot
20.12.2019
Ortodoksinen kirkko – Seurakunnanvaltuuston toimivalta – Seurakunnanneuvoston jäsenten erottaminen
19.12.2019
Ympäristönsuojelu – Ympäristölupa – Luvan myöntämisen edellytykset – Sijoituspaikka – Varovaisuusperiaate – Vesipuitedirektiivi – Weser-tuomio – Vesimuodostuman tilan luokitus
19.12.2019
Ajo-oikeus – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärintodistuksen toimittamisvelvollisuus – Huumausaineen käyttörikos – Sakkorangaistus – Kannabissavuke – Suhteellisuusperiaate
18.12.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Kiintiöpakolainen – Pysyvä oleskelulupa – Toimivaltainen hallinto-oikeus
18.12.2019
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Lapsen kuuleminen suullisessa käsittelyssä – Käsittelyratkaisu lapsen kuulemisesta ilman tämän avustajaa – Hallinto-oikeuden menettelyn virheellisyys
18.12.2019
Julkinen hankinta – Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta – Liitteen E mukainen palvelu – Tulkkauspalvelut – Vertailuperusteiden asettaminen – Palvelua toteuttavan henkilön nimeäminen tarjouksessa – Rekrytoitava henkilö – Pisteytysmalli – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Puitejärjestely
17.12.2019
Ulkomaalaisasia – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Kansainvälinen suojelu – Uusintahakemus – Käännyttäminen – Täytäntöönpanoa koskeva määräys – Hallinto-oikeuden toimivalta
16.12.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Tuulivoima – Vaikutusten arviointi – Selvitysten riittävyys – Kaavamääräykset – Luonnonarvojen vaaliminen – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Heikentämis- ja hävittämiskielto
16.12.2019
Arvonlisävero – Verovelvollisuusryhmä – Vähennysoikeuden jakaminen – Yleiskulut
16.12.2019
Oikeudenkäyntimenettely – Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Laboratoriopalvelut – Näytteen analysointi – Jura novit curia – Uusi valitusperuste
16.12.2019
Asiakirjajulkisuus – Henkilön taloudellinen asema – Taloudellista asemaa kuvaava tieto – Palkkaa koskeva tieto – Palkkakustannus – Kustannusarvioerittely – Sitra
13.12.2019
Varainsiirtoverotus – Verovelvollisuus – Arvopapereiden luovutus – Ulkomaalaiset luovutuksen osapuolet – Veron kiertäminen – Eurooppayhtiön kotipaikan siirto Suomeen
12.12.2019
Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Valvonta – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta – Avoimien ovien päivän järjestelyt ylimmissä tuomioistuimissa – Pääsyn estyminen tilaisuuksiin
11.12.2019
Lastensuojelu – Huostassapidon lopettaminen – Suullinen käsittely
10.12.2019
Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon kuljettaja – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Koenumerotodistus – Koenumerokilvet
10.12.2019
Ajo-oikeus – Ajokielto – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärin ilmoitus ajoterveydestä – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Kuuleminen – Oikeus esittää uutta selvitystä – Lääkärinlausunnon antamisesta kulunut aika
10.12.2019
Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta
9.12.2019
Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Elinkeinotoiminnan tulolähde – Liiketoiminnan harjoittaminen – Toiminnan lopettamiseen tähtäävät toimet
9.12.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian selvittäminen – Kuuleminen – Valtio, johon nähden kansainvälisen suojelun tarve tutkitaan
2.12.2019
Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Muu kuin lyhyt poissaolo – Painava henkilökohtainen syy – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeaminen
19.11.2019
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelut – Vaikeavammainen lapsi – Tarve itsenäistymiseen – Tukihenkilö
15.11.2019
Ulkomaalaisasia – Työtekijän oleskelulupa – Jatko-oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Uusi työsuhde – Toimeentuloedellytyksen täyttymättä jääminen edellisen oleskeluluvan aikana – Kielteinen osapäätös
14.11.2019
Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Tarjoajan soveltuvuus – RALA-pätevyys – Yleiset hankintaoikeudelliset periaatteet
14.11.2019
Julkinen hankinta – Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta – Liitteen E mukainen palvelu – Ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuus – Referenssi – Ryhmittymä – Osallistuminen hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen – Osallistumishakemus
14.11.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Lunastus – Lunastusperusteet – Yleiskaava – Kunta – Maapolitiikka – Maanhankinta – Yleinen tarve
12.11.2019
Verkkotunnus – Toisen toiminimeä vastaava verkkotunnus – Hyväksyttävä peruste – Viestintäviraston toimivalta
8.11.2019
Maaseudun kehittämisohjelma – Kehittämishanketuki – Tukikelpoinen kustannus – Arvonlisävero – Kunta tuensaajana
8.11.2019
Maaseudun kehittämisohjelma – Yritystuki – Investointituki – Yrityksen omistajanvaihdos – Yritystoiminnan uutuusarvo
6.11.2019
Arvonlisävero – Veron peruste – Vastike – Osallistumismaksu – Palkinnot – Kilpailun säännöt
4.11.2019
Tavaramerkin rekisteröinti – Sisäministeriön lupa – Suomen vaakunaan sekoitettavissa oleva kuvio – Hallinto-oikeuden toimivalta – Markkinaoikeuden toimivalta
4.11.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Asemakaavan sisältövaatimukset – Rakennetun ympäristön vaaliminen – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) – Pirkkolan omakotialue ja rintamamiestalot – Katselmus
31.10.2019
Varainsiirtovero – Veron peruste – Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiölainaosuus – Osakkeisiin kohdistuminen – Pankkilaina
31.10.2019
Varainsiirtovero – Veron peruste – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiölainaosuus – Osakkeisiin kohdistuminen – Pankkilaina
30.10.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Yliopistossa opiskelu – Vaihto-opiskelu Norjassa – Lukukauden mittainen vaihto-opiskelu
29.10.2019
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisun poistaminen – Asiassa esitetyn selvityksen täydentyminen
18.10.2019
Julkinen hankinta – Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle – Harkinnanvarainen poissulkemisperuste – Sopimusrikkomus – Aikaisemman hankintasopimuksen purkaminen – Tarjoajan korjaavat toimenpiteet – Vireillä oleva oikeudenkäynti käräjäoikeudessa – Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate
15.10.2019
Tuloverotus – Tappiontasaus – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Välillinen omistajanvaihdos – Käyttölupa
15.10.2019
Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Kommandiittiyhtiö – Osuuksien omistajien vaihtuminen – Äänetön yhtiömies – Vastuunalainen yhtiömies – Pääomasijoitustoiminta
14.10.2019
Henkilökohtainen tulo vai ei – Elinkeinotulo – Tulon veronalaisuus – Osakkeiden luovutus – Liikeomaisuus – Käyttöomaisuusosake – Yleisseuraanto – Jakautuminen – Vastaanottavan yhtiön tekemä luovutus
11.10.2019
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen – Oikeus saada perusteltu päätös – Muutoksenhaku
3.10.2019
Hallintovalitus – Vireilletulo – Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltopaikan ohjaajan sähköpostiviesti – Oikeusturvaa koskeva perusoikeus
1.10.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan myöntämisedellytykset – Tuulivoimala – Toteutettavan tuulivoimalan ominaisuuksia koskevat tiedot – Hankkeen vaikutuksia koskevan selvityksen riittävyys – Yleiskaavamääräys
1.10.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan myöntämisedellytykset – Tuulivoimala – Toteutettavan tuulivoimalan ominaisuuksia koskevat tiedot – Hankkeen vaikutuksia koskevan selvityksen riittävyys – Yleiskaavamääräys
27.9.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luonnolliset vähennykset – Hankintameno – Käyttö-omaisuus – Arvosoitin – Sello – Sellon jousi – Professori
26.9.2019
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Vanhemman saamelaisuus – Vanhempi merkitty edellisten vaalien vaaliluetteloon – YK:n ihmisoikeuskomitean esittämä näkökanta – Ryhmähyväksyntä ja saamelaisten itsemääräämisoikeus
23.9.2019
Varainsiirtovero – Veron peruste – Suoritusvelvoitteen käsite – Suoritusvelvoitteen hyväksi tuleminen – Urakkasaatava – Asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovuttaminen
23.9.2019
Varainsiirtovero – Veron peruste – Suoritusvelvoitteen käsite – Osakaslainan luovutus – Lain sanamuoto
20.9.2019
Hallintoriita – Valtion virkamies – Virkasuhteen vahvistaminen – Virkasuhteeseen liittyvä vaatimus lomapalkasta – Viivästyshyvitys
19.9.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeuden päätös – Työkyvyttömyyseläke – Suullinen käsittely – Uusi selvitys – Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta
19.9.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Vakuutusoikeuden päätös – Suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen – Tuomioistuimen harkinta viran puolesta – Takaisinperintäasia – Vilpillisyyden arviointi
18.9.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtainen avustaja – Omainen – Palvelun järjestämistapa – Ostopalvelu
18.9.2019
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Tutustuminen internet-sivustolla – Perhe-elämän viettäminen – Näyttövelvollisuus – Lumeavioliitto
16.9.2019
Ammattikorkeakoulu – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Suoritusvilppi – Purkuhakemus uuden selvityksen perusteella – Purkuhakemuksen hylkääminen
13.9.2019
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Lapsen kuuleminen – Asiaan osallisten kuuleminen – Kuulematta jättäminen – Sovellettava laki – Menettelyvirhe
13.9.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Yhdistyksen valitusoikeus – Oikeus valitusperusteiden esittämiseen
12.9.2019
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Toimeentuloedellytyksen määrittäminen – Eri perusteilla haetut perheenjäsenten oleskelulupahakemukset – Yhteisessä taloudessa asuva perhe
11.9.2019
Elinkeinotulon verotus – Rajat ylittävä sulautuminen – Tulon veronalaisuus – Jatkuvuusperiaate – Lainan järjestely- ja takauspalkkiot – Sulautumista edeltävinä verovuosina myönnetyt lainat ja takaukset
10.9.2019
Työntekijän eläkelaki – Päätöksen perusteleminen – Ministeriön päätös – Vakuutustoiminta
4.9.2019
Julkinen hankinta – Kiinteistöjen jätehuoltopalvelut – Tarjouspyyntö – Hankinnan kohteen määritteleminen – Riittävät tiedot tarjouksen laatimiseksi – Avoimuuden, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden periaatteet
2.9.2019
Lunastuslupa – Voimansiirtolinja – Muutettu johtoreitti – Kunnan lausunto – Selvityksen puutteellisuus
30.8.2019
Kunnallisvalitus – Valtuutetun esteellisyys – Vastuuvapaus – Kannatettu ehdotus vastuuvapauden myöntämättä jättämisestä
30.8.2019
Arvonlisävero – Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen – Maksuunpanon muodolliset edellytykset – Määräaika
28.8.2019
Arvonlisävero – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpidosta puuttuva myynti – Arviolaskelma – Näytön arviointi – Ravintolatoiminta
27.8.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtaisen avun järjestäminen – Työnantajamalli – Palveluseteli – Edellytykset toimia työnantajana – Kaupungin järjestämä apu
27.8.2019
Virkamiesasia – Poliisi – Irtisanominen – Erityisen painava syy – Törkeä rattijuopumus – Poliisimiehen käyttäytyminen – Luottamus poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen
26.8.2019
Arvonlisävero – Alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten – Kunnan henkilökuntapysäköinti – Vähennysoikeus
26.8.2019
Yksityiset sosiaalipalvelut – Kotipalvelujen tukipalvelut – Kirjallinen ilmoitus palvelujen tuottamisesta – Hallintopäätös – Valituskelpoisuus
22.8.2019
Tavaramerkki – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Sijaintitavaramerkki – Tavaramerkkilaji – Tavaramerkin kuvaus – Tavaramerkkisuojan kohde – Selvä ja täsmällinen tavaramerkkihakemus – Tavaramerkkihakemuksen muuttaminen – Valituksen muuttaminen – Vaatimuksen tutkiminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio
20.8.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Tietty yhteiskunnallinen ryhmä – Seksuaalinen suuntautuminen – Sukupuoli-identiteetin määrittely
20.8.2019
Kilpailuasia – Kartelli – Yhdenmukaistettu menettelytapa – Markkinoiden jakaminen – Suullinen käsittely – Kirjallinen todistajankertomus – Asianajosalaisuus – Tarkoitukseen perustuva kilpailurikkomus – Oikeuttamisperusteet – Osallisuus – Irrottautuminen kilpailunrikkomuksesta – Seuraamusmaksun määrääminen – Yhdenvertainen kohtelu – Kaksoisrangaistavuuden kielto
19.8.2019
Valitusoikeus ‒ Vesilaki – Vesitalouslupa – Århusin yleissopimus ‒ Talousvyöhyke – Ympäristöjärjestö – Säätiö – Sääntöjen mukainen toiminta-alue – Hankkeen vaikutusalue
19.8.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Prosessiosoite – Tuloverotus
14.8.2019
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö – Arvonlisäveroasia
7.8.2019
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Kiinteistösijoitustoiminta – Kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden liikehuoneistojen osakkeiden myyntiin liittyvät kulut
17.7.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Uusi turvapaikkaperuste – Sukuelinten silpominen – Alaikäinen turvapaikanhakija – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
16.7.2019
Maahantuontiverot – Valmistevero – Arvonlisävero – Säännösten vastainen maahantuonti – Osallistuminen maahantuontiin – Maahantuonnin rahoittaminen – Nuuska
8.7.2019
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Koulukoira – Säilyttäminen pitopaikaksi soveltumattomassa tilassa – Tilapäinen ja hyväksyttävä syy – Kuljetushäkki
5.7.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Saamelaiskäräjävaalit – YK:n ihmisoikeuskomitea – KP-sopimus – Kansainvälisen yleissopimuksen loukkaus – Purun edellytykset – Merkitseminen vaaliluetteloon – Alkuperäiskansa – Saamelaismääritelmä – Itseidentifikaatio – Ryhmähyväksyntä – Kokonaisarviointi
5.7.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – YK:n ihmisoikeuskomitea – KP-sopimus – Kansainvälisen yleissopimuksen rikkominen – Purun edellytykset – Saamelaiskäräjävaalit – Saamelaismääritelmä – Merkitseminen vaaliluetteloon
5.7.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon jaksotus – Verovuosi – Luovutusvoitto – Suunnattu osakeanti – Osakemerkintä – Joukkovelkakirjalainan konvertointi – Yhtiön hallituksen hyväksyntä
4.7.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Vapaa-ajan toiminnot ja harrastukset – Lapsi – Kehitysvamma – Valvonnan tarve – Itsenäistyminen
1.7.2019
Kunnallisasia – Valtiontuki – Valtiontuen edellytysten täyttyminen –Taloudellinen etu – Markkinaehtoisuuden selvittäminen – Kaukolämpö
28.6.2019
Julkinen hankinta – Tarjoajan kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan yhtiön osallistuminen hankinnan valmisteluun ja tarjouksen selonottoneuvotteluun – Eturistiriita – Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle – Hyvitysmaksuasia – Hyvitysmaksun edellytykset
26.6.2019
Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Puitejärjestelyn osapuolina olevien hankintayksiköiden ilmoittaminen – Hankinnan kohteen määritteleminen – Riittävät tiedot tarjouksen laatimiseksi – Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden periaatteet
25.6.2019
Asiakirjajulkisuus – Julkisuusarvioinnin ajankohta – Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala – Asianajosalaisuus – Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus – Tarkastusmuistio – Johdannaisvastuiden selvittäminen
25.6.2019
Kiinteistövero – Veroprosentti – Vakituinen asuinrakennus – Rakennuskokonaisuus – Itsenäinen erillinen rakennus – Kolmiulotteinen hallinnanjako
20.6.2019
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Tytäryhtiöosakkeiden myyntiin liittyvät kulut – Toimitilakiinteistön sale and lease back -järjestely
19.6.2019
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Henkilökohtaisen tulon verotus – Suomessa yleisesti verovelvollinen osuudenomistaja – SICAV-sijoitusrahasto – UCITS-rahasto – Tuotto-osuus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Pääomien vapaa liikkuvuus
18.6.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Omaisuuden käsite – Kapitalisaatiosopimus
17.6.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen työn loppuunsaattamiseksi – Rakennustöiden aloittaminen – Aloituskokous – Aloittamisilmoitus – Luottamuksensuoja
12.6.2019
Hallintoriita – Omaishoitosopimus – Hoito- ja palvelusuunnitelma sopimuksen liitteenä – Suunnitelmaan kirjatun henkilökohtaisen avun lakkauttaminen – Erilliset päätökset henkilökohtaisesta avusta – Sopimuksen ja päätösten erillisyys
12.6.2019
Lastensuojelu – Huostaanotto – Esteellisyys – Lastensuojelujohtaja – Tutkintapyyntö lapsen vanhemmasta – Huostaanottohakemuksen suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
12.6.2019
Ympäristölupa – Kallion louhinta ja murskaus – Kiviaineksen kuljetus – Liikenne yleiseen liikenteeseen osoitetulla väylällä – Melu – Kohtuuton rasitus – Lupamääräysten riittävyys
10.6.2019
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kilpailuasia – Seuraamusmaksuesityksen määräaika – Seuraamusmaksuesityksen vanhentuminen – Kilpailurikkomuksen keston määräytyminen – Epäilty tarjouskartelli voimajohtourakoinnissa – Urakkatarjous – Urakkasopimus – Urakkasopimusvelvoitteiden täyttäminen
3.6.2019
Arvonlisävero – Veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetki – Ennakkomaksu – Siirtymäsäännös – Lehtitilaukset – Verokannan muuttuminen
3.6.2019
Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Turvetuotanto – Toiminnan keskeyttämisvaatimus – Lupamääräysten noudattaminen – Selvilläolovelvollisuus – Pilaantumisen torjuntavelvollisuus – Tarkkailusuunnitelma – Luvan tarkistamismenettely
28.5.2019
Lääkevalmisteen rinnakkaistuontimyyntilupa – Vieraskieliset myyntipäällysmerkinnät – Alkuperäisen myyntiluvan haltijan valitusoikeus – Päätöksen vaikutusten välittömyys – Kilpailija – Oikeussuojan tarve
28.5.2019
Lääkevalmisteen rinnakkaistuonti – Vieraskieliset myyntipäällysmerkinnät – Toimenpidepyyntö – Päätöksen valituskelpoisuus – Toimenpidepyynnön hylkääminen – Päätöksen vaikutusten välittömyys – Kilpailija – Valitusoikeus – Oikeussuojan tarve
28.5.2019
Omaishoito – Omaishoitajan vapaiden järjestäminen – Palvelusetelit – Pitämättä jääneiden vapaiden pitäminen myöhemmin tai korvaaminen – Valitus vai hallintoriita
24.5.2019
Valtionavustuslain soveltaminen – Hallintolainkäyttö – Hallintoasia – Hallintopäätös – Julkisen vallan käyttö – Julkinen oikeussuhde – Yleinen lainkäyttö – Yksityisoikeudellinen sopimus – Ulkomaiselle järjestölle Suomen ulkopuolella käytettäväksi myönnetty valtionavustus – Valtionavustuksen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä – Päätöksen valituskelpoisuus – Hallinto-oikeuden toimivalta
23.5.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Yleiskaavamääräys – Kaivostoiminnan kieltäminen
15.5.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Osakkeen hankintameno – Yhdistellyt osakkeet – Eri osake-erät
14.5.2019
Oikeusapu – Oikeusapulain 13 §:n 3 momentti – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallintomenettely – Huostaanottohakemuksen valmisteluun liittyvät toimenpiteet – Tuomioistuinasia
9.5.2019
Varainsiirtoverotus – Kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutus – Verovapaus ammattikorkeakoulutuksen rakennejärjestelyissä – Kunta luovutuksensaajana – Lain sanamuoto
9.5.2019
Julkinen hankinta – Käyttöoikeussopimus – Koulu- ja päiväkotikuvaukset
9.5.2019
Toimeentulotuen myöntäminen – Perustoimeentulotuki – Kansaneläkelaitos – Turvapaikanhakija – Välttämätön toimeentulo – Vastaanottopalvelut – Ehkäisevä toimeentulotuki
6.5.2019
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Elinkeinotoimintaa hyödyttävä omaisuus – Messutoiminta
29.4.2019
Maatalousyrittäjän lomituspalvelut – Maksuton vuosilomalomitus – Lomituspalvelutehtävä – Valvontakäynti – Valvontamaksu – Välttämätön kotieläinten hoitotyö – Kotieläinten ruokinta – Ruokintakerrat
24.4.2019
Toimeentulotuen myöntäminen – Perusmeno – Perustoimeentulotuki – Kansaneläkelaitos – Oleskelu Suomessa – Perheenjäsen – Muutto Suomeen
24.4.2019
Toimeentulotuki – Perustoimeentulotuki – Täydentävä toimeentulotuki – Palveluasuminen – Asiakasmaksu – Ateriamaksu – Maksun alentaminen tai poistaminen
17.4.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Pääomatulo – Kaksi osingonjakoa verovuoden aikana – Osakkeiden luovutus osingonjakojen välissä – Luovutuksensaaja
17.4.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Pääomatulo – Kaksi osingonjakoa verovuoden aikana – Osakkeiden luovutus osingonjakojen välissä – Luovuttaja
17.4.2019
Ympäristölupa – Vesitalouslupa – Ydinvoimalaitos – Hanhikivi – Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Arviointimenettelyn riittävyyden arviointi lupa-asian muutoksenhaussa – Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus – Kalakantoihin kohdistuva erityinen selvitys
15.4.2019
Asiakirjajulkisuus – Lainhuutoasiaan kuuluva asiakirja – Ositus- ja perinnönjakokirja – Sovellettava laki – Maanmittauslaitoksen toimivalta
15.4.2019
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Julkinen hankinta – Hankintasopimuksen jakaminen osiin – Niiden hankinnan osien määrän rajoittaminen, joista hankintasopimus voidaan tehdä yhden tarjoajan kanssa – Rajoitusehto – Tarjouspyyntö – Bussiliikenne
15.4.2019
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Julkinen hankinta – Kuntien välinen yhteistoimintasopimus – Vastuukuntamalli – Julkista hankintaa koskeva sopimus – Toimivallan siirto – Hankintayksiköiden välinen horisontaalinen yhteistyö – Sidosyksikkö – Joukkoliikennelaissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen – Vammaisten henkilöiden kuljetukset
12.4.2019
Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Sulautuminen – Sulautumisen vaikutus tappion vähentämiseen – Peräkkäiset sulautumiset – Konserniyhtiöt
12.4.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Omaisuuden luovutusvoitto – Hankintameno – Vastikkeetta saatu omaisuus – Hallintaoikeus – Osakkeiden luovutus osakeyhtiöön – Luovutushinta
11.4.2019
Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Peruuttamiseen liittyvä kuuleminen – Velvollisuus ilmoittaa oikeudesta käyttää avustajaa
11.4.2019
Arvonlisävero – Tavaran ja palvelun myynnin käsitteet – Purkutyöpalvelun myynti ja purkujätteen hyödyntäminen – Purkukohteen osto ja purkutyöpalvelun myynti – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu
11.4.2019
Vakuutusmaksuvero – Vakuutusmaksun veronalaisuus – Yritysjärjestelyyn liittyvät vakuutukset – Riskin sijaintivaltio
9.4.2019
Toimeentulotuki – Muut perusmenot – Asumismenot – Rahoitusvastike – Taloyhtiölaina – Uudisrakentaminen – Osakkeiden hankintameno – Viittaus asumistukea koskevaan sääntelyyn – Erilliset tukimuodot
9.4.2019
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Sosiaalihuoltopalvelu – Sosiaaliviranomaisten valvoma toiminta – Perheryhmäkotipalvelut – Alaikäisten maahanmuuttajien kotouttamispalvelut
8.4.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Kaavan sisältövaatimukset – Tieyhteys asemakaava-alueelle
2.4.2019
Ennakkoperintä – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Ryhmäeläkevakuutus – Kollektiivinen lisäeläketurva – Palkka – Vakuutusmaksun määräytymisen peruste – Yrittäjäasemassa oleva henkilöosakas – Muut henkilöosakkaat
29.3.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Omaisuuden käsite – Virtuaalivaluutta – Maksuväline – Arvopaperi – Ether
29.3.2019
Kunnallisasia – Tilinpäätös – Oikeat ja riittävät tiedot – Kunnan toiminnan tulos ja taloudellinen asema – Poistosuunnitelma – Poistoajat – Varovaisuuden periaate – Poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus – Pysyvät vastaavat – Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet – Tilinpäätöksen liitetiedot
27.3.2019
Verotusmenettely – Verotarkastus – Vertailutietotarkastus – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus
18.3.2019
Veronkanto – Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistöveron palautus – Konkurssisaatavat
18.3.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Maatila – Omaisuuden luovutus – Kuolinpesän ulkopuoliset varat
12.3.2019
Vesitalousasia – Pohjavesi – Energiakaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Intressivertailu – Yleinen etu – Ilmastonmuutos – Kasvihuonekaasupäästöt
8.3.2019
Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakepalkkiojärjestelmä – Palkkiojärjestelmää varten perustettu yhtiö
8.3.2019
Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus – Vakuutusyhtiölle suoritettava hyvike – Sopimusoikeudellinen maksuseuraamus – Ajoneuvorikkomus – Sakkorangaistus
6.3.2019
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Liiketoiminta – Viranomaistoiminta – Verovelvollisuus – Uskonnolliset yhdyskunnat – Seurakunta
5.3.2019
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kiinteistön vuokraus – Kiinteistöön liittyvä palvelu – Konesalipalvelu
5.3.2019
Alkoholijuomien anniskelulupa – Anniskeluluvan peruuttaminen – Muutoksenhaku – Uusi alkoholilaki – Valituslupamenettely – Voimaantulo – Siirtymäaika
4.3.2019
Arvonlisävero – Arvonlisäverolain soveltamisala – Palvelun myynti – Vastike – Vastavuoroisuus – Tappionkorvaus – Rahoituksellinen erä
4.3.2019
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Maa- ja metsätalouden harjoittaminen – Metsätila – Maatilakokonaisuus
1.3.2019
Valtion virkamies – Irtisanominen – Tarjolla olevan työn vähentyminen – Määräaikaisen palvelussuhteen vakinaistaminen – Ns. uusi henkilö
1.3.2019
Valtion virkamies – Irtisanominen – Tarjolla olevan työn vähentyminen – Määräaikaisen palvelussuhteen vakinaistaminen – Pysyväisluonteinen tehtävä – Ns. uusi henkilö
26.2.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Asumispalvelun järjestämiseen sovellettavaa lakia koskeva valitus – Palvelun maksullisuus – Asiakkaan kuolema – Valituksen tutkiminen – Asiaratkaisun antaminen – Asianosaisseuraanto
21.2.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Osakkeista saatu luovutusvoitto
19.2.2019
Toimeentulotuki – Kansaneläkelaitos – Perustoimeentulotuki – Perusmeno – Terveydenhuoltomeno – Silmälasit – Tarpeellisen suuruinen meno – Kilpailutukseen perustuva hankintahinta – Tuen hakijan selvittämisvelvollisuus
12.2.2019
Arvonlisävero – Välityspalvelu – Vaihto-oppilasmatkojen järjestäminen yhteisön ulkopuolelle – Palvelun myyntimaa
12.2.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Poliittinen mielipide – Vankeusrangaistus – Kohtuuton rangaistus – Turkki – Maatietous
7.2.2019
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Afganistan – Kabul – Paluumuutto – Haavoittuva asema – Lapsiperhe
7.2.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul – Ajantasainen maatieto – Lapsiperhe
7.2.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälistä suojelua koskeva asia – Muutoksenhakumenettelyt – Tosiseikkojen tutkinta ajantasaisesti – Maatietous – Maatietouden arviointi hallinto-oikeudessa – Kuuleminen
7.2.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Afganistan – Kabul – Sisäisen paon kohtuullisuus – Ajantasainen maatieto
6.2.2019
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Kristinuskoon kääntyminen – Ajankohtainen maatieto – Afganistan
4.2.2019
Ajo-oikeus – Ajokielto – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Epilepsia – Unenaikaiset epileptiset kohtaukset – Lääkärin ilmoitus ajoterveydestä – Ajokorttidirektiivi – Ajokorttilaki – Liikenteen turvallisuusviraston ohjeet
4.2.2019
Oikeudenkäynnin viivästyminen – Viivästymishyvitys – Virkamiehen irtisanominen – Valitusasia – Hyvityksen korottaminen – Asianosaiselle erityisen merkittävä asia
31.1.2019
Vesiasia – Maa-ainesten ottaminen – Pohjavedenottamon suoja-alue – Suoja-aluemääräys – Poikkeaminen suoja-aluemääräyksestä
31.1.2019
Vesiasia – Pohjavedenottamon suoja-alue – Lähisuojavyöhyke – Suoja-aluemääräys – Maa-ainesten ottaminen – Edunmenetys – Korvausvelvollisuus
31.1.2019
Kunnallinen viranhaltija – Työnjohto- ja valvontamääräykset – Sähkölaitteistojen käytön johtajan tehtävä – Toisen viranhaltijan nimeäminen käytön johtajaksi
29.1.2019
Kuntavaalit – Vaalivalitus – Menettely hallinto-oikeudessa – Äänestyslippujen tarkastaminen tuomioistuimessa – Katselmus – Neuvottelusalaisuus
29.1.2019
Asiakirjajulkisuus – Rahoitushakemus – Hakemuksen arviointi – Tutkimuksen arviointi – Arvioija – Arvioijan henkilöllisyys – Tutkimussalaisuus – Arviointisalaisuus
29.1.2019
Julkinen hankinta – Suorahankinta – Sote-uudistus – Potilastietojärjestelmä – Terveydenhuolto – Hankintayksiköstä riippumaton, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutunut äärimmäinen kiire – Yksinoikeuden suojaamiseen liittyvä syy – Tekninen syy – Lisähankinta – Sopimuksen muuttaminen
29.1.2019
Hallintoriita-asia – Kuntien välinen kustannusriita – Lastensuojelukustannusten korvaaminen – Hakemuksen tutkiminen – Tutkimatta jättäminen – Lainvoimaisuus – Oikeusvoimavaikutus
28.1.2019
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Päihteettömyyden osoittaminen
24.1.2019
Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Koulupäivän keskeytyminen – Vammainen oppilas – Kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus
23.1.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon hankkimisesta johtuva meno – Menon kohdistaminen – Takaustappio – Menetys
17.1.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Päätös asian raukeamisesta – Valituskelpoisuus – Purkuhakemus – Poistuminen Suomesta – Vapaaehtoinen paluu
16.1.2019
Kunnallisasia – Kunnanhallituksen päätös – Kunnanhallituksen puheenjohtaja – Esteellisyys – Yleislausekejäävi
10.1.2019
Veronkanto – Kiinteistöverosta vapauttaminen – Valituskielto – Kunnallisvalitus – Perustuslaki – Ilmeinen ristiriita
7.1.2019
Asiakirjajulkisuus – Yliopiston valintakoe – Valintakoevastaus – Koesuoritus – Yleisöjulkisuus – Salassapitoperuste – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus
3.1.2019
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verolli­suudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Lääkärikeskus – Itsenäinen ammatin­harjoittajalääkäri – Myynti ammatinharjoittajan nimissä ja lukuun – Lääkärikeskuksen suorittamat palvelut
28.12.2018
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutuspalvelu – Liiketaloudellisin perustein järjestetty MBA- ja EMBA-koulutus
28.12.2018
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutuspalvelu – Yksityinen kauppakorkeakoulu – MBA-koulutus – Ulkomaisen yliopiston myöntämä tutkinto
21.12.2018
Kuntien välinen hallintoriita – Lastensuojelun vai kehitysvammahuollon kustannukset – Jälki­huollon sisältö – Laitoshoito – Kotikunnan muuttuminen
20.12.2018
Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen täytäntöönpanokielto – Valituslupa-asia – Tarjouskilpailun voittajan kuulematta jättäminen markkinaoikeudessa – Menettelyvirhe
19.12.2018
Kunnallinen viranhaltija – Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen – Liikkeenluovutus – Viranhaltijan siirtymistä koskeva epäselvyys – Viran lakkauttaminen – Palvelussuhteen jatkumisen vahvistaminen – Hallintoriita
18.12.2018
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Lisenssimaksut – Valmiiden tuotteiden myynti – OECD:n siirtohinnoitteluohjeet – Markkinahintavertailumenetelmä – Jälleenmyyntihintamenetelmä – Jäännösvoittolisämenetelmä
18.12.2018
Jätelaki – Jätteenkuljetusrekisteri – Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö – Tehtävien siirtäminen jätehuoltoyhtiölle – Perustuslaki – Julkinen hallintotehtävä – Julkisen vallan käyttö
17.12.2018
Tietosuoja – Henkilötietolaki – Tietosuojadirektiivi – Henkilötieto – Henkilötietolain soveltamisala – Henkilörekisteri – Rekisterinpitäjä – Yksityiselämän suoja – Uskonnonvapaus – Sananvapaus – Syrjinnän kielto – Jehovan todistajat – Ovelta ovelle -saarnaamistyö – Saarnaamistyön yhteydessä kerättävät henkilötiedot – Ennakkoratkaisu
14.12.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Omaisuuden luovutus – Pääomalaina – Luovutustappio
14.12.2018
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Uskonvakaumus – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen ­– Uusintahakemuksen alustava tutkinta – Käännyttäminen – Lainvoiman saaneen päätöksen purkaminen
12.12.2018
Kansainvälistä suojelua hakeneen paluun tukeminen – Viranomaisen passiviteetti – Hallintopäätöksen täytäntöönpano – Suorituskanne – Hallintoriita-asia – Valituslupa
12.12.2018
Apteekki – Sivuapteekki – Helsingin yliopiston sivuapteekki – Sijaintialueen muuttaminen – Sijaintialueen muuttamisen edellytykset – Yliopiston apteekin erityistehtävä – Tarveharkinta – Lääkkeiden saatavuuden turvaaminen – Fimean harkintavalta – Oikeuskäytäntö
12.12.2018
Autovero – Verovapauden edellytykset – Sairasauto – Rekisteriin merkitty käyttötarkoitus – Sairaankuljetuslupa
11.12.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Pakolaisaseman peruuttaminen – Kiintiöpakolainen – Kiintiövalinnassa annettujen tietojen merkitys
10.12.2018
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Kunnan tytäryhteisö – Kunnan omistama osakeyhtiö – Kunnan omistajaohjaus – Kunnan sisäinen tarkastus
7.12.2018
Ennakkoratkaisu – Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritysvarallisuus – Yritystoimintaan kuulumattomat varat – Maksuunpanematta jätettävän veron osan laskeminen
30.11.2018
Tietosuoja – Tietosuojavaltuutettu – Tarkastuspyyntö – Viranomaisen ohjaus – Valituskelpoisuus – Valitus – Prosessuaalinen kantelu – Hallintokantelu
29.11.2018
Kiinteistöverotus – Verotusarvon enimmäismäärä – Käypä arvo omistajan hallussa – Arvostamisperusteet – Tuottoarvo – Hankintahinta – Todennäköinen luovutushinta
26.11.2018
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen käsite – Konserniin rinnastaminen
22.11.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen kuuleminen – Alaikäinen 12 vuotta täyttänyt kehitysvammainen lapsi
21.11.2018
Jätevero – Jälkiverotus – Verovelvollisuus – Kaatopaikka – Kaatopaikan pitäjä – Yksityinen kaatopaikka – Verotettavan jätteen määrä
21.11.2018
Lääkevalmisteen korvattavuus – Peruskorvattavuus – Hoidollinen arvo – Uusi vaikuttava aine – Vakava sairaus – Harvinaislääke – Pieni potilasmäärä – Ehdollinen myyntilupa
16.11.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen
14.11.2018
Autoverotus – Tuontiajoneuvosta kannettavan autoveron enimmäismäärä – Veroprosentti – Verotusarvo – Verottomat tarvikkeet – Tavanomaiset toimituskulut – Syrjivän verotuksen kielto – Hallinto-oikeuden tutkimisvalta
14.11.2018
Asiakirjajulkisuus – Virkamiesoikeudellinen päätös – Henkilölle tuomittua rangaistusta koskeva tieto – Nimikirjalain soveltaminen
13.11.2018
Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus
12.11.2018
Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika
8.11.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Yleiskaavan esittämistapa – Yleiskaavan oikeusvaikutukset – Selvitysten riittävyys – Rakennusoikeuden mitoitus – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Liikenteen järjestäminen – Kaupunkibulevardit – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) – Malmin lentoasema – Natura 2000 -verkosto – Heikentämiskielto – Natura-arviointi
8.11.2018
Ympäristölupa – Tuulivoimala – Meluselvitykset – Melutason ohjearvot – Kapeakaistaisuus – Valtioneuvoston asetuksen soveltaminen
6.11.2018
Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Hallintovalitus – Täytäntöönpanomääräys – Päätöksen täytäntöönpano lainvoimaa vailla olevana
2.11.2018
Toimeentulotuki – Perusmeno – Kansaneläkelaitos – Tarpeellinen terveydenhuoltomeno – Lääkekannabisvalmiste – Fimean erityislupa – Yleinen hoitokäytäntö – Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe – Masennus – Asiantuntijalääkäri
2.11.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislausekkeen soveltaminen – Henkilökohtainen vastuu – Näytön arviointi
2.11.2018
Erityisalojen hankintalain mukainen hankintailmoitus – Markkinaoikeuden toimivalta tutkia valitus hankintapäätöksestä – Valituksen tutkimatta jättäminen – Valittajan velvoittaminen korvaamaan kaupungin energiayhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa – Valitusluvan myöntäminen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta – Korvausvelvoitteen kohtuuttomuus
30.10.2018
Vammaispalvelu – Kunnan järjestämisvelvollisuus – Kotikunta Suomessa – Vakinaista oleskelua lähenevä oleskelu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa – Henkilökohtainen avustaja toisessa jäsenvaltiossa suoritettavien opintojen ajaksi – Unionin kansalaisen oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Rajoitus – Unionin tuomioistuimen tuomio
30.10.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Asemakaavan sisältövaatimukset – Liikerakentaminen – Rakennetun ympäristön vaaliminen – UNESCO:n maailmanperintökohde – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Vanha Rauma – Katselmus
29.10.2018
Oikeusapu – Yksityinen avustaja – Ratkaisupyyntö – Ulkoprosessuaalinen asia – Tuomioistuimen tutkittavaksi saatettavissa oleva asia – Tuomioistuimen toimivalta – Hallinto-oikeus – Vakuutusoikeus – Valitusoikeuden määräytyminen – Valituslupa – Valituskielto
26.10.2018
Arvonlisävero – Kiinteistöinvestointi – Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen – Tarkistuskausi – Käyttötarkoituksen muutos ennen tarkistuskauden alkamista
24.10.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Käännyttäminen – Käännytyspäätöksen jälkeen syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon – Käännytyksen kokonaisharkinta
24.10.2018
Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Omaisuuden erottelu – Hyvitys – Hyöty – Perheen vakinaiseen asuntoon rinnastettava varallisuus – Hyvityksen vähäisyys – Kohtuuttomuus – Taloudelliset olot
24.10.2018
Perintöverotus – Lesken hallintaoikeuden arvon laskeminen – Perukirjassa ilmoitettu tasinkoetuoikeus – Avio-oikeus – Asunto perittävän omistuksessa
23.10.2018
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Lapsen etu – Huoltajien jäljittäminen – Paluudirektiivi
19.10.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen
18.10.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Kunnan harkintavalta – Kunnassa vahvistetut tuen myöntämiskriteerit – Kunnan harkintavallan käytön arviointi tuomioistuimessa
18.10.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Kunnan harkintavalta – Voimavarojen kohdentaminen – Kunnassa vahvistetut tuen myöntämiskriteerit
1.10.2018
Pelastustoiminta – Paloilmoittimen erheellinen toiminta – Maksun periminen – Perustevalitus – Hallintovalitus – Ilkivalta – Tupakanpoltto
28.9.2018
Tuloverotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Toimiminen välittömästi yleiseksi hyväksi – Lakisääteisen koulutustoiminnan lakkaaminen – Kiinteistön vuokraustoiminta – Sijoitustoiminta
27.9.2018
Kilpailuasia – Toimenpidepyyntö epäillystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä – Asian poistaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelystä – Markkinaoikeuden päätös hylätä toimenpidepyynnön tekijän valitus pääosin – Viraston valitusoikeus markkinaoikeuden päätöksestä
26.9.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Merkkipäivälahja – Eläkkeelle lähtö – Veronalaisen edun määrä – Rannekello
19.9.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Sur place-tilanne – Uusi turvapaikkapuhuttelu – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely
14.9.2018
Lahjaverotus – Käypä arvo – Osakkeen todennäköinen luovutushinta – Lunastuslauseke
14.9.2018
Julkinen hankinta – Tarjouspyyntö – Hankinnan laajuudesta ilmoittaminen – Avoimuusperiaate
12.9.2018
Autovero – Vastuu autoverosta – Ulkomainen leasingauto – Käyttöönotto Suomessa – Yritystoiminta – Työntekijä – Kuljettaja
7.9.2018
Suorahankinta – Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus – Ilmoituksen sisältö – Valitusaika
7.9.2018
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Sähkömarkkinadirektiivi – Sähkönsiirtotoimintaa harjoittavan verkkoyhtiön kotitalousasiakkaana oleva henkilö – Sähkönsiirtosopimuksen laskutusta koskevan ehdon lainmukaisuus – Energiaviraston päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin verkkoyhtiötä kohtaan – Asianosaisasema – Kuluttaja-asiakkaana olevan henkilön oikeus hakea muutosta Energiaviraston päätökseen tuomioistuimelta – Kuluttaja-asiakkaana olevan henkilön oikeus osallistua toimenpidepyyntönsä käsittelyyn Energiavirastossa
6.9.2018
Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Markkinaoikeuden toimivalta – Muutoksenhakukielto
3.9.2018
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Vesialukset, joiden rungon suurin pituus on alle 10 metriä – Pelastusalukset – Suomelle liittymissopimuksessa myönnetty poikkeus – Arvonlisäverolain direktiivin mukaisuus – Arvonlisäverodirektiivin soveltaminen
30.8.2018
Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Hallintoneuvoston jäsenyys – Muuttunut oikeustila – Uusi ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja
30.8.2018
Vesitalousasia – Tekopohjavesilaitos – Luonnonsuojelulaki – Natura 2000 -verkosto – SAC-alue – Luontotyyppi – Heikentämiskielto – Luontodirektiivi – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
29.8.2018
Elinkeinotulon verotus – Ulkomainen väliyhteisö – Tappiontasaus – Osuus ulkomaisen väliyhteisön tappiosta – Omistajanvaihdos – Käyttölupa – Hakemuksen tutkiminen
27.8.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Vaikeavammaisuus – Palveluliikenteen auto – Puutteellinen joukkoliikenne
23.8.2018
Ulkomaalainen – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Kääntyminen islamista – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely
22.8.2018
Esteellisyys – Tuomioistuin – Objektiivinen puolueettomuus – Hallinto-oikeuden esittelijä – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Taustavirka – Maahanmuuttovirasto
22.8.2018
Esteellisyys – Tuomioistuin – Objektiivinen puolueettomuus – Hallinto-oikeuden esittelijä – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Taustavirka – Maahanmuuttovirasto
20.8.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutus­palvelu – Hierontaoppilaitoksen opiskelijoiden suorittamat hierontapalvelut koulutuksen yhteydessä
17.8.2018
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu
17.8.2018
Peitelty osinko – Veroton yhteisöhankinta – Osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttäminen – Arvonlisäveron suorittamisesta välttyminen
17.8.2018
Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta
16.8.2018
Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä
16.8.2018
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Väestötietojärjestelmään merkitty henkilöllisyys – Syntymäajan korjaaminen – Määräajan kuluminen
9.8.2018
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Ulkomaalaisen karkottamista koskevat menettelytakeet
6.8.2018
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköinti­toiminta – Alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysä­köinti­paikkaan – Vähennysoikeus
30.7.2018
Valtioneuvoston asetus – Valituskelpoisuus – Oikeussuojakeino – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Kalastuslaki – Lohenkalastus – Osakaskunta
27.7.2018
Metsästys – Hirvieläimen pyyntilupa – Valitusoikeus – Yhteislupa – Ampujaluettelo
27.7.2018
Kasvinterveyslaki – Kasvintuhoojan torjunta – Kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot – Kustannusten korvaaminen
27.7.2018
Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – Tuulivoimala – Melutaso-ohjearvojen soveltaminen – Yksittäinen määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
23.7.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Toimenpideluvan tarve – Pysäköintialue – Maankäytölliset vaikutukset
16.7.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Suojelumääräyksen kohtuullisuus – Alueellinen suojelumerkintä – Ympäristön säilyttäminen – Rakennuksen purkamiskielto – Kaavamääräysten tulkinta
12.7.2018
Hyödyllisyysmallioikeus – Järjestelmä verkkokalvon hoitamiseksi laserilla – Suojavaatimuksen muuttaminen – Hoitomenetelmä – Uutuus – Tekninen ero – Selvä ero – Suullinen käsittely – Suullisen käsittelyn toimittaminen markkinaoikeudessa
12.7.2018
Lääkevalmiste – Rinnakkaisvalmiste – Viitehintaryhmä – Viitehintaryhmän muodostaminen – Viitehintaryhmään sisällyttäminen – Hintailmoitus – Kauppaantuloilmoitus – Kaupan olo – Selvittämisvelvollisuus – Valituksen tutkiminen – Päätöksen tiedoksianto – Yleistiedoksianto – Tiedoksianto verkossa – Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
12.7.2018
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Ristiriitaiset tiedot – Syntymäaika – Oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi
12.7.2018
Lääkevalmisteen korvattavuus – Peruskorvattavuus – Erityiskorvattavuus – Korvattavuuden rajoittaminen – Kohtuullinen tukkuhinta – Kuuleminen – Saman sairauden hoidossa käytettävä vastaava valmiste – Diabeteslääke – Glargininsuliini – Biosimilaarivalmiste – Luottamuksensuoja – Tasapuolinen kohtelu – Päätöksen perusteleminen
9.7.2018
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Vastike – Valtion tuki – Vähennysoikeus – Henkilöstön koulutuksesta aiheutuvat kustannukset
5.7.2018
Viestintämarkkinat – Televisio- ja radiolähetystoiminnan tukkumarkkinat – Sovellettava laki – Laki sähköisen viestinnän palveluista – Tietoyhteiskuntakaari – Merkityksellisen markkinan määrittely – Huomattavan markkinavoiman yritys – Huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuudet – Velvollisuus noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua – Päälähetysaseman mastokohtainen antennipaikan enimmäishinta – Säännelty toiminta – Sääntelemätön toiminta – Sitoutunut pääoma – Kohtuullinen tuotto – Viestintäviraston harkintavalta – Valitusoikeus
29.6.2018
Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Asiakohtainen palkkio – Kiinteä palkkio – Kohtuullinen palkkio – Asetuksen ristiriita lain kanssa
28.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon mahdollisuus – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul
26.6.2018
Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tietojensaantioikeus – Poliisin tietojensaantioikeus – Salassa pidettävä tieto – Terveydenhuollon toimintayksikkö – Potilas – Huumausaineiden takavarikointi – Rikosepäily – Todistamiskielto
26.6.2018
Kunnallisvalitus – Jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valitusajan alkaminen – Kunnan jäsen – Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto saantitodistusta vastaan
21.6.2018
Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden toimivalta – Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määritelmä – Tarjoajien valinta – Maatilojen neuvontapalvelu
15.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely
15.6.2018
Lastensuojelun jälkihuolto – Terveydenhoitokulujen korvaaminen – Valitus vai hallintoriita – Korvausvastuussa oleva kunta
14.6.2018
Ampuma-ase – Aseluvan myöntäminen – Hyväksyttävä käyttötarkoitus – Tyhjentävä luettelo – Työperuste – Välttämättömyysedellytys – Virka-asetta vastaava ase – Rajavartija
11.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus – Soveltamisala – Muussa kuin kansalaisuusvaltiossa koetut oikeudenloukkaukset – Palautuskielto
7.6.2018
Arpajaiset – Rahapeli – Markkinoinnin kieltäminen – Sosiaalinen media – Internetmainonta – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Sananvapaus – Rahapeliyhtiön tunnus
6.6.2018
Taksinkuljettajan ajolupa – Luvan myöntämisen este – Perustuslaki – Elinkeinovapaus – Liikenneturvallisuus – Ilmeinen ristiriita
1.6.2018
Hallintoriita – Merivoimat – Palkallinen virkavapaus – Opinnot ammattikorkeakoulussa – Palvelussitoumus kuudeksi vuodeksi – Lailla sääntelemätön tilanne – Takaisin perittävän määrän kohtuullistaminen
31.5.2018
Ympäristölupa – Vakuus – Jätteen käsittelytoiminta – Betoni- ja tiilijätemurske – Jätehuollon varmistaminen – Toiminnan lopettaminen – Jätteen määrä ja laatu – Hyötykäyttö – MARA-asetus
30.5.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan hakeminen – Rakennuspaikan hallinta – Yhteisomistus – Tontin osaomistajan suostumus luvan hakemiseen – Hallinnanjakosopimus
28.5.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Valituslupahakemuksen myöhästyminen – Uusi selvitys – Uusintahakemus
24.5.2018
Ympäristölupa – Lupamääräysten tarkistaminen – Toiminnan olennainen muuttaminen – Betonin tuotanto – Tuotantomäärä – Melupäästö – Liikenne
22.5.2018
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Tulkkauskulun korvaaminen – Avustajan ja tulkin välinen yhteys
21.5.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Kilpailunrajoitus – Seuraamusmaksu – Seuraamusmaksun kohdistaminen – Yrityskohtainen vastuu – Taloudellisen jatkuvuuden periaate
17.5.2018
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Pääomalaina
15.5.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Matkailupalvelujen alue – Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset – Rantarakentamisen mitoitus – Vapaan rantaviivan vaatimus – Virkistystarpeiden huomioon ottaminen
14.5.2018
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Projektiluontoinen työ – Euroopan unionin rakennerahastotehtävät – ELY-keskus
11.5.2018
Kirkollisasia – Kirkkoherran irtisanominen – Irtisanomista edeltävän varoituksen antaminen – Piispan toimivalta – Hiippakunnan tuomiokapitulin toimivalta
11.5.2018
Ympäristölupa – Myöntämisedellytykset – Talviajoharjoittelu – Jäärata – Sijoituspaikka – Melu – Terveyshaitta – Kohtuuton rasitus – Kaavoitus
8.5.2018
Lääkevalmiste – Harvinaislääke­ – Peruskorvattavuus – Tukkuhinnan kohtuullisuus – Hakijan selvittämisvelvollisuus – Lääkkeiden hintalautakunta – Harkintavalta – Kohtuullisuusarviointi – Arviointikriteereiden huomioon ottaminen – Päätöksen perusteleminen
7.5.2018
Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös
4.5.2018
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Palvelun myynti – Rahoituspalvelu – Maksuväline – Prepaid-tuotteet – Välitys – Jälleenmyyjä
4.5.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Veron peruste – Vastike – Myynnin oikaisuerä – Vahingonkorvaus – Vakiokorvaus – Jakeluverkonhaltija – Sähkönjakelun keskeytyminen
4.5.2018
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Maaperän puhdistuskustannukset – Rakennuksen purkukustannukset – Verollinen vuokraustoiminta – Kiinteistön myynti
4.5.2018
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaja – Veron peruste – Vanhan rakennuksen purkukustannukset
4.5.2018
Kansalaisuusasia – Nuhteettomuusedellytys – Nuhteettomuusedellytyksestä poikkeaminen – Odotusaika – Odotusajan määräämättä jättäminen
4.5.2018
Kansalaisuusasia – Nuhteettomuusedellytys – Nuhteettomuusedellytyksestä poikkeaminen – Lainvoimaa vailla oleva tuomio – Kokonaisarvio
30.4.2018
Tilaajavastuulaki – Soveltamisala – Rakennustoiminnan erityissäännös – Rakentamiseen liittyvä valvonta – Tilaajan laiminlyöntimaksu
30.4.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Järjestämistapa – Vaikeavammainen lapsi – Lapsen etu – Tarve itsenäistymiseen
27.4.2018
Valmisteverotus – Alkoholijuomavero – Veron alennus – Pienpanimo – Pienpanimoalennus – Toiminta fyysisesti erillään – Tuotantolaitteiden vuokraus
26.4.2018
Kuntien välinen hallintoriita – Laitoshoito – Vastuu laitoshoidon kustannuksista – Valtion mielisairaala – Kotikunnan valinta
25.4.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Ilmoittamatta jätetty tulo – Veronkorotus – Esitäytetty veroilmoitus – Alaikäinen verovelvollinen – Edunsaajan menettely – Seuraamus
25.4.2018
Elinkeinotulon verotus – Rajat ylittävä sulautuminen – Purkautuminen – Ulkomainen vastaanottava yhtiö – Maastapoistumisvero – Sivuliikkeen varat – Todennäköinen luovutushinta – Liikearvo – Veron määrääminen – Maksuaika
25.4.2018
Sähköturvallisuus – Sähkölaitteiden turvallisuus – Akkulaturi – Myynnin ja muun luovuttamisen lopettaminen – Suullinen käsittely – Oikeudenkäyntikulut – Viranomaisen virhe – Viranomaisen korvausvelvollisuus
24.4.2018
Autovero – Verovapaa matkailuauto – Veroilmoitus – Virheellinen ensirekisteröinti – Jälkiverotuksen edellytykset – Viranomaisen toimivalta
24.4.2018
Arvonlisävero – Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinta – Veron peruste – Ostolaskuun sisältyvä myyntimaan arvonlisävero – Unionin oikeuden välillinen oikeusvaikutus
23.4.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Vapaaehtoinen eläkejärjestely – Pääomatulo – Ansiotulo – Yhdysvallat – Sijoitus – Pääoma – Sijoitukselle kertyvä tuotto – Roth 401(k) -järjestely – After-tax-menetelmä
23.4.2018
Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Takavarikointi – Nuuska
16.4.2018
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen osa – Osake – Eri laji – Oikeus varojenjakoon
13.4.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely – Todistelu – Vapaa todistusteoria – Selvityksen arviointi
13.4.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Rakennuksen laajentaminen – Luvan myöntämisen edellytykset – Toimenpidelupa – Ilmeisen väärä lain soveltaminen – Luottamuksensuoja – Luvaton rakentaminen
12.4.2018
Valitusoikeus – Kalastus – Poikkeuslupa kalastaa jokisuualueella – Kalastuslaki – Hallintolainkäyttölaki – Århusin yleissopimus – Vapaa-ajan kalastajien yhdistys
12.4.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Hailuoto – Vaikutukset Natura 2000 -alueille – Selvitysten riittävyys – Ympäristövaikutusten arviointi – Natura-arviointi – Ympäristöministeriön lausunto – Jääeroosio – Lieventämistoimenpiteet – Muut päätöksentekomenettelyt
11.4.2018
Ulkomaalaisasia – Kolmannen maan kansalainen – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Perheenkokoajan mahdollisuus muuttaa takaisin kotimaahansa – Perheenyhdistämis­direktiivi – Direktiivin tulkintavaikutus
9.4.2018
Ulkomaalaisasia – Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu
9.4.2018
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Malminetsintälupa – Vakuus – Vakuuden asettaminen
29.3.2018
Kiinteistöverotus – Kiinteistön arvostaminen – Maapohjan verotusarvo – Rakennusoikeus – Asemakaavan muutos – Asemakaavan kaksitasomääräys – Luottamuksensuoja
27.3.2018
Arvonlisävero – Rahoituspalvelu - Sijoitusrahastotoiminta – Erityinen sijoitusrahasto – Vaihtoehtorahasto – Säilytysyhteisötoiminta – Säilytyspalkkiot
26.3.2018
Maaseudun kehittämisen tukeminen – Toimintarahan myöntäminen toimintaryhmälle (Leader-ryhmä) – Tuki toimintakustannuksiin ja toiminnan edistämiseen – Hyväksyttävien palkkakustannusten kohtuullisuusarvio – Yksittäisen henkilön hyväksyttävä enimmäiskuukausipalkka – Kohtuullisuusarvio ennen toimintarahan maksamista
22.3.2018
Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Jaksojärjestelmä – Koulumatkan kesto eri opetusjaksojen aikana – Laskentatavan asianmukaisuus – Päätöksen tekeminen
22.3.2018
Ympäristönsuojelu – Ympäristölupa – Peruuttaminen – Muuttaminen – Polttonesteiden jakeluasema – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden pilaamiskielto
21.3.2018
Tuloverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Veron kiertäminen – Lääkäriyhtiö
20.3.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Läheisverkoston kartoittaminen – Kasvuolosuhteet – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huollosta ja asumisesta päättäminen tai sopiminen – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen väliaikaisesti vanhempansa tai muun huoltajansa luokse – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse
15.3.2018
Kemikaaliturvallisuus – Ympäristönsuojelu – Polttonesteiden jakeluasema – Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi – Ilmoitusmenettely – Ehto – Pelastusviranomainen – Toimivalta – Standardi SFS 3352 – Pohjavesialue
13.3.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke
13.3.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Palkka – Työnantajan suorittamat eläkevakuutusmaksut – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Työntekijän irtisanominen
9.3.2018
Ennakkoperintä – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Ryhmäeläkevakuutus – Kollektiivinen lisäeläketurva – Osakeyhtiön osakas – Vakuutusmaksun määrä
9.3.2018
Jätelaki – Siirtymäsäännös – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset – Kunnallisvalitus – Jatkovalitusoikeus
2.3.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Palauttamiskelpoinen määräaika – Aineellinen määräaika – Prosessuaalinen määräaika – Kansainvälinen suojelu – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys
27.2.2018
Yhteishallinto – Asumisoikeustalo – Asukasdemokratia – Asukastoimikunta – Asukkaiden osallistumisoikeus – Kiinteistönhuoltopalvelujen kilpailuttaminen
26.2.2018
Jätehuolto – Jätelaki – Tuottajavastuu – Tuottajarekisteriin hyväksymisen edellytykset – Käytöstä poistetut renkaat – Vastaanottopaikka – Sopimusjärjestelyt – Tuotteen jakelija – Verkkokauppa
22.2.2018
Postitoiminta – Yleispalvelun piiriin kuulumaton postipalvelu – Kirjelähetykset - Sopimusasiakkaiden postilähetysten jakelu – Postitoimilupa – Toimilupaehdot – Toimitusehdot – Lähetysten jakelukerrat – Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelu – Lähetysten merkitseminen – Lähetysten toimilupa-alueen kuntakohtaiset keräilypisteet – Postidirektiivi – Yleisvaltuutus – Vaatimukset palvelun laadusta ja saatavuudesta sekä tehokkuudesta
16.2.2018
Valtiontuki – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Oma toiminta – Taloudellinen etu – Korvauksen markkinaehtoisuuden selvittäminen – Taloudellisen edun valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen – Taloudellinen toiminta – Potilaiden siirtokuljetukset – Kiireettömät siirtokuljetukset
16.2.2018
Valtiontuki – SGEI-palvelu – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Taloudellinen etu – Taloudellisen edun valikoivuus – Ensihoitopalvelu
15.2.2018
Julkinen hankinta – Valitus tarjouspyynnön syrjivyydestä – Erillinen valitus hankintapäätöksestä – Hankintamenettelyyn osallistumaton tarjoaja – Alalla toimiva yritys – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Asianosaisaseman perusteet
14.2.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Myynnin oikaisuerä – Perusteeton laskutus – Hinnanalennus – Vahingonkorvaus – Ajallinen kohdistaminen
13.2.2018
Asiakirjajulkisuus – Työeläkevakuutusyhtiöt – Huomattavat tai poikkeukselliset liiketoimet – Asiakastiedot – Työhyvinvointitoiminta – Erityissäännös – Liikesalaisuus
12.2.2018
Kunnallisasia – Valtuuston päätös – Kunnanhallituksen päätös – Muu luottamushenkilö – Esteellisyys – Toimitusjohtaja – Valmistelussa tapahtunut virhe – Päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä
8.2.2018
Vesiasia – Voimalaitoksen rakentaminen – Uusi voimalaitosyksikkö – Vesivoima – Vesistön säännöstely – Lyhytaikaissäännöstely – Kalatalousvelvoite – Kalatie – Kalatien rakentamismääräyksen tarkistaminen
5.2.2018
Lääkkeiden velvoitevarastointi – Varastointivelvoitteen alittaminen – Varastointivelvoitteen täyttäminen – Velvoitevarastointikorvaus – Huoltovarmuuskeskus
5.2.2018
Autovero – Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Osakkeenomistaja – Toimitusjohtaja
5.2.2018
Sähköturvallisuus – Markkinavalvonta – Myynti- ja luovutuskielto – Tuoteturvallisuus – Turvallisuuspuute – Yhden tuotteen testaus
5.2.2018
Oppisopimuskoulutus – Valtionosuuden takaisinperintä – Palautusvelvollisuuden lakkaaminen – Palautusvelvollisuuden raukeaminen – Vanhentumislain soveltuminen – Oppisopimusasiakirjojen puutteet – Virheiden olennaisuus – Ministeriön ohjeistus
2.2.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Alle vuoden ikäinen lapsi – Lapsen hoitoisuus – Kirjoilla oleminen terveydenhuollon toimintayksikössä
31.1.2018
Hallintoasia – Asiamies – Esiintymiskielto – Yksilöity asia – Suhteellisuusperiaate – Sananvapaus
31.1.2018
Vakuutusmaksuvero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Vakuutusmaksun veronalaisuus – Yritysjärjestelyyn liittyvä vakuutus – Riskin sijaintivaltio
30.1.2018
Virkasopimuksen irtisanominen – Valtiontalouden tarkastusvirasto – Päätöksen valituskelpoisuus – Kuuleminen – Virkasopimuksen irtisanomisen perusteet – Perusteiden asianmukaisuus
29.1.2018
Arvonlisävero – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Kuntayhtymä – Palvelujen ulkoistaminen – Yksityinen palveluntuottaja – Oikeus laskennallisen veron palautukseen toisen kuntayhtymän tuottamista palveluista
25.1.2018
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus
25.1.2018
Kuntien välinen hallintoriita – Vastuu lastensuojelun kustannuksista – Jälkihuolto – Huostassapidon lopettamisen vaikutus – Perhehoitaja – Sijoitus
19.1.2018
Ennakkoratkaisu – Kantelun tutkiminen – Tulovero – Vertaislainasopimus – Omaisuuden luovutus – Arvopaperi – Vähennyskelpoinen luovutustappio – Arvopaperin lopullinen arvonmenetys
18.1.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Teollisuuslaitos – Ympäristövaikutukset – Selvitysten riittävyys – Asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen – Lupamenettelyt
17.1.2018
Ennakkoratkaisu – Tulovero – Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutuksen verovapaus – Rakennuspaikkaosakkeiden luovutuksesta saatu voitto – Tulon veronalaisuus
16.1.2018
Kehitysvammaisten erityishuolto – Tapaamisia koskeva toimintamalli – Yhteydenpidon rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Laissa sääntelemätön rajoitus
15.1.2018
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen takaisinperintä – Takaisinperinnän perusteet – Takaisinperintäehto – Perintä kuolinpesäosuudesta – Keskinäinen testamentti – Omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus
12.1.2018
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtainen avustaja – Työnantajamalli – Ostopalvelumalli
12.1.2018
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvat kulut – Postimerkkien ja kirjekuorien hankintakustannukset
12.1.2018
Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen hyödykkeiden hankintamenon poistaminen – Virheellinen poistomenetelmä – Valinnainen poistomenetelmä – Tahdonvaltainen vaatimus – Poistomenetelmän muuttaminen
11.1.2018
Opetustoimi – Maksuton kouluateria – Kliininen ravintovalmiste
10.1.2018
Elinkeinotulon verotus – Korkomenojen vähentäminen – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Tasevertailu – Tasetesti – Konsernitilinpäätös – Alakonserni – Pääomarahasto – Guernsey
5.1.2018
Valitusoikeus – Ilmailulaki – Hallintolainkäyttölaki – Kunta – Asukasyhdistys – Århusin sopimus – Lentoasema – Ympäristönsuojelulaki – Meluntorjunta – Melunhallintadirektiivi – Lentomelualue – Maankäytön suunnittelu
29.12.2017
Ulkomaalaisasia – Opiskelijan oleskelulupa – Ensimmäinen oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Toimeentuloa koskeva selvitys – Käytettävissä olevat varat – Varojen alkuperä – Suhteellisuusperiaate – Maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen
29.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Valitusoikeus – Rasite – Kiinteistö – Kiinteistön ulottuvuus – Rasitteiden käyttämiselle aiheutuva haitta
29.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Vaikutus kaupunkikuvaan – Yhdenvertaisuus – Kaava-alueen laajuus – Selvitykset
27.12.2017
Hallintotuomioistuimen toimivalta – Työtuomioistuimen toimivalta – Järjestäytynyt viranhaltija – Palkkasaatava – Varallaoloaika – Virkaehtosopimus
27.12.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Opettajan todistus
27.12.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Opettajan todistus – Selkeästi virheelliset tiedot
20.12.2017
Yhteisaluelaki – Yhteinen alue – Yhteinen vesialue – Kaksi yhteisaluetta – Järjestäytynyt osakaskunta – Osakaskunnan säännöt – Sääntöjen vahvistaminen – Siirtymäsäännös
20.12.2017
Elinkeinotulon verotus – Ennakkopäätösvalitus – Valituslupa – Valitusluvan myöntämisen edellytykset
19.12.2017
Kunnallisasia – Valtuuston kokous – Julkinen kokous – Viranhaltijan esteellisyys – Läsnäolo
19.12.2017
Perintöverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Perintöverotusarvo – Käypä arvo – Laskennallinen verovelka – Takaisinosto – Pääoma – Tuotto
19.12.2017
Vakuutusmaksuvero – Veron peruste – Liikenneturvallisuusmaksu
19.12.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Sairaankuljetus – Sairaankuljetuspalvelun edelleenmyynti osana palvelukokonaisuutta
19.12.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Optikon suorittama näöntutkimus – Palvelun edelleenmyynti
19.12.2017
Elinkeinotulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Elinkeinotulo – Säännöissä tarkoitettu toiminta
18.12.2017
Kunnallisasia – Virkasuhteen purkaminen koeajalla – Koeajan määräämisen perusteet – Määräaikaisuuden vakinaistaminen – Huomattava muutos asemassa
18.12.2017
Ulkomaalaisasia – Tilapäinen oleskelulupa – Maasta poistumisen estyminen – Tilapäinen terveydellinen syy – Lääkeresistentti tuberkuloosi
15.12.2017
Oikeusapu – Hallintolainkäyttö – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Alaikäinen lapsi – Asianosainen – Huoltaja – Puhevalta
15.12.2017
Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Erityisen tarkastuksen toimittaminen – Rekisteristä poistettu yhtiö – Vähemmistöosakkaiden oikeussuojan tarve
8.12.2017
Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla
7.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Yhteiskäyttöalue – Kaavamuutos – Selvitysten riittävyys
4.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Tilapäinen käyttötarkoituksen muuttaminen – Lupaehto – Liityntä maankäytön ohjaamiseen
1.12.2017
Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen
28.11.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys
27.11.2017
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Hakemuksen siirto – Luvan siirto – Valituskelpoisuus – Valitusoikeus – Yhdistys – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
27.11.2017
Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Luvanhaltijan pyyntö – Pyynnölle asetettavat vaatimukset – Suullinen pyyntö – Suostumus
23.11.2017
Julkinen hankinta – Neuvottelumenettely – Valitus hankintamenettelyn aikana tehtyjä päätöksiä koskevasta markkinaoikeuden ratkaisusta – Valittamatta jättäminen lopullisia hankintapäätöksiä koskevasta markkinaoikeuden ratkaisusta – Oikeussuojan tarve – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
22.11.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Varsinainen työpaikka – Toissijainen työpaikka – Työnantajan toimipiste – Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – Koti – Etätyö
22.11.2017
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteet – Siirtymäsäännökset – Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset – Vakuus – Vakuuden asettamisvelvoite
22.11.2017
Lastensuojelu – Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Lastensuojelun tarpeen selvittäminen – Uhkasakko – Hallinto-oikeuden toimivalta – Suhteellisuusperiaate
21.11.2017
Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Kansainvälinen kuljetuspalvelu – Suomessa tapahtunut kuljetuspalvelu – Alihankintalaskutus – Raja-arvon laskeminen – Sopimuksen arvo
15.11.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Pysäköintialue – Käyttötarkoitus – Poikkeamisen tarve – Yleiskaava – Ehdoton rakentamisrajoitus – Ranta-aluetta koskeva rakentamisrajoitus
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuudesta ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Huostaanotto
9.11.2017
Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous
7.11.2017
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Yksityinen avustaja – Avustajanmääräyksen jatkaminen
27.10.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Katusuunnitelma – Kuorma-autojen pysäköintialue – Sopeutuminen asemakaavan mukaiseen ympäristöön
26.10.2017
Vesihuolto – Hallintopakko – Liittämisvelvollisuus – Sopimuksen tekeminen – Toimivalta
24.10.2017
Ympäristölupa – Ympäristönsuojelulaki – Eläinsuoja – Broilerikasvattamo – Laajennus – Hajuhaitta – Kohtuuton rasitus – Katselmus – Ohje-etäisyydet
23.10.2017
Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastussalaisuus – Työsuojelutarkastus – Tarkastusilmoitus
20.10.2017
Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Vapaaehtoinen paluu – Selvästi perusteeton valitus­lupahakemus – Avustajan palkkiovaatimuksen hylkääminen
20.10.2017
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Tavaran oma käyttö – Vastikkeeton luovutus – Alennus – Myynninedistäminen – Ostojen perusteella kertyvät kanta-asiakaspisteet – Tavarapalkintojen luovuttaminen kanta-asiakaspisteitä vastaan – Pisteiden käyttäminen myyntituotteiden osamaksuksi
19.10.2017
Virkamies – Poliisimies – Irtisanominen – Poliisin käyttäytyminen – Rikostuomio – Erityisen painava syy – Kohtuullinen aika – Suullinen käsittely
17.10.2017
Tuloverotus – Pääomatulojen verotus – Luovutusvoitto – Luovutusvoiton verovapaus – Sukupolvenvaihdosluovutus – Maatilakokonaisuus – Maa- ja metsätalous – Rantatontti – Ranta-asemakaava
17.10.2017
Luonnonsuojelulaki – Viitasammakko – Suojelusta poikkeaminen – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Vapaa-ajanasuntoalue – Puutarhakylähanke – Luontodirektiivi – Pakottava syy
16.10.2017
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Hankintapäätöksen poistaminen – Oikeussuojan tarve hankintapäätöksen osalta – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
16.10.2017
Numeroista muodostuva tavaramerkki – Erottamiskyky – Tavaran ominaispiirteitä kuvaava tavaramerkki – Tavaramerkin ja tavaran välinen yhteys – Määrä – Hinta – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
16.10.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Rekisteröintieste – Rekisteröintisuostumus – Valituslupa – Muu painava syy
12.10.2017
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Virkamiesten välinen sähköpostiviestintä – Eri viranomaiset – Ympäristöministeriö – ELY-keskus
12.10.2017
Julkinen hankinta – Valituksen laajentaminen – Oikeusastejärjestys – Asian muuttuminen toiseksi – Tutkimatta jättäminen – Tarjousten vertailu
11.10.2017
Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve
6.10.2017
Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Asunto-osakeyhtiö – Erityinen tarkastus – Varsinainen yhtiökokous – Ehdotuksen käsitteleminen – Riittävän kannatuksen toteaminen – Asian siirtäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi
4.10.2017
Vesiasia – Hallintopakko – Vesialue – Vesijätön lunastus – Vesialueen täyttö – Läjitys
4.10.2017
Julkinen hankinta – Tarjouspyyntö – Tekninen eritelmä – Vertailuperusteiden asettaminen – Syrjimätön kohtelu
3.10.2017
Kokoontumislaki – Yleisötilaisuuden kieltäminen – Ilmeinen lainvastaisuus – Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen – Rikoslaki – Taide-esitys – Perustuslaki – Ihmisoikeudet – Perusoikeusmyönteinen ja perustuslainmukainen laintulkinta – Sananvapaus – Taiteen vapaus
28.9.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tavaramerkki – Erottamiskyky – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Kuvio – Väriselitys – Väriyhdistelmä – Graafinen esitys – Käyttönäytön tarve – EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö – EUIPO:n käytäntö
27.9.2017
Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti
22.9.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Turvapaikkaperusteen esittämisen ajankohta – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely
18.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Rakennuksen purkaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Pakottava syy – Poikkeamisen tarve – Rakennuksen sijainti kahdella kiinteistöllä – Kiinteistönraja – Eri omistajat – Omistajien välisessä sopimussuhteessa annettu yleisen tuomioistuimen purkamismääräys
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Kotimainen emoyhtiö – Palvelumaksu – Voittolisä – Kustannusvoittolisämenetelmä – Vertailukelpoinen yhtiö
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Palveluja tarjoava konserniyhtiö – Toiminnanohjausjärjestelmä – Palvelumaksu – Kustannustenjakojärjestelmä – Enterprise Resource Planning
4.9.2017
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaja – Veron peruste – Veron perusteen enimmäismäärä – Arvonlisäverodirektiivin tulkintavaikutus
4.9.2017
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaminen – Veron peruste – Välillisten kustannusten osuuden laskeminen – Neljän vuoden liukuva keskiarvo
4.9.2017
Joukkoliikenne – Reittiliikenne – Täydentävä liikenne – Palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne – Jatkuva ja vakava haitta
4.9.2017
Joukkoliikenne – Markkinaehtoinen liikenne – Reittiliikenne – Palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne – Palvelutason määrittely – Yleinen sääntö – Julkinen tuki – Kilpailun rajoittaminen
1.9.2017
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Julkinen hankinta – Valvontadirektiivi 89/665/ETY – Vahingonkorvaus – Hyvitysmaksuseuraamus – Kansallinen oikeussuojakeino
31.8.2017
Julkinen hankinta – Hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaperusteen muuttaminen kesken hankintamenettelyn – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Avoimuusperiaate – Hankinnan ehtojen olennainen muutos – Hankinta-asiakirjoja koskeva muutos – Hankintailmoitus – Tarjouspyyntö – Hankinnan kohde – Tarjouksen valintaperuste – Rajoitettu menettely – Hyvitysmaksun edellytykset – Virheellisyyden luonne
30.8.2017
Ulkomaalaisasia – Turvapaikkamenettely – Turvapaikkapuhuttelupöytäkirja – Asianosaisen kuuleminen – Oikeus saada tieto ei-julkisen asiakirjan sisällöstä
28.8.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Muun oleskelulupaperusteen tutkiminen – Maasta poistamista koskeva kokonaisharkinta – Perheside – Siteet Suomeen – Lapsen etu
25.8.2017
Alkoholijuomien anniskelulupa – Luvan pysyvä peruuttaminen – Luvanhaltijassa määräämisvaltaa käyttävät henkilöt – Verovelat – Yksityishenkilön velkajärjestely – Muuttuneet olosuhteet
24.8.2017
Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Soveltamisala – Laiminlyöntimaksu – Raja-arvon laskeminen – Alihankinta – Jatkuva alihankintasuhde
23.8.2017
Oikeudenkäyntikulut – Julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut – Yksityisen asianosaisen korvausvelvollisuus – Ilmeisen perusteeton vaatimus – Henkilökohtaisen tulon verotus
23.8.2017
Liikennelupa – Tavaraliikenteen yhteisölupa – Liikenteestä vastaava henkilö – Usean yhtiön liikenteestä vastaava henkilö – Liikenteenharjoittaja-asetus
18.8.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Perusoikeuksien rajoittaminen – Muun kuin laissa säädetyn rajoitustoimenpiteen käyttäminen – Kameravalvonta – Kehitysvammaisen henkilökohtaisessa käytössä olevan huoneen ja wc-tilojen kameravalvonta – Yksityiselämän ja kotirauhan suoja – Muutoksenhakujärjestys
18.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kiinteistön vuokraus – Vapaa-ajan asunto – Vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet menot – Lomamökin tyhjillään olo – Tulonhankkimistarkoitus
17.8.2017
Ampuma-ase – Hankkimislupa – Tulivoimainen ase – Useita aseita – Harrastusperuste
14.8.2017
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvät kulut – Liike-toiminnan lopettaminen
11.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veron kiertäminen – Valituksen hylkäämistä tarkoittavan vaatimuksen esittäminen – Asian tutkimisen laajuus tuomioistuimessa
11.8.2017
Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestely – Asiantuntijakustannukset – Vähennyskelpoisuus – Vuosikulu – Aktivointi
9.8.2017
Hallintoriita – Aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä – Kunnallinen viranhaltija – Kolmen vuoden määräaika – Velan vanhentumisesta annettu laki – Erityislain ja yleislain suhde – Määräaika hallintoriitahakemuksen vireillepanolle
2.8.2017
Julkinen hankinta – Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset – Tarjouspyynnön syrjivyys – CE-merkintä – Sertifikaattivaatimus
28.7.2017
Sähkömarkkinalaki – Energiavirasto – Valvontapäätös – Kohtuullisen tuoton laskentamenetelmien ennustettavuus – Vahvistuspäätöksessä valvontajaksolle vahvistetut menetelmät – Verkkovuokrajärjestelyn purkaminen – Investointikustannusten käsittely valvontapäätöksessä yleiskustannuslisän ja katteen osalta
20.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rantayleiskaava – Maanomistusolojen muutokset – Siirrettävät rakennuspaikat – Kohtuuton haitta – Rantojensuojeluohjelma – Luonnonsuojelualue
20.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Jätevesijärjestelmä – Luvan myöntämisedellytykset – Mahdollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon – Ympäristölle aiheutuva haitta – Suhde ympäristönsuojelulainsäädäntöön
14.7.2017
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt
7.7.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely
6.7.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Perheenjäsen – Kansainvälistä suojelua hakeneen näyttövelvollisuus – Oikeussuojakeinot
6.7.2017
Kunnallisasia – Vaalilautakunta – Kokoonpano – Varsinainen jäsen – Varajäsen
5.7.2017
Kunnallisasia – Huvilatontin vuokraaminen – Vuokrasopimusten uusimista koskevat periaatteet – Vuokran kaavamainen määräytymisperuste – Valtuuston harkintavalta – Yhdenvertaisuus – Tasapuolinen kohtelu
5.7.2017
Tuloverotus – Verotusmenettely – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Sovellettava säännös – Luottamuksensuoja – Viranomaisen noudattama käytäntö
 
Julkaistu 14.1.2020
Sivun alkuun |