Vuosikirjapäätökset

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan nykyisin noin kaksisataa ratkaisua vuodessa.

Vuosikirjapäätöksen seloste on aina kyseisessä oikeudenkäynnissä käytetyllä kielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Jos vuosikirjaratkaisun kieli on ruotsi, suomenkielisenä julkaistaan lyhyt yhteenveto.

Kaikilla vuosikirjapäätöksilläkin on oma säännönmukainen taltionumeronsa, mutta niillä on myös oma erillinen tunnusnumerointinsa. Vuosikirjapäätösten numerotunnukset ovat vakiintuneesti muotoa KHO 2016:50, jota on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi ratkaisuihin eri yhteyksissä viitattaessa. Kuitenkin KHO:n sivustolla ja Finlex-järjestelmässä vuosikirjapäätösten otsikoissa tunnuksiin on aikoinaan hakuteknisistä syistä ryhdytty lisäämään kaksoispiste lyhenteen KHO ja vuosiluvun väliin, esimerkiksi KHO:2016:50. Näin menetellään vielä ainakin toistaiseksi, mutta ensimmäistä kaksoispistettä ei siis ole tarkoitettu itse numerotunnuksen osaksi eikä viittauksissa käytettäväksi.

Tuoreimmat vuosikirjapäätökset ovat avainsanoineen alla ja vuodesta 2013 listauksena sivun vasemmalla palstalla (mobiiliversiossa plussan takana), aiemmat päätökset ovat sivun oikealla palstalla Finlex-linkkeinä (mobiiliversiossa sivun lopussa).

11.12.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Pakolaisaseman peruuttaminen – Kiintiöpakolainen – Kiintiövalinnassa annettujen tietojen merkitys
10.12.2018
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Kunnan tytäryhteisö – Kunnan omistama osakeyhtiö – Kunnan omistajaohjaus – Kunnan sisäinen tarkastus
7.12.2018
Ennakkoratkaisu – Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritysvarallisuus – Yritystoimintaan kuulumattomat varat – Maksuunpanematta jätettävän veron osan laskeminen
30.11.2018
Tietosuoja – Tietosuojavaltuutettu – Tarkastuspyyntö – Viranomaisen ohjaus – Valituskelpoisuus – Valitus – Prosessuaalinen kantelu – Hallintokantelu
29.11.2018
Kiinteistöverotus – Verotusarvon enimmäismäärä – Käypä arvo omistajan hallussa – Arvostamisperusteet – Tuottoarvo – Hankintahinta – Todennäköinen luovutushinta
26.11.2018
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen käsite – Konserniin rinnastaminen
22.11.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen kuuleminen – Alaikäinen 12 vuotta täyttänyt kehitysvammainen lapsi
21.11.2018
Jätevero – Jälkiverotus – Verovelvollisuus – Kaatopaikka – Kaatopaikan pitäjä – Yksityinen kaatopaikka – Verotettavan jätteen määrä
21.11.2018
Lääkevalmisteen korvattavuus – Peruskorvattavuus – Hoidollinen arvo – Uusi vaikuttava aine – Vakava sairaus – Harvinaislääke – Pieni potilasmäärä – Ehdollinen myyntilupa
16.11.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen
14.11.2018
Autoverotus – Tuontiajoneuvosta kannettavan autoveron enimmäismäärä – Veroprosentti – Verotusarvo – Verottomat tarvikkeet – Tavanomaiset toimituskulut – Syrjivän verotuksen kielto – Hallinto-oikeuden tutkimisvalta
14.11.2018
Asiakirjajulkisuus – Virkamiesoikeudellinen päätös – Henkilölle tuomittua rangaistusta koskeva tieto – Nimikirjalain soveltaminen
13.11.2018
Asiakirjajulkisuus – Viestintäsuunnitelma – Kunnan viestintä – Yksityinen liikesalaisuus
12.11.2018
Vakuutusoikeus – Purkuhakemus – Purku – Menettelyvirhe – Valitusosoitus – Valitusosoituksen puutteellisuus – Valitusaika – Valitusajan päättyminen – Työttömyyskassa – Aukioloaika
8.11.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Yleiskaavan esittämistapa – Yleiskaavan oikeusvaikutukset – Selvitysten riittävyys – Rakennusoikeuden mitoitus – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Liikenteen järjestäminen – Kaupunkibulevardit – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) – Malmin lentoasema – Natura 2000 -verkosto – Heikentämiskielto – Natura-arviointi
8.11.2018
Ympäristölupa – Tuulivoimala – Meluselvitykset – Melutason ohjearvot – Kapeakaistaisuus – Valtioneuvoston asetuksen soveltaminen
6.11.2018
Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Hallintovalitus – Täytäntöönpanomääräys – Päätöksen täytäntöönpano lainvoimaa vailla olevana
2.11.2018
Toimeentulotuki – Perusmeno – Kansaneläkelaitos – Tarpeellinen terveydenhuoltomeno – Lääkekannabisvalmiste – Fimean erityislupa – Yleinen hoitokäytäntö – Lääkkeen valmisteyhteenvedon mukainen käyttöaihe – Masennus – Asiantuntijalääkäri
2.11.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislausekkeen soveltaminen – Henkilökohtainen vastuu – Näytön arviointi
2.11.2018
Erityisalojen hankintalain mukainen hankintailmoitus – Markkinaoikeuden toimivalta tutkia valitus hankintapäätöksestä – Valituksen tutkimatta jättäminen – Valittajan velvoittaminen korvaamaan kaupungin energiayhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa – Valitusluvan myöntäminen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta – Korvausvelvoitteen kohtuuttomuus
30.10.2018
Vammaispalvelu – Kunnan järjestämisvelvollisuus – Kotikunta Suomessa – Vakinaista oleskelua lähenevä oleskelu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa – Henkilökohtainen avustaja toisessa jäsenvaltiossa suoritettavien opintojen ajaksi – Unionin kansalaisen oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Rajoitus – Unionin tuomioistuimen tuomio
30.10.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Asemakaavan sisältövaatimukset – Liikerakentaminen – Rakennetun ympäristön vaaliminen – UNESCO:n maailmanperintökohde – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Vanha Rauma – Katselmus
29.10.2018
Oikeusapu – Yksityinen avustaja – Ratkaisupyyntö – Ulkoprosessuaalinen asia – Tuomioistuimen tutkittavaksi saatettavissa oleva asia – Tuomioistuimen toimivalta – Hallinto-oikeus – Vakuutusoikeus – Valitusoikeuden määräytyminen – Valituslupa – Valituskielto
26.10.2018
Arvonlisävero – Kiinteistöinvestointi – Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen – Tarkistuskausi – Käyttötarkoituksen muutos ennen tarkistuskauden alkamista
24.10.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Käännyttäminen – Käännytyspäätöksen jälkeen syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon – Käännytyksen kokonaisharkinta
24.10.2018
Oikeusapu – Lisäomavastuu – Lisäomavastuuta kerryttävä varallisuus – Omaisuuden erottelu – Hyvitys – Hyöty – Perheen vakinaiseen asuntoon rinnastettava varallisuus – Hyvityksen vähäisyys – Kohtuuttomuus – Taloudelliset olot
24.10.2018
Perintöverotus – Lesken hallintaoikeuden arvon laskeminen – Perukirjassa ilmoitettu tasinkoetuoikeus – Avio-oikeus – Asunto perittävän omistuksessa
23.10.2018
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Lapsen etu – Huoltajien jäljittäminen – Paluudirektiivi
19.10.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen
18.10.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Kunnan harkintavalta – Kunnassa vahvistetut tuen myöntämiskriteerit – Kunnan harkintavallan käytön arviointi tuomioistuimessa
18.10.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Kunnan harkintavalta – Voimavarojen kohdentaminen – Kunnassa vahvistetut tuen myöntämiskriteerit
1.10.2018
Pelastustoiminta – Paloilmoittimen erheellinen toiminta – Maksun periminen – Perustevalitus – Hallintovalitus – Ilkivalta – Tupakanpoltto
28.9.2018
Tuloverotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Toimiminen välittömästi yleiseksi hyväksi – Lakisääteisen koulutustoiminnan lakkaaminen – Kiinteistön vuokraustoiminta – Sijoitustoiminta
27.9.2018
Kilpailuasia – Toimenpidepyyntö epäillystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä – Asian poistaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelystä – Markkinaoikeuden päätös hylätä toimenpidepyynnön tekijän valitus pääosin – Viraston valitusoikeus markkinaoikeuden päätöksestä
26.9.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Merkkipäivälahja – Eläkkeelle lähtö – Veronalaisen edun määrä – Rannekello
19.9.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Sur place-tilanne – Uusi turvapaikkapuhuttelu – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely
14.9.2018
Lahjaverotus – Käypä arvo – Osakkeen todennäköinen luovutushinta – Lunastuslauseke
14.9.2018
Julkinen hankinta – Tarjouspyyntö – Hankinnan laajuudesta ilmoittaminen – Avoimuusperiaate
12.9.2018
Autovero – Vastuu autoverosta – Ulkomainen leasingauto – Käyttöönotto Suomessa – Yritystoiminta – Työntekijä – Kuljettaja
7.9.2018
Suorahankinta – Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus – Ilmoituksen sisältö – Valitusaika
7.9.2018
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Sähkömarkkinadirektiivi – Sähkönsiirtotoimintaa harjoittavan verkkoyhtiön kotitalousasiakkaana oleva henkilö – Sähkönsiirtosopimuksen laskutusta koskevan ehdon lainmukaisuus – Energiaviraston päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin verkkoyhtiötä kohtaan – Asianosaisasema – Kuluttaja-asiakkaana olevan henkilön oikeus hakea muutosta Energiaviraston päätökseen tuomioistuimelta – Kuluttaja-asiakkaana olevan henkilön oikeus osallistua toimenpidepyyntönsä käsittelyyn Energiavirastossa
6.9.2018
Julkinen hankinta – Kunnallisvalitus – Markkinaoikeuden toimivalta – Muutoksenhakukielto
3.9.2018
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Vesialukset, joiden rungon suurin pituus on alle 10 metriä – Pelastusalukset – Suomelle liittymissopimuksessa myönnetty poikkeus – Arvonlisäverolain direktiivin mukaisuus – Arvonlisäverodirektiivin soveltaminen
30.8.2018
Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Hallintoneuvoston jäsenyys – Muuttunut oikeustila – Uusi ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja
30.8.2018
Vesitalousasia – Tekopohjavesilaitos – Luonnonsuojelulaki – Natura 2000 -verkosto – SAC-alue – Luontotyyppi – Heikentämiskielto – Luontodirektiivi – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
29.8.2018
Elinkeinotulon verotus – Ulkomainen väliyhteisö – Tappiontasaus – Osuus ulkomaisen väliyhteisön tappiosta – Omistajanvaihdos – Käyttölupa – Hakemuksen tutkiminen
27.8.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Vaikeavammaisuus – Palveluliikenteen auto – Puutteellinen joukkoliikenne
23.8.2018
Ulkomaalainen – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Kääntyminen islamista – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely
22.8.2018
Esteellisyys – Tuomioistuin – Objektiivinen puolueettomuus – Hallinto-oikeuden esittelijä – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Taustavirka – Maahanmuuttovirasto
22.8.2018
Esteellisyys – Tuomioistuin – Objektiivinen puolueettomuus – Hallinto-oikeuden esittelijä – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Taustavirka – Maahanmuuttovirasto
20.8.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutus­palvelu – Hierontaoppilaitoksen opiskelijoiden suorittamat hierontapalvelut koulutuksen yhteydessä
17.8.2018
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu
17.8.2018
Peitelty osinko – Veroton yhteisöhankinta – Osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttäminen – Arvonlisäveron suorittamisesta välttyminen
17.8.2018
Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta
16.8.2018
Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä
16.8.2018
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Väestötietojärjestelmään merkitty henkilöllisyys – Syntymäajan korjaaminen – Määräajan kuluminen
9.8.2018
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Ulkomaalaisen karkottamista koskevat menettelytakeet
6.8.2018
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköinti­toiminta – Alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysä­köinti­paikkaan – Vähennysoikeus
30.7.2018
Valtioneuvoston asetus – Valituskelpoisuus – Oikeussuojakeino – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Kalastuslaki – Lohenkalastus – Osakaskunta
27.7.2018
Metsästys – Hirvieläimen pyyntilupa – Valitusoikeus – Yhteislupa – Ampujaluettelo
27.7.2018
Kasvinterveyslaki – Kasvintuhoojan torjunta – Kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot – Kustannusten korvaaminen
27.7.2018
Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – Tuulivoimala – Melutaso-ohjearvojen soveltaminen – Yksittäinen määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
23.7.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Toimenpideluvan tarve – Pysäköintialue – Maankäytölliset vaikutukset
16.7.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Suojelumääräyksen kohtuullisuus – Alueellinen suojelumerkintä – Ympäristön säilyttäminen – Rakennuksen purkamiskielto – Kaavamääräysten tulkinta
12.7.2018
Hyödyllisyysmallioikeus – Järjestelmä verkkokalvon hoitamiseksi laserilla – Suojavaatimuksen muuttaminen – Hoitomenetelmä – Uutuus – Tekninen ero – Selvä ero – Suullinen käsittely – Suullisen käsittelyn toimittaminen markkinaoikeudessa
12.7.2018
Lääkevalmiste – Rinnakkaisvalmiste – Viitehintaryhmä – Viitehintaryhmän muodostaminen – Viitehintaryhmään sisällyttäminen – Hintailmoitus – Kauppaantuloilmoitus – Kaupan olo – Selvittämisvelvollisuus – Valituksen tutkiminen – Päätöksen tiedoksianto – Yleistiedoksianto – Tiedoksianto verkossa – Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
12.7.2018
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Ristiriitaiset tiedot – Syntymäaika – Oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi
12.7.2018
Lääkevalmisteen korvattavuus – Peruskorvattavuus – Erityiskorvattavuus – Korvattavuuden rajoittaminen – Kohtuullinen tukkuhinta – Kuuleminen – Saman sairauden hoidossa käytettävä vastaava valmiste – Diabeteslääke – Glargininsuliini – Biosimilaarivalmiste – Luottamuksensuoja – Tasapuolinen kohtelu – Päätöksen perusteleminen
9.7.2018
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Vastike – Valtion tuki – Vähennysoikeus – Henkilöstön koulutuksesta aiheutuvat kustannukset
5.7.2018
Viestintämarkkinat – Televisio- ja radiolähetystoiminnan tukkumarkkinat – Sovellettava laki – Laki sähköisen viestinnän palveluista – Tietoyhteiskuntakaari – Merkityksellisen markkinan määrittely – Huomattavan markkinavoiman yritys – Huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuudet – Velvollisuus noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua – Päälähetysaseman mastokohtainen antennipaikan enimmäishinta – Säännelty toiminta – Sääntelemätön toiminta – Sitoutunut pääoma – Kohtuullinen tuotto – Viestintäviraston harkintavalta – Valitusoikeus
29.6.2018
Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Asiakohtainen palkkio – Kiinteä palkkio – Kohtuullinen palkkio – Asetuksen ristiriita lain kanssa
28.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon mahdollisuus – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul
26.6.2018
Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tietojensaantioikeus – Poliisin tietojensaantioikeus – Salassa pidettävä tieto – Terveydenhuollon toimintayksikkö – Potilas – Huumausaineiden takavarikointi – Rikosepäily – Todistamiskielto
26.6.2018
Kunnallisvalitus – Jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Valitusajan alkaminen – Kunnan jäsen – Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksianto saantitodistusta vastaan
21.6.2018
Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden toimivalta – Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määritelmä – Tarjoajien valinta – Maatilojen neuvontapalvelu
15.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely
15.6.2018
Lastensuojelun jälkihuolto – Terveydenhoitokulujen korvaaminen – Valitus vai hallintoriita – Korvausvastuussa oleva kunta
14.6.2018
Ampuma-ase – Aseluvan myöntäminen – Hyväksyttävä käyttötarkoitus – Tyhjentävä luettelo – Työperuste – Välttämättömyysedellytys – Virka-asetta vastaava ase – Rajavartija
11.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus – Soveltamisala – Muussa kuin kansalaisuusvaltiossa koetut oikeudenloukkaukset – Palautuskielto
7.6.2018
Arpajaiset – Rahapeli – Markkinoinnin kieltäminen – Sosiaalinen media – Internetmainonta – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Sananvapaus – Rahapeliyhtiön tunnus
6.6.2018
Taksinkuljettajan ajolupa – Luvan myöntämisen este – Perustuslaki – Elinkeinovapaus – Liikenneturvallisuus – Ilmeinen ristiriita
1.6.2018
Hallintoriita – Merivoimat – Palkallinen virkavapaus – Opinnot ammattikorkeakoulussa – Palvelussitoumus kuudeksi vuodeksi – Lailla sääntelemätön tilanne – Takaisin perittävän määrän kohtuullistaminen
31.5.2018
Ympäristölupa – Vakuus – Jätteen käsittelytoiminta – Betoni- ja tiilijätemurske – Jätehuollon varmistaminen – Toiminnan lopettaminen – Jätteen määrä ja laatu – Hyötykäyttö – MARA-asetus
30.5.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan hakeminen – Rakennuspaikan hallinta – Yhteisomistus – Tontin osaomistajan suostumus luvan hakemiseen – Hallinnanjakosopimus
28.5.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Valituslupahakemuksen myöhästyminen – Uusi selvitys – Uusintahakemus
24.5.2018
Ympäristölupa – Lupamääräysten tarkistaminen – Toiminnan olennainen muuttaminen – Betonin tuotanto – Tuotantomäärä – Melupäästö – Liikenne
22.5.2018
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Tulkkauskulun korvaaminen – Avustajan ja tulkin välinen yhteys
21.5.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Kilpailunrajoitus – Seuraamusmaksu – Seuraamusmaksun kohdistaminen – Yrityskohtainen vastuu – Taloudellisen jatkuvuuden periaate
17.5.2018
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Pääomalaina
15.5.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Matkailupalvelujen alue – Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset – Rantarakentamisen mitoitus – Vapaan rantaviivan vaatimus – Virkistystarpeiden huomioon ottaminen
14.5.2018
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Projektiluontoinen työ – Euroopan unionin rakennerahastotehtävät – ELY-keskus
11.5.2018
Kirkollisasia – Kirkkoherran irtisanominen – Irtisanomista edeltävän varoituksen antaminen – Piispan toimivalta – Hiippakunnan tuomiokapitulin toimivalta
11.5.2018
Ympäristölupa – Myöntämisedellytykset – Talviajoharjoittelu – Jäärata – Sijoituspaikka – Melu – Terveyshaitta – Kohtuuton rasitus – Kaavoitus
8.5.2018
Lääkevalmiste – Harvinaislääke­ – Peruskorvattavuus – Tukkuhinnan kohtuullisuus – Hakijan selvittämisvelvollisuus – Lääkkeiden hintalautakunta – Harkintavalta – Kohtuullisuusarviointi – Arviointikriteereiden huomioon ottaminen – Päätöksen perusteleminen
7.5.2018
Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös
4.5.2018
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Palvelun myynti – Rahoituspalvelu – Maksuväline – Prepaid-tuotteet – Välitys – Jälleenmyyjä
4.5.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Veron peruste – Vastike – Myynnin oikaisuerä – Vahingonkorvaus – Vakiokorvaus – Jakeluverkonhaltija – Sähkönjakelun keskeytyminen
4.5.2018
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Maaperän puhdistuskustannukset – Rakennuksen purkukustannukset – Verollinen vuokraustoiminta – Kiinteistön myynti
4.5.2018
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaja – Veron peruste – Vanhan rakennuksen purkukustannukset
4.5.2018
Kansalaisuusasia – Nuhteettomuusedellytys – Nuhteettomuusedellytyksestä poikkeaminen – Odotusaika – Odotusajan määräämättä jättäminen
4.5.2018
Kansalaisuusasia – Nuhteettomuusedellytys – Nuhteettomuusedellytyksestä poikkeaminen – Lainvoimaa vailla oleva tuomio – Kokonaisarvio
30.4.2018
Tilaajavastuulaki – Soveltamisala – Rakennustoiminnan erityissäännös – Rakentamiseen liittyvä valvonta – Tilaajan laiminlyöntimaksu
30.4.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Järjestämistapa – Vaikeavammainen lapsi – Lapsen etu – Tarve itsenäistymiseen
27.4.2018
Valmisteverotus – Alkoholijuomavero – Veron alennus – Pienpanimo – Pienpanimoalennus – Toiminta fyysisesti erillään – Tuotantolaitteiden vuokraus
26.4.2018
Kuntien välinen hallintoriita – Laitoshoito – Vastuu laitoshoidon kustannuksista – Valtion mielisairaala – Kotikunnan valinta
25.4.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Ilmoittamatta jätetty tulo – Veronkorotus – Esitäytetty veroilmoitus – Alaikäinen verovelvollinen ‒ Edunsaajan menettely ‒ Seuraamus
25.4.2018
Elinkeinotulon verotus – Rajat ylittävä sulautuminen – Purkautuminen – Ulkomainen vastaanottava yhtiö – Maastapoistumisvero – Sivuliikkeen varat – Todennäköinen luovutushinta – Liikearvo – Veron määrääminen – Maksuaika
25.4.2018
Sähköturvallisuus – Sähkölaitteiden turvallisuus – Akkulaturi – Myynnin ja muun luovuttamisen lopettaminen – Suullinen käsittely – Oikeudenkäyntikulut – Viranomaisen virhe – Viranomaisen korvausvelvollisuus
24.4.2018
Autovero – Verovapaa matkailuauto – Veroilmoitus – Virheellinen ensirekisteröinti – Jälkiverotuksen edellytykset – Viranomaisen toimivalta
24.4.2018
Arvonlisävero – Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinta – Veron peruste – Ostolaskuun sisältyvä myyntimaan arvonlisävero – Unionin oikeuden välillinen oikeusvaikutus
23.4.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Vapaaehtoinen eläkejärjestely – Pääomatulo – Ansiotulo – Yhdysvallat – Sijoitus – Pääoma – Sijoitukselle kertyvä tuotto – Roth 401(k) -järjestely – After-tax-menetelmä
23.4.2018
Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Takavarikointi – Nuuska
16.4.2018
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen osa – Osake – Eri laji – Oikeus varojenjakoon
13.4.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely – Todistelu – Vapaa todistusteoria – Selvityksen arviointi
13.4.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Rakennuksen laajentaminen – Luvan myöntämisen edellytykset – Toimenpidelupa – Ilmeisen väärä lain soveltaminen – Luottamuksensuoja – Luvaton rakentaminen
12.4.2018
Valitusoikeus – Kalastus – Poikkeuslupa kalastaa jokisuualueella – Kalastuslaki – Hallintolainkäyttölaki – Århusin yleissopimus – Vapaa-ajan kalastajien yhdistys
12.4.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Hailuoto – Vaikutukset Natura 2000 -alueille – Selvitysten riittävyys – Ympäristövaikutusten arviointi – Natura-arviointi – Ympäristöministeriön lausunto – Jääeroosio – Lieventämistoimenpiteet – Muut päätöksentekomenettelyt
11.4.2018
Ulkomaalaisasia – Kolmannen maan kansalainen – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Perheenkokoajan mahdollisuus muuttaa takaisin kotimaahansa – Perheenyhdistämis­direktiivi – Direktiivin tulkintavaikutus
9.4.2018
Ulkomaalaisasia – Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu
9.4.2018
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Malminetsintälupa – Vakuus – Vakuuden asettaminen
29.3.2018
Kiinteistöverotus – Kiinteistön arvostaminen – Maapohjan verotusarvo – Rakennusoikeus – Asemakaavan muutos – Asemakaavan kaksitasomääräys – Luottamuksensuoja
27.3.2018
Arvonlisävero – Rahoituspalvelu - Sijoitusrahastotoiminta – Erityinen sijoitusrahasto – Vaihtoehtorahasto – Säilytysyhteisötoiminta – Säilytyspalkkiot
26.3.2018
Maaseudun kehittämisen tukeminen – Toimintarahan myöntäminen toimintaryhmälle (Leader-ryhmä) – Tuki toimintakustannuksiin ja toiminnan edistämiseen – Hyväksyttävien palkkakustannusten kohtuullisuusarvio – Yksittäisen henkilön hyväksyttävä enimmäiskuukausipalkka – Kohtuullisuusarvio ennen toimintarahan maksamista
22.3.2018
Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Jaksojärjestelmä – Koulumatkan kesto eri opetusjaksojen aikana – Laskentatavan asianmukaisuus – Päätöksen tekeminen
22.3.2018
Ympäristönsuojelu – Ympäristölupa – Peruuttaminen – Muuttaminen – Polttonesteiden jakeluasema – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden pilaamiskielto
21.3.2018
Tuloverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Kommandiittiyhtiö – Veron kiertäminen – Lääkäriyhtiö
20.3.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Läheisverkoston kartoittaminen – Kasvuolosuhteet – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huollosta ja asumisesta päättäminen tai sopiminen – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen väliaikaisesti vanhempansa tai muun huoltajansa luokse – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse
15.3.2018
Kemikaaliturvallisuus – Ympäristönsuojelu – Polttonesteiden jakeluasema – Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi – Ilmoitusmenettely – Ehto – Pelastusviranomainen – Toimivalta – Standardi SFS 3352 – Pohjavesialue
13.3.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke
13.3.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Palkka – Työnantajan suorittamat eläkevakuutusmaksut – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Työntekijän irtisanominen
9.3.2018
Ennakkoperintä – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Ryhmäeläkevakuutus – Kollektiivinen lisäeläketurva – Osakeyhtiön osakas – Vakuutusmaksun määrä
9.3.2018
Jätelaki – Siirtymäsäännös – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset – Kunnallisvalitus – Jatkovalitusoikeus
2.3.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Palauttamiskelpoinen määräaika – Aineellinen määräaika – Prosessuaalinen määräaika – Kansainvälinen suojelu – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys
27.2.2018
Yhteishallinto – Asumisoikeustalo – Asukasdemokratia – Asukastoimikunta – Asukkaiden osallistumisoikeus – Kiinteistönhuoltopalvelujen kilpailuttaminen
26.2.2018
Jätehuolto – Jätelaki – Tuottajavastuu – Tuottajarekisteriin hyväksymisen edellytykset – Käytöstä poistetut renkaat – Vastaanottopaikka – Sopimusjärjestelyt – Tuotteen jakelija – Verkkokauppa
22.2.2018
Postitoiminta – Yleispalvelun piiriin kuulumaton postipalvelu – Kirjelähetykset - Sopimusasiakkaiden postilähetysten jakelu – Postitoimilupa – Toimilupaehdot – Toimitusehdot – Lähetysten jakelukerrat – Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelu – Lähetysten merkitseminen – Lähetysten toimilupa-alueen kuntakohtaiset keräilypisteet – Postidirektiivi – Yleisvaltuutus – Vaatimukset palvelun laadusta ja saatavuudesta sekä tehokkuudesta
16.2.2018
Valtiontuki – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Oma toiminta – Taloudellinen etu – Korvauksen markkinaehtoisuuden selvittäminen – Taloudellisen edun valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen – Taloudellinen toiminta – Potilaiden siirtokuljetukset – Kiireettömät siirtokuljetukset
16.2.2018
Valtiontuki – SGEI-palvelu – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Taloudellinen etu – Taloudellisen edun valikoivuus – Ensihoitopalvelu
15.2.2018
Julkinen hankinta – Valitus tarjouspyynnön syrjivyydestä – Erillinen valitus hankintapäätöksestä – Hankintamenettelyyn osallistumaton tarjoaja – Alalla toimiva yritys – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Asianosaisaseman perusteet
14.2.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Myynnin oikaisuerä – Perusteeton laskutus – Hinnanalennus – Vahingonkorvaus – Ajallinen kohdistaminen
13.2.2018
Asiakirjajulkisuus – Työeläkevakuutusyhtiöt – Huomattavat tai poikkeukselliset liiketoimet – Asiakastiedot – Työhyvinvointitoiminta – Erityissäännös – Liikesalaisuus
12.2.2018
Kunnallisasia – Valtuuston päätös – Kunnanhallituksen päätös – Muu luottamushenkilö – Esteellisyys – Toimitusjohtaja – Valmistelussa tapahtunut virhe – Päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä
8.2.2018
Vesiasia – Voimalaitoksen rakentaminen – Uusi voimalaitosyksikkö – Vesivoima – Vesistön säännöstely – Lyhytaikaissäännöstely – Kalatalousvelvoite – Kalatie – Kalatien rakentamismääräyksen tarkistaminen
5.2.2018
Lääkkeiden velvoitevarastointi – Varastointivelvoitteen alittaminen – Varastointivelvoitteen täyttäminen – Velvoitevarastointikorvaus – Huoltovarmuuskeskus
5.2.2018
Autovero – Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Osakkeenomistaja – Toimitusjohtaja
5.2.2018
Sähköturvallisuus – Markkinavalvonta – Myynti- ja luovutuskielto – Tuoteturvallisuus – Turvallisuuspuute – Yhden tuotteen testaus
5.2.2018
Oppisopimuskoulutus – Valtionosuuden takaisinperintä – Palautusvelvollisuuden lakkaaminen – Palautusvelvollisuuden raukeaminen – Vanhentumislain soveltuminen – Oppisopimusasiakirjojen puutteet – Virheiden olennaisuus – Ministeriön ohjeistus
2.2.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen myöntäminen – Alle vuoden ikäinen lapsi – Lapsen hoitoisuus – Kirjoilla oleminen terveydenhuollon toimintayksikössä
31.1.2018
Hallintoasia – Asiamies – Esiintymiskielto – Yksilöity asia – Suhteellisuusperiaate – Sananvapaus
31.1.2018
Vakuutusmaksuvero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Vakuutusmaksun veronalaisuus – Yritysjärjestelyyn liittyvä vakuutus – Riskin sijaintivaltio
30.1.2018
Virkasopimuksen irtisanominen – Valtiontalouden tarkastusvirasto – Päätöksen valituskelpoisuus – Kuuleminen – Virkasopimuksen irtisanomisen perusteet – Perusteiden asianmukaisuus
29.1.2018
Arvonlisävero – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Kuntayhtymä – Palvelujen ulkoistaminen – Yksityinen palveluntuottaja – Oikeus laskennallisen veron palautukseen toisen kuntayhtymän tuottamista palveluista
25.1.2018
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Huoltajan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista – Riita lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – Huostaanoton viimesijaisuus
25.1.2018
Kuntien välinen hallintoriita – Vastuu lastensuojelun kustannuksista – Jälkihuolto – Huostassapidon lopettamisen vaikutus – Perhehoitaja – Sijoitus
19.1.2018
Ennakkoratkaisu – Kantelun tutkiminen – Tulovero – Vertaislainasopimus – Omaisuuden luovutus – Arvopaperi – Vähennyskelpoinen luovutustappio – Arvopaperin lopullinen arvonmenetys
18.1.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Teollisuuslaitos – Ympäristövaikutukset – Selvitysten riittävyys – Asemakaavan sisältövaatimusten täyttyminen – Lupamenettelyt
17.1.2018
Ennakkoratkaisu – Tulovero – Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutuksen verovapaus – Rakennuspaikkaosakkeiden luovutuksesta saatu voitto – Tulon veronalaisuus
16.1.2018
Kehitysvammaisten erityishuolto – Tapaamisia koskeva toimintamalli – Yhteydenpidon rajoittaminen – Asian tutkiminen tuomioistuimessa – Laissa sääntelemätön rajoitus
15.1.2018
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen takaisinperintä – Takaisinperinnän perusteet – Takaisinperintäehto – Perintä kuolinpesäosuudesta – Keskinäinen testamentti – Omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus
12.1.2018
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtainen avustaja – Työnantajamalli – Ostopalvelumalli
12.1.2018
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtaisesta avustajasta aiheutuvat kulut – Postimerkkien ja kirjekuorien hankintakustannukset
12.1.2018
Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen hyödykkeiden hankintamenon poistaminen – Virheellinen poistomenetelmä – Valinnainen poistomenetelmä – Tahdonvaltainen vaatimus – Poistomenetelmän muuttaminen
11.1.2018
Opetustoimi – Maksuton kouluateria – Kliininen ravintovalmiste
10.1.2018
Elinkeinotulon verotus – Korkomenojen vähentäminen – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Tasevertailu – Tasetesti – Konsernitilinpäätös – Alakonserni – Pääomarahasto – Guernsey
5.1.2018
Valitusoikeus – Ilmailulaki – Hallintolainkäyttölaki – Kunta – Asukasyhdistys – Århusin sopimus – Lentoasema – Ympäristönsuojelulaki – Meluntorjunta – Melunhallintadirektiivi – Lentomelualue – Maankäytön suunnittelu
29.12.2017
Ulkomaalaisasia – Opiskelijan oleskelulupa – Ensimmäinen oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Toimeentuloa koskeva selvitys – Käytettävissä olevat varat – Varojen alkuperä – Suhteellisuusperiaate – Maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen
29.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Valitusoikeus – Rasite – Kiinteistö – Kiinteistön ulottuvuus – Rasitteiden käyttämiselle aiheutuva haitta
29.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Vaikutus kaupunkikuvaan – Yhdenvertaisuus – Kaava-alueen laajuus – Selvitykset
27.12.2017
Hallintotuomioistuimen toimivalta – Työtuomioistuimen toimivalta – Järjestäytynyt viranhaltija – Palkkasaatava – Varallaoloaika – Virkaehtosopimus
27.12.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Opettajan todistus
27.12.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Opettajan todistus – Selkeästi virheelliset tiedot
20.12.2017
Yhteisaluelaki – Yhteinen alue – Yhteinen vesialue – Kaksi yhteisaluetta – Järjestäytynyt osakaskunta – Osakaskunnan säännöt – Sääntöjen vahvistaminen – Siirtymäsäännös
20.12.2017
Elinkeinotulon verotus – Ennakkopäätösvalitus – Valituslupa – Valitusluvan myöntämisen edellytykset
19.12.2017
Kunnallisasia – Valtuuston kokous – Julkinen kokous – Viranhaltijan esteellisyys – Läsnäolo
19.12.2017
Perintöverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Perintöverotusarvo – Käypä arvo – Laskennallinen verovelka – Takaisinosto – Pääoma – Tuotto
19.12.2017
Vakuutusmaksuvero – Veron peruste – Liikenneturvallisuusmaksu
19.12.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Sairaankuljetus – Sairaankuljetuspalvelun edelleenmyynti osana palvelukokonaisuutta
19.12.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Optikon suorittama näöntutkimus – Palvelun edelleenmyynti
19.12.2017
Elinkeinotulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Elinkeinotulo – Säännöissä tarkoitettu toiminta
18.12.2017
Kunnallisasia – Virkasuhteen purkaminen koeajalla – Koeajan määräämisen perusteet – Määräaikaisuuden vakinaistaminen – Huomattava muutos asemassa
18.12.2017
Ulkomaalaisasia – Tilapäinen oleskelulupa – Maasta poistumisen estyminen – Tilapäinen terveydellinen syy – Lääkeresistentti tuberkuloosi
15.12.2017
Oikeusapu – Hallintolainkäyttö – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Alaikäinen lapsi – Asianosainen – Huoltaja – Puhevalta
15.12.2017
Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Erityisen tarkastuksen toimittaminen – Rekisteristä poistettu yhtiö – Vähemmistöosakkaiden oikeussuojan tarve
8.12.2017
Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla
7.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Yhteiskäyttöalue – Kaavamuutos – Selvitysten riittävyys
4.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Tilapäinen käyttötarkoituksen muuttaminen – Lupaehto – Liityntä maankäytön ohjaamiseen
1.12.2017
Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen
28.11.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys
27.11.2017
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Hakemuksen siirto – Luvan siirto – Valituskelpoisuus – Valitusoikeus – Yhdistys – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
27.11.2017
Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Luvanhaltijan pyyntö – Pyynnölle asetettavat vaatimukset – Suullinen pyyntö – Suostumus
23.11.2017
Julkinen hankinta – Neuvottelumenettely – Valitus hankintamenettelyn aikana tehtyjä päätöksiä koskevasta markkinaoikeuden ratkaisusta – Valittamatta jättäminen lopullisia hankintapäätöksiä koskevasta markkinaoikeuden ratkaisusta – Oikeussuojan tarve – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
22.11.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Varsinainen työpaikka – Toissijainen työpaikka – Työnantajan toimipiste – Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – Koti – Etätyö
22.11.2017
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteet – Siirtymäsäännökset – Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset – Vakuus – Vakuuden asettamisvelvoite
22.11.2017
Lastensuojelu – Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Lastensuojelun tarpeen selvittäminen – Uhkasakko – Hallinto-oikeuden toimivalta – Suhteellisuusperiaate
21.11.2017
Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Kansainvälinen kuljetuspalvelu – Suomessa tapahtunut kuljetuspalvelu – Alihankintalaskutus – Raja-arvon laskeminen – Sopimuksen arvo
15.11.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Pysäköintialue – Käyttötarkoitus – Poikkeamisen tarve – Yleiskaava – Ehdoton rakentamisrajoitus – Ranta-aluetta koskeva rakentamisrajoitus
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuudesta ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Huostaanotto
9.11.2017
Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous
7.11.2017
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Yksityinen avustaja – Avustajanmääräyksen jatkaminen
27.10.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Katusuunnitelma – Kuorma-autojen pysäköintialue – Sopeutuminen asemakaavan mukaiseen ympäristöön
26.10.2017
Vesihuolto – Hallintopakko – Liittämisvelvollisuus – Sopimuksen tekeminen – Toimivalta
24.10.2017
Ympäristölupa – Ympäristönsuojelulaki – Eläinsuoja – Broilerikasvattamo – Laajennus – Hajuhaitta – Kohtuuton rasitus – Katselmus – Ohje-etäisyydet
23.10.2017
Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastussalaisuus – Työsuojelutarkastus – Tarkastusilmoitus
20.10.2017
Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Vapaaehtoinen paluu – Selvästi perusteeton valitus­lupahakemus – Avustajan palkkiovaatimuksen hylkääminen
20.10.2017
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Tavaran oma käyttö – Vastikkeeton luovutus – Alennus – Myynninedistäminen – Ostojen perusteella kertyvät kanta-asiakaspisteet – Tavarapalkintojen luovuttaminen kanta-asiakaspisteitä vastaan – Pisteiden käyttäminen myyntituotteiden osamaksuksi
19.10.2017
Virkamies – Poliisimies – Irtisanominen – Poliisin käyttäytyminen – Rikostuomio – Erityisen painava syy – Kohtuullinen aika – Suullinen käsittely
17.10.2017
Tuloverotus – Pääomatulojen verotus – Luovutusvoitto – Luovutusvoiton verovapaus – Sukupolvenvaihdosluovutus – Maatilakokonaisuus – Maa- ja metsätalous – Rantatontti – Ranta-asemakaava
17.10.2017
Luonnonsuojelulaki – Viitasammakko – Suojelusta poikkeaminen – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Vapaa-ajanasuntoalue – Puutarhakylähanke – Luontodirektiivi – Pakottava syy
16.10.2017
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Hankintapäätöksen poistaminen – Oikeussuojan tarve hankintapäätöksen osalta – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
16.10.2017
Numeroista muodostuva tavaramerkki – Erottamiskyky – Tavaran ominaispiirteitä kuvaava tavaramerkki – Tavaramerkin ja tavaran välinen yhteys – Määrä – Hinta – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
16.10.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Rekisteröintieste – Rekisteröintisuostumus – Valituslupa – Muu painava syy
12.10.2017
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Virkamiesten välinen sähköpostiviestintä – Eri viranomaiset – Ympäristöministeriö – ELY-keskus
12.10.2017
Julkinen hankinta – Valituksen laajentaminen – Oikeusastejärjestys – Asian muuttuminen toiseksi – Tutkimatta jättäminen – Tarjousten vertailu
11.10.2017
Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve
6.10.2017
Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Asunto-osakeyhtiö – Erityinen tarkastus – Varsinainen yhtiökokous – Ehdotuksen käsitteleminen – Riittävän kannatuksen toteaminen – Asian siirtäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi
4.10.2017
Vesiasia – Hallintopakko – Vesialue – Vesijätön lunastus – Vesialueen täyttö – Läjitys
4.10.2017
Julkinen hankinta – Tarjouspyyntö – Tekninen eritelmä – Vertailuperusteiden asettaminen – Syrjimätön kohtelu
3.10.2017
Kokoontumislaki – Yleisötilaisuuden kieltäminen – Ilmeinen lainvastaisuus – Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen – Rikoslaki – Taide-esitys – Perustuslaki – Ihmisoikeudet – Perusoikeusmyönteinen ja perustuslainmukainen laintulkinta – Sananvapaus – Taiteen vapaus
28.9.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tavaramerkki – Erottamiskyky – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Kuvio – Väriselitys – Väriyhdistelmä – Graafinen esitys – Käyttönäytön tarve – EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö – EUIPO:n käytäntö
27.9.2017
Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti
22.9.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Turvapaikkaperusteen esittämisen ajankohta – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely
18.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Rakennuksen purkaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Pakottava syy – Poikkeamisen tarve – Rakennuksen sijainti kahdella kiinteistöllä – Kiinteistönraja – Eri omistajat – Omistajien välisessä sopimussuhteessa annettu yleisen tuomioistuimen purkamismääräys
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Kotimainen emoyhtiö – Palvelumaksu – Voittolisä – Kustannusvoittolisämenetelmä – Vertailukelpoinen yhtiö
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Palveluja tarjoava konserniyhtiö – Toiminnanohjausjärjestelmä – Palvelumaksu – Kustannustenjakojärjestelmä – Enterprise Resource Planning
4.9.2017
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaja – Veron peruste – Veron perusteen enimmäismäärä – Arvonlisäverodirektiivin tulkintavaikutus
4.9.2017
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaminen – Veron peruste – Välillisten kustannusten osuuden laskeminen – Neljän vuoden liukuva keskiarvo
4.9.2017
Joukkoliikenne – Reittiliikenne – Täydentävä liikenne – Palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne – Jatkuva ja vakava haitta
4.9.2017
Joukkoliikenne – Markkinaehtoinen liikenne – Reittiliikenne – Palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne – Palvelutason määrittely – Yleinen sääntö – Julkinen tuki – Kilpailun rajoittaminen
1.9.2017
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Julkinen hankinta – Valvontadirektiivi 89/665/ETY – Vahingonkorvaus – Hyvitysmaksuseuraamus – Kansallinen oikeussuojakeino
31.8.2017
Julkinen hankinta – Hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaperusteen muuttaminen kesken hankintamenettelyn – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Avoimuusperiaate – Hankinnan ehtojen olennainen muutos – Hankinta-asiakirjoja koskeva muutos – Hankintailmoitus – Tarjouspyyntö – Hankinnan kohde – Tarjouksen valintaperuste – Rajoitettu menettely – Hyvitysmaksun edellytykset – Virheellisyyden luonne
30.8.2017
Ulkomaalaisasia – Turvapaikkamenettely – Turvapaikkapuhuttelupöytäkirja – Asianosaisen kuuleminen – Oikeus saada tieto ei-julkisen asiakirjan sisällöstä
28.8.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Muun oleskelulupaperusteen tutkiminen – Maasta poistamista koskeva kokonaisharkinta – Perheside – Siteet Suomeen – Lapsen etu
25.8.2017
Alkoholijuomien anniskelulupa – Luvan pysyvä peruuttaminen – Luvanhaltijassa määräämisvaltaa käyttävät henkilöt – Verovelat – Yksityishenkilön velkajärjestely – Muuttuneet olosuhteet
24.8.2017
Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Soveltamisala – Laiminlyöntimaksu – Raja-arvon laskeminen – Alihankinta – Jatkuva alihankintasuhde
23.8.2017
Oikeudenkäyntikulut – Julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut – Yksityisen asianosaisen korvausvelvollisuus – Ilmeisen perusteeton vaatimus – Henkilökohtaisen tulon verotus
23.8.2017
Liikennelupa – Tavaraliikenteen yhteisölupa – Liikenteestä vastaava henkilö – Usean yhtiön liikenteestä vastaava henkilö – Liikenteenharjoittaja-asetus
18.8.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Perusoikeuksien rajoittaminen – Muun kuin laissa säädetyn rajoitustoimenpiteen käyttäminen – Kameravalvonta – Kehitysvammaisen henkilökohtaisessa käytössä olevan huoneen ja wc-tilojen kameravalvonta – Yksityiselämän ja kotirauhan suoja – Muutoksenhakujärjestys
18.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kiinteistön vuokraus – Vapaa-ajan asunto – Vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet menot – Lomamökin tyhjillään olo – Tulonhankkimistarkoitus
17.8.2017
Ampuma-ase – Hankkimislupa – Tulivoimainen ase – Useita aseita – Harrastusperuste
14.8.2017
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvät kulut – Liike-toiminnan lopettaminen
11.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veron kiertäminen – Valituksen hylkäämistä tarkoittavan vaatimuksen esittäminen – Asian tutkimisen laajuus tuomioistuimessa
11.8.2017
Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestely – Asiantuntijakustannukset – Vähennyskelpoisuus – Vuosikulu – Aktivointi
9.8.2017
Hallintoriita – Aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä – Kunnallinen viranhaltija – Kolmen vuoden määräaika – Velan vanhentumisesta annettu laki – Erityislain ja yleislain suhde – Määräaika hallintoriitahakemuksen vireillepanolle
2.8.2017
Julkinen hankinta – Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset – Tarjouspyynnön syrjivyys – CE-merkintä – Sertifikaattivaatimus
28.7.2017
Sähkömarkkinalaki – Energiavirasto – Valvontapäätös – Kohtuullisen tuoton laskentamenetelmien ennustettavuus – Vahvistuspäätöksessä valvontajaksolle vahvistetut menetelmät – Verkkovuokrajärjestelyn purkaminen – Investointikustannusten käsittely valvontapäätöksessä yleiskustannuslisän ja katteen osalta
20.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rantayleiskaava – Maanomistusolojen muutokset – Siirrettävät rakennuspaikat – Kohtuuton haitta – Rantojensuojeluohjelma – Luonnonsuojelualue
20.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Jätevesijärjestelmä – Luvan myöntämisedellytykset – Mahdollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon – Ympäristölle aiheutuva haitta – Suhde ympäristönsuojelulainsäädäntöön
14.7.2017
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt
7.7.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely
6.7.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Perheenjäsen – Kansainvälistä suojelua hakeneen näyttövelvollisuus – Oikeussuojakeinot
6.7.2017
Kunnallisasia – Vaalilautakunta – Kokoonpano – Varsinainen jäsen – Varajäsen
5.7.2017
Kunnallisasia – Huvilatontin vuokraaminen – Vuokrasopimusten uusimista koskevat periaatteet – Vuokran kaavamainen määräytymisperuste – Valtuuston harkintavalta – Yhdenvertaisuus – Tasapuolinen kohtelu
5.7.2017
Tuloverotus – Verotusmenettely – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Sovellettava säännös – Luottamuksensuoja – Viranomaisen noudattama käytäntö
5.7.2017
Kunnallisasia – Loma-asuntorakennuspaikan vuokraaminen – Maanvuokrasopimuksen uusiminen – Vuokran määräytymisperuste – Käyvästä hintatasosta poikkeaminen – Valtuuston harkintavalta
5.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Asemakaavamääräykset – Arvokas porrashuone – Hissi – Rakennuslupamenettely
30.6.2017
Koulutapaturma – Julkisoikeudellinen saatava – Vanhentumislain soveltamisala – Vanhentuminen – Vanhentumisaika
30.6.2017
Arvonlisävero – Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet – Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten – Lastin nostopalvelu – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu
30.6.2017
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tavaran ja palvelun myynnin käsitteet – Purkutyöpalvelun myynti – Purkujätteen hyödyntäminen – Purkukohteen osto – Purkupalvelun myynti
29.6.2017
Julkinen hankinta – Hankintaoikaisupäätös – Hankintapäätöksen poistaminen – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeussuojan tarve hankintapäätöksen osalta – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
28.6.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannukset – Kustannusten jakautuminen kuntien välillä – Äkillinen sairastuminen – Kotikunnan valintaoikeus – Asuminen jo aiemmin kahdessa kunnassa – Asumispalvelujen kustannusten korvaaminen
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannusten jakautuminen kuntien kesken – Palveluasuminen – Henkilökohtainen apu – Vakava sairaus – Kyvyttömyys asua itsenäisesti – Muutto toiseen kuntaan vanhempien luokse – Kotikunnan valintaoikeus
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannukset – Kustannusten jakautuminen kuntien välillä – Asuminen vanhempien kanssa omaishoidon turvin – Muutto toiseen kuntaan tehostetun palveluasumisen yksikköön – Palveluasuminen – Kehitysvammainen henkilö – Kotikunnan valintaoikeus
22.6.2017
Ulkomaalaisasia – Laki kotoutumisen edistämisestä – Maahantulomatkan kustannusten korvaaminen – Perheenjäsen – Hallituksen esityksen perustelut
22.6.2017
Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa vastaava korvaus – Hallintoriita – Kuuden kuukauden määräaika – Myöhästynyt hakemus – Hallintoriita-asiassa ei samanaikaisesti valitusta
20.6.2017
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Selvitysvelvollisuus – Hakijan velvollisuus tietojen antamiseen
15.6.2017
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija
14.6.2017
Hallintoriita – Omaishoidon tuen hoitopalkkion takaisinperintä – Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tai etuus – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Oikeudenkäyntimaksu
14.6.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Luonnonsuojelulaki – Direktiivilaji – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Hävittämis- ja heikentämiskielto – Pohjanlepakko – Vesisiippa – Pikkulepakko – Uhkasakkolaki – Rakennusvalvonta-asia – Uhkasakon tuomitseminen – Purkamisvelvoite – Pätevä syy
14.6.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Palautuskielto – Vainokokemukset – Kertomuksen uskottavuus – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä
9.6.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Rakennus – Rakennuslupa – Luvan tarve – Saunalautta
8.6.2017
Patentti – Patenttilain 71 a §:n mukainen esitys – EP-patentti – EPO:n käytäntö – Kansallinen voimaansaattaminen – Määräaika – Käännös – Menetetty määräaika – Huolellisuus – Luottamus yhteistyökumppaniin – Valvontajärjestelmä
8.6.2017
Hyödyllisyysmallioikeus – Uudet suojavaatimukset – Valituslupa
8.6.2017
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Näkövammainen – Järjestämistapa – Tilauskeskus – Luottamuksensuoja
2.6.2017
Julkinen hankinta – Valittaja suljettu tarjouskilpailusta – Hyvitysmaksuasia – Valitusperusteista lausuminen
1.6.2017
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Palvelun myynti – Vastike – Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu – Tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö
1.6.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja – Tavarayhteys – Merkkiyhteys – Tavaramerkkien välinen yhteys – Maineen tai erottamiskyvyn hyväksikäyttö – Haitta erottamiskyvylle tai maineelle – Direktiivin mukainen tulkinta
31.5.2017
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Ilmoitus aluehallintovirastolle – Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito – Hevosten pitäminen – Pitopaikan ilmoittaminen
31.5.2017
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Ilmoitus aluehallintovirastolle – Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito – Kissojen pitäminen
30.5.2017
Kansalaisuusasia – Suomen kansalaisuus ilmoituksesta – Kansalaisuuden saamisen edellytykset – Kansalaisuuden saamisen ajankohta – Tuomittu vankeusrangaistus
29.5.2017
Metsästyslaki – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Valitusoikeus – Paikallinen tai alueellinen yhteisö – Yhdistys – Yhdistyksen kotipaikka – Yhdistyksen toimialue
22.5.2017
Vesitalousasia – Voimalaitos – Lupaharkinta – Intressivertailu – Vesistövaikutukset – Vesipuitedirektiivi – Weser-tuomio – Vesienhoitosuunnitelma – Vesimuodostuma – Joki – Ympäristötavoite – Voimakkaasti muutettu vesimuodostuma – Saavutettavissa oleva hyvä tila – Ekologisen tilan osatekijä – Kalatalous – Nousueste
19.5.2017
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Yliopisto – Liikuntapalvelut – Direktiivin välitön oikeusvaikutus
19.5.2017
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa
18.5.2017
Apteekkilupa – Apteekkiluvan peruuttaminen – Apteekkimaksu – Apteekkimaksurikkomus – Apteekkimaksuilmoituksen laiminlyönti – Törkeä kirjanpitorikos – Ehdollinen vankeusrangaistus – Ilmeinen sopimattomuus – Varoitus – Elinkeinovapaus – Ammatinharjoittamisvapaus – Ne bis in idem – Lääketurvallisuus – Kokonaisharkinta – Luottamuksensuojaperiaate – Suhteellisuusperiaate
15.5.2017
Ulkoasutavaramerkki – Erottamiskyvyn puuttuminen – Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta – Tunnettuustutkimus
15.5.2017
Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Salassapitomääräys – Yleisen tuomioistuimen antaman salassapitomääräyksen merkitys hallintoviranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa
15.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vanhemman ja lapsen yhteinen hakemus – Lapsen mielipide – Lapsen kuuleminen – Lapsen etu – Turvapaikkapuhuttelu – Menettelyvirhe
12.5.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako
11.5.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutuspalvelu – Ulkomainen yliopisto – MBA-koulutus – Rinnastettavuus suomalaiseen korkeakouluopetukseen – Yhdenvertaisuus – Syrjimättömyys
10.5.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakevaihto – Yritysjärjestelydirektiivi – Liiketaloudelliset perusteet – Veron kiertäminen
9.5.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Alaikäisenä jätetty hakemus – Täysi-ikäistyminen asian käsittelyn aikana
9.5.2017
Ympäristönsuojelu – Ympäristölupa – Toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa – Lupamääräysten tarkistaminen – Toiminnan olennainen muuttaminen – Ympäristöluvan muuttaminen määräaikaiseksi – Hakemuksen osittainen hylkääminen – Kaivostoiminta
9.5.2017
Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Määräyksenvarainen ympäristövaikutusten arviointimenettely – Kaivostoiminta – Toiminnan muuttaminen – Purkuputki – Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset – Päästöjen rajoittaminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Sekoittumisvyöhyke
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Sisäisen paon mahdollisuus – Afganistan – Kabul – Lapsiperhe
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Sisäisen paon mahdollisuus – Afganistan – Kabul – Lapsiperhe
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Aseellinen selkkaus – Pääsy turvalliselle alueelle – Matkareitti – Täsmällinen ja ajantasainen maatietous – Afganistan
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Aseellinen selkkaus – Täsmällinen ja ajantasainen maatietous – Afganistan
5.5.2017
Julkinen hankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Oikeus osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät tiedot muulla kuin vaaditulla asiakirjalla – Suoraan hankintalakiin perustuva oikeus
5.5.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Maatalousyhtymä – Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset – Yhtymän vai osakkaan menoa – Tulolaji – Ansiotulosta tehtävät vähennykset
5.5.2017
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Täytäntöönpanomääräys – Hallinto-oikeuden toimivalta
3.5.2017
Turvakielto – Huoltajuudesta erotettu vanhempi – Puhevalta turvakiellon kumoamisasiassa – Käräjäoikeuden määräämä tiedonsaantioikeus – Osoitetiedot – Turvakiellon edellytysten arviointi osoitetietojen pyytämisen yhteydessä
2.5.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Ulkomaalaisasia – Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen
27.4.2017
Elinkeinotulon verotus – Osinkotulojen verotus ns. kolmansista maista – EU-oikeus – Pääomien vapaa liikkuvuus – Stand-still -lauseke
27.4.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Selvitysten riittävyys – Mitoitus – Rakentamiskelvoton ranta – Luonnonsuojelualue – Korvattavat rakennuspaikat
21.4.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luopuminen islamista – Kristityksi kääntyminen – Sur place -tilanne – Uskonvakaumuksen tutkiminen
20.4.2017
Asunto-osakeyhtiö – Ylimääräinen yhtiökokous – Vähemmistöosakas – Saman asian uudelleen käsittely – Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen – Kanne – Määräaika
20.4.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Perhe-elämän suoja – Elatusapuvelka
19.4.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Työnantajan järjestämä työterveyshuolto – Ryhmäsairauskuluvakuutus – Johtoryhmän kattavampi vakuutus – Veronalaisen edun määrä
18.4.2017
Ympäristölupa – Ympäristönsuojelulaki – Turvetuotanto – Kuivatusvesien johtaminen – Luonnonsuojelulaki – Natura 2000 -kohde – Luontodirektiivi – Arviointivelvollisuus – Arvioinnin tarveharkinta – Arvioinnin asianmukaisuus
10.4.2017
Kunnallisasia – Viranhaltijapäätös – Asiamiehenä toimineen viranhaltijan esteellisyys – Otto-oikeus – Määräajan alkaminen – Työjärjestelyjä koskeva päätös
10.4.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Itsenäinen yhteenliittymä – Yhteenliittymän jäsenet – Konserni – Emoyhtiö – Tytäryhtiöt
7.4.2017
Ulkomaalaisasia – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Kuuleminen – Hallintopäätöksen tehnyt viranomainen
5.4.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakeyhtiö – SVOP-rahasto – Pääomanpalautus – Pääomansijoitus – Sulautuminen – Jakautuminen – Yleisseuraanto – Kirjanpitoarvo – Käypä arvo
3.4.2017
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö
3.4.2017
Jäte – Jätteen haltija – Jätehuollon järjestäminen – Konkurssi – Konkurssipesän vastuu – Hallintopakko
31.3.2017
Julkinen hankinta – Valitusaika – Vaiheittainen hankintamenettely – Hankintamenettelyn aikana poissulkeminen – Poissulkemiseen johtaneesta päätöksestä valittaminen – Olennaisesti puutteellinen päätös – Kuuden kuukauden valitusajan laskeminen
31.3.2017
Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Omistajanvaihdos – Käyttölupa – Hakemuksessa esitetyt tiedot – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Siirtohinnoitteluoikaisu – Sitovuus
31.3.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Henkilökunta-alennus – Koko henkilökunta – Liiketoiminta-alue
30.3.2017
Kiinteistövero – Rakennuksen verotusarvo – Käyttötarkoituksen muutos – Keskeneräinen rakennus – Teollisuusrakennus – Toimistorakennus
30.3.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaavamääräys – Maalämpökaivon poraaminen – Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus – Liittymisvelvollisuutta koskevan asemakaavamääräyksen soveltamisrajoitukset
30.3.2017
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Liittymisperiaate – Alennettu verokanta – Viihdetilaisuus – Karhunkatselupalvelu
29.3.2017
Julkinen hankinta – Erityisalojen hankinta – Metrovaunut – Neuvottelumenettely – Hankinnan kohteen määrittely – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Hyvitysmaksuvaatimuksen hylkääminen – Hankintayksikön valitusoikeus
28.3.2017
Kiinteistöverotus – Pysäköintihalli – Autotallirakennus – Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti – Yleinen kiinteistöveroprosentti
22.3.2017
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuus – Käyttöomaisuusosake – Vaihto-omaisuus – Toiminnallinen yhteys – Tuulivoimalahankkeiden käynnistäminen ja kehittäminen
20.3.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ihmiskauppa – Suojelun tarjoaminen – Oleskeluluvan myöntäminen ihmiskaupan uhrille – Oleskeluluvan myöntäminen yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Haavoittuva asema – Nigeria
20.3.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ihmiskauppa – Suojelun tarjoaminen – Oleskeluluvan myöntäminen ihmiskaupan uhrille – Oleskeluluvan myöntäminen yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Haavoittuva asema – Käännyttäminen – Nigeria
17.3.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulokielto – Lain säännösten kiertäminen
15.3.2017
Kansalaisuusasia – Selvitysvelvollisuus – Toimeentulon luotettava selvittäminen – Toimeentulolähde
9.3.2017
Varainsiirtovero – Työsuhdeoptio – Optio-oikeuden antaminen – Optio-oikeuden käyttäminen – Uudet osakkeet – Yhtiön hallussa olevat osakkeet – Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen – Vastike – Työpanos
9.3.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Rahoitusyhtiö – Varastorahoitus – Kaupintapalvelu – Vähennysoikeus – Yleiskulut
9.3.2017
Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin laatiminen – Laiminlyöntimaksu – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus
9.3.2017
Arvonlisävero – Autokauppa – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Jakoperuste – Yleiskulut – Liitännäiset liiketoimet – Rahoitus- ja vakuutussopimusten välitys
7.3.2017
Kiinteistöverotus – Yleinen kiinteistöveroprosentti – Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti – Hoivakoti – Ympärivuorokautinen hoivapalvelu
7.3.2017
Arkistotoimi – Arkistolaki – Asiakirjojen pysyvä säilyttäminen – Arkistolaitos – Kansallisarkisto – Toimivalta – Asevelvollisten soveltuvuustesti – Puolustusvoimat – Henkilötietolaki – Asevelvollisuuslaki
7.3.2017
Maankäyttö- ja rakentaminen – Asemakaava – Uusi selvitys – Liito-orava – Tuomioistuimen toimivalta – Valituksen kohde
7.3.2017
Julkinen hankinta – Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määritelmä – Kilpailuttamisvelvoite – Horisontaalinen yhteistyö – SEUT 49 ja SEUT 56 artiklan mukainen avoimuusperiaate ja yhdenvertaisen kohtelun periaate – Markkinaoikeuden toimivalta – Ensihoitopalvelu
2.3.2017
Maankäyttö- ja rakentaminen – Asemakaava – Täydennysrakentaminen – Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu – Selvitysten riittävyys – Kaavamerkinnät – Rakennusoikeus
1.3.2017
Hallintoriita – Eläkemenoperusteinen maksu – Ammatillinen koulutus – Ammatillisen koulutuksen rahoitus – Perusteeton etu – Vanhentuminen
28.2.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Apuhoitaja – Jalkojenhoito – Lääkärin lähete – Unionin oikeus
24.2.2017
Kunnallisvalitus – Kaupunginhallituksen valitus oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä – Kaupunginhallituksen valitusoikeus
24.2.2017
Maksutalletus – Valitusoikeus – Kuuleminen – Maksutalletuksen edellytykset – Aluehallintovirasto
20.2.2017
Hyödyllisyysmallioikeus – Keksinnöllisyys – Ongelma–ratkaisu-menetelmä – Selvä ero – Tekniikan taso – Alan ammattilainen – Keksinnöllinen oivallus – Yleistiedot – Ikkunarakenne
16.2.2017
Arvonlisävero – Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet – Polttoaineen myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen varustamiseksi – Myynti jälleenmyyjälle – Nouto säiliöautolla – Putkitoimitukset
15.2.2017
Ympäristönsuojelulaki – Ympäristölupa – Lupamääräys – Vakuus – Kaivostoiminta – Kaivannaisjäte – Jälkihoito – Arvonlisävero
13.2.2017
Ahvenanmaan tieliikennelaki – Asetuksenantovaltuus – Koululaiskuljetus – Kolmipistevyötä koskeva vaatimus – Vaatimuksen tekninen luonne – Asetuksen notifiointi Euroopan komissiolle
10.2.2017
Päästökauppalaki – Päästökauppa­direktiivi – Komission päätökset 2013/448/EU ja 2011/278/EU – Päätösten pätemättömyys – Päästöoikeuksien jakaminen maksutta – Monialainen korjauskerroin – Päästökatto – Laitoskäsite – Hiilivuototoimiala – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu – Tuomion vaikutusten ajallinen rajaaminen
10.2.2017
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Valituslupahakemus – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituslupahakemuksen myöhästyminen
7.2.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Pääomasijoitustoiminta – Veron kiertäminen – Kommandiittiyhtiö – Voitonjakolaina – Korko
6.2.2017
Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Pankkipalvelut – Verkkopankkitunnukset – Ensitunnistaminen – Henkilöllisyyden todentaminen – Passi – Vahva sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Tunnistuspalvelu
3.2.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Korttimaksuliikkeen hoitaminen
3.2.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Merkkiyhteys – Keskivertokuluttaja
26.1.2017
Tiedoksiantotapa – Tavallinen tiedoksianto – Tiedoksianto saantitodistusta vastaan – Todisteellinen tiedoksianto – Joukkoliikennelupien peruuttaminen – Kehotus laiminlyöntien korjaamiseen – Määräajan asettaminen
25.1.2017
Tavaraliikenteen harjoittaminen – EY:n liikenteenharjoittaja-asetus – Tavaraliikennelain mukainen lisävaatimus – Verojen ja maksujen laiminlyönti – Luvan peruuttaminen
25.1.2017
Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Taksiluvan myynti- ja luovutuskielto – Oikeushenkilölle myönnetty taksilupa – Määräämisvallan siirtyminen
25.1.2017
Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Taksiluvan myynti- ja luovutuskielto – Oikeushenkilölle myönnetty taksilupa – Määräämisvallan siirtyminen
25.1.2017
Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Valituksen tutkiminen – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Tarjouspyyntö muutoksenhaun kohteena
24.1.2017
Arvonlisävero – Myynti yhteisön ulkopuolelle – Matkailijamyynti – Vientimyynti – Ostajan asema elinkeinonharjoittajana – Direktiivinmukaisuus
20.1.2017
Sananvapaus – Kuvaohjelmalaki – Luvan tarve – Täysi-ikäisille suunnattu tilaisuus
20.1.2017
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Omainen – Sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset – Perusteettoman edun palautus – Kohtuullistaminen
19.1.2017
Elinkeinotulon verotus – Jakautuminen – Tappioiden siirtyminen – Vastaanottavalle yhteisölle siirtynyt toiminta
18.1.2017
Vesihuolto – Vesihuoltolaitos – Toiminta-alue – Toiminta-alueen muuttaminen – Toiminta-alueen muuttamisen edellytykset – Kunnan harkintavalta – Vesihuollon tarve
16.1.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Hakijan terveydentila – Käännyttäminen – Kohtuuttomuus – Suhteellisuusperiaate
13.1.2017
Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Osingonjako – Varojenjaosta aiheutunut velkasuhde – Veron kiertäminen
11.1.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Tulon jaksottaminen – Oikea verovuosi – Yhtiölainaosuus – Yhtiövastike
10.1.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Ristiriitainen selvitys – Suomen kielen opettajan todistus
5.1.2017
Kunnallisasia – Tasa-arvo – Kuntaenemmistöinen yhtiö – Osakeyhtiö – Hallituksen jäsenten nimeäminen – Toimiohje
4.1.2017
Kunnallisasia – Hallintosäännön muuttaminen – Hallintojohtajan tehtävät – Esteellisyys – Rikosilmoitus
30.12.2016
Ulkomaalaisasia – Muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Valitusperusteen esittäminen – Valituksen täydentäminen hallinto-oikeudessa – Määräaika – Tutkimatta jättäminen
29.12.2016
Autovero – Vakinainen asuinpaikka – Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Henkilökohtaiset ja ammatilliset siteet – Viro
29.12.2016
Kilpailuasia – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Saalistushinnoittelu – Saalistushinnoittelun arviointiperusteet – Muuttuvat kustannukset alittava hinnoittelu – Perusmaidot – Muun toiminnan merkitys – Yhtä tehokas kilpailija – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon – Menettelyvirhe – Menettelyvirheen korjaaminen oikeudenkäynnin aikana – Seuraamusmaksu – Aiemman seuraamusmaksukäytännön vaikutus – Vahingonkorvauskanteiden vaikutus seuraamusmaksun määräämiseen
29.12.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Aseellinen selkkaus – Täsmällinen ja ajantasainen maatietous – Jemen
28.12.2016
Tuloverotus – Omien osakkeiden hankkiminen – Osakas – Luovutusvoitto – Pääomatulo – Työpanososinko – Veron kiertäminen – Peitelty osinko – Lääkäriyhtiö
28.12.2016
Tuloverotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Suosiva osingonjako
28.12.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Ammattiurheilu – Jalkapallo – Pelaajasopimus – Toimeentulo
23.12.2016
Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Pankkipalvelut – Verkkopalvelutunnukset – Ensitunnistaminen – Henkilöllisyyden todentaminen – Ajokortti – Vaihdettu ajokortti – Passi – Vahva sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Tunnistuspalvelu
23.12.2016
Tavaramerkin rekisteröinti – Rekisteröinnin este – EU-tavaramerkki – EUIPO:n päätös EU-tavaramerkkien osittaisesta kumoamisesta
23.12.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Vammaispalvelu – Kunnan järjestämisvelvollisuus – Kotikunta Suomessa – Vakinaista oleskelua lähenevä oleskelu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa – Henkilökohtainen avustaja toisessa jäsenvaltiossa suoritettavien opintojen ajaksi – Sairausetuus – Unionin kansalaisen liikkumisvapaus
22.12.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Maanomistaja – Oikeus ranta-asemakaavaehdotuksen laatimiseen – Kunnallisvalitus – Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus – Valmistelu
22.12.2016
Poronhoitolaki – Poromerkin hyväksyminen – Paliskunta – Paliskunnan esitys – Paliskuntain yhdistyksen toimivalta
22.12.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Rakennuspaikan muodostaminen – Maankäytön suunnittelun ja kiinteistönmuodostamisen välinen suhde – Kiinteistötoimitus – Halkominen
22.12.2016
Kunnallisasia – Korvausvaatimuksen hyväksyminen – Vahingonkorvaus – Mahdollinen korvausvastuu – Kaupunginhallituksen toimivalta – Harkintavallan käyttö – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Sopimus oikeusriitojen lopettamisesta – Kunnan etu
22.12.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Julkinen hankinta – Soveltamisala – Markkinaoikeuden toimivalta – Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määritelmä – Tarjoajan valinta – Maatilojen neuvontapalvelu
22.12.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Henkilötietolaki – Tietosuojadirektiivi – Jehovan todistajat – Saarnaamistyön yhteydessä kerättävät henkilötiedot
22.12.2016
Asiakirjajulkisuus – Pelastuslaitos – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Sisäinen asiakirja – Palontutkinta – Palopaikalta otettu valokuva
22.12.2016
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Asianajaja – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituksen myöhästyminen
22.12.2016
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituksen myöhästyminen
20.12.2016
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Turvapaikan saanut perheenkokoaja – Alaikäinen lapsi – Perheenjäsen
20.12.2016
Pysäköintivirhemaksu – Vammaisen pysäköintilupa – Pysäköinti kielletty -liikennemerkki – Yksityisalue – Lentoasema-alue – Selvästi havaittava määräys – Oikeutettu odotus
15.12.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeus – Menettelyvirhe – Velvollisuus esittää ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Opintotuki – Ulkomailla suoritettavat opinnot – Ulkomailla pitkään asunut Suomen kansalainen – Integroituminen Suomen yhteiskuntaan
15.12.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kyläalue – Rakentamispaine
14.12.2016
Arvonlisäverotus – Seurannaismuutos – Sama verovelvollinen – Määräaika seurannaismuutoksen tekemiselle
12.12.2016
Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Rikokset – Perhe-elämän suoja – Etelä-Irak – Basran lääni
2.12.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Suhteellisuusperiaate
2.12.2016
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Ikääntymiseen liittyvä sairaus tai toimintarajoite – Silmänpohjan kostea ikärappeuma – Vaikea toimintarajoite
1.12.2016
Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysäköintiin – Ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja
1.12.2016
Autovero – Invataksi – Maksuunpanon edellytykset – Ajoneuvorekisteri – Käyttötarkoituksen muuttuminen
30.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Määritelmädirektiivi – Palautuskielto – Irak – Bagdad
30.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Määritelmädirektiivi – Palautuskielto – Sisäisen paon mahdollisuus – Irak – Bagdad – Etelä-Irak
30.11.2016
Tavaramerkin rekisteröinti – Sekaantumisvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etuoikeus – Etusija
30.11.2016
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija – Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti
29.11.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Osayleiskaava – Esteellisyys – Palvelussuhdejäävi – Metsähallitus – Tuulivoima
29.11.2016
Kunnallisasia – Venepaikkavuokra – Ulkokuntalaisen kaksinkertainen maksu – Erilainen kohtelu asuinpaikan perusteella – Perustuslaki – Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen – Kunnan asukkaiden etusijalle asettaminen – Hyväksyttävän perusteen puuttuminen – Oikeasuhtaisuus
28.11.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset – Asunto – Perhe
25.11.2016
Kuntajako – Valtioneuvoston päätös – Kriisikunta – Pakkoliitos – Edellytysten arviointi – Sote- ja maakuntauudistus – Kunnallinen itsehallinto
23.11.2016
Alkoholilaki – Anniskelulupa – Seuraamuksen määrääminen – Verotarkastus – Kirjanpidon ulkopuolinen myynti – Verojen maksamisen laiminlyönti
22.11.2016
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Lahjana saadun omaisuuden luovutus – Lahjaveron maksuunpano – Apporttiomaisuus – Osakevaihto
21.11.2016
Luonnonsuojelulaki – Hallintopakko – Direktiivilajien hävittämis- ja heikentämiskielto – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Kompensaatiotoimet – Viitasammakko – Vesitalouslupa – Ruoppaus
17.11.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Energiahuollon alue – Ympäristöhäiriö
17.11.2016
Julkinen hankinta – Hankinnan kohteen määritteleminen – Tarjoajalle asetetut referenssivaatimukset – Avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet – Kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen
16.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Näytön arviointi – Näyttövelvollisuus – Perusteltua aihetta epäillä
15.11.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Eläketulon lisävero – Yhdenvertaisuus – Syrjintä – Ikä – Perustuslaki – Ilmeisen ristiriidan puuttuminen – Unionin oikeuden soveltamisala – Euroopan ihmisoikeussopimus
15.11.2016
Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kaksoiskansalaisuus – Hyvän hallinnon perusteet – Luottamuksensuoja – Vakiintuneet olosuhteet – Maahanmuuttovirasto – Toimivalta
15.11.2016
Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kaksoiskansalaisuus – Hyvän hallinnon perusteet – Luottamuksensuoja – Viranomaisen velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut
14.11.2016
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenkokoaja – Perheenjäsen – Muu omainen – Puolison äiti – Anoppi
14.11.2016
Televisiomainonta – Katkotunnus – Jaettu kuvatila – Mainos – Mainosaika – Sponsoritunnus – Mustat sekunnit – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu
14.11.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Katusuunnitelma – Asemakaavan mukainen ympäristö – Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö – Suuri Rantatie
11.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Homoseksuaali – Tansania – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäminen
11.11.2016
Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Hallintoneuvoston jäsenyys
10.11.2016
Ympäristönsuojelulaki – Hallintopakko – Lupamääräysten noudattamisen valvonta – Melumittaus – Meluraja-arvo
9.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Suomen kansalaisen muu omainen – Iäkäs vanhempi – Kiinteä perhe-elämä – Täysi riippuvuus
9.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan kuolema – Suhteellisuusperiaate
8.11.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Hankintameno – Asunto-osakkeet – Rahoitusvastike
8.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Huoltaja – Yhteishuoltaja – Lapsi – Asuinpaikka – Poliisilaitos
8.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Muu omainen – Toissijaista suojelua saanut perheenkokoaja – Kiinteä perhe-elämä – Kohtuuttomuus
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perusteltua aihetta epäillä – Tosiasiallinen perhe-elämä – Jälkiseikat – Näyttövelvollisuuden siirtyminen
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Adoptio – Lapsen etu – Tosiasiallinen huoltajuus
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Maahantulosäännösten kiertäminen – Maahantulokiellon rikkominen – Perheenyhdistäminen
4.11.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Hallintolainkäyttölain muutos – Voimaantulo – Siirtymäsäännös – Kantelun ja purun rajoittaminen
31.10.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Lääkevalmisteen myyntilupa – Hajautettu hakemusmenettely – Osallistuva jäsenvaltio – Rinnakkaisvalmiste – Dokumentaatiosuoja – Vertailuvalmiste – Tehokas oikeussuoja – Kansallisen viranomaisen toimivalta – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Tuomioistuimen toimivallan laajuus
28.10.2016
Asiakirjajulkisuus – Tiedon luovutustapa – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötietojen käsittely – ”Yleisesti saatavilla olevat tiedot” – Asiantuntijalääkäri
26.10.2016
Varainsiirtovero – Asunto-osakkeet – Lahja – Vastike – Yhtiölainaosuus
25.10.2016
Väylämaksu – Alennettu väylämaksu lastauskapasiteetin käyttöasteen perusteella – Alus ilman lastia
25.10.2016
Tuloverotus – Oikaisuvaatimus – Määräaika – Asiakirjan saapuminen viranomaiseen – Suullinen käsittely
25.10.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta – Kansainvälistä suojelua hakeneen näyttövelvollisuus
24.10.2016
Rajavartijan peruskurssi – Opiskelun keskeyttäminen määräajaksi – Kriisinhallintatehtävät – Harkintavalta
24.10.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Sitoumus – Suhteellisuusperiaate
24.10.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Työkorvaus – Kiinteistönvälitystoiminta – Välitysliikerekisteri
19.10.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Olennaisesti väärä veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Veronkorotuksen määrä – Vuokratulot
18.10.2016
Tulli – Jälkikanto – Tavaranhaltija – Huolitsija – Valtuutus – Incoterms
18.10.2016
Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Kansainvälinen suojelu – Epäselvä kotipaikka – Kielianalyysi – Kotipaikan päätteleminen
17.10.2016
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö – Asunto-osakeyhtiö – Direktiivin tulkintavaikutus – Asunto-osakeyhtiölaista poikkeava kunnossapitovastuu
14.10.2016
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Kissahäkkien korkeus – Löytöeläinten talteenottopaikka – Tilapäinen säilyttäminen
13.10.2016
Metsästys – Rauhoittamaton lintu – Rauhoitusaika – Poikkeuslupa – Poikkeusluvan edellytykset – Vakava vahinko – Riittävä selvitys – Varis – Harakka
10.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Tuulivoimala – Ympäristövaikutukset – Suunnitteluratkaisun tarve – Riittävät selvitykset
10.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Ranta-alue – Pientuulivoimala – Soveltuminen paikalle – Haitta naapurille – Melu
10.10.2016
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Lastensuojelu – Jälkihuolto – Asumismenot
6.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Täydennysrakentaminen
4.10.2016
Omaishoidon tuki – Omaishoitosopimuksen irtisanominen – Kuuleminen irtisanottaessa – Irtisanomisen toimittaminen – Tiedoksiantotapa – Hallintoriita
3.10.2016
Vesitalousasia – Vesilaki – Osayleiskaava – Osayleiskaavaehdotus – Intressivertailu – Kaavallisten edellytysten arviointi – Laituri – Venesatama
30.9.2016
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Pääomasijoitustoiminta – Noteerattu yhtiö – Listautumisesite – Osakkeiden omistusaika
30.9.2016
Luonnonsuojelulaki – Direktiivilajien hävittämis- ja heikentämiskielto – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Poikkeamislupa – Liito-orava – Koulu – Luontodirektiivi – Tyydyttävä vaihtoehto – Asemakaavoitus
28.9.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Liikenteenharjoittaja – Henkilökuntaetu – Lentomatkustusetu
28.9.2016
Yksityinen terveydenhuolto – Lupa palvelujen antamiseen – Ensihoito – Lääkärihelikopteri – Luvan tarve
27.9.2016
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Arvopaperikauppa – Välitys – Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät palvelut – Investointipankkitoiminta – Onnistumispalkkio – Kuukausipalkkio
19.9.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – 65-vuotias – Kielitaidon taso – Uusi kielitodistus
19.9.2016
Valtiontuki – Energiatuki – Tuen myöntämispäätöksen ehdot – Maksatuspäätös – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen
16.9.2016
Varainsiirtovero – Ensiasunto – Aikaisempi omistus – Palvelutalo
16.9.2016
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen kiireellisen sijoituksen aikana – Valituskielto – Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen hylkääminen – Kiireellisen sijoituksen raukeaminen – Täytäntöönpanomääräys
16.9.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeamisen edellytykset – Poikkeamispäätökseen liitetty ehto – Asemakaavan suojelumääräys – Rakennuksen korottaminen – Kaupunkikuva
13.9.2016
Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Haastattelumuistiinpanot
13.9.2016
Elatustuki – Aiheettomasti maksettu elatustuki – Elatustuen takaisinperintä – Takaisinperintäsaatavan vanhentuminen – Vanhentumisaika – Siirtymäsäännös
6.9.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi – Käännyttäminen – Kansainvälinen suojelu – Hakemuksen peruuttaminen – Uusintahakemus – Maahantulokielto
5.9.2016
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö – Museotoiminta – Direktiivin tulkintavaikutus
30.8.2016
Verotusmenettely – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus – Verokonsultointia harjoittava yhtiö – Verotusta koskeva muistio – Todistajan oikeus kieltäytyä todistamasta
29.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoito – Työterveyshuolto – Työpaikkaselvitys
23.8.2016
Eläinsuojelu – Valvonta – Eläinsuojelulain 44 § – Kiireelliset toimenpiteet – Eläinsuojelulliset syyt – Eläimen lopettaminen – Asian riittävä ja asianmukainen selvittäminen – Puutteet eläintenpidossa – Eläinkohtainen tarkastelu
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Yleiskaavan ohjausvaikutus
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen
19.8.2016
Ahvenanmaa – Viranomaisen valitusoikeus – Prosessi – Lainkäyttöä koskevat erityissäännökset – Säätämättä jääminen maakuntalaissa – Maakuntalakia lähinnä vastaava valtakunnan laki – Vesilaki – Ympäristönsuojelulaki
19.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Palvelu – Vastikkeellisuus – Yksityinen pysäköinninvalvonta – Valvontamaksu
19.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Suunnittelutarveratkaisu – Emätila – Yhdenvertaisuusperiaate – Rakennuspaikkoja koskevat mitoitusperiaatteet – Päätöksen perusteleminen
19.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Jätevesijärjestelmä – Rakennuslupa – Toimenpidelupa – Luvan tarve
18.8.2016
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Hallituspalkkioselvitys – Valtion omistajaohjaus
17.8.2016
Ulkomaalaisasia – Humanitaarisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Epäselvä kotipaikka – Selvitysvelvollisuus – Kielianalyysi – Asiantuntijalausunto – Paikallistuntemusta koskevat tiedot – Somalia – Somalimaa – Asian palauttaminen Maahanmuuttovirastolle – Humanitaarista suojelua koskevan sääntelyn kumoaminen – Asian vireilläolo tuomioistuimessa
15.8.2016
Elinkeinotulon verotus – Jakautuminen – Purkautuminen – Veron kiertäminen – Peitelty osinko
12.8.2016
Julkinen hankinta – Hyvitysmaksu – Hyvitysmaksun määrä – Korotettu hyvitysmaksu
3.8.2016
Liikenteen turvallisuusvirasto – Trafi – Ajoneuvoliikennerekisteri – Muutosrekisteröinti – Rekisterimerkinnän korjaaminen – Rekisteröinnin edellytykset – Ajoneuvon omistaja – Edellisen omistajan ilmoitus – Selvitys omistusoikeuden siirrosta – Ristiriitaiset tiedot
29.7.2016
Telemarkkinat – Teleyritys – Huomattavan markkinavoiman yritys – Velvollisuus noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua – Kustannussuuntautunut hinta – Sovellettava laki – Tietoyhteiskuntakaari – Viestintämarkkinalaki – Siirtymäsäännökset – Perittävän korvauksen enimmäismäärästä päättäminen yksittäistapauksessa – Komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kuuleminen – Kansallinen teleyrityksiä ja käyttäjiä edustavien tahojen kuuleminen
21.7.2016
Kehitysvammaisten erityishuolto – Asumispalvelu – Asiainhuolto – Negotiorum gestio – Puhevallan käytön välttämättömyys kehitysvammaisen edun valvomiseksi
11.7.2016
Nimi – Sukunimi – Vanhemman kaksiosainen sukunimi – Perheen yhteinen sukunimi – Rekisterimerkintä – Virheellisen rekisterimerkinnän korjaaminen – Maistraatin toimivalta – Asiavirheen korjaaminen – Korjaaminen asianosaisen vahingoksi – Ilmeinen virhe – Asianosaisen oma menettely – Määräaika
11.7.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Kehitysvamma ‒ Henkilökohtainen apu – Voimavara määritellä avun sisältö ja toteutustapa – Kyky suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista avustajan avulla – Kehitysvammalain mukaiset palvelut
4.7.2016
Julkinen hankinta – Soveltamisala – Markkinaoikeuden toimivalta – Hankintayksikkö – Konserni – Emoyhtiö – Tytäryhtiö – Julkisoikeudellinen laitos – Yleisen edun mukaiset tarpeet – Toiminnan kaupallinen tai teollinen luonne – Tietoliikenneverkko – Viranomaisverkko – Huoltovarmuuteen liittyvä toiminta – Turvallisuuskriittinen toiminta – Laajakaistapalvelu
1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Vesitalousasia – Vedenhankinta – Pohjavesi – Natura 2000
1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Pakollinen YVA-menettely – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Louhinta ja murskaus
1.7.2016
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä peruste – Jatkuva tarve – Valtion mielisairaala – Mielisairaanhoitaja
30.6.2016
Lahjaverotus – Käypä arvo – Vähennys – Osakkeet – SVOP-rahasto – Lahjakirjan ehto – Osakassopimus
30.6.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakeyhtiö – Pääomanpalautus – SVOP-rahasto – Osakevaihto – Luovutus vai osinkoa
28.6.2016
Kiinteistövero – Kiinteistön käsite – Rakennus – Rakennelma – Siirrettävä PVC-halli
28.6.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Sosiaalihuoltopalvelu – Työvoiman vuokraus
28.6.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ulkomainen säätiö – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Arvioverotus – Veronkorotus – Itsekriminointi – Todisteen hyödyntämiskielto
22.6.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Hakijan tiedot työsuhteesta ja työsopimuksen ehdoista
22.6.2016
Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Maahantulokielto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Isovanhempi lasten- ja kodinhoitajana
20.6.2016
Julkinen hankinta – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Tarjouspyynnön epäselvyys – Tarjousten vertailukelpoisuus – Nollahinnoittelu
17.6.2016
Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem
15.6.2016
Asiakirjajulkisuus – Finanssivalvonta – Valvontasalaisuus – Päättynyt valvontatoimi – Listalleottoesitteen hyväksyminen – Kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisen valvonta
15.6.2016
Kunnallinen viranhaltija – Kunnan lomautuspäätöksen lainvoimainen kumoaminen – Kumoamisperusteena muu lainvastaisuus kuin kunnallista viranhaltijaa koskevan lain vastaisuus – Peruskoulun ja lukion opettajien lomauttaminen – Lomautettujen opettajien oikeus saada lomautusajalta palkkaa
14.6.2016
Maa-aineslupa – Kalliokiviaineksen ottaminen – Arvokas kallioalue – Kaunis maisemakuva – Luonnon merkittävät kauneusarvot – Maakuntakaava – Kaavamääräykset – Kaavamerkintä – Katselmus
 
Julkaistu 4.1.2018
Sivun alkuun |