KHO:2013:108

A Oy:n valitus hankintapäätöksestä oli tullut julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 87 §:n 1 momentissa säädetyn 14 päivän pituisen muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä kello 23.37 eli virka-ajan jälkeen ja näin ollen myöhässä. Markkinaoikeus oli tutkinut A Oy:n valituksen. Markkinaoikeus oli katsonut, että koska hankintapäätöksessä ei ollut perusteltu tarjouksille annettuja pistemääriä laadullisten vertailuperusteiden osalta hankintasäännöksissä edellytetyin tavoin, valittajalla ei ollut ollut riittäviä tietoja hankintayksikön ratkaisusta ja sen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen tarpeen arviointia varten. Markkinaoikeus katsoi muutoksenhakuajaksi näin ollen hankintalain 87 §:n 3 momentin mukaisesti kuusi kuukautta hankintapäätöksen tekemisestä.

Hankintayksikkö vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa A Oy:n valituksen tutkimatta jättämistä sillä perusteella, etteivät hankintapäätös ja valitusosoitus olleet olennaisesti puutteellisia.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy oli sille toimitetun hankintapäätöksen ja tarjousvertailuasiakirjan perusteella saanut riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta ja että A Oy:llä oli ollut mainittujen asiakirjojen perusteella mahdollisuus arvioida, vaatiiko yhtiön oikeuksien turvaaminen asian saattamista markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintapäätöksestä oli ilmennyt tarjousten vertailussa käytetyt kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet painoarvoineen sekä voittaneen tarjoajan nimi, tarjoushinta ja tarjousvertailussa saama kokonaispistemäärä. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta tarjousvertailuasiakirjasta oli ilmennyt hankintayksikön tarjousten vertailussa käyttämät vertailuperusteet, kunkin vertailuperusteen osalta kullekin tarjoajalle annetut pisteet sekä kunkin tarjoajan saama kokonaispistemäärä. Hankintapäätöksen ei katsottu olleen hankintalain 87 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellinen, vaan valitusajan katsottiin alkaneen mainitun pykälän 1 momentissa säädetyn mukaisesti siitä, kun A Oy oli saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. A Oy:n markkinaoikeudelle tekemä valitus olisi tullut jättää myöhässä tehtynä tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen.

Laki julkisista hankinnoista 75 § 1 momentti ja 87 § 1 ja 3 momentti
Hallintolainkäyttölaki 26 § 1 momentti ja 51 § 2 momentti

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 31.8.2012 nro 292/2012

Asian aikaisempi käsittely

Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä on pyytänyt 17.12.2010 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja sitä koskevalla korjausilmoituksella tarjouksia Etelä-Pohjanmaan liiton tuulivoimaselvityksestä.

Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän maakuntahallitus on päätöksellään 21.2.2011 (§ 12) valinnut FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin 50 000 euroa.

Hankintasopimus on tehty 18.3.2011.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Blue Energies Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) hankintapäätöksestä tekemän valituksen. Markkinaoikeus on velvoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut 2 000 eurolla ja hylännyt Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Markkinaoikeus on lausunut ratkaisunsa perusteluina siltä osin kuin asiasta on kysymys korkeimmassa hallinto-oikeudessa seuraavaa:

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 74 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa muun ohella selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä. Pykälän 2 momentin mukaan päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa tiedoksi myös tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa säädetään. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintalain 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei kyseisessä pykälässä toisin säädetä, valitus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintayksikkö on 7.3.2011 lähettänyt valittajalle sähköpostitse hankintapäätöksen sisältävän pöytäkirjanotteen ja muutoksenhakuohjeet. Valittajalle lähetettyyn pöytäkirjanotteeseen on sisältynyt hankintapäätös, josta on ilmennyt voittanut tarjoaja, sen tarjousten vertailussa saama kokonaispistemäärä ja sen tarjoushinta. Pöytäkirjanotteen liitteenä on ollut vertailutaulukko, josta on käynyt ilmi tarjousten pisteytys. Lisäksi hankintayksikkö on toimittanut valittajalle 21.3.2011 sähköpostitse tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien tarjousten kokonaishinnat.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö ei ole hankintapäätöksessään tai sen liitteissä perustellut hankintasäännöksissä edellytetyin tavoin tarjouksille antamiaan pistemääriä laadullisten vertailuperusteiden osalta. Valittajalla ei siten ole saamiensa asiakirjojen perusteella ollut riittäviä tietoja hankintayksikön ratkaisusta ja sen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen tarpeen arviointia varten. Muutoksenhakuajan on näin ollen katsottava olevan hankintalain 87 §:n 3 momentin mukaisesti kuusi kuukautta hankintapäätöksen tekemisestä.

Hankintapäätös asiassa on tehty 21.2.2011. Valittajan markkinaoikeuteen 22.3.2011 saapunut valitus on siten tehty edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa määräajassa. Näin ollen valitus on tutkittava.

(- - -)

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Maarit Lindroos-Kokkonen (eri mieltä), Matti Vedenkannas ja Anita Linnakangas.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja Blue Energies Oy:n valitus jätetään myöhässä tehtynä tutkimatta. Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä on lisäksi vaatinut, että Blue Energies Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 3 000 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on toimittanut Blue Energies Oy:lle sen tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 7.3.2011 sähköisenä tiedoksiantona hankintapäätöksen ja tarjousvertailuasiakirjan. Kun asiassa ei ole muuta esitetty, on yhtiön katsottava saaneen tiedon hankintapäätöksestä viestin lähettämispäivänä. Hankintalain 87 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on päättynyt 21.3.2011 virka-ajan päättyessä kello 16.15. Valitus on saapunut markkinaoikeuteen 21.3.2011 kello 23.37 eli virka-ajan päättymisen jälkeen ja siten myöhässä.

Hankintapäätös ja sen liitteenä ollut valitusosoitus markkinaoikeudelle eivät ole olleet hankintalain 87 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellisia. Yhtiö on kyseisten asiakirjojen perusteella saanut riittävät tiedot hankintapäätöksen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen tarpeen arvioimiseksi.

Blue Energies Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään, yhtiön tarjous todetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi ja hankintayksikkö määrätään maksamaan yhtiölle hyvitysmaksuna 20 000 euroa. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan asian käsittelystä markkinaoikeudessa yhtiölle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja 10 000 eurolla markkinaoikeudessa velvoitetun lisäksi sekä asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja 5 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Blue Energies Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on antanut yhtiölle tiedon tarjoushinnoista sähköpostitse vasta 21.3.2012 klo 15.29. Hintatiedot ovat olleet valituksen tekemisen kannalta olennaisia tietoja, joiden perusteella yhtiö on voinut todeta hankintapäätöksen puutteellisuuden ja virheellisyyden. Aikaisemmin saadut tiedot eivät ole olleet riittäviä oikeussuojan tarpeen arviointia varten. Pisteytyksessä käytetyt laskentakaavat on saatu vasta markkinaoikeuskäsittelyn aikana ja yhtiö on voinut vasta laskentakaavat saatuaan tarkastaa oman tarjouksensa pisteytykset ja todeta niissä olleet virheellisyydet. Yhtiö ei ole voinut varmistua pisteytyksen oikeellisuudesta vielä tämänkään perusteella, koska yhtiö ei ole saanut tietoa kaikista muiden tarjoajien tarjouksista niiden sisältäessä liikesalaisuuksia. Hankintapäätös ja sen perustelut ovat siten olennaisesti puutteellisia. Asiassa on tullut noudattaa hankintalain 87 §:n 3 momentissa valituksen toimittamiselle säädettyä kuuden kuukauden määräaikaa.

Hankintamenettely on ollut markkinaoikeudenkin toteamalla tavalla virheellistä, Blue Energies Oy:llä on ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu ja yhtiölle tulisi määrätä hyvitysmaksua.

Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä on antanut vastaselityksen, joka on lähetetty tiedoksi Blue Energies Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Blue Energies Oy:n selityksessään esittämiä hyvitysmaksun määräämistä ja markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia vaatimuksia.

2. Korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja jättää Blue Energies Oy:n markkinaoikeudelle tekemän valituksen tutkimatta.

Blue Energies Oy määrätään korvaamaan Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 1 000 eurolla.

3. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Blue Energies Oy:n korvaamaan Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden tämän päätöksen antamisesta.

Korkein hallinto-oikeus hylkää Blue Energies Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

1. Tutkimatta jättäminen

Blue Energies Oy on saanut markkinaoikeuden päätöksen tiedokseen saantitodistuksella 10.9.2012. Blue Energies Oy ei ole hakenut määräajassa muutosta markkinaoikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Blue Energies Oy:n Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän valitukseen antamassaan selityksessä valitusajan päättymisen jälkeen esittämät vaatimukset hyvitysmaksun määräämisestä ja markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on siten jätettävä myöhässä tehtyinä tutkimatta.

2. Pääasia

2.1 Blue Energies Oy:n valituksen tutkiminen markkinaoikeudessa

Sovellettavat oikeusohjeet ja lain esityöt

Hallintolainkäyttölain 26 §:n 1 momentin mukaan valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan jos valitusta ei ole tehty määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn valituksen ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei kyseisessä pykälässä toisin säädetä, valitus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintalain edellä mainitun 87 §:n säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 190/2009 vp, s. 61) on todettu muun muassa, että pykälän 1 momentissa ilmaistaan valitusajan pääsääntö. Valitus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Hallituksen esityksen mukaan säännös vastaa sisällöltään tuolloin voimassa olleen hankintalain 77 §:ää.

Hankintalain 87 §:n 3 momentin osalta edellä mainitussa hallituksen esityksessä on todettu muun ohella, että lainkohdassa säädetään muutoksenhaun enimmäismääräajasta. Säännös on uusi ja koskee tilannetta, jossa 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa hankintapäätöksen tiedoksiantoa rasittaa virhe siten, että muutoksenhakuaika ei ole alkanut kulua. Mainittua hallituksen esitystä koskevassa talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 2/2010 vp, s. 8) on kyseisen lainkohdan osalta puolestaan todettu muun ohella, että tarkoituksena on, että sääntely vastaa jo vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jonka mukaisesti vähäinen puute hankintapäätöksessä tai valitusosoituksessa ei ole oikeuttanut 14 päivää pidempään muutoksenhakuaikaan. Tämän selventämiseksi 87 §:n 3 momenttia on mietinnössä esitetty täsmennettäväksi lisäämällä säännökseen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen puutteellisuuden olennaisuutta koskeva edellytys. Mietinnön mukaan muutoksenhaun määräajan pidentäminen 14 päivästä 6 kuukauteen on mahdollista vain tilanteissa, joissa hankintapäätöksen tai valitusosoituksen puutteellisuus vaikuttaa muutoksenhakijan mahdollisuuksiin arvioida oikeussuojan tarvettaan.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa muun ohella selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Oikeudellinen arviointi

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintapäätöstä 21.2.2011 § 12 koskeva pöytäkirjanote on annettu Blue Energies Oy:lle tiedoksi 7.3.2011. Hankintapäätöksen liitteenä on ollut tarjousvertailuasiakirja ja valitusosoitus markkinaoikeuteen.

Hankintapäätöksestä on ilmennyt tarjousten vertailussa käytetyt kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet painoarvoineen sekä voittaneen tarjoajan nimi, tarjoushinta ja tarjousvertailussa saama kokonaispistemäärä. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta tarjousvertailuasiakirjasta on ilmennyt hankintayksikön tarjousten vertailussa käyttämät vertailuperusteet, kunkin vertailuperusteen osalta kullekin tarjoajalle annetut pisteet sekä kunkin tarjoajan saama kokonaispistemäärä.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Blue Energies Oy on sille toimitetun hankintapäätöksen ja tarjousvertailuasiakirjan perusteella saanut riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta ja Blue Energies Oy:llä on siten mainittujen asiakirjojen perusteella ollut mahdollisuus arvioida, vaatiiko yhtiön oikeuksien turvaaminen asian saattamista markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Blue Energies Oy:lle on hankintapäätöksen ja tarjousvertailuasiakirjan tiedoksiannon yhteydessä toimitettu myös lainmukainen valitusosoitus markkinaoikeuteen.

Hankintapäätöksessä ja tarjousvertailuasiakirjassa tai valitusosoituksessa ei edellä todetun perusteella ole ollut sellaista puutteellisuutta, joka olisi vaikuttanut Blue Energies Oy:n mahdollisuuksiin arvioida oikeussuojan tarvettaan.

Edellä esitetyn perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei hankintapäätös tai valitusosoitus ole ollut hankintalain 87 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellinen ja että määräaika valituksen tekemiselle on alkanut kulua mainitun pykälän 1 momentissa säädetyn mukaisesti siitä, kun Blue Energies Oy on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on lähettänyt hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi Blue Energies Oy:lle 7.3.2011 kello 10.29 sähköisenä tiedoksiantona yhtiön tarjouksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiassa ei ole edes väitetty, että hankintayksikön mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti olisi saapunut Blue Energies Oy:lle myöhemmin kuin sen lähettämispäivänä. Blue Energies Oy:n on näin ollen katsottava saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen viestin lähettämispäivänä 7.3.2011.

Hankintalain 87 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on päättynyt 21.3.2011 markkinaoikeuden virka-ajan päättyessä eli kello 16.15.

Blue Energies Oy:n sähköpostitse markkinaoikeuteen lähettämä valitus on saapunut oikeushallinnon sähköpostijärjestelmän palvelimelle 21.3.2011 kello 23.37, jolloin valituksen on katsottava aikaisintaan olleen markkinaoikeuden käytettävissä siten, että valituksen sisältävää viestiä on voitu käsitellä.

Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen 21.3.2011 vasta virka-ajan päättymisen eli kello 16.15 jälkeen, olisi se tullut julkisista hankinnoista annetun lain 87 §:n 1 momentin sekä hallintolainkäyttölain 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jättää myöhässä saapuneena tutkimatta.

2.2 Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Tämän vuoksi Blue Energies Oy on on julkisista hankinnoista annetun lain 89 §:n (321/2010) 2 momentin ja hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla nojalla määrättävä korvaamaan Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Blue Energies Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Blue Energies Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Saija Laitinen.