KHO:2014:179

Oikeusaputoimisto oli myöntänyt A:lle oikeusapua ilman omavastuuta asiassa, joka koski valittamista Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus oli 31.3.2014 hylännyt hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen ja määrännyt samalla A:n avustajalle maksettavaksi palkkiota valtion varoista asiassa esitetyn vaatimuksen mukaan. Vaatimus sisälsi muun ohella palkkiovarauksen yhden tunnin ajalta päätöksen tiedoksiantamiseen ja läpikäymiseen. Avustaja esitti 24.6.2014 korkeimmalle hallinto-oikeudelle hakemuksen päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvien tulkkauskulujen korvaamisesta valtion varoista edellä mainitun oikeusapupäätöksen nojalla.

Oikeusavun saajalla oli oikeusapulain 4 §:n nojalla oikeus asian käsittelyssä tarvitsemaansa tulkkaus- ja käännösapuun. Oikeusapulain 18 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tuli määrätä avustajalle suoritettavasta palkkiosta pääasian ratkaisemisen yhteydessä. Päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvä tulkkauskulu voitiin hyväksyä päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvänä kohtuullisen suuruisena tulkkauskuluvarauksena pääasian ratkaisemisen yhteydessä, mikäli asiassa ilmenevien seikkojen nojalla oli ilmeistä, että päätöksen tulkkaaminen päämiehelle oli sen tiedoksiantamiseksi tarpeen.

Pääasian käsittelyn päätyttyä esitetty kuluvaatimus olisi tullut lähtökohtaisesti hylätä. Koska päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvät tulkkauskulut oli säännönmukaisesti hylätty ennen palkkioasetuksen 4 a §:n 1.1.2014 voimaan tullutta muutosta, oli avustajalle näissä oloissa määrättävä korvattavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvä, asiassa esitetyn selvityksen perusteella tarpeellinen tulkkauskulu, pääasian ratkaisun jälkeen tehdystä hakemuksesta.

Oikeusapulaki 4 § 1 momentti 2 kohta, 17 § 1 momentti, 18 § 2 ja 6 momentti

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 3 § ja 4 a §

Ks. KHO:2014:177 ja KHO:2014:178

Asian aikaisempi käsittely

Keski-Savon oikeusaputoimisto oli myöntänyt päätöksellään 10.9.2012 A:lle oikeusapua 10.6.2012 lukien ilman omavastuuta asiassa, joka koskee valittamista Maahanmuuttoviraston päätöksestä 4.6.2012. Hänen avustajakseen oli tuolloin määrätty oikeustieteen maisteri X.

Korkein hallinto-oikeus on 31.3.2014 tekemällään päätöksellä taltionumero 1006 hylännyt A:n Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 29.5.2013 numero 13/0353/3 tekemän valituslupahakemuksen sekä määrännyt hänen uudeksi avustajakseen 30.4.2013 lukien oikeustieteen maisteri Y:n. Y:lle on määrätty valtion varoista maksettavaksi palkkiovaatimuksen mukaisesti yhteensä 1 427,49 euroa.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Y on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 24.6.2014 saapuneessa kirjelmässään vaatinut, että valtion varoista maksetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 31.3.2014 taltionumero 1006 tiedoksiantoa koskevina tulkkauskuluina yhteensä 90,68 euroa.

Tulkkauskuluja ei ole määrätty maksettavaksi pääasiassa annetun päätöksen yhteydessä tiedoksiantoon liittyvänä tulkkauskuluvarauksena. Tästä syystä lasku tulkkauksesta on toimitettu oikeusaputoimistolle päätöksen tiedoksiantamisen jälkeen. Oikeusaputoimisto on siirtänyt laskun korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Kysymys on kuluista, jotka syntyvät vasta tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Tulkkauskulut tulisi kuitenkin korvata avustajalle oikeusapulain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan ja oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n nojalla.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hyväksyy hakemuksen.

Oikeustieteen maisteri Y:lle määrätään maksettavaksi valtion varoista tulkkauskuluina 73,13 euroa ja arvonlisäveroa 17,55 euroa eli yhteensä 90,68 euroa, mikä määrä jää valtion vahingoksi.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Oikeusapulain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa palkkiota ja korvausta asian käsittelyssä tarvitsemastaan tulkkaus- ja käännösavusta.

Lain 17 §:n 1 momentin mukaan avustajan on esitettävä palkkion määräämistä varten yksityiskohtainen selvitys asiassa suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan. Lain 18 §:n 2 momentin mukaan avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä tuomioistuimessa. Päätös annetaan pääasian ratkaisun yhteydessä tai samana päivänä. Pykälän 6 momentin mukaan oikeusaputoimisto määrää avustajalle ja tulkille maksettavan palkkion ja korvauksen asioissa, joita ei käsitellä tuomioistuimessa.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta, asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa. Lisäksi palkkiota maksetaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa. (---)

Mainitun asetuksen 4 a §:n mukaan tuomioistuimen päätöksen tiedoksiantamisesta päämiehelle ja päätöksen läpikäynnistä päämiehen kanssa palkkio maksetaan yhteensä yhdeltä tunnilta, ellei ole erityisiä syitä maksaa palkkiota pidemmältä ajalta.

Asiassa saatu selvitys

Oikeustieteen maisteri Y on toiminut korkeimmassa hallinto-oikeudessa Afganistanin kansalaisen A:n avustajana perhesiteeseen perustuvaa oleskelulupaa koskevassa asiassa.

Y on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle 1.7.2013 valitusasiaan liittyvän oikeusapupalkkiolaskun, johon on sisältynyt tunnin varaus päätöksen tiedoksiantoon sekä varaus tiedoksiantoon liittyvään tulkkauskuluun tunnin ajalta. Valitusasiakirjojen täydentämisen yhteydessä Y on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle aiemmat laskut korvaavan lopullisen laskun 19.9.2013, joka ei enää ole sisältänyt varausta päätöksen tiedoksiantoon liittyvään tulkkauskuluun.

Johtopäätökset ja lopputulos

Oikeusapulain 18 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee määrätä avustajalle suoritettavasta oikeusapupalkkiosta pääasian ratkaisemisen yhteydessä. Oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen 1.1.2014 voimaan tulleella muutoksella (280/2013) avustajan palkkioon oikeuttaviin toimenpiteisiin on sisällytetty mahdollisuus määrätä palkkiota maksettavaksi myös yhden tunnin mittaiselta ajalta päätöksen tiedoksiantamiseen päämiehelle ja päätöksen läpikäymiseen päämiehen kanssa (4 a §). Uudessa oikeuskäytännössä on oikeusapulain 18 §:n 2 momentin pääsääntö huomioon ottaen hyväksytty päätöksen tiedoksiantoa varten tehty palkkiovaraus määrättäessä avustajan palkkiosta pääasian ratkaisun yhteydessä (korkein hallinto-oikeus 20.9.2013 taltionumero 2979, lyhyt ratkaisuseloste).

Oikeusapulain 4 §:n nojalla oikeusavun saajalla on oikeus asian käsittelyssä tarvitsemaansa tulkkaus- ja käännösapuun. Edellä mainituin perustein päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvä tulkkauskulu voidaan hyväksyä päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvänä kohtuullisen suuruisena tulkkauskuluvarauksena pääasian ratkaisemisen yhteydessä, mikäli asiassa ilmenevien seikkojen nojalla on ilmeistä, että päätöksen tulkkaaminen päämiehelle on sen tiedoksiantamiseksi tarpeen.

Y on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle tulkkauskuluja koskevan vaatimuksensa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantamisen jälkeen. Pääasian käsittelyn päätyttyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa myös palkkio- ja kulukysymyksen osalta Y:n hakemus tulisi lähtökohtaisesti hylätä.

Pääasiassa on ollut kysymys alaikäisenä Suomeen saapuneen Afganistanin kansalaisen A:n oikeudesta perheenyhdistämiseen Suomessa. Esitetyn selvityksen mukaan muutoksenhakija ja hänen avustajanaan toiminut Y ovat joutuneet turvautumaan tulkkauspalveluihin muutoksenhakuasiaa hoitaessaan. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 31.3.2014 taltionumero 1006 tiedoksiannossa on käytetty tulkkipalveluita päätöksen sisällön selvittämiseksi muutoksenhakijalle. Ennen yllä mainittua palkkioasetuksen muutosta päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvät tulkkauskuluvaraukset on hylätty vielä syntymättömänä kulueränä. Y:lle tulee näissä oloissa määrätä korvattavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantamiseen liittyvä tarpeellinen tulkkauskulu pääasian ratkaisun antamisen jälkeen tehdystä hakemuksesta siten kuin edellä ratkaisuosassa lausutaan.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Ahti Vapaavuori, Matti Pellonpää, Anne E. Niemi, Matti Halén, Sakari Vanhala, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Timo Viherkenttä, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Outi Suviranta, Leena Äärilä, Liisa Heikkilä, Janne Aer ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijät Pirita Pesonen ja Saija Laitinen.