KHO:2015:24

A oli pysäköinyt moottoripyörän maksulliselle pysäköintipaikalle ja oli kertomansa mukaan kiinnittänyt pysäköintiautomaatista saamansa pysäköintilipukkeen pyörän tuulilasin sisäpuolelle. Pysäköintilipuke oli tuntemattomaksi jääneestä syystä kadonnut, ja pysäköinnintarkastaja oli havaittuaan pysäköintiliputtoman moottoripyörän määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun. Pysäköinninvalvoja ei ilmoituksensa mukaan epäillyt A:n jättäneen pysäköintimaksua maksamatta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:n maksettavaksi voitu määrätä pysäköintivirhemaksua, koska tämä saadun selvityksen perusteella oli maksanut pysäköintimaksun eikä ollut menetellyt pysäköintilipukkeen kiinnittämisen osalta tieliikenneasetuksen 21 §:n ja pysäköintiautomaatissa olleen ohjeen vastaisesti.

Tieliikennelaki 27 § 1 momentti 8 kohta

Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti 1 kohta

Tieliikenneasetus 21 §

Päätös, josta valitetaan

Helsingin hallinto-oikeus 29.4.2013 nro 13/0697/4

Asian aikaisempi käsittely

Porvoon kaupungin pysäköinninvalvoja on päätöksellään 31.7.2012 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen. A:lle oli 26.6.2012 määrätty pysäköintivirhemaksu pysäköintimaksun suorittamatta jättämisestä. Ajoneuvon rekisterinumero on X.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

A on vaatinut, että pysäköinninvalvojan päätös kumotaan. Hän oli jättänyt moottoripyöränsä Linnankoskenkadun varrella sijaitsevalle pysäköintialueelle 26.6.2012 noin kello 15.20, ja hänen vaimonsa oli asettanut moottoripyörän tuulilasiin aiemmin kello 14.30 keskustasta lunastetun kahden tunnin lipun. Samalla lipulla sai pysäköidä myös tällä pysäköintialueella. A:n palattua moottoripyörälle kello 16.25 moottoripyörässä oli pysäköintivirhemaksu eikä pysäköintimaksulappu enää ollut tuulilasissa. Koskaan aiemmin pysäköintimaksulappua ei ole varastettu. Pysäköintimaksu oli maksettu, ja pysäköintilippu asetettu ajoneuvon tuulilasiin Porvoon pysäköinninvalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Porvoon kaupungin pysäköinninvalvoja on lausunnossaan muun ohella todennut, että moottoripyöräilijän on tarvittaessa voitava osoittaa maksaneensa pysäköintimaksun. Tästä syystä Porvoon pysäköinnintarkastajat ovat ohjeistaneet moottoripyöräilijöitä kiinnittämään pyöräänsä muistilipukkeen ja säästämään varsinaisen pysäköintilipun itsellään todisteena maksetusta pysäköintimaksusta.

A on vastaselityksessään todennut, ettei hänelle ole annettu muistilipuke pyörään ja pysäköintilippu taskuun -ohjeistusta. Hän on toiminut pysäköintimittariin laitettujen pysäköinninvalvojan ohjeiden mukaisesti ostaessaan lipun ja noudattaessaan ohjeita kirjaimellisesti. Hän ei olisi voinut toimia millään muulla tavalla, joka ei olisi ollut ristiriidassa pysäköintimittarissa olevien ohjeiden kanssa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt A:n pysäköinninvalvojan päätöksestä tekemän valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Tieliikennelain 27 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty, jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu.

Moottoripyörä rekisteritunnus X on ollut 26.6.2012 kello 15.30 pysäköitynä Kaivokatu 36:n pysäköintialueella maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta. Moottoripyörässä ei ole ollut tarkastushetkellä maksettua pysäköintilippua näkyvillä. Kysymyksessä on siten pysäköintivirhe. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa liikennesääntöjen noudattamisesta. Muulla A:n esittämällä ei ole sellaista merkitystä tässä asiassa, että pysäköintivirhemaksu olisi sen johdosta poistettava. Pysäköinninvalvojan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti

Tieliikennelaki 27 § 2 momentti 8 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Merja Tarvainen ja Kirsti Helin, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja on valituksessa vaatinut, että hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset kumotaan ja pysäköintivirhemaksu poistetaan. Pysäköinninvalvonnan on korvattava A:lle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä perittävä oikeudenkäyntimaksu.

Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä, kun maksua ei ole suoritettu. Pysäköintimaksun suorittaminen ei ole nyt kiistanalaista vaan se, oliko lipun asettaminen tuulilasiin, josta se on ilmeisesti varastettu, pysäköintimaksun määräämisen aiheuttanut teko. Lipun asettamisessa tuulilasiin on toimittu pysäköinninvalvojan kirjallisten pysäköintiautomaateissa olevien ohjeiden mukaisesti.

Pysäköinninvalvonnan esittämä vakiintunut ratkaisukäytäntö ei täytä lain vaatimuksia, koska se on ristiriidassa pysäköintiautomaateissa selkeän, kirjallisesti annetun ohjeen kanssa. On mahdotonta tietää, millaisia suullisia ohjeita virkamies antaa, kun ei ole itse tällaista suullista ohjeistusta saanut.

Pysäköinninvalvonta on antanut pysäköintivalvontamaksun sillä perusteella, että he ovat motoristeja ohjeistaneet toimimaan eri tavalla kuin miten pysäköintilippuautomaateissa pysäköinninvalvonta kirjallisesti ohjeistaa pysäköivien ajoneuvojen kuljettajia. A ei ole voinut ulkopaikkakuntalaisena tietää Porvoon kaupungin pysäköinninvalvojan antamaa suullista ohjetta.

Porvoon kaupungin pysäköinninvalvoja on lausunnossaan vaatinut, että A:n valitus hylätään.

Porvoossa käytössä olevissa maksuautomaateissa on tieliikenneasetuksen 21 §:n merkkiä 855 a koskevan säännöksen mukaisesti kehotus asettaa lippu näkyvästi tuulilasin taakse. Säännös on ongelmallinen, koska se koskee autoja, joissa säännönmukaisesti on tuulilasi ja yleensä myös suljettu ohjaamo. Säännöksessä ei puhuta moottoripyöristä, vaan siinä todetaan yleisesti, että pysäköintilippu on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan. Säännös koskee kuitenkin myös moottoripyöriä.

Porvoon pysäköinninvalvonnan antama käytännön ohje kiinnittää moottoripyörään ainoastaan muistilipuke ja säilyttää itsellä varsinainen maksulipuke ei ole lainkäyttötilanteissa huomioon otettava määräys. Tätä ohjetta noudattamalla moottoripyörän kuljettaja voi kuitenkin tehokkaasti välttää virhemaksun, jonka maksulipun katoaminen moottoripyörästä muuten aiheuttaisi. Kaupunki on antanut tämän ohjeen tietoisena siitä väärinkäyttömahdollisuudesta, että myöhemmin näytettävää pysäköintilippua on aikaisemmin käytetty jonkin muun ajoneuvon pysäköintimaksun maksamisen osoittamiseen. Tätä väärinkäyttömahdollisuutta voidaan kuitenkin valvoa kohtalaisen tehokkaasti vertaamalla moottoripyörään kiinnitettyä muistilipuketta lähistöllä käytettyihin pysäköintilipukkeisiin. Ajoneuvon kuljettajan oikeusturvan toteutumisen on katsottu edellyttävän tämän menettelyn sallimista, koska muussa tapauksessa moottoripyöräilijät eivät voi käytännössä käyttää pysäköintipaikkoja ilman ilmeistä vaaraa saada pysäköintivirhemaksu, vaikka he olisivatkin toimineet kaikkien pysäköinnistä säädettyjen määräysten mukaisesti.

A:n kertomuksen uskottavuutta ei ole aihetta epäillä. Kun tieliikennelain ja -asetuksen säännöksistä seuraa, että pysäköintimaksun maksamista osoittava lippu on sijoitettava ajoneuvoon, ei A:n kertomuksen uskottavuudelle voida antaa merkitystä asian lopputulosta harkittaessa. Vaikka A ilmeisesti onkin maksanut maksun, on sekä pysäköintivirhemaksulapussa että hallinto-oikeuden päätöksessä voitu perustellusti esittää virheen olleen pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, koska maksamista on tarkoitettu arvioitavan maksulipun esittämisen perusteella. Tieliikenneasetuksen säännöksellä on nimenomaan tarkoitettu välttää se tilanne, että pysäköintivirhemaksuja määrättäessä jouduttaisiin turvautumaan yksittäisten kertomusten uskottavuuden arvioimiseen.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset kumotaan. Porvoon kaupungin pysäköinninvalvoja palauttaa pysäköintivirhemaksun A:lle.

2. A:n oikeudenkäyntimaksun korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan tämän lain nojalla saadaan määrätä pysäköintivirheestä pysäköintivirhemaksu. Sanotun momentin 1 kohdan nojalla pysäköintivirheitä ovat tieliikennelain tai sen nojalla annetun ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely.

Tieliikennelain 27 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaan pysäköinti on kielletty, jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu.

Tieliikenneasetuksen 21 §:n maksullisen pysäköinnin lisäkilpiä (lisäkilvet 855 a ja 855 b) koskevan säännöksen mukaan, jos vahvistettu maksu on suoritettu muulla tavalla kuin kyseistä pysäköintipaikkaa tai -aluetta varten tarkoitettuun pysäköintimittariin, maksun suorittamista osoittava pysäköintilippu tai maksulaite on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin tai sivulasin sisäpuolelle niin, että lipun tai laitteen etupuoli on kokonaisuudessaan ulkoapäin nähtävissä ja luettavissa.

A on pysäköinyt moottoripyörän rekisteritunnus X 26.6.2012 kello 15.20 Kaivokatu 36:n pysäköintialueelle Porvoossa. A on esittänyt, että hän on kiinnittänyt pysäköintilipukkeen moottoripyörän tuulilasiin pysäköintiautomaatissa olleen ohjeen mukaisesti. Pysäköinnintarkastaja ei ole tarkastushetkellä havainnut moottoripyörässä pysäköintilipuketta, minkä vuoksi pysäköinnintarkastaja on määrännyt pysäköintivirhemaksun.

A ei ole voinut osoittaa, että hän oli maksanut pysäköintimaksun, koska pysäköintilipuke oli kadonnut moottoripyörän tuulilasista. Pysäköinninvalvoja on kuitenkin todennut, ettei A:n kertomusta pysäköintimaksun suorittamisesta ole syytä epäillä.

Tieliikennelaissa tai -asetuksessa ei ole määräyksiä siitä, miten moottoripyöräilijän on osoitettava maksaneensa pysäköintimaksun, kun moottoripyörä pysäköidään maksulliselle pysäköintipaikalle. Porvoon pysäköinninvalvoja on ohjeistanut moottoripyöräilijöitä pitämään maksulipukkeen taskussaan ja laittamaan automaatista saatavan muistilapun moottoripyörään. Tällaista ohjetta ei kuitenkaan asiassa saadun selvityksen mukaan ole merkitty pysäköintiautomaattiin tai muualle pysäköintialueella.

Asiassa saadun selvityksen perusteella on katsottava, ettei A ole jättänyt pysäköintimaksua suorittamatta, kun hän on pysäköinyt moottoripyörän Porvoossa Kaivokatu 36:n pysäköintialueelle. A ei ole menetellyt tieliikenneasetuksen 21 §:n ja pysäköintiautomaatissa olleen ohjeen vastaisesti, kun hän on kiinnittänyt pysäköintimaksun suorittamisen osoittavan pysäköintilipukkeen moottoripyörän tuulilasiin. A:lle ei näin ollen ole tullut määrätä pysäköintivirhemaksua. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset on kumottava ja pysäköintivirhemaksu palautettava A:lle.

2. Kun korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Tämän vuoksi A:lle ei tule määrätä maksettavaksi hänen vaatimaansa oikeudenkäyntikulujen korvausta.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Kari Nieminen.