KHO:2015:40

Hallinto-oikeudelle lainkäyttöasiassa toimitetusta asiakirjasta ilmeni, että siinä mainitun kunnallisen viranhaltijan työkyvyn arviointia koskeva prosessi oli käynnistetty. Vaikka kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuun työkyvyn arviointimenettelyyn ryhdytään viranhaltijan terveydentilan toteamiseksi, pelkän tiedon siitä, että menettely on käynnistetty, ei voitu katsoa koskevan henkilön terveydentilaa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tieto ei ollut sanotun lainkohdan perusteella tai muullakaan perusteella salassa pidettävä.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 24 § 1 momentti 25 kohta

Päätös, josta valitetaan

Helsingin hallinto-oikeus 19.6.2013 nro H 00179/13

Asian käsittely hallinto-oikeudessa

A on 29.4.2013 pyytänyt Helsingin hallinto-oikeudelta saada kopion B:n mahdollisesta valituksesta Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 25.2.2013 (§ 15) liitteineen. Päätöksellä oli hylätty B:n oikaisuvaatimus, joka koski maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätöstä 16.1.2013 (§ 5) irtisanoa hänet Vantaan kaupungin aluearkkitehdin virkasuhteesta.

Hallinto-oikeustuomari on 13.5.2013 toimittanut A:lle tämän pyytämät asiakirjat. Asiakirjat on oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:ään ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 25 kohtaan viitaten toimitettu salassa pidettäviltä osiltaan peitettyinä.

A on 13.5.2013 saattanut asian Helsingin hallinto-oikeuden viranomaisena ratkaistavaksi siltä osin kuin hän ei ole saanut tietoa pyytämistään asiakirjoista eli siltä osin kuin ne on toimitettu hänelle peitettyinä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään 19.6.2013, johon sisältyvät kirjoitusvirheet on korjattu päätöksellä 23.9.2013, päättänyt antaa A:lle päätökseen oheistetut jäljennökset hänen pyytämistään oikeudenkäyntiasiakirjoista. Asiakirjoista on poistettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti salassa pidettävät tiedot. Hakemus on hylätty enemmälti.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluina on lausuttu seuraavaa:

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan salassa on pidettävä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta. Siltä osin kuin tässä laissa [= laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa] ei toisin säädetä, hallintotuomioistuimessa sovelletaan [oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 3 §:n mukaan], mitä asiakirjojen julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa laissa säädetään.

A:n pyytämät asiakirjat sisältävät tietoja, jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla ovat salassa pidettäviä. A:lla ei ole oikeutta saada tiedokseen pyytämiään asiakirjoja näiltä salatuilta osin.

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden ylituomarin sijaisena toiminut hallinto-oikeustuomari hallintopäällikön esittelystä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että Helsingin hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin asiakirjoihin sisältyviä tietoja on jätetty antamatta ja pyydetyt asiakirjat tai ainakin Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätös 16.1.2013 (§ 5) todetaan julkisiksi. Vantaan kaupunki on myös velvoitettava asettamaan mainittu päätös yleisesti nähtäville. Lisäksi A on vaatinut, että Vantaan kaupunki velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa.

Vaatimusten perusteluina on esitetty muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ovat virheelliset. A:n pyytämät asiakirjat eivät sisällä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.

Hallinto-oikeus ei ole myöskään perustellut päätöstään riittävästi. Päätöksestä puuttuvat maininnat ja tiedot pyydetyistä ja saaduista selvityksistä ja myös selostusta asianosaisen vaatimuksista tulee täydentää.

Hallinto-oikeuden päätöksessä on lukuisia kirjoitus- ja muita virheitä, jotka on korjattava. Puutteet ja huolimattomuus viittaavat siihen, että asia on ratkaistu kiireessä ja selvittämättä sitä riittävästi.

Huomionarvoista on, että Vantaan apulaiskaupunginjohtaja ei toimittanut A:lle päätöstään 16.1.2013, koska kysymys oli hänen mukaansa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18 kohdan mukaisesta työriita-asiasta. Hallinto-oikeus ei ole ottanut kantaa tähän seikkaan, joten päätös on tämänkin takia puutteellinen. Vantaan kaupunki on väärin perustein evännyt A:lta tiedonsaannin. Korkeimman hallinto-oikeuden on otettava kantaa Vantaan kaupungin esittämään salassapitoperusteeseen.

Apulaiskaupunginjohtajan päätöksen 16.1.2013 liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaan päätökseen voisi hakea muutosta myös kunnan jäsen. A on Vantaan kaupungin jäsen. Koska päätöstä ei kuitenkaan asetettu yleisesti nähtäville, hän ei ole voinut käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Tiedonsaannin ja muutoksenhakuoikeuden epääminen on lainvastaista.

Helsingin hallinto-oikeus on lausunnossaan esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeus on poistanut A:n pyytämistä asiakirjoista kohdat, jotka hallinto-oikeuden arvion mukaan sisältävät julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla salassa pidettäviä toisen henkilön terveydentilaan liittyviä tietoja. A:lla ei näiltä osin ole oikeutta saada tiedokseen pyytämiään asiakirjoja.

Virheet hallinto-oikeuden päätöksessä ovat kirjoitusvirheitä, jotka eivät ole vaikuttaneet asian selvittämiseen tai ratkaisuun. Hallinto-oikeus on 23.9.2013 tehnyt oikaisupäätöksen, jolla alkuperäisen päätöksen kirjoitusvirheet on korjattu.

Valituksessa on todettu, että hallinto-oikeus ei ole ottanut kantaa Vantaan apulaiskaupunginjohtajan päätökseen, jolla tämä on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18 kohdan perusteella hylännyt A:n vaatimuksen saada apulaiskaupunginjohtajan tekemä päätös. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan A tarkoittaa tällä apulaiskaupunginjohtajan 15.2.2013 tekemää päätöstä, jolla A:n pyyntö saada apulaiskaupunginjohtajan päätös 16.1.2013 B:n virkasuhteen irtisanomisesta on hylätty. A:lla on hallinto-oikeudessa vireillä valitus apulaiskaupunginjohtajan 15.2.2013 tekemästä päätöksestä. Tähän valitukseen hallinto-oikeus antaa päätöksen myöhemmin.

B on selityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeus on mahdollisesti peittänyt päätöksestä myös sellaisia osia, jotka ovat julkisia.

Kuntalaisilta on evätty mahdollisuus puuttua kunnan hallintoon, vaikka heillä on siihen laillinen oikeus. Irtisanomispäätöstä ei ole asetettu yleisesti nähtäville eikä kuntalainen ole saanut päätöstä, vaikka on sitä pyytänyt. Vantaan kaupunki on estänyt kuntalaisilta mahdollisuuden saada tietoa siitä, miten se irtisanoo henkilöitä jättämällä julkisuuslakiin vedoten kuntalaiset tiedon ja muutoksenhakuoikeuden ulkopuolelle. Tästä asiasta tulee hallinto-oikeuden lausunnon mukaan erillinen ratkaisu.

A on vastaselityksessään uudistanut aikaisemmin esittämänsä ja todennut lisäksi muun ohella seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden tulee ratkaista, onko hallinto-oikeus poistanut A:lle toimitetuista asiakirjoista pelkästään sellaiset kohdat, jotka sisältävät julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla salassa pidettäviä toisen henkilön terveydentilaan liittyviä tietoja tai muita sellaisia tietoja, joita A:lla ei ole oikeutta saada.

Hallinto-oikeus olisi voinut ratkaista A:n asiakirjapyynnön ja valituksen Vantaan apulaiskaupunginjohtajan päätöksestä 15.2.2013 samanaikaisesti, koska asiat liittyvät yhteen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. A:n vaatimus Vantaan kaupungin velvoittamisesta asettamaan Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätös 16.1.2013 (§ 5) yleisesti nähtäville jätetään tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus on muilta osin tutkinut asian.

2. Helsingin hallinto-oikeuden päätös kumotaan valituksenalaisilta osin ja asia palautetaan sille pyydettyjen asiakirjojen antamiseksi A:lle kaikilta osin.

3. A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Perustelut

1. Tutkimatta jättämistä koskeva ratkaisu

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä on A:n valitus Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, joka on annettu eräiden hallinto-oikeuden hallussa olleiden oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta koskevassa asiassa. Päätöksen taustana on A:n hallinto-oikeudelle esittämä asiakirjapyyntö. Yksi hänen tässä yhteydessä pyytämistään asiakirjoista eli asiakirjoista, joiden julkisuudesta nyt on kysymys, on Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätös 16.1.2013 (§ 5) B:n virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa. Tämä irtisanomisasia ei nyt ole korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä eikä sen toimivaltaan asiakirjojen julkisuutta koskevan asian käsittelyn yhteydessä kuulu tutkia irtisanomisasiaan tosiasiallisesti liittyviä vaatimuksia. Vaatimus Vantaan kaupungin velvoittamisesta asettamaan apulaiskaupunginjohtajan mainitussa irtisanomisasiassa tekemä päätös yleisesti nähtäville on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

2. Asiakirjojen julkisuutta koskeva ratkaisu

Sovellettavat ja asiaan muutoin liittyvät oikeusohjeet

Suomen perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 1 momentin mukaan julkisuutta koskevan ratkaisun tekemisestä on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Jos viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö on kieltäytynyt hallintotuomioistuimessa antamasta pyydettyä tietoa ja pyyntö on saatettu hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi, asia ratkaistaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa lainkäyttöasiana ja muussa hallintotuomioistuimessa hallintoasiana.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei mainitussa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.

Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:

(- - -)

25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta;

(- - -)

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Oikeudellinen arviointi

Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltävänä on ollut sen hallussa olleiden oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta koskeva asia. Samaan aikaan hallinto-oikeuden käsiteltävänä on ollut A:n valitus Vantaan apulaiskaupunginjohtajan päätöksestä 15.2.2013, jolla A:n tälle osoittama asiakirjapyyntö oli hylätty. Asioiden taustana ovat olleet eri viranomaisille esitetyt asiakirjapyynnöt, jotka lisäksi ovat ainoastaan yhden asiakirjan osalta kohdistuneet samaan asiakirjaan. Asioita ei ole ollut välttämätöntä ratkaista hallinto-oikeudessa samanaikaisesti.

Kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden käsitys niiden tietojen laadusta, joita se on pitänyt salassa pidettävinä, sekä se seikka, että sen soveltama julkisuuslain säännös ei sisällä vahinkoedellytyslauseketta, hallinto-oikeus on voinut ratkaista asian esittämättä päätökselleen siinä lausuttuja yksityiskohtaisempia perusteluja.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella hallinto-oikeus on toimittanut A:lle tämän pyytämät B:n virkasuhteen irtisanomista koskevaan asiaan liittyvät asiakirjat kokonaisuudessaan neljää asiakirjaa lukuun ottamatta. Nämä neljä asiakirjaa ovat B:n 27.3.2013 päivätty valituskirjelmä hallinto-oikeudelle, Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätös 16.1.2013 (§ 5), Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 25.2.2013 (§ 15) perusteluosa sekä B:lle osoitettu 18.12.2012 päivätty kutsu kuulemistilaisuuteen.

Mainitut neljä asiakirjaa on annettu pääosin A:lle, kuitenkin siten, että niistä on asiakirjoja annettaessa poistettu tiedot, jotka hallinto-oikeuden käsityksen mukaan koskevat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla salassa pidettäviä toisen henkilön terveydentilaan liittyviä tietoja.

Korkein hallinto-oikeus on tutustunut näihin asiakirjoihin. Valtaosan poistetuista tiedoista voidaan luonnehtia kuvaavan työnantajan käsityksiä B:stä ja hänen toiminnastaan sekä näiden seikkojen vaikutuksesta työyhteisössä ja viranhoidon edellytysten kannalta. Tällaiset tiedot eivät ole julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitettuja tietoja henkilön terveydentilasta eivätkä siten sanotun lainkohdan perusteella tai muullakaan perusteella salassa pidettäviä.

Edellä kuvatun kaltaisten seikkojen lisäksi kahteen asiakirjaan eli B:n valituskirjelmään ja apulaiskaupunginjohtajan päätökseen sisältyy yksittäinen asiakirjoja annettaessa poistettu maininta, josta ilmenee, että B:n työkyvyn arviointia koskeva prosessi oli käynnistetty. Mainitusta menettelystä säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 19 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan viranhaltija on velvollinen työnantajan määräyksestä osallistumaan hänen terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Vaikka työkyvyn arviointimenettelyyn ryhdytään viranhaltijan terveydentilan toteamiseksi, pelkän tiedon siitä, että menettely on käynnistetty, ei voida katsoa koskevan henkilön terveydentilaa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tieto ei sanotun lainkohdan perusteella tai muullakaan perusteella ole salassa pidettävä.

Lopputulos

Edellä lausutuista syistä hallinto-oikeuden päätös on kumottava valituksenalaisilta osiltaan ja asia palautettava hallinto-oikeudelle pyydettyjen asiakirjojen antamiseksi A:lle kaikilta osin.

3. Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä koskeva ratkaisu

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä mainitussa pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen.

A on kohdistanut oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksensa Vantaan kaupunkiin. Vantaan kaupunki ei ole oikeudenkäynnin osapuoli nyt käsillä olevassa hallinto-oikeuden hallussa olleiden oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta koskevassa lainkäyttöasiassa.

Tämän vuoksi A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Liisa Heikkilä. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.

Esittelijän eriävä mielipide

Asian esittelijän esittelijäneuvos Mikko Rautamaan esitys asian ratkaisemiseksi oli tutkimatta jättämistä ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä koskevien ratkaisujen osalta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukainen. Asiakirjojen julkisuutta koskevan ratkaisun osalta esitys asian ratkaisemiseksi oli seuraava:

"2. A:n valitus hylätään siltä osin kuin kysymys on jäljempänä perustelujen kohdassa "Lopputulos" mainituista B:n valituskirjelmään 27.3.2013 ja Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätökseen 16.1.2013 (§ 5) sisältyvistä salassa pidettävistä maininnoista.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös kumotaan muilta valituksenalaisilta osiltaan ja asia palautetaan sille uudelleen käsiteltäväksi tiedon antamiseksi asiakirjoista A:lle. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 25.2.2013 (§ 15) perusteluosa ja B:lle osoitettu 18.12.2012 päivätty kutsu on annettava kokonaisuudessaan ja B:n valituskirjelmä ja apulaiskaupunginjohtajan päätös 16.1.2013 lukuun ottamatta jäljempänä perustelujen kohdassa "Lopputulos" yksilöityjä salassa pidettäviä mainintoja.

Perustelut

2. Asiakirjojen julkisuutta koskeva ratkaisu

Sovellettavat ja asiaan muutoin liittyvät oikeusohjeet

Suomen perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 1 momentin mukaan julkisuutta koskevan ratkaisun tekemisestä on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Jos viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö on kieltäytynyt hallintotuomioistuimessa antamasta pyydettyä tietoa ja pyyntö on saatettu hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi, asia ratkaistaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa lainkäyttöasiana ja muussa hallintotuomioistuimessa hallintoasiana.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei mainitussa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.

Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:

(- - -)

25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta;

(- - -)

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Oikeudellinen arviointi

Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltävänä on ollut sen hallussa olleiden oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta koskeva asia. Samaan aikaan hallinto-oikeuden käsiteltävänä on ollut A:n valitus Vantaan apulaiskaupunginjohtajan päätöksestä 15.2.2013, jolla A:n tälle osoittama asiakirjapyyntö oli hylätty. Asioiden taustana ovat olleet eri viranomaisille esitetyt asiakirjapyynnöt, jotka lisäksi ovat ainoastaan yhden asiakirjan osalta kohdistuneet samaan asiakirjaan. Asioita ei ole ollut välttämätöntä ratkaista hallinto-oikeudessa samanaikaisesti.

Kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden käsitys niiden tietojen laadusta, joita se on pitänyt salassa pidettävinä, sekä se seikka, että sen soveltama julkisuuslain säännös ei sisällä vahinkoedellytyslauseketta, hallinto-oikeus on voinut ratkaista asian esittämättä päätökselleen siinä lausuttuja yksityiskohtaisempia perusteluja.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella hallinto-oikeus on toimittanut A:lle tämän pyytämät B:n virkasuhteen irtisanomista koskevaan asiaan liittyvät asiakirjat kokonaisuudessaan neljää asiakirjaa lukuun ottamatta. Nämä neljä asiakirjaa ovat B:n 27.3.2013 päivätty valituskirjelmä hallinto-oikeudelle, Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan päätös 16.1.2013 (§ 5), Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 25.2.2013 (§ 15) perusteluosa sekä B:lle osoitettu 18.12.2012 päivätty kutsu kuulemistilaisuuteen.

Mainitut neljä asiakirjaa on annettu pääosin A:lle, kuitenkin siten, että niistä on asiakirjoja annettaessa poistettu tiedot, jotka hallinto-oikeuden käsityksen mukaan koskevat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla salassa pidettäviä toisen henkilön terveydentilaan liittyviä tietoja.

Korkein hallinto-oikeus on tutustunut näihin asiakirjoihin. Valtaosan poistetuista tiedoista voidaan luonnehtia kuvaavan työnantajan käsityksiä B:stä ja hänen toiminnastaan sekä näiden seikkojen vaikutuksesta työyhteisössä ja viranhoidon edellytysten kannalta. Tällaiset tiedot eivät ole julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitettuja tietoja henkilön terveydentilasta eivätkä siten sanotun lainkohdan perusteella tai muullakaan perusteella salassa pidettäviä.

Edellä kuvatun kaltaisten seikkojen lisäksi kahteen asiakirjaan eli B:n valituskirjelmään ja apulaiskaupunginjohtajan päätökseen sisältyy yksittäinen asiakirjoja annettaessa poistettu maininta, jonka voidaan katsoa koskevan B:n terveydentilaa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja olevan siten mainitun lainkohdan perusteella salassa pidettävä. A:lla ei siten ole oikeutta saada näitä asiakirjoja siltä osin kuin ne sisältävät mainitun tiedon.

Lopputulos

Edellä lausutusta syystä hallinto-oikeuden on tullut hylätä A:n asiakirjapyyntö B:n valituskirjelmän 27.3.2013 sivun 8 ensimmäisen kokonaisen kappaleen toisen rivin ensimmäisten kolmen sanan osalta ja apulaiskaupunginjohtajan päätöksen 16.1.2013 neljännen kappaleen ensimmäisen ranskalaisen viivan kohdalla olevien neljän sanan osalta. A:n valitus tulee hylätä näiltä osin.

Hallinto-oikeuden päätös on kumottava muilta valituksenalaisilta osiltaan ja asia on palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi tiedon antamiseksi asiakirjoista A:lle. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 25.2.2013 perusteluosa ja B:lle osoitettu 18.12.2012 päivätty kutsu on annettava kokonaisuudessaan ja B:n valituskirjelmä ja apulaiskaupunginjohtajan päätös lukuun ottamatta edellä yksilöityjä salassa pidettäviä mainintoja."