KHO:2015:44

Ahvenanmaalla ilmestyvää sanomalehteä julkaiseva yhtiö oli pyytänyt saada väestötietojärjestelmästä tietoja äskettäin kuolleista ahvenanmaalaisista. Pyyntö koski henkilöiden nimiä, asuinkuntaa, syntymävuotta ja kuolinpäivää. Tarkoituksena oli julkaista tiedot sanomalehden perhesivulla säännöllisesti, kerran viikossa.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukaan väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa muun ohella sillä perusteella, että hakijalla on oikeus käsitellä luovutettavia tietoja henkilötietolain perusteella. Asiassa oli siten ratkaistava, salliko henkilötietolaki tietojen käsittelyn ilmoitetussa tarkoituksessa. Kysymys oli siitä, voitiinko ilmoitettua käyttötarkoitusta pitää henkilötietolaissa tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä toimituksellisia tarkoituksia varten. Tarkoituksena oli julkaista tiedot välittömästi sellaisenaan.

Koska tarkoituksena oli ilmaista tietoja yleisölle ja koska toimituksellisten tarkoitusten käsitettä ei unionin tuomioistuimen tietosuojadirektiivin (96/46/EY) tulkintakäytäntökin huomioon ottaen voitu tulkita suppeasti, pyydettyjen tietojen käsittelyä ilmoitetussa tarkoituksessa oli pidettävä henkilötietolaissa tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä toimituksellisia tarkoituksia varten. Koska henkilötietolaki salli tietojen luovuttamisen ilmoitettuun tarkoitukseen, tietojen luovuttamiselle oli edellä tarkoitetut väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa tarkoitetut edellytykset.

Tietojen luovuttaminen edellytti lisäksi, että viimeksi mainitussa laissa tarkoitetut yleiset edellytykset täyttyvät. Pyydettyjen tietojen voitiin luonnehtia kuuluvan eräänlaisten väestötietojärjestelmän perustietojen piiriin eivätkä ne yksityiselämän suojaa ajatellen olleet rinnastettavissa esimerkiksi arkaluonteisiin tietoihin. Pyydettyjen tietojen laatu huomioon ottaen niiden luovuttamisen ei voitu epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa taikka etuja tai oikeuksia. Tietojen luovuttamiselle ei ollut muutakaan viimeksi mainitussa laissa tarkoitetuista yleisistä edellytyksistä aiheutuvaa estettä.

Ks. KHO 2009:82.

Suomen perustuslaki 10 § 1 momentti ja 12 § 1 momentti

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 § ja 34 § 2 momentti (661/2009)

Henkilötietolaki 2 § 5 momentti, 3 § 2 kohta ja 8 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (tietosuojadirektiivi)

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.