KHO:2016:122

Kunta oli myöntänyt toimenpideluvan vaihtuvakuvaisen led-mainoslaitteen sijoittamiselle asemakaava-alueelle siten, että mainoslaite sijoittui pysäköintialueelle maantien 110 ja kokoojakadun risteykseen liikennevalojen läheisyyteen. Hallinto-oikeus oli kumonnut toimenpideluvan ELY-keskuksen valituksesta sillä perusteella, että kyseisellä paikalla vaihtuvakuvainen, värikäs ja kirkasvaloinen mainoslaite vaaransi liikenneturvallisuutta ja haittasi liikennettä, eikä siten soveltunut kyseiselle paikalle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tiellä liikkujien huomiota herättämään tarkoitettu led-näytöllä varustettu mainoslaite kirkkautensa ja liikkuvan kuvansa johdosta haittasi liikennettä yleisellä tiellä, eikä näin ollen soveltunut paikalle. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos pysytettiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § 1 ja 2 momentti, 126 a § 1 momentti 8 kohta ja 2 momentti, 135 § 1 momentti, 138 § 1 momentti, 168 § 1 momentti

Ks. myös KHO:2016:123

Päätös, josta valitetaan

Turun hallinto-oikeus 11.6.2015 nro 15/0141/1

Asian aikaisempi käsittely

Kaarinan johtava rakennustarkastaja on päätöksellään 26.6.2014 (§ 623) myöntänyt Medialiiga Oy:lle toimenpideluvan (lupanumero 2014-213) digitaalisen ulkomainoslaitteen asentamiseen kiinteistölle 202-429-0003-0149 asemakaava-alueelle maantien 110 ja Rakentajantien risteyksen läheisyyteen. Kysymyksessä on määräaikainen lupa, joka on voimassa 31.12.2016 asti.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on 20.8.2014 (§ 126) hylännyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen (jäljempänä ELY-keskus) oikaisuvaatimuksen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on valituksessaan Turun hallinto-oikeudelle vaatinut, että kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätös kumotaan.

Mainostaulun sijainti ja siinä esitettävät mainokset vaarantavat tarpeettomasti liikennevalo-ohjatun liittymän turvallisuutta. Kaarinan keskustan suunnasta liittymää lähestyttäessä valomainokset näkyvät suoraan liikennevalojen takana.

Mainoslaitteen toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään. Liikenneviraston tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen 15/2010 mukaan mainos ei saa sijaita liikennevalojen lähellä niiden etu- tai takapuolella heikentäen liikennevalojen havaittavuutta. Asemakaavan mukaisella paikoitusalueella, jolla ei ole kaavamerkintää digitaaliselle tai itsevalaisevalle mainostaululle, sijaitseva mainostaulu muuttaa valoristeyksen liikenneympäristön sekavaksi. Mainoslaite on suunnattu maantielle päin. Valomainokset liikennevaloliittymässä kilpailevat kuljettajan huomiosta ja vaikeuttavat liikennevalojen tulkintaa. Suurikokoinen, itsevalaiseva, vaihtuvakuvainen mainostaulu on luonteeltaan täysin erilainen kuin paikalla aikaisemmin ollut, huomattavasti pienempi perinteinen mainoslaite. Se vaarantaa liittymän liikennettä ja on asemakaavan vastainen.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut lausunnon.

Medialiiga Oy on antanut selityksen.

ELY-keskus on antanut vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan toimenpidelupa tarvitaan muun muassa muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettamiseen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa (mainostoimenpide).

Maankäyttö- ja rakennuslain 138 §:n 1 momentin mukaan siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä muun ohella 135 §:ssä säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on muun ohella, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen, rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset, ja rakennus soveltuu paikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 168 §:n 1 momentin mukaan kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle.

Asiassa saatu selvitys

Medialiiga Oy on hakenut toimenpidelupaa mainoslaitteen sijoittamiselle Kaarinan kaupunkiin maantien 110 ja Rakentajantien (kokoojakatu) risteyksen vieressä olevalle asemakaavan mukaiselle yleiselle pysäköintialueelle (LP). Kyseessä on vaihtuvakuvainen led-näyttölaite, joka sijoittuu liikennevalojen läheisyyteen. Toimenpidelupahakemukseen liitetyn piirustuksen mukaan laitteen kokonaiskorkeus on yli 6,3 metriä ja mainostaulun koko noin 3,3 x 6,4 metriä.

Rakennustarkastaja on päätöksellään 26.6.2014 myöntänyt haetun toimenpideluvan määräaikaisena 31.12.2016 asti todeten, että rakennusvalvonta hyväksyy päätöksellään mainoslaitteen sijainnin ja ulkoiset tekijät (muoto/väri/materiaali). Lupaehtona on määrätty, että mainoslaitteessa esitettävä sisältö ja sen tekninen esitystapa on muodostettava sellaiseksi kokonaisuudeksi (kirkkaus/värisävyt/vaihtumisnopeus jne.), joka soveltuu turvalliseen liikenneympäristöön (Liikenneviraston ohjeet, Mainoslaitteet tieympäristössä). Näiden osalta valvovana viranomaisena toimii ELY-keskuksen liikennevastuualue. Päätöksessä on lisäksi todettu, että mainoslaite on toteutettu aiemman, sittemmin kantelun johdosta poistetun luvan puitteissa ja on jo käytössä.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on perustellut valituksenalaista päätöstä seuraavasti: Mainoslaite on sijoitettu Keskusliikuntapuiston asemakaavan mukaiselle yleiselle pysäköintialueelle. Toimenpideluvassa on päätetty mainoslaitteen kokoa ja sijoittumista koskevista seikoista. Lainsäädännön mukaan kunnan rakennusvalvonnalle ei kuulu mainoslaitteiden sisällöllisen tai teknisen esitystavan luvittaminen eikä valvonta. Liikenneturvallisuuteen liittyen ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri on suorittanut 10.6.2013 kohteessa katselmuksen. Siinä määrättiin, että valaistustehoa pienennetään, ja että mainokset eivät saa sisältää liikennevalojen mukaisia värejä ja pyöreitä muotoja, jotta liikennevalot erottuvat autoilijoille kaikissa keli- ja sää- ja valaistusolosuhteissa eivätkä sekoitu taustalla olevaan valomainokseen.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on lausunnossaan hallinto-oikeudelle todennut, ettei varsinainen mainoslaite aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä sijoitu näkemä- ja liikennealueelle. Liikenneturvallisuusnäkökulma liittyy mainoslaitteessa esitettävään aineistoon ja esitystapaan. Rakennusvalvonnan ei ole mahdollista lupakäsittelyssä edellyttää ja suorittaa mainospintatarkasteluja tai määrätä raja-arvoja esimerkiksi valojen kirkkaudesta. Valomainoslaitteiden liikkuvat mainospinnat ovat säädettävissä. Esimerkiksi eri vuorokauden aikoina valojen kirkkautta voidaan vaihdella. Mikäli liikkuvan pinnan esitystapa aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle, voidaan laitetta käyttää myös yhden ja liikkumattoman mainospinnan esittämiseen. Mainoslaitteessa esitettävän aineiston ja esitystavan valvonta kuuluu ELY-keskukselle. Liikenneviraston tienvarsimainontaan liittyvässä ohjeessa 15/2010 ei käsitellä liikkuvapintaisten valomainosten raja-arvoja. Valvonnan ja lupakäsittelyn kannalta on toivottavaa, että ohjeeseen lisätään raja-arvot. Liikenneturvallisuusarviointi ei perustu silloin aistinvaraiseen havainnointiin. Arviot vaihtelevat eri vuorokauden aikoina luonnonvalon määrän johdosta. Kyseinen mainoslaite opastaa keskustan ja Piispanristin alueen tienvarsipalveluista, joten se on tarpeellinen paikallisen yritystoiminnan näkökulmasta.

ELY-keskuksen valitukseen on muun ohella liitetty valokuva, jossa mainoslaitteen itään päin näkyvä valotaulu on suoraan liikennevalojen takana.

Oikeudellinen arviointi

ELY-keskus on vaatinut valituksenalaisen päätöksen kumoamista sillä perusteella, että mainoslaitteessa esitettävät mainokset vaarantavat liikennevalo-ohjatun risteyksen turvallisuutta.

Liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja ei erikseen mainita maankäyttö- ja rakennuslaissa toimenpideluvan myöntämisen edellytyksenä. Kuitenkin, kun otetaan huomioon, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan myös kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle, tulee liikenneturvallisuuteen liittyvät näkökohdat ottaa huomioon myös toimenpidelupaa koskevassa harkinnassa.

Mainoslaite on sijoitettu liikennevalojen läheisyyteen siten, että risteystä idästä lähestyttäessä se näkyy hetkellisesti suoraan liikennevalojen takana. Hallinto-oikeus katsoo, että tässä ympäristössä mainostaulun vaihtuvien kuvien kirkkaus ja värikkyys vaarantaa liikenneturvallisuutta ja haittaa liikennettä. Mainoslaite ei näin ollen sovellu paikalle. Edellytyksiä hakemuksen mukaisen toimenpideluvan myöntämiselle ei siten ole.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § 1 momentti, 118 §, 126 § 1 ja 2 momentti, 126 a § 1 momentti 8 kohta, 130 §, 135 § 1 momentti 1–3 kohta, 138 § 1 momentti ja 168 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ritva Isomoisio, Hannamaija Falck ja Tuire Nurmio. Esittelijä Elina Nyholm.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja lupapäätös saatetaan voimaan.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on lausunut valituksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Rakentamista alueella ohjaa Keskusliikuntapuiston asemakaava. Asemakaava on vahvistettu 10.11.1998. Mainoslaite on sijoitettu kaavassa yleiselle pysäköinnille (LP) varatulle alueelle.

Toimenpideluvassa on päätetty mainoslaitteen kokoa ja sijoittumista koskevista seikoista. Toimenpidelupa ei koske mainoslaitteessa esitettävää sisältöä. Lupapäätöksessä on erikseen kirjattu lupaehdoksi, että mainoslaitteessa esitettävän sisällön ja sen teknisen esitystavan tulee soveltua turvalliseen liikenneympäristöön. Teknisellä esitystavalla on tarkoitettu muun muassa mainoslaitteen led-valojen kirkkautta, värisävyjä ja vaihtumisnopeutta. Lainsäädännön mukaan kunnan rakennusvalvonnalle ei kuulu mainoslaitteessa esitettävän sisällön tai teknisen esitystavan luvittaminen eikä valvonta. Näiden osalta toimivaltainen taho on ELY-keskus.

Varsinainen mainoslaite ei aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Liikenneturvallisuusnäkökulma liittyy mainoslaitteessa esitettävään aineistoon ja esitystapaan. Rakennusvalvonnan ei ole mahdollista lupakäsittelyssä edellyttää ja suorittaa mainospintatarkasteluja tai määrätä raja-arvoja esimerkiksi valojen kirkkaudesta.

Kyseinen mainoslaite opastaa keskustan ja Piispanristin alueen tienvarsipalveluja, joten se on tarpeellinen paikallisen yritystoiminnan näkökulmasta. Myönnetty toimenpidelupa ei ole asemakaavan eikä maankäyttö- ja rakennuslain vastainen eikä muutenkaan lainvastainen.

2. Medialiiga Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Medialiiga Oy:lle myönnetty toimenpidelupa (lupanumero 2014-213) saatetaan voimaan. Varsinais-Suomen ELY-keskus on velvoitettava korvaamaan Medialiiga Oy:n oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen.

Medialiiga Oy on lausunut valituksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Mainoslaite sijaitsee asemakaava-alueella ja Medialiiga Oy on asianmukaisesti hakenut laitteelle toimenpideluvan. Mainoslaite on sijoitettu toimenpideluvan tarkoittamalla tavalla tieliikennealueen ulkopuolelle.

Toimenpideluvan mukaan mainoslaitteessa esitetty sisältö sekä sen tekninen esitystapa on muodostettava sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka soveltuu Liikenneviraston Mainoslaitteet tieympäristössä -ohjeen tarkoittamalla tavalla turvalliseen liikenneympäristöön. Mainoslaitteen sijaintipaikalla on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta 10.6.2013 suoritettu katselmus, johon ovat osallistuneet myös Medialiiga Oy:n sekä Kaarinan kaupungin edustajat. Katselmuksessa Medialiiga Oy velvoitettiin pienentämään mainoslaitteen valaistustehoa sekä valitsemaan esitettävät mainokset siten, että ne eivät sisällä liikennevaloihin sekoitettavia elementtejä, jotta liikennevalot erottuvat autoilijoille kaikissa keli-, sää- ja valaistusolosuhteissa eivätkä sekoitu taustalla olevaan valomainokseen. Näillä toimenpiteillä ELY-keskus katsoi mainoslaitteen soveltuvan sen sijoituspaikalle. Medialiiga Oy on toteuttanut kyseiset toimet.

Mainoslaite on ollut paikallaan ja käytössä kesäkuusta 2013 saakka. Medialiiga Oy:n tiedossa ei ole, että paikalla olisi asianomaisena aikana sattunut yhtäkään liikenneonnettomuutta. Mainoslaite on sijoitettu sivuun liikennevaloista siten, että se ei todellisuudessa lainkaan haittaa liikennevalojen erottuvuutta. Hallinto-oikeuden päätöksessä omaksuttu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tulkinta asianomaisen mainoslaitteen liikenneturvallisuutta vaarantavista ominaisuuksista on perusteeton ja täysin vastoin vallitsevaa käytäntöä. Asianomainen mainoslaite ei vaaranna liikennettä kuten eivät muutkaan vastaavanlaiset mainostaulut ympäri Suomen.

Katselmuksessa Varsinais-Suomen ELY-keskusta edustanut liikenneturvallisuusinsinööri arvioi kyseiset toimet liikenneturvallisuuden kannalta riittäviksi. Mikään hallinto-oikeuden päätöksessä esille nostetuista seikoista ei ole sellainen, ettei sitä voitaisi Medialiiga Oy:n toimesta kulloinkin tarpeen mukaan säätää liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Mainoslaitteesta ei näin ollen aiheudu vaaraa liikenteelle, eikä ole mitään syytä, miksei se soveltuisi maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n tarkoittamalla tavalla sen sijaintipaikalle. Toimenpideluvan kumoamiselle ei siten ole perustetta. Yhtiö on vedonnut tasapuolisen kohtelun vaatimukseen ja luottamuksensuojaperiaatteeseen.

Medialiiga Oy on antanut selityksen Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan valituksen johdosta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon, jossa se on vaatinut valitusten hylkäämistä sekä asiassa aikaisemmin lausumaansa viitaten esittänyt muun ohella seuraavaa:

ELY-keskus on vastustanut kyseessä olevan mainoslaitteen sijoittamista kaupungin lupapäätöksen mukaiseen paikkaan, koska mainos vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mainoslaitteen sijainti ja siinä nopeassa tahdissa vaihtuvien mainosten näyttäminen aivan liikennevaloliittymän vieressä, osin liikennevalolaitteiden takana, vaarantaa liikennesuoritukseen keskittymistä ja siten liikenneturvallisuutta.

Liikenneviraston ohjeen (15/2010: Tienvarsimainonta, poikkeuslupamenettelyohje) mukaan mainos, myöskään tavallinen mainos, ei saa sijaita liittymän (minimietäisyys 300 metriä) eikä varsinkaan liikennevaloliittymän läheisyydessä valojen etu- tai takapuolella heikentäen liikennevalojen havaittavuutta.

Asemakaavan mukaisella paikoitusalueella (LP) sijaitseva mainoslaite näkyy maantietä 110 idän suunnasta lähestyttäessä suoraan liikennevalojen takana. Mainoksen sijainti on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin huono. Mainoslaite on suunnattu maantielle päin. Valomainokset liikennevaloliittymässä kilpailevat kuljettajan huomiosta ja vaikeuttavat liikennevalojen tulkintaa. Kyseisessä kohdassa maantien 110 nopeusrajoitus on 70 km/h ja liikennemäärä noin 10 500 ajoneuvoa vuorokaudessa molemmat ajosuunnat huomioiden.

Kohdekatselmuksen 10.6.2013 pohjalta on tehty yhteisesti sovitut parannustoimet. Katselmuksessa on sovittu niistä pikaisista toimista, jotka oli syytä tehdä välittömästi negatiivisten liikenneturvallisuusvaikutusten lieventämiseksi. Tehdyt muutokset eivät kuitenkaan ole kokonaan poistaneet näitä vaikutuksia, vaan mainoslaite tulee poistaa mahdollisimman pian.

ELY-keskus toimii tienvarsimainonnan poikkeuslupaviranomaisena asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavan mukaisella maantien liikennealueella maantielain mukaisesti. ELY-keskusten toimivalta ei ulotu kaupunkien katuverkolle. Asemakaava-alueella lupaviranomaisena toimii asianomainen kunta ja asemakaava-alueella mainonnasta säädetään eri lailla. Kunnan tulee kuulla tienpitoviranomaista (paikallinen ELY-keskus) maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten mukaan naapurina käsitellessään lupahakemusta asemakaava-alueella maantien liikennealueen ulkopuolella olevalle ulkomainokselle, joka on tarkoitettu tienkäyttäjän luettavaksi.

Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut selityksen ja vastaselityksen.

Medialiiga Oy on antanut vastaselityksen. Ratkaistavana oleva toimenpidelupa-asia koskee mainostaulun soveltuvuutta sijoittamispaikkaansa rakennelmana. Mainostaulu itsessään rakennelmana ei aiheuta tarpeetonta vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä sen sijoittaminen paikalleen ole minkään asiaan sovellettavan lain vastaista.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Valitukset hylätään. Turun hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Medialiiga Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta jätetään tutkimatta siltä osin kuin se koskee yhtiön oikeudenkäyntikuluja hallinto-oikeudessa. Yhtiön vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.

Perustelut

1. Sen lisäksi mitä hallinto-oikeus on perusteluissaan lausunut, korkein hallinto-oikeus toteaa seuraavaa:

Mainoslaitteen sijoittamista sääntelevä laki sekä toimivaltainen lupaviranomainen määräytyvät laitteen sijoituspaikan perusteella. Toimenpideluvan myöntämisajankohtana voimassa olleen maantielain 52 §:n 1 momentin (503/2005) mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Edellä mainittua kieltoa koskevista poikkeuksista päättää tienpitoviranomainen, jona maantielain 11 §:n 1 momentin (1242/2009) mukaan toimii toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Mainoslaite sijoittuu tässä tapauksessa liikennealueen ulkopuolelle asemakaavassa yleiselle pysäköinnille varatulle alueelle (LP). Mainoslaitteen luvanvaraisuus ja luvan myöntämisedellytykset arvioidaan siten maankäyttö- ja rakennuslain säännösten perusteella. Mainostaulu edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua toimenpidelupaa. Toimivalta luvan myöntämiseen on kunnan rakennusvalvontaviranomaisella, jonka on, mainoslaitteen sijoittuessa liikennealueen viereen tullut kuulla tienpitoviranomaista maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ennen luvan myöntämistä. Tienpitoviranomaisella ei tällaisessa tapauksessa ole muulla maantielaista tai maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvalla perusteella toimivaltaa puuttua mainoslaitteen sijaintiin tai käyttöön toimenpidelupa-asian tultua ratkaistuksi.

Rakennusluvan myöntämisedellytyksiä koskevassa maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentissa, jota saman lain 138 §:n 1 momentin perusteella sovelletaan myös toimenpidelupa-asioissa, ei nimenomaisesti mainita liikenneturvallisuutta lupaharkintaan vaikuttavana seikkana. Maankäyttö- ja rakennuslain 168 §:n 1 momentin mukaan kevyt rakennelma tai pienehkö laitos ei saa olla haitaksi liikenteelle. Viimeksi mainittu säännös koskee paitsi toimenpideluvanvaraisia, myös sellaisia rakennelmia, jotka voidaan pystyttää kokonaan ilman lupaa. Säännöksen sanamuodon ja systemaattisen aseman perusteella siinä kuitenkin viitataan liikenteelle konkreettisesti aiheutuvaan haittaan, kuten siihen, että rakennelma on liikenteen esteenä kadulla.

Vaikka ulkomainonnan sääntely ja viranomaisvalvonta on jaettu maantielain ja maankäyttö- ja rakennuslain kesken sen perusteella, sijoittuuko kyseessä oleva mainoslaite maantielain 52 §:ssä tarkoitetulle alueelle vai liikennealueen ulkopuoliselle asemakaava-alueelle, tämän kahtiajaon ei kuitenkaan perustellusti voida katsoa estävän liikenneturvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa lupaharkinnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luvan myöntämisedellytyksenä on, että rakennelma soveltuu paikalle. Arvioitaessa mainoslaitteen soveltumista paikalle on otettava huomioon laitteen ominaisuudet kokonaisuudessaan. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat tässä tapauksessa mainoslaitteen led-näyttö ja sen kirkkauden sekä liikkuvan kuvan vaikutukset ympäristöön.

Led-mainoslaitteiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on arvioitu 15.8.2016 voimaan tullutta lakia maantielain muuttamisesta (566/2016) koskevassa hallituksen esityksessä (49/2016 vp). Hallituksen esityksessä todetaan, että led-mainoslaitteiden ja muiden valomainoslaitteiden sijoittamisessa liikenneturvallisuustekijöiden arviointi on erityisen keskeistä. Hallituksen esityksessä todetaan edelleen, että tällaisten mainosten valotehokkuudet, vilkkuvat valot ja vaihtuva tai liikkuva kuva ovat tehokkaita katseenvangitsijoita ja liikenneturvallisuuden vaarantajia ja ne voivat erityisesti vaikeuttaa liikennevalojen havaitsemista.

Asemakaavan mukainen yleinen pysäköintialue, jolle kyseessä oleva mainoslaite on sijoitettu, sijaitsee välittömästi yleiselle tielle tarkoitetun (LT) alueen vieressä ja mainoslaitteen edellä mainituista teknisistä ominaisuuksista johtuvat ympäristövaikutukset kohdistuvat tienkäyttäjiin. Ominaisuuksiensa johdosta led-näytöllä varustettu mainoslaite vaarantaa liikenneturvallisuutta yleisellä tiellä. Tällä perusteella mainoslaite ei sovellu paikalle.

Edellä lausutuilla perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Medialiiga Oy ei ole vaatinut sille hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista ennen asian käsittelyn päättymistä hallinto-oikeudessa. Näin ollen vaatimus on jätettävä tältä osin tutkimatta.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Medialiiga Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Petri Hellstén.