KHO:2016:123

Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen

Vuosikirjanumero: KHO:2016:123
Antopäivä: 22.8.2016
Taltionumero: 3434
Diaarinumero: 1985/1/15 ja 2255/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:123

Kunta oli myöntänyt toimenpideluvan vaihtuvakuvaisen led-mainoslaitteen sijoittamiselle asemakaava-alueelle siten, että mainoslaite sijoittui moottoritien eritasoliittymän läheisyyteen. Hallinto-oikeus oli kumonnut toimenpideluvan ELY-keskuksen valituksesta sillä perusteella, että kyseisellä paikalla vaihtuvakuvainen, värikäs ja kirkasvaloinen mainoslaite vaaransi liikenneturvallisuutta ja haittasi liikennettä, eikä siten soveltunut kyseiselle paikalle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tiellä liikkujien huomiota herättämään tarkoitettu led-näytöllä varustettu mainoslaite kirkkautensa ja liikkuvan kuvansa johdosta haittasi liikennettä viereisellä moottoritiellä, eikä näin ollen soveltunut paikalle. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos pysytettiin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § 1 ja 2 momentti, 126 a § 1 momentti 8 kohta ja 2 momentti, 135 § 1 momentti, 138 § 1 momentti, 168 § 1 momentti

Ks. myös KHO:2016:122

Päätös, josta valitetaan

Turun hallinto-oikeus 11.6.2015 nro 15/0142/1

Asian aikaisempi käsittely

Kaarinan johtava rakennustarkastaja on päätöksellään 26.6.2014 (§ 624) myöntänyt Medialiiga Oy:lle toimenpideluvan (lupanumero 2014-0214) digitaalisen ulkomainoslaitteen asentamiseen kiinteistölle 202-434-0001-0005 asemakaava-alueelle valtatien 1 varteen. Kysymyksessä on määräaikainen lupa, joka on voimassa 31.12.2016 asti.

Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on 20.8.2014 (§ 127) tekemällään päätöksellä hylännyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen (jäljempänä ELY-keskus) oikaisuvaatimuksen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on valituksessaan Turun hallinto-oikeudelle vaatinut, että kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätös kumotaan.

Mainostaulun sijainti ja siinä nopeassa tahdissa vaihtuvien mainosten näyttäminen kyseessä olevassa haasteellisessa moottoritien kohdassa vaarantavat tarpeettomasti liikennesuoritukseen keskittymistä ja täten liikenneturvallisuutta.

Mainoslaitteen toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään. Kyseisessä kohdassa, lähellä Väntsin (Kaarinantie) eritasoliittymää, moottoritien muuttuva nopeusrajoitus on kesäaikaan yleensä 120 km/h ja pimeään talviaikaan 100 km/h. Mainostaulun paikka sijaitsee kohdalla, jossa eritasoliittymän ramppi erkanee moottoritien ajoradasta (rampin nokka). Kuljettaja pystyy vastaanottamaan samanaikaisesti vain rajallisen määrän tietoa. Tässä vaativassa tienkohdassa, suurissa ajonopeuksissa, ainoat havainnoinnin kohteet tulee olla muu liikenne, tieopasteet ja -merkinnät. Huomiota herättävä, vaihtuvakuvainen, kirkas ja välkkyvä mainoskuva ei sovi tällaiseen tieympäristöön.

Asemakaavassa jo pitkään rakentamattomana olleen korttelin 2820 kaakkoiskulmaan on osoitettu paikka mainostornille. Tällainen mainostornipaikka on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tarkoitettu ainoastaan alueen yritysten nimikylteille. Nyt suunniteltu suurikokoinen, itsevalaiseva ja vaihtuvakuvainen led-näyttötaulu on luonteeltaan hyvin erilainen kuin tavanomainen mainostorni eikä edellä mainitun kaavamerkinnän voida katsoa pitävän sisällään itsevalaisevaa mainostaulua, jonka liikenneturvallisuusvaikutukset ovat huomattavasti haitallisemmat kuin perinteisen mainoksen. Jo toteutettu mainosrakenne sijaitsee nykyisin osin jopa moottoritien tiealueen puolella, noin 20 metriä lähempänä moottoritien ajorataa kuin asemakaavan mukaisen mainostornin paikka. ELY-keskus katsoo, että nykyinen asemakaava ei mahdollista hakemuksen mukaisen mainoslaitteen asentamista.

Liikenneviraston maantielakia koskevan tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohjeen 15/2010 mukaan moottoriväylillä ei pääsääntöisesti sallita tienvarsimainontaa korkean nopeustason ja suurten liikennemäärien vuoksi. Tienkohdan keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 15 000 ajoneuvoa molemmat ajosuunnat yhteen laskien. Ohjeen mukaan tienvarsimainoksia ei tule sijoittaa liittymän opastuspituudelle, joka muodostuu kiinteiden liikenteen ohjauslaitteiden etäisyydestä ennen ja jälkeen liittymän. Moottoriteillä opastuspituus alkaa pääsääntöisesti noin kaksi kilometriä ennen eritasoliittymään saapumista. Tällä rajauksella halutaan varmistaa, ettei mainos voi aiheuttaa tilannetta, jossa liikennevalo, liikennemerkki tai muu kiinteä liikenteen ohjauslaite joutuu kilpailemaan tienkäyttäjän huomiosta mainoksen kanssa.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut lausunnon.

Medialiiga Oy on antanut selityksen.

ELY-keskus on antanut vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan toimenpidelupa tarvitaan muun muassa muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettamiseen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa (mainostoimenpide).

Maankäyttö- ja rakennuslain 138 §:n 1 momentin mukaan siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä muun ohella 135 §:ssä säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on muun ohella, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen, rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset, ja rakennus soveltuu paikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 168 §:n 1 momentin mukaan kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle.

Asiassa saatu selvitys

Medialiiga Oy on hakenut toimenpidelupaa mainoslaitteen sijoittamiselle Kaarinan kaupunkiin Tammipellontien päähän asemakaavassa mainoslaitteille osoitetulle alueelle (m). Kyseessä on vaihtuvakuvainen led-näyttölaite, joka sijoittuu moottoritien varteen, kohtaan jossa eritasoliittymän ramppi erkanee moottoritiestä. Asiakirjojen mukaan nopeusrajoitus moottoritiellä kyseisessä kohdassa on 100–120 km tunnissa.

Toimenpidelupahakemukseen liitetyn piirustuksen mukaan laitteen kokonaiskorkeus on yli 6, 3 metriä ja mainostaulun koko noin 3,3 x 6,4 metriä.

Rakennustarkastaja on päätöksellään 26.6.2014 myöntänyt haetun toimenpideluvan määräaikaisena 31.12.2016 asti todeten, että rakennusvalvonta hyväksyy päätöksellään mainoslaitteen sijainnin ja ulkoiset tekijät (muoto/väri/materiaali). Lupaehtona on määrätty, että mainoslaitteessa esitettävä sisältö ja sen tekninen esitystapa on muodostettava sellaiseksi kokonaisuudeksi (kirkkaus/värisävyt/vaihtumisnopeus jne.), joka soveltuu turvalliseen liikenneympäristöön (Liikenneviraston ohjeet, Mainoslaitteet tieympäristössä). Näiden osalta valvovana viranomaisena toimii ELY-keskuksen liikennevastuualue. Päätöksessä on lisäksi todettu, että mainoslaite on toteutettu aiemman, sittemmin kantelun johdosta poistetun luvan puitteissa ja on jo käytössä. Koska laitetta ei ole sijoitettu luvan mukaiseen paikkaan, päätöksessä on määrätty, että se on siirrettävä viipymättä ja viimeistään 31.8.2014 mennessä asemakaavassa mainoslaitteille osoitetulle alueelle (m).

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on perustellut valituksenalaista päätöstä seuraavasti: Mainoslaite on sijoitettu Tammenmäen asemakaavan korttelin 2820 mainostornin rakennusalalle. Asemakaavassa ei oteta kantaa mainostornin tekniseen ratkaisuun. Turun tiepiiri on antanut asemakaavasta 20.3.2007 päivätyn lausunnon. Siinä on kiinnitetty huomioita korttelin kaupunkikuvalliseen ilmeeseen sekä rakennusten etäisyyteen moottoritiestä. Rakennusalan tulee olla vähintään 20 metrin etäisyydellä rampin keskilinjasta. Mainostornin rakennusala on noin 30 metrin etäisyydellä rampin keskilinjasta. Toimenpideluvassa on päätetty mainoslaitteen kokoa ja sijoittumista koskevista seikoista. Lainsäädännön mukaan kunnan rakennusvalvonnalle ei kuulu mainoslaitteiden sisällöllisen tai teknisen esitystavan luvittaminen eikä valvonta.

Lautakunta on lausunnossaan hallinto-oikeudelle todennut, ettei varsinainen mainoslaite aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Liikenneturvallisuusnäkökulma liittyy mainoslaitteessa esitettävään aineistoon ja esitystapaan. Rakennusvalvonnan ei ole mahdollista lupakäsittelyssä edellyttää ja suorittaa mainospintatarkasteluja tai määrätä raja-arvoja esimerkiksi valojen kirkkaudesta. Valomainoslaitteiden liikkuvat mainospinnat ovat säädettävissä. Esimerkiksi eri vuorokauden aikoina valojen kirkkautta voidaan vaihdella. Mikäli liikkuvan pinnan esitystapa aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle, voidaan laitetta käyttää myös yhden ja liikkumattoman mainospinnan esittämiseen. Mainoslaitteessa esitettävän aineiston ja esitystavan valvonta kuuluu ELY-keskukselle. Liikenneviraston tienvarsimainontaan liittyvässä ohjeessa 15/2010 ei käsitellä liikkuvapintaisten valomainosten raja-arvoja. Valvonnan ja lupakäsittelyn kannalta on toivottavaa, että ohjeeseen lisätään raja-arvot. Liikenneturvallisuusarviointi ei perustu silloin aistinvaraiseen havainnointiin. Arviot vaihtelevat eri vuorokauden aikoina luonnonvalon määrän johdosta. Kyseinen mainoslaite opastaa Krossin yritysalueen ja keskustan palveluista, joten se on tarpeellinen paikallisen yritystoiminnan näkökulmasta.

Oikeudellinen arviointi

ELY-keskus on vaatinut valituksenalaisen päätöksen kumoamista sillä perusteella, että mainoslaitteessa esitettävät mainokset vaarantavat liikenneturvallisuutta.

Liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja ei erikseen mainita maankäyttö- ja rakennuslaissa toimenpideluvan myöntämisen edellytyksenä. Kuitenkin, kun otetaan huomioon, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan myös kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle, tulee liikenneturvallisuuteen liittyvät näkökohdat ottaa huomioon myös toimenpidelupaa koskevassa harkinnassa.

Mainoslaite on sijoitettu moottoritien varteen, eritasoliittymän läheisyyteen kohtaan, jossa ajonopeudet ovat jopa yli 100 kilometriä tunnissa. Hallinto-oikeus katsoo, että tässä ympäristössä mainostaulun vaihtuvien kuvien kirkkaus ja värikkyys vaarantaa liikenneturvallisuutta ja haittaa liikennettä. Mainoslaite ei näin ollen sovellu paikalle. Edellytyksiä hakemuksen mukaisen toimenpideluvan myöntämiselle ei siten ole.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § 1 momentti, 118 §, 126 § 1 ja 2 momentti, 126 a § 1 momentti 8 kohta, 130 §, 135 § 1 momentti 1–3 kohta, 138 § 1 momentti ja 168 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ritva Isomoisio, Hannamaija Falck ja Tuire Nurmio. Esittelijä Elina Nyholm.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja lupapäätös saatetaan voimaan.

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on lausunut valituksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Rakentamista alueella ohjaa Tammenmäen asemakaava. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.5.2007. Mainoslaite on sijoitettu kortteliin 2820 mainostornin rakennusalalle (m). Asemakaavassa ei oteta kantaa mainostornin tekniseen ratkaisuun. Turun tiepiiri on antanut asemakaavasta 20.3.2007 päivätyn lausunnon, jossa on kiinnitetty huomiota korttelin kaupunkikuvalliseen ilmeeseen sekä rakennusten etäisyyteen moottoritiestä ja todettu, että rakennusalan tulee olla vähintään 20 metrin etäisyydellä rampin keskilinjasta. Mainostornin rakennusala on noin 30 metrin etäisyydellä rampin keskilinjasta.

Mainoslaite oli alun perin rakennettu virheelliseen paikkaan, mutta lupapäätöksessä edellytettiin sen siirtämistä asemakaavan ja luvan mukaiselle sijainnille. Toimenpideluvassa on päätetty mainoslaitteen kokoa ja sijoittumista koskevista seikoista.

Toimenpidelupa ei koske mainoslaitteessa esitettävää sisältöä. Lupapäätöksessä on erikseen lupaehdoksi kirjattu, että mainoslaitteessa esitettävän sisällön ja sen teknisen esitystavan tulee soveltua turvalliseen liikenneympäristöön. Teknisellä esitystavalla on tarkoitettu muun muassa mainoslaitteen led-valojen kirkkautta, värisävyjä ja vaihtumisnopeutta.

Varsinainen mainoslaite ei aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Liikenneturvallisuusnäkökulma liittyy mainoslaitteessa esitettävään aineistoon ja esitystapaan. Rakennusvalvonnan ei ole mahdollista lupakäsittelyssä edellyttää mainospintatarkasteluja tai määrätä raja-arvoja esimerkiksi valojen kirkkaudesta. Mainoslaitteessa esitettävän aineiston ja esitystavan valvonta kuuluu ELY-keskukselle.

Kyseinen mainoslaite opastaa Krossin yritysalueen ja keskustan palveluja, joten se on tarpeellinen paikallisen yritystoiminnan näkökulmasta. Myönnetty toimenpidelupa ei ole asemakaavan eikä maankäyttö- ja rakennuslain vastainen eikä muutenkaan lainvastainen.

2. Medialiiga Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Medialiiga Oy:lle myönnetty toimenpidelupa (lupanumero 2014-214) saatetaan voimaan. Varsinais-Suomen ELY-keskus on velvoitettava korvaamaan Medialiiga Oy:n oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen.

Medialiiga Oy on lausunut valituksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Mainoslaite sijaitsee asemakaavassa enintään 16 metrin korkuiselle mainostornille varatulla alueella. Medialiiga Oy on asianmukaisesti hakenut mainoslaitteelle toimenpideluvan.

Mainoslaite on ollut paikallaan ja käytössä kesäkuusta 2013 saakka. Medialiiga Oy:n tiedossa ei ole, että paikalla olisi asianomaisena aikana sattunut yhtäkään liikenneonnettomuutta.

Mainoslaite ei näy tienkäyttäjille liittymää koskevien liittymäkylttien kohdalla. Mainoslaite erottuu tienkäyttäjille vasta liittymän kohdalla, jolloin se ei voi enää vaikuttaa tienkäyttäjän päätöksentekoon. Alueella ei ole yhtään liikennemerkkiä. Lisäksi mainoslaitteen kirkkaus on säädetty siten, että mainokset eivät tarpeettomasti erotu tienkäyttäjille, eivätkä tälläkään tavoin vaaranna liikenneturvallisuutta. Hallinto-oikeuden päätöksessä omaksuttu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tulkinta asianomaisen mainostaulun liikenneturvallisuutta vaarantavista ominaisuuksista on perusteeton ja täysin vastoin vallitsevaa käytäntöä. Asianomainen mainoslaite ei vaaranna liikennettä kuten eivät muutkaan vastaavanlaiset mainostaulut ympäri Suomen. Hallinto-oikeuden päätös vaarantaa tasapuolisen kohtelun. Mikään hallinto-oikeuden päätöksessä esille nostetuista seikoista ei ole sellainen, ettei sitä voitaisi Medialiiga Oy:n toimesta kulloinkin tarpeen mukaan säätää liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Medialiiga Oy on antanut selityksen Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan valituksen johdosta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon, jossa se on vaatinut valitusten hylkäämistä sekä asiassa aikaisemmin lausumaansa viitaten esittänyt muun ohella seuraavaa:

ELY-keskus on vastustanut kyseessä olevan mainoslaitteen sijoittamista kaupungin lupapäätöksen mukaiseen paikkaan, koska mainos vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mainoslaitteen sijainti ja siinä nopeassa tahdissa vaihtuvien mainosten näyttäminen haasteellisessa moottoritien kohdassa vaarantaa liikennesuoritukseen keskittymistä ja siten liikenneturvallisuutta.

ELY-keskus toimii tienvarsimainonnan poikkeuslupaviranomaisena asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavan mukaisella maantien liikennealueella maantielain mukaisesti. ELY-keskusten toimivalta ei ulotu kaupunkien katuverkolle. Asemakaava-alueella lupaviranomaisena toimii asianomainen kunta ja asemakaava-alueella mainonnasta säädetään eri lailla. Kunnan tulee kuulla tienpitoviranomaista (paikallinen ELY-keskus) maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten mukaan naapurina käsitellessään lupahakemusta asemakaava-alueella maantien liikennealueen ulkopuolella olevalle ulkomainokselle, joka on tarkoitettu tienkäyttäjän luettavaksi.

Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut selityksen ja vastaselityksen.

Medialiiga Oy on antanut vastaselityksen. Ratkaistavana oleva toimenpidelupa-asia koskee mainoslaitteen soveltuvuutta sijoittamispaikkaansa rakennelmana. Mainoslaite itsessään rakennelmana ei aiheuta tarpeetonta vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä sen sijoittaminen paikalleen ole minkään asiaan sovellettavan lain vastaista.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Valitukset hylätään. Turun hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Medialiiga Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta jätetään tutkimatta siltä osin kuin se koskee yhtiön oikeudenkäyntikuluja hallinto-oikeudessa. Yhtiön vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.

Perustelut

1. Sen lisäksi mitä hallinto-oikeus on perusteluissaan lausunut, korkein hallinto-oikeus toteaa seuraavaa:

Mainoslaitteen sijoittamista sääntelevä laki sekä toimivaltainen lupaviranomainen määräytyvät mainoslaitteen sijoituspaikan perusteella. Toimenpideluvan myöntämisajankohtana voimassa olleen maantielain 52 §:n 1 momentin (503/2005) mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Edellä mainittua kieltoa koskevista poikkeuksista päättää tienpitoviranomainen, jona maantielain 11 §:n 1 momentin (1242/2009) mukaan toimii toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Mainoslaite sijoittuu tässä tapauksessa liikennealueen ulkopuolelle asemakaavassa enintään 16 metriä korkealle mainostornille varatulle alueelle (m). Mainoslaitteen luvanvaraisuus ja luvan myöntämisedellytykset arvioidaan siten maankäyttö- ja rakennuslain säännösten perusteella.

Asemakaavan rakennusalamerkintää ei voida pitää sellaisena yksityiskohtaisena merkintänä, joka tekisi toimenpideluvan maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 2 momentin johdosta tarpeettomaksi. Näin ollen mainostaulu edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua toimenpidelupaa. Toimivalta luvan myöntämiseen on kunnan rakennusvalvontaviranomaisella, jonka on, mainoslaitteen sijoittuessa liikennealueen viereen, tullut kuulla tienpitoviranomaista maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ennen luvan myöntämistä. Tienpitoviranomaisella ei tällaisessa tapauksessa ole muulla maantielaista tai maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvalla perusteella toimivaltaa puuttua mainoslaitteen sijaintiin tai käyttöön toimenpidelupa-asian tultua ratkaistuksi.

Rakennusluvan myöntämisedellytyksiä koskevassa maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentissa, jota saman lain 138 §:n 1 momentin perusteella sovelletaan myös toimenpidelupa-asioissa, ei nimenomaisesti mainita liikenneturvallisuutta lupaharkintaan vaikuttavana seikkana. Maankäyttö- ja rakennuslain 168 §:n 1 momentin mukaan kevyt rakennelma tai pienehkö laitos ei saa olla haitaksi liikenteelle. Viimeksi mainittu säännös koskee paitsi toimenpideluvanvaraisia, myös sellaisia rakennelmia, jotka voidaan pystyttää kokonaan ilman lupaa. Säännöksen sanamuodon ja systemaattisen aseman perusteella siinä kuitenkin viitataan liikenteelle konkreettisesti aiheutuvaan haittaan, kuten siihen, että rakennelma on liikenteen esteenä kadulla.

Vaikka ulkomainonnan sääntely ja viranomaisvalvonta on jaettu maantielain ja maankäyttö- ja rakennuslain kesken sen perusteella, sijoittuuko kyseessä oleva mainoslaite maantielain 52 §:ssä tarkoitetulle alueelle vai liikennealueen ulkopuoliselle asemakaava-alueelle, tämän kahtiajaon ei kuitenkaan perustellusti voida katsoa estävän liikenneturvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa lupaharkinnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luvan myöntämisedellytyksenä on, että rakennelma soveltuu paikalle. Arvioitaessa mainoslaitteen soveltumista paikalle on otettava huomioon laitteen ominaisuudet kokonaisuudessaan. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat tässä tapauksessa mainoslaitteen led-näyttö ja sen kirkkauden sekä liikkuvan kuvan vaikutukset ympäristöön.

Led-mainoslaitteiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on arvioitu 15.8.2016 voimaan tullutta lakia maantielain muuttamisesta (566/2016) koskevassa hallituksen esityksessä (49/2016 vp). Hallituksen esityksessä todetaan, että led-mainoslaitteiden ja muiden valomainoslaitteiden sijoittamisessa liikenneturvallisuustekijöiden arviointi on erityisen keskeistä. Hallituksen esityksessä todetaan edelleen, että tällaisten mainosten valotehokkuudet, vilkkuvat valot ja vaihtuva tai liikkuva kuva ovat tehokkaita katseenvangitsijoita ja liikenneturvallisuuden vaarantajia ja ne voivat erityisesti vaikeuttaa liikennevalojen havaitsemista.

Kyseessä oleva led-mainoslaite on sijoitettu asemakaavassa mainostornille varatulle rakennusalalle. Led-mainoslaite poikkeaa edellä mainittujen teknisten ominaisuuksiensa johdosta ympäristövaikutuksiltaan olennaisesti perinteisestä mainostornista. Näin ollen ei voida katsoa, että led-mainoslaitteelle suunnitellun sijoituspaikan sopivuus olisi ratkaistu jo asemakaavassa. Led-mainoslaite sijaitsee E 18 -moottoritien vieressä lähellä eritasoliittymää ja sen ympäristövaikutukset kohdistuvat tienkäyttäjiin. Ominaisuuksiensa johdosta led-näytöllä varustettu mainoslaite vaarantaa liikenneturvallisuutta viereisellä moottoritiellä. Tällä perusteella mainoslaite ei sovellu paikalle.

Edellä lausutuilla perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Medialiiga Oy ei ole vaatinut sille hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista ennen asian käsittelyn päättymistä hallinto-oikeudessa. Näin ollen vaatimus on jätettävä tältä osin tutkimatta.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Medialiiga Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 22.8.2016