KHO:2016:141

Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Pääomasijoitustoiminta – Noteerattu yhtiö – Listautumisesite – Osakkeiden omistusaika

Vuosikirjanumero: KHO:2016:141
Antopäivä: 30.9.2016
Taltionumero: 4155
Diaarinumero: 1492/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:141

A Oyj oli vuonna 2008 perustettu puunjalostusta harjoittavan B Oy:n osakkeiden omistamista varten. A Oyj oli vuonna 2011 otettu pörssilistalle. Yhtiön listautumisesitteessä oli todettu, että kyse oli pakkaus- ja paperikonsernista. Listautumisesitteessä oli myös todettu, että konserni pyrkii toteuttamaan strategisia tavoitteitaan kehittämällä hankkimiaan liiketoimintoja ja hankkimalla uusia liiketoimintoja, joissa se voi tuottaa lisäarvoa, ja että osakkeenomistajille ja muille osuudenhaltijoille tuotetaan arvoa hankkimalla aliarvostettua omaisuutta ja myymällä se sitten, kun sen suoritus on parantunut ja arvo noussut.

A Oyj ja ulkopuoliset tahot olivat vuonna 2008 perustaneet puun hankintaa harjoittavan D Oy:n. A Oyj oli vuonna 2011 myynyt vähäisen osan D Oy:n osakkeista konsernin ulkopuoliselle taholle G Oy:lle. A Oyj ja G Oy olivat vuoden 2012 alussa ostaneet eräältä D Oy:n perustajaosakkaalta kaikki sen omistamat D Oy:n osakkeet. A Oyj:n ja sen tytäryhtiön C Oy:n omistamat E1 mbH ja E2 GmbH olivat vuonna 2009 hankkineet päällystettyjen hienopaperien valmistusta harjoittaneiden yhtiöiden liiketoiminnat. A Oyj ja C Oy olivat vuonna 2011 myyneet E-yhtiöiden osakkeet konsernin ulkopuoliselle taholle F BV:lle. E-yhtiöiden osakkeet oli myyty, jotta A Oyj oli voinut parantaa rahoitustilannettaan. A Oyj ei ollut myynyt B Oy:n osakkeita.

Toimitetussa verotuksessa A Oyj katsottiin pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi. Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi yhtiön osakeluovutuksia koskevan oikaisuvaatimuksen ja palautti asian Verohallinnolle käyttöomaisuusosakkeiden luovutushintojen verovapautta koskevien muiden edellytysten täyttymisen selvittämiseksi. Hallinto-oikeus hyväksyi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön oikaisulautakunnan oikaisupäätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä seikalla, että listautumisesite sisälsi pääomasijoitustoiminnalle tyypillisen osakkeiden luovutukseen liittyvän liiketoimintamallin, ja myös sillä seikalla, että luovutetut osakkeet oli omistettu suhteellisen lyhyen ajan.

Saadun selvityksen mukaan A Oyj oli tuotanto- ja myyntitoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiö. Koska A Oyj:n ei ollut katsottava pyrkineen irtautumaan osakeomistuksistaan tietyn ennalta sovitun määräajan kuluessa, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A Oyj:tä voitu pitää sen ja sen konsernin toiminnan luonteesta poiketen pääomasijoitustoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä. A Oyj:tä ei voitu katsoa pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi myöskään listautumisesitteen liiketoimintamallia koskevan kuvauksen perusteella eikä sillä perusteella, että A Oyj oli omistanut luovutetut osakkeet lyhyeksi katsottavan ajan. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen voimaan.

Verovuosi 2011.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 momentti 1 kohta (717/2004)

Päätös, josta valitetaan

Helsingin hallinto-oikeus 12.3.2015 nro 15/0289/6

Asian aikaisempi käsittely

A Oyj on verovuonna 2011 myynyt 194 D Oy:n osaketta G Oy:lle sekä kaikki omistamansa E1 mbH:n ja E2 GmbH:n osakkeet F BV:lle. D Oy:n ja E1 mbH:n osakkeiden myynneistä yhtiölle on kertynyt 1 867 000 euron ja 1 723 064 euron suuruiset luovutusvoitot. E2 GmbH:n osakkeiden myynnistä yhtiölle on kertynyt 25 000 euron suuruinen luovutustappio.

Konserniverokeskus on A Oyj:lle 28.3.2012 antamassaan muun ohella verovuotta 2011 koskevassa ennakkotiedossa lausunut, että yhtiön D Oy:n, E1 mbH:n ja E2 GmbH:n osakkeiden luovutuksista saamat luovutushinnat ovat yhtiölle veronalaista tuloa ja osakkeiden hankintamenot vähennyskelpoisia menoja. Ennakkotietoa on perusteltu sillä, että yhtiön on katsottava olleen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu pääomasijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö.

Yhtiö on antanut veroilmoituksensa verovuodelta 2011 ennakkotietopäätöksen mukaisena mutta toimittanut veroilmoituksen yhteydessä lisäselvitystä ja vaatinut, että ennakkotiedosta poiketen toteutuneista osakkeiden luovutuksista saadut luovutushinnat on katsottava yhtiön verovapaaksi tuloksi.

Verohallinto on toimittanut yhtiön verotuksen osakeluovutusten osalta ennakkotiedon mukaisesti.

Verotuksen oikaisulautakunta on 16.12.2013 yhtiön oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä katsonut, ettei kyse ole ollut elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesta pääomasijoitustoiminnasta, kun yhtiön toimintaa ja yhtiön esille tuomia tosiseikkoja ja olosuhteita arvioidaan kokonaisuudessaan. Oikaisulautakunta on tämän vuoksi kumonnut toimitetun verotuksen osakeluovutusten osalta ja palauttanut verotuksen tältä osin Verohallinnolle sen selvittämiseksi, täyttävätkö osakeluovutukset elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n edellyttämät muut vaatimukset luovutushinnan verovapaudelle.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että verotuksen oikaisulautakunnan päätös on kumottava ja säännönmukaisen verotuksen toimittamisen yhteydessä tehty verotuspäätös on palautettava voimaan. A Oyj:tä on pidettävä pääomasijoittajana, minkä vuoksi yhtiön saamat luovutushinnat D Oy:n, E1 mbH:n ja E2 GmbH:n osakkeiden myynneistä ovat veronalaista tuloa ja osakkeiden hankintamenot vähennyskelpoisia menoja.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hyväksynyt Veronaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen, kumonnut verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja saattanut toimitetun verotuksen voimaan.

Hallinto-oikeus on selostettuaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan säännöksen ja lainvalmisteluasiakirjoista ilmenevän pääomasijoitustoiminnan käsitteen perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa saatu selvitys

A Oyj on kesäkuussa 2006 rekisteröity yhtiö, joka perustettiin B Oy:n osakkeiden hankintaa varten. A Oyj on omistanut B Oy:n koko osakekannan vuodesta 2006 lähtien. Yhtiön perustamisen taustalla oli myös tarkoitus listata yhtiön osakkeet Lontoon pörssin Alternative Investment Market -listalle, mitä silmällä pitäen B Oy:n omistus yhtiölle siirrettiin. A Oyj omisti 31.12.2013 asti myös C Oy:n, joka sulautui A Oyj:öön ja joka oli E-konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden hankintaa ja osittaista hallintaa varten vuonna 2008 perustettu emoyhtiö.

Yhtiön esittämän selvityksen mukaan A Oyj:n pääasiallinen tarkoitus on toimia operatiivisena emoyhtiönä, jonka kautta voidaan kerätä rahoitusta julkisilta pääomamarkkinoilta konsernin toimintaa ja eri liiketoimintoja varten. A Oyj:n johto on tiiviisti mukana omistamiensa yritysten toiminnassa muun muassa hallinnoimalla rahoitusasioita ja kehittämällä yritysten toimintaa. Tytäryhtiöitä laskutetaan A Oyj:n toiminnasta aiheutuneista kuluista.

A Oyj:n 1.11.2010 osakeantia koskevan esitteen suomenkielisessä tiivistelmässä todetaan, että A-konserni pyrkii toteuttamaan strategisia tavoitteitaan kehittämällä hankkimiaan liiketoimintoja ja hankkimalla uusia liiketoimintoja, joissa se voi tuottaa lisäarvoa soveltamalla johdon osaamista ja tuotannollista ammattitaitoa sekä luoda yritteliäämmän ja suorituspainotteisemman kulttuurin. Esitteen mukaan A-konsernilla on tarkoitus ajan myötä perustaa eri kehitysvaiheissa olevien liiketoimintojen ryhmä. Osakkeenomistajille ja muille osuudenhaltijoille tuotetaan esitteen mukaan arvoa hankkimalla aliarvostettua omaisuutta ja myymällä se sitten, kun sen suoritus on parantunut ja arvo on noussut.

Yhtiön mukaan konsernin ja sen osakkeenomistajien pääasialliset tulot ovat kertyneet kaupallisista liiketoiminnoista eivätkä osakkeiden myynneistä. Yhtiö on esittämänsä selvityksen mukaan teollinen puunjalostusyritys, ja se on johdonmukaisesti toiminut päätoimialallaan tuotannollisessa pakkausliiketoiminnassa. A Oyj:n omistuksessa olevat sekä aikaisemmin sen omistuksessa olleet tytär- ja osakkuusyhtiöt ja niiden liiketoiminnat liittyvät yhtiön mukaan suoraan sen pakkausliiketoimintaan.

A Oyj ja H Oyj sekä kahden avainasemassa olevan johtohenkilön omistamat kaksi pienempää yhtiötä perustivat vuonna 2008 D Oy:n. D Oy:n ensisijaisena tarkoituksena on hankkia puuta kustannustehokkaasti metsänomistajilta pääosakkailleen. Lisäksi A-konserni hankki tammikuussa 2009 aiemmin E2 GmbH-nimellä tunnetun saksalaisen yhtiön liiketoiminnan konkurssipesän pesänselvittäjältä. E-konserni omistaa paperitehtaan ja valmistaa CWF-paperia. A Oyj omisti osin suoraan ja osin C Oy:n kautta E1 mbH:n ja E2 GmbH:n vuoteen 2011 asti, jolloin osakkeet myytiin.

A Oyj on luovuttanut 19.1.2011 G Oy:lle 194 kappaletta D Oy:n osakkeita 1 867 000 euron voitolla. Lisäksi yhtiö on 4.5.2011 luovuttanut F BV:lle 1 723 064,16 euron voitolla E1 mbH:n osakkeet ja 25 000 euron tappiolla E2 GmbH:n osakkeet. Asiassa on kyse näiden luovutusten verotuksesta. Ennakkotietohakemuksessa yhtiö esitti suunnitelmansa B Oy:n osakkeiden ja osan D Oy:n osakkeiden myynnistä, mutta nämä myynnit ovat selvityksen mukaan sittemmin jääneet toteutumatta eikä myyntejä ole tällä hetkellä aikomus toteuttaa. Yhtiö on myös myöhemmin ostanut paperialalla toimivan yhtiön osakkeita.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset ja ratkaisu

Hallinto-oikeus toteaa, että A Oyj:n toiminnassa on piirteitä, jotka eivät muun muassa lain esitöiden valossa ole tyypillisiä pääomasijoitustoimintaa harjoittavalle yhtiölle ja jotka sinänsä puoltaisivat valituksen hylkäämistä. Ensinnäkin A Oyj on ollut pääomistajana omistamissaan yrityksissä. Yhtiö on myös saadun selvityksen mukaan luovuttanut ainoastaan kolmen tytäryhtiönsä osakkeita tähänastisen toimintansa aikana. B Oy:n osakekannasta yhtiöllä ei ole enää ilmoituksensa mukaan aikomus luopua. Asiassa ei ole esitetty selvitystä, jonka perusteella olisi todettavissa, että yhtiöllä on aikomus irtautua muistakaan osakeomistuksistaan enää jatkossa. Yhtiön ilmoituksen mukaan valituksessa tarkoitetut, vuonna 2011 toteutuneet osakekaupat on tehty ja neuvottelut osakekaupoista käyty kolmannen osapuolen aloitteesta eikä yhtiön omasta aloitteesta. Yhtiö on verovuonna 2011 saanut myös omistamistaan yhtiöistä luovutusvoittojen lisäksi merkittävässä määrin muitakin tuloja.

Mainituista seikoista huolimatta asiassa on kuitenkin olemassa painavia seikkoja sen arvion puolesta, että A Oyj:n toiminta on ollut osakeluovutusten osalta pääomasijoitustoimintaa verovuonna 2011. Tätä arviota tukee ennen kaikkea se, että sijoitusten kohteina ovat olleet julkisesti noteeraamattomat yhtiöt, ja A Oyj:n tarkoituksen on esitetyn selvityksen perusteella katsottava nimenomaisesti olleen näiden yhtiöiden toiminnan kehittäminen, niiden arvonnousun edistäminen ja voiton tuottaminen osakkeenomistajille tämän arvonnousun myötä. Yhtiön osakeantiesitteen tiivistelmä sisältää toimintakuvauksen pääomasijoitustoiminnalle hyvin tyypillisestä osakkeiden luovutuksiin liittyvästä liiketoimintamallista, eikä asiassa ole esitetty selvitystä, jonka perusteella tämän liiketoimintakuvauksen ei voitaisi katsoa vastanneen osakeluovutusten osalta yhtiön todellista toimintapyrkimystä verovuonna 2011. Yhtiö on niin ikään kiistatta suhteellisen lyhyen omistusajan jälkeen myynyt hankkimiaan tytäryhtiöosakkeita ja saanut luovutuksista huomattavia voittoja vuonna 2011. Neuvotteluja on käyty myös muiden osakeomistusten luovutuksista. Nämä seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus arvioi, että osakkeiden myynnit ovat verovuonna 2011 olleet osa A Oyj:n varsinaista liiketoimintaa, jonka vapauttamista verosta ei voitaisi pitää lainsäätäjän tarkoituksen mukaisena. Se, että omistettujen yhtiöiden toiminta on ollut keskitetty samalle päätoimialalle, ei osoita, että osakkeiden ostoissa ja luovutuksissa ei olisi ollut kysymys pääomansijoitustoiminnasta.

Edellä mainituin perustein sekä A Oyj:n toiminnasta saatua selvitystä kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoo, että A Oyj:tä on pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna pääomasijoitustoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä verovuonna 2011. Siten valituksessa mainitut vuonna 2011 tehdyt osakkeiden luovutukset ovat A Oyj:n veronalaista elinkeinotuloa. Oikaisulautakunnan päätös on siten kumottava ja toimitettu verotus on saatettava voimaan.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Rosendahl, Mika Hämäläinen ja Juha Alhonnoro. Esittelijä Mikko Nieminen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Yhtiö on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja yhtiön vuonna 2011 tekemät luovutukset katsotaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n mukaisiksi verovapaiksi käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksiksi ja ettei yhtiötä ole katsottava pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi.

A Oyj on liiketoimintaa harjoittava julkisesti noteerattu konsernin emoyhtiö. Yhtiön merkittävin omaisuuserä on puunjalostustoimintaa harjoittavan B Oy:n osakkeet, jotka yhtiö on omistanut vuodesta 2006 lukien. B Oy on vuoden 2010 lopussa muodostanut 51 prosenttia konsernin varoista ja 34 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2011 osakeluovutusten jälkeen B Oy on muodostanut käytännössä yhtiön varallisuuden. Yhtiöllä ei ole aikomusta luopua B Oy:n osakekannasta.

A Oyj:tä ei ole pidettävä pääomasijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä, koska aloite osakeluovutuksille on tullut ulkopuoliselta taholta. Pääomasijoittamista harjoittava yhtiö ei sen sijaan ole pysyvä omistaja, vaan tällainen yhtiö pyrkii irtautumaan hankkimastaan yhtiöstä tietyn ennalta sovitun määräajan kuluessa. Osakeluovutuksiin on myös ollut aidot liiketaloudelliset syyt. E-yhtiöiden osakkeiden luovutuksen motiivina on ollut tappiollisen toiminnan sekä A Oyj:n kassavarojen huomattavan vähenemisen poistaminen, kun yhtiö oli erittäin haastavassa taloudellisessa asemassa vuosien 2008 ja 2009 taloudellisen kriisin jälkivaikutusten vuoksi. D Oy:n osakkeiden myynnin motiivina on ollut pyrkimys vahvistaa D Oy:n strategista asemaa voimakkaan ja vaikutusvaltaisen teollisen kumppanin eli G Oy:n avulla. On myös otettava huomioon, että A-konserni edelleen omistaa 47,4 prosenttia D Oy:n osakkeista. Kaikista myydyistä osakkeista saadut varat sijoitettiin uudelleen konsernin jäljelle jääneisiin liiketoimintoihin.

Yhtiön ja sen konsernin tuotot ovat kertyneet pääasiassa konsernin kaupallisesta liiketoiminnasta eivätkä osakkeiden myynnistä. Pääomasijoittamista harjoittavan yhtiön toiminnan tarkoituksena on sen sijaan saada tuotto myytävien yhtiöiden arvonnousun muodossa. Pääomasijoittamista harjoittava yhtiö ei yleensä saa sijoitukselleen tuottoa ennen hankitun yhtiön myyntiä.

Yhtiö on ollut pääosakkaana B Oy:ssä ja E-yhtiöissä (tytäryhtiönsä C Oy:n kanssa). Yhtiö on myös ollut toinen D Oy:n pääosakkaista. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt sen sijaan omistavat tyypillisesti vähemmistöosuuden sijoituksen kohteena olevasta yhtiöstä. Lisäksi yhtiö on teollisuusyritys, jolla on normaali strategia kasvaa sekä orgaanisen kehityksen että yritysostojen kautta. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt perustetaan tyypillisesti harjoittamaan ainoastaan tätä toimintaa.

Asiassa on annettava ratkaisu ottaen huomioon yhtiön tosiasiallinen toiminta koko sen toiminnan ajalta. Vuoden 2010 lopussa annettu osakeantiesite ja sitä seurannut vuoden 2010 toimintakertomus on annettu erityisolosuhteissa. Käytetty sanamuoto on ollut perusteltu, koska yhtiö on ollut julkisesti noteerattu yhtiö, jolla on ollut lakiin perustuva velvoite raportoida osakkeenomistajilleen kussakin tilanteessa. Erityisolosuhteissa annetun yksittäisen lausuman ei voida miltään osin katsoa osoittavan yhtiön todellista toimintapyrkimystä vuonna 2011.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antamassaan vastineessa esittänyt valituksen hylättäväksi. Vastineessa on esitetty, että yhtiön toiminnan on verovuonna 2011 katsottava olleen pääomasijoitustoimintaa, jossa yhtiön varsinaisena toimintana on ollut alisuoriutuvien paperi- ja pak-kausteollisuuden yritysten hankinta, kehittäminen ja myynti. Verovuonna 2011 on ollut vireillä kauppa yhtiön kaikista sillä hetkellä omistamista kyseisen teollisuudenalan yrityksistä, ja yhtiölle on jo aiemmin kyseisenä vuonna realisoitunut huomattava tuotto aiemmasta kaupasta. Asiassa on lisäksi esitetty näyttö yhtiön mahdollisille tuleville osakkeenomistajille osakeannin yhteydessä annetusta tiedosta yhtiön toiminnan tarkoituksesta ja yhtiön oma lausuma liiketoimintastrategiastaan 3.5.2011. Yhtiön toiminnan tarkoitukseksi on todettavissa tuoton saaminen paperi- ja pakkausteollisuuden alan yhtiöiden osakkeiden hankinnan, kehittämisen ja myynnin kautta, eikä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:n säännöksiä käyttöomaisuusosakkeitten luovutushinnan verovapaudesta ja hankintamenon vähennyskelvottomuudesta voida soveltaa tällaisiin luovutuksiin.

Yhtiö on antanut vastaselityksen sekä esittänyt tämän jälkeen lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian.

Yhtiön valitus hyväksytään. Hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja verotuksen oikaisulautakunnan päätös saatetaan voimaan.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet ja lainvalmisteluaineisto

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan (717/2004) mukaan veronalaista tuloa eivät ole muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan sekä säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinnat siten kuin 6 b §:ssä säädetään.

Edellä mainittua lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 92/2004 vp) johdosta antamassaan mietinnössä (Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/2004 vp) valtiovarainvaliokunta on todennut muun ohella, että pääomasijoitustoiminnalle on tyypillistä se, että toimialalla toimivat ammat-timaiset pääomasijoitusorganisaatiot sijoittavat yleensä varojaan julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin. Pääomasijoittaja etsii, rahoittaa ja edistää sellaisia korkeiden tuotto-odotusten riskihankkeita, joiden on usein vaikea saada rahoitusta muista rahoituslähteistä. Pääomasijoittajan tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen toimintaa ja edistää yrityksen arvonnousua. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja vaan sellainen, joka pyrkii irtautumaan yrityksestä yleensä tietyn ennalta sovitun määräajan kuluessa. Pääomasijoittajat omistavat tyypillisesti vähemmistöosuuden yrityksen pääomasta. Ne eivät saa yleensä sijoitukselleen tuottoa ennen realisointia, vaan tuotto määräytyy kokonaan yrityksen arvonnousun perusteella ja realisoituu osakkeiden luovutusvoittona. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt perustetaan tyypillisesti harjoittamaan ainoastaan tätä erityistä toimintaa. Lienee harvinaista, että niillä olisi myös muuta elinkeinotoimintaa.

Pääomasijoitustoiminnalla tarkoitetaan edellä kuvatun kaltaista sijoitustoimintaa. Säännös ei koskisi tavanomaisia yritysostoja, joita yritys tekee esimerkiksi laajentaakseen toimintaansa uusille aloille. Tarkoituksena ei ole myöskään esimerkiksi, että konsernin tytäryhtiö, johon konsernin strategiset osakeomistukset on keskitetty, tulkittaisiin säännöstä sovellettaessa pääomasijoitusyhtiöksi. Myöskään konsernin emoyhtiö, joka omistaa eri aloilla toimivien tytäryhtiöiden osakkeita, ei harjoita sellaista toimintaa, jota lainkohdassa tarkoitetaan.

Saatu selvitys

A Oyj on kesäkuussa 2006 rekisteröity yhtiö, joka on perustettu B Oy:n osakkeiden hankintaa varten. A Oyj:n perustamisen taustalla on ollut tarkoitus listata yhtiön osakkeet Lontoon pörssin Alternative Investment Market -listalle. Listautuminen on toteutettu vuonna 2011. Yhtiön osakkeet on vuonna 2011 otettu myös First North Finland -listalle. A Oyj omistaa edelleen B Oy:n osakekannan.

A-konserni on vuosien 2010 ja 2011 vuosikertomuksissaan todennut olevansa pakkaus- ja paperikonserni. Myös yhtiön listautumisesitteen 20.10.2010 suomenkielisen yhteenvedon mukaan A-konserni on pakkaus- ja paperikonserni. Konsernin päätoimialaksi on yhteenvedossa todettu pohjoismaisen puolikemiallisen aallotuskartongin ja päällystetyn hienopaperin tuotanto ja myynti. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen toimintasegmenttiin, jotka ovat päällystetyt hienopaperit, aaltopahvin raaka-aineet ja keskitetyt palvelut (yhtiöoikeudelliset ja muut hallinnolliset palvelut). Konserni pyrkii toteuttamaan strategisia tavoitteitaan kehittämällä hankkimiaan liiketoimintoja ja hankkimalla uusia liiketoimintoja, joissa se voi tuottaa lisäarvoa soveltamalla johdon osaamista ja tuotannollista ammattitaitoa sekä luoda yritteliäämmän ja suorituspainotteisemman kulttuurin. Konsernilla on tarkoitus ajan myötä perustaa eri kehitysvaiheissa olevien liiketoimintojen ryhmä. Osakkeenomistajille ja muille osuudenhaltijoille tuotetaan arvoa hankkimalla aliarvostettua omaisuutta ja myymällä se sitten, kun sen suoritus on parantunut ja arvo noussut.

Listautumisesitteen suomenkielisen yhteenvedossa on yhtiöön sijoittamisen A-konsernin toimialaan ja markkinoihin liittyvänä riskitekijänä mainittu, että konsernin taloudellinen tulos riippuu suhdanneherkästä liiketoiminnasta ja hyödykehinnoista, jotka ovat epävakaita ja suhdanneherkkiä, että konsernin raaka-aineiden hinnat voivat nousta ja että energiahintojen vaihtelut voivat lisätä konsernin liiketoiminnan kuluja. Muina tällaisina riskitekijöinä on mainittu, että heikko menestyminen kilpailussa voi johtaa markkinaosuuden menettämiseen ja vaikuttaa epäedullisesti A-konsernin liiketoimintaan, että A-konsernin ja sen asiakkaiden tuotteiden korvaaminen muilla tuotteilla voi heikentää konsernin kannattavuutta, että A-konsernin raaka-aineiden hinnat voivat nousta ja että energiahintojen vaihtelut voivat lisätä A-konsernin liiketoiminnan kuluja.

A Oyj on omistanut 31.12.2013 asti C Oy:n, joka on sulautunut A Oyj:öön ja joka on ollut E-konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden hankintaa sekä osittaista hallintaa varten vuonna 2008 perustettu emoyhtiö. A-konserni on tammikuussa 2009 hankkinut aiemmin E2 GmbH -nimellä tunnetun saksalaisen yhtiön liiketoiminnan konkurssipesän pesänselvittäjältä. E-konserni on omistanut paperitehtaan ja valmistanut CWF-paperia. A Oyj on omistanut osin suoraan ja osin C Oy:n kautta E1 mbH:n ja E2 GmbH:n 4.5.2011 asti, jolloin osakkeet on myyty F BV:lle. Yhtiölle on tällöin kertynyt E1 mbH:n osakkeiden luovutuksesta 1 723 064,16 euron luovutusvoitto ja E2 GmbH:n osakkeiden luovutuksesta 25 000 euron luovutustappio. Yhtiö on esittänyt, että aloite osakkeiden myyntiin on tullut ulkopuoliselta taholta ja että osakkeiden luovutuksen motiivina on ollut tappiollisen toiminnan sekä A Oyj:n kassavarojen huomattavan vähenemisen poistaminen, kun yhtiö oli erittäin haastavassa taloudellisessa asemassa vuosien 2008 ja 2009 taloudellisen kriisin jälkivaikutusten vuoksi. Yhtiö on vuoden 2011 vuosikertomuksessaan esittänyt, että E-yhtiöiden myynti on muuttanut konsernin taloudellisen aseman ja että konsernilla on kaupan jälkeen ollut käytössään huomattavia varoja jäljelle jääneen liiketoiminnan kehittämiseen sekä uusien mahdollisuuksien tavoittelemiseen.

A Oyj, H Oyj sekä kahden avainasemassa olevan johtohenkilön omistamat kaksi pienempää yhtiötä ovat vuonna 2008 perustaneet D Oy:n. A Oyj:n omistusosuus yhtiössä on vuoden 2011 alussa ollut 33 prosenttia. D Oy:n ensisijaisena tarkoituksena on ollut hankkia puuta kustannustehokkaasti metsänomistajilta pääosakkailleen. A Oyj on 19.1.2011 luovuttanut G Oy:lle 194 kappaletta D Oy:n osakkeita. Yhtiölle on tällöin kertynyt 1 867 000 euron luovutusvoitto. Yhtiö on esittänyt, että aloite D Oy:n osakkeiden myyntiin on tullut ulkopuoliselta taholta ja että myynnin syynä on ollut pyrkimys vahvistaa D Oy:n strategista asemaa voimakkaan ja vaikutusvaltaisen teollisen kumppanin avulla. A Oyj:n tilinpäätöksen 31.12.2011 mukaan yhtiö ja G Oy ovat 2.1.2012 hankkineet H Oyj:n omistamat D Oy:n osakkeet. Vuoden 2012 osakekaupan jälkeen A Oyj:n omistusosuus D Oy:ssä on noussut 45 prosenttiin. Konsernin omistusosuus D Oy:ssä on sittemmin noussut 47,4 prosenttiin.

Oikeudellinen arvio

Saadun selvityksen mukaan A Oyj on ollut pakkaus- ja paperialan tuotanto- ja myyntitoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiö. A Oyj on omistanut noteeraamattomien yhtiöiden osakkeita. Tuotanto- ja myyntitoimintaa harjoittavissa konserneissa pääsääntö on, että vain konsernin emoyhtiö on noteerattu yhtiö ja muut konserniyhtiöt ovat noteeraamattomia yhtiöitä. A Oyj:ta ei siten voida katsoa sen ja sen konsernin toiminnan luonteesta poiketen pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi sillä perusteella, että yhtiön tekemien sijoitusten kohteina ovat olleet julkisesti noteeraamattomat yhtiöt.

Vuosina 2011 ja 2012 tehtyjen osakekauppojen jälkeen A Oyj:n omistusosuus D Oy:ssä on kasvanut 33 prosentista 45 prosenttiin, ja A-konserni omistaa edelleen 47,4 prosenttia D Oy:n osakkeista. Yhtiö on edellä selostetulla tavalla myynyt E-yhtiöiden osakkeet parantaakseen rahoitustilannettaan. Yhtiö ei ole myynyt B Oy:n osakkeita. Näin ollen A Oyj:n ei ole katsottava pyrkineen irtautumaan osakeomistuksistaan tietyn ennalta sovitun määräajan kuluessa. A Oyj:ta ei myöskään voida katsoa sen ja sen konsernin toiminnan luonteesta poiketen pääomasijoitustoimintaa harjoittavaksi osakeyhtiöksi sillä perusteella, että se on listautumisesitteensä suomenkielisessä tiivistelmässä todennut, että osakkeenomistajille ja muille osuudenhaltijoille tuotetaan arvoa hankkimalla aliarvostettua omaisuutta ja myymällä se sitten, kun sen suoritus on parantunut ja arvo noussut, eikä sillä perusteella, että osakkeita on myyty suhteellisen lyhyiksi katsottavien omistusaikojen jälkeen. Osakekaupoissa osakkeiden myyjä lähtökohtaisesti pyrkii saamaan parhaimman mahdollisen luovutushinnan, joten asiassa ei ole merkitystä sillä seikalla, että A Oyj:lle on osakkeiden luovutuksista kertynyt huomattavia luovutusvoittoja.

Näillä perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoo, että A Oyj ei ole verovuonna 2011 ollut elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa (717/2004) tarkoitettu pääomasijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja verotuksen oikaisulautakunnan päätös saatettava voimaan.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Liisa Tähtinen.

 
Julkaistu 30.9.2016