KHO:2016:203

A oli pysäköinyt ajoneuvonsa, jossa oli vammaisen pysäköintilupa, Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin edustalle paikkaan, jossa pysäköinti oli liikennemerkillä kielletty. Lentoasema-alue oli yksityisaluetta, jossa vammaisen pysäköintiluvalla ei voinut, toisin kuin yleisillä alueilla, pysäköidä tällaisen pysäköintikiellon vastaisesti. Lentokenttäalueen yksityisalueluonnetta ei kuitenkaan voinut päätellä alueen teiden tai niiden varrella olevien liikennemerkkien perusteella.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A oli voinut perustellusti erehtyä alueen luonteesta. Hänelle oli voinut syntyä oikeutettu odotus sen suhteen, että kysymyksessä olisi yleinen alue ja että ajoneuvon pysäköiminen vammaisen pysäköintilupaan perustuen olisi ollut sallittu. Hänelle määrätty pysäköintivirhemaksu oli poistettava. Äänestys 3-2

Tieliikennelaki 28 § 3 momentti ja 28 b § 1 momentti 2 kohta

Hallintolaki 6 §

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 26.1.2015 nro 15/0053/4

Asian aikaisempi käsittely

Vantaan kaupungin pysäköinnintarkastaja on määrännyt A:lle 25.9.2013 pysäköintivirhemaksun ajoneuvon rekisteritunnus X pysäköinnistä Helsinki-Vantaa lentoaseman terminaalin edustalle noudattamatta pysäköinti kielletty -liikennemerkkiä.

Vantaan kaupungin pysäköinninvalvoja on 22.11.2013 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

A on valituksessaan hallinto-oikeudessa vaatinut, että pysäköinninvalvojan päätös kumotaan ja pysäköintivirhemaksu poistetaan.

A on valituksensa perusteluina esittänyt muun ohella seuraavaa:

Oikaisuvaatimus on hylätty sillä perusteella, että auto oli pysäköity yksityisalueelle pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella. Aluetta ei kuitenkaan ole liikennemerkein osoitettu yksityisalueeksi. Lentokentän alueelle johtaa yleinen tie, jolla ei ole liikennemerkkejä, joissa olisi lisäkilvellä osoitettu alue yksityisalueeksi. Finavian verkkosivuilla ei ole mainintaa yksityisalueesta. Valittaja ei ole millään tavalla voinut tietää alueen olevan yksityisessä käytössä.

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään myös pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa muille tien käyttäjille. Paikka, johon ajoneuvo oli pysäköity, on merkitty pysäköinti kielletty -liikennemerkillä. Alue on terminaaliin 2 saapuvien matkustajien yleisesti käyttämä pysäyttämispaikka, jossa jätetään matkustajat terminaaliin. Valittajan ajoneuvon pysäköinti paikalle ei aiheuttanut haittaa muille tien käyttäjille.

Pysäköinninvalvoja on lausunnossaan esittänyt, että lentoaseman alue on Finavia Oy:n omistuksessa ja siten yksityistä maanomistusta pysäköinninvalvonnan järjestämisen kannalta. Pysäköinninvalvonnasta on tehty Finavia Oyj:n ja Vantaan kaupungin välillä valvontasopimus.

Alueen maanomistaja määrittää alueellaan pysäköintimääräykset, joita autoilijoiden tulee noudattaa. Pysäköintimääräykset on ilmaistava alueella selkeästi havaittavalla tavalla. Valituksen liitteenä olevista valokuvista voidaan hyvin havaita pysäköintikieltoa osoittavat liikennemerkit. Lentokenttäalueella on myös poikkeuksellisen hyvin osoitettu vammaisen pysäköintiluvalla pysäköiville omia pysäköintipaikkoja ja näihin liittyviä lisäpalveluita, muun muassa maksuton avustuspalvelu. Liikenneturvallisuuden kannalta lentokenttäalueella vammaisen pysäköintiluvalla tapahtuva poikkeava pysäköinti aiheuttaisi selkeän riskin muun muassa alueen erityisen vilkkaan jalankulkuliikenteen vuoksi. Finavia Oyj on alueen maanomistajana halunnut rajoittaa vammaisen pysäköintiluvalla tapahtuvan pysäköinnin vain niille nimenomaisesti osoitetuille paikoille tai normaaleille, muutoinkin sallituille pysäköintialueille.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt A:n valituksen pysäköinninvalvojan päätöksestä.

Hallinto-oikeus on selostettuaan tieliikennelain 28 §:n 3 momentin ja 28 b §:n 1 momentin 2 kohdan sekä tieliikenneasetuksen 53 §:n 3 momentin perustellut päätöstään seuraavasti:

Saadun selvityksen mukaan valittajan ajoneuvo, rekisteritunnus X, on ollut 25.9.2013 kello 15.18 pysäköitynä yksityisalueella Helsinki-Vantaan lentoasemalla T2-terminaalin edustalla paikkaan, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty. Pysäköinnintarkastajan selvityksen mukaan tarkkailuaikana kello 14.59‒15.18 ei ollut havaittu liikehdintää ajoneuvon luona. Ajoneuvossa oli ollut vammaisen pysäköintilupa esillä.

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa yleisillä tie- ja muilla liikennealueilla pysäköimään pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella. Vammaisen pysäköintilupa ei anna oikeutta pysäköidä yksityisalueelle, vaan pysäköinti yksityisalueella voi tapahtua ainoastaan sen haltijan asettamien määräysten mukaisesti. Kielto pysäköidä yksityisalueelle ilman maanomistajan lupaa seuraa suoraan tieliikennelain 28 §:n 3 momentista. Helsinki-Vantaan lentoasema on Finavia Oyj:n hallitsemaa yksityisaluetta, ja T2-teminaalin edustalla on selvästi havaittavissa oleva pysäköinti kielletty -liikennemerkki. Valittaja on vedonnut siihen, ettei lentokenttäaluetta ole merkitty yksityisalueeksi.

Hallinto-oikeus toteaa, että yksityisiä alueita voivat olla esimerkiksi lentokenttien, ostoskeskusten ja asuintalojen piha- ja pysäköintialueet. Helsinki-Vantaan lentokenttäalue erottuu alueena selkeästi yleisestä tiealueesta. Nyt kyseessä oleva T2-terminaalin edustalla oleva ajoradan levennys on tarkoitettu ajoneuvojen pysähtymiseen matkustajien poisjättämistä varten. Kun kyseessä on lentokenttäalue, hallinto-oikeus katsoo, että valittajan olisi tullut ymmärtää, että terminaalin edustalle johtava ajoväylä ei ole yleistä tiealuetta. Valittajan ajoneuvo on ollut pysäköitynä yksityisalueella pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella. Sillä seikalla, onko ajoneuvon pysäköinnistä mahdollisesti aiheutunut haittaa muille tienkäyttäjille ei ole näissä olosuhteissa merkitystä, koska vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään kyseiseen kohtaan. Kysymyksessä on ollut pysäköintivirhe, josta on voitu määrätä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirhemaksua ei voida poistaa valittajan esittämillä perusteilla. Pysäköinninvalvojan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja

laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Aulikki Pitkänen, Terttu Kujala ja Taina Hakkarainen. Esittelijä Marjatta Orpana.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset kumotaan sekä pysäköintivirhemaksu poistetaan.

A on perustellut valitustaan muun ohella seuraavasti:

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on merkittävää, kuinka määritellään yksityisalue ja miten se on tienkäyttäjille ilmaistava. Tieliikennelain noudattamisen kannalta on olennaista, että tienkäyttäjä pystyy luotettavasti saamaan informaatiota, jotta pystyy tekemään riittäviä ratkaisuja liikenteessä.

Helsinki-Vantaan lentokentälle saavutaan autolla yleisiä liikenneväyliä pitkin. Tiellä l38 on käytetty yleisiä opastusmerkkejä. Tiellä 135 lentoasemaa lähestyttäessä on kaksikaistaisen ajoradan molemmille puolille asetettu taajamaliikennemerkit, josta ajoneuvon kuljettaja saa käsityksen saapumisesta yleisesti liikennekäytössä olevaan taajamaan Vantaan kaupungissa. Taajamamerkkien jälkeen tien varrella on normaaliin tieliikenteeseen käytettyjä rajoitus- ja määräysmerkkejä. Kyseessä olevassa tapauksessa paikalta, johon ajoneuvo inva-tunnuksella varustettuna oli pysäköity, on näkyvissä julkiselle liikenteelle varattuja pysäkkejä, joista myös saa käsityksen olevansa yleisellä liikennealueella. Alueella ei sen sijaan ole mitään merkintää yksityisalueesta.

Helsinki-Vantaan lentokenttäalue ei erotu alueena selkeästi yleisestä tiealueesta. Alueelle saapuvalla tienkäyttäjällä ei ole mahdollisuutta olla ajamatta alueelle eikä mahdollisuutta väistää aluetta. Aluetta ei ole näkyvästi rajattu yleisestä liikennealueesta. Tienkäyttäjä ei pysty normaalissa liikennetilanteessa selvittämään, missä ja milloin tie muuttuu yksityisalueeksi.

Toisin kuin pysäköinninvalvoja on lausunnossaan esittänyt, alueella ei ole vammaisten pysäköintipaikoille minkäänlaisia opasteita. Autolla saapuva, vammaisen pysäköintipaikkaa etsivä, ei voi opastuksen puuttuessa löytää ainuttakaan sitä varten varattua pysäköintipaikkaa. Finavia Oyj:n internet-sivuilla olevat ohjeet ja kartat ovat myös niin epäselvät ja ylimalkaiset, ettei niidenkään perusteella ole helposti löydettävissä vammaisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja.

Vantaan kaupungin pysäköinninvalvojan ja Finavia Oyj:n antamat tiedot ovat olleet hallinto-oikeutta harhaan johtavia. Vantaan kaupunki on velvoitettava ohjeistamaan Finavia Oyj:tä toimimaan rakennuslain mukaisesti esteettömän ympäristön toteuttamiseksi.

Vantaan kaupungin pysäköinninvalvoja on lausunnossaan vaatinut valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Tieliikennelain mukaan tiellä yleisnimityksenä tarkoitetaan yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Helsinki-Vantaan lentoasema ei kuulu yleiseen tiealueeseen, vaan se on yksityisen maanomistajan omistuksessa ja hoidossa oleva alue. Lentoasemalla tulee noudattaa tieliikennelakia, koska se on yleisesti liikenteeseen käytetty alue.

Tieliikennelain 28 §:n mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. A:n on pysäköinyt ajoneuvonsa maanomistajan alueelle asettamien selkeästi havaittavien ja edellä mainitun lainkohdan perusteella annettujen määräysten vastaisesti. Lentoasema ei poikkea tältä osin millään tavalla niistä muista yksityisistä alueista, jotka ovat Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnan valvonnassa valvontasopimusten perusteella ja joiden voidaan katsoa olevan yleisesti liikenteeseen käytettyjä alueita. Tällaisia alueita ovat muun muassa sairaalan pysäköintialue ja vähittäistavaraliikkeiden parkkihallit.

Valitus perustuu siihen ilmeiseen väärinkäsitykseen, että kunnallinen pysäköinninvalvonta toimii yksityisalueilla samoilla edellytyksillä kuin pysäköinninvalvontaa harjoittavat yksityiset toimijat. Käsitys on väärä, sillä pysäköintivirhemaksuja voidaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain 2 §:n 2 momentin perusteella määrätä yksityisalueella, jos kiinteistön omistaja tai haltija on esittänyt pyynnön tai valtuutuksen. Laki ei aseta pysäköintivirhemaksujen määräämiselle yksityisalueilla muita rajoituksia kuin että määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. Lainsäädännöstä ei sen sijaan löydy velvoitetta siihen, että kunnallisen pysäköinninvalvonnan valvonnassa olevalla alueella ilmoitetaan, että se on yksityisalue ja kunnallisen pysäköinninvalvonnan hoidossa.

Ajoneuvonsa pysäköivän on ennen pysäköintiä otettava selvää alueella vallitsevista pysäköintiä koskevista rajoituksista. A ei ole toiminut näin, vaan hän on pysäköinyt liikennemerkin vastaisesti, vaikka invalidien pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään yksityisellä alueella kuten julkisella katualueella. Kuljettajan selonottovelvollisuuden vuoksi tietämättömyyteen pysäköintiä koskevista rajoituksista yksityisellä alueella ei voi vedota, eikä se ole edes uskottavaa, koska lentoasemalle saavuttaessa ilmoitetaan kyltillä, että alue on Helsinki-Vantaan lentoasema. Näin ollen ei voida uskottavasti väittää, että kyseessä voisi olla julkinen katualue, joka olisi Vantaan kaupungin omistuksessa ja kunnossapidossa.

A on vastaselityksessään muun ohella esittänyt, ettei hänen valituksensa perustu väärinkäsitykseen kunnallisen tai yksityisen pysäköinninvalvonnan eroista vaan siihen, ettei mikään lentoasemalle tultaessa viittaa siihen, että saavutaan yksityisalueelle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta Vantaan kaupungin velvoittamisesta ohjeistamaan Finavia Oyj:tä toimimaan rakennuslain mukaisesti esteettömän ympäristön toteuttamiseksi.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset kumotaan ja pysäköintivirhemaksu poistetaan.

Perustelut

1. Tutkimatta jättäminen

Esitetyn vaatimuksen tutkiminen ei korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n 1 momentin nojalla kuulu korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan. Tämän vuoksi vaatimus on jätettävä tutkimatta.

2. Pääasia

Tieliikennelain 28 §:n 3 momentin mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

Tieliikennelain 28 b §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Tieliikenneasetuksen 53 §:n 3 momentin mukaan vammaisen pysäköintiluvalla saa vammainen tai häntä kuljettava pysäköidä luvassa mainitun ajoneuvon alueelle, missä pysäköinti on kielletty merkillä 372 (pysäköinti kielletty) tai 373 (pysäköintikieltoalue).

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

A on 25.9.2013 pysäköinyt ajoneuvon, rekisteritunnus X, Helsinki-Vantaan lentoasemalla T2-terminaalin edustalla paikkaan, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty. Lentoasema on Finavia Oyj:n hallitsemaa yksityisaluetta. Pysäköinnintarkastaja on määrännyt ajoneuvon pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun. Ajoneuvossa oli ollut vammaisen pysäköintilupa esillä.

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa yleisillä tie- ja muilla liikennealueilla pysäköimään pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella. Tieliikennelain 28 §:n 3 momentin mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Vammaisen pysäköintiluvalla ei siis voi pysäköidä yksityisalueella olevan pysäköintikiellon vastaisesti.

Edellä olevan perusteella kysymyksessä on ollut sellainen pysäköintivirhe, josta pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin perusteella voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirhemaksun määräämistä harkittaessa on kuitenkin otettava huomioon myös hallintolain 6 §:stä ilmenevät oikeusperiaatteet. Tässä tapauksessa kysymys on erityisesti oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettujen odotusten suojasta.

Tieliikennelaki edellyttää, että pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. Laissa ei kuitenkaan ole nimenomaista säännöstä siitä, miten on merkittävä tällainen yksityisalue, jolla pysäköinnissä on noudatettava yksityisalueen omistajan määräyksiä ja jolla vammaisen pysäköintilupaan perustuva oikeus pysäköidä pysäköintikiellon vastaisesti ei ole voimassa.

Lentoasemalle saavutaan autolla ajettaessa yleistä tietä pitkin. Lentokenttäalueesta kertovassa kilvessä ei ole ollut mainintaa siitä, että kysymyksessä on yksityisalue. Lentokenttäalueen yleisessä käytössä olevat yksityisalueen tiet liikennemerkkeineen ja -opasteineen eivät ulkoisesti poikkea yleisillä alueilla olevien teiden liikennemerkki- ja opastejärjestelyistä. Lentokenttäalueen yksityisalueluonnetta ei voi siis päätellä alueen teiden tai niiden varrella olevien liikennemerkkien perusteella. Näin ollen A on voinut perustellusti erehtyä alueen luonteesta ja hänelle on voinut syntyä hallintolain 6 §:n mukainen oikeutettu odotus sen suhteen, että kysymyksessä olisi yleinen alue ja että ajoneuvon pysäköiminen vammaisen pysäköintilupaan perustuen olisi tässäkin tapauksessa tieliikennelain mukaan sallittu. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset on kumottava ja pysäköintivirhemaksu poistettava.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Kari Nieminen.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen hallintoneuvos Vesa-Pekka Nuotion äänestyslausunto, johon hallintoneuvos Hannele Ranta-Lassila yhtyi:

"A:n tutkimatta jätetyn vaatimuksen osalta olen samaa mieltä kuin enemmistö.

Myönnän valitusluvan. Hylkään A:n valituksen. En muuta hallinto-oikeuden päätöstä."