KHO:2016:215

Tavaramerkin rekisteröinti – Rekisteröinnin este – EU-tavaramerkki – EUIPO:n päätös EU-tavaramerkkien osittaisesta kumoamisesta

Vuosikirjanumero: KHO:2016:215
Antopäivä: 23.12.2016
Taltionumero: 5542
Diaarinumero: 2722/1/13
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:215

Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt yhtiön 17.12.2009 tekemän tavaramerkin SAVOX rekisteröintiä koskevan hakemuksen luokan 9 tavaroiden osalta, mutta hyväksynyt hakemuksen muutoin. Tavaramerkin rekisteröinnin esteenä luokan 9 tavaroiden osalta oli muun ohella rekisteröitäväksi haetun merkin sekaantumisvaara kahteen EU-tavaramerkkiin.

Korkein hallinto-oikeus oli 11.12.2014 antamallaan välipäätöksellä taltionumero 3919 yhtiön pyynnöstä lykännyt asian käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (Office for harmonization in the Internal Market, OHIM) vireillä olleen sanottuja EU-tavaramerkkejä koskeneen kumoamisprosessin vuoksi. OHIM:in sijaan tullut Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) kumosi lainvoimaisiksi käyneillä päätöksillään 8.6.2016 ja 8.7.2016 EU-tavaramerkit luokan 9 osalta lukuun ottamatta tavaroita "Elektroniset servomoottorisäätimet".

Korkein hallinto-oikeus kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätökset ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin SAVOX rekisteröimiseksi myös tavaraluokan 9 tavaroille Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkemmin täsmennettävässä laajuudessa.

Tavaramerkkilaki (10.1.1964/7) 19 § 2 momentti (21.1.2000/56) ja 20 § 1 momentti (22.12.1995/1715)

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta 18.6.2013 (2011/T/019)

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 19.1.2011 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Savox Communications Oy Ab (Ltd):n 17.12.2009 tekemän tavaramerkin SAVOX rekisteröintiä koskevan hakemuksen nro T200903539 luokan 10 tavaroiden ja luokkien 35‒38, 40 ja 42 palvelujen osalta, mutta hylännyt hakemuksen luokan 9 tavaroiden osalta.

Hakemus koski seuraavia tavaroita luokassa 9: Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavasti:

Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokan 9 tavaroiden "hengenpelastuslaitteet ja kojeet" osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 2107589 SAVOX. Rekisteröitäväksi haettu merkki on identtinen edellä mainitun yhteisön tavaramerkin kanssa.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokan 9 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 5738331 SAVOX (kuviomerkki). Rekisteröitäväksi haettu merkki sisältyy edellä mainittuun yhteisön tavaramerkkiin kokonaisuudessaan ja on foneettisesti ja käsitteellisesti identtinen estemerkin ainoan sanan kanssa. Estemerkin kuviollisuus ei riitä poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta, vaan merkkien on kokonaisuutenakin arvioiden katsottava olevan sekoitettavissa toisiinsa. Koska estemerkin tavaraluettelo sisältää muun muassa etäohjaimia, jotka eivät lukeudu suoranaisesti minkään luokan 9 luokkaotsikossa esiintyvän yksittäisen tavaranimikkeen alle, viraston on kieltäydyttävä rekisteröinnistä koko luokan osalta.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokan 9 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 8117624 SAVÖX (kuviomerkki). Vaikka rekisteröitäväksi haettu merkki poikkeaa edellä mainitusta yhteisön tavaramerkistä yhden merkin keskellä olevan kirjaimen osalta, merkit ovat lähes identtiset. Estemerkin kuviollisuus ei riitä poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta, vaan merkkien on kokonaisuutenakin arvioiden katsottava olevan sekoitettavissa toisiinsa. Koska estemerkin tavaraluettelo sisältää muun muassa etäohjaimia, jotka eivät lukeudu suoranaisesti minkään luokan 9 luokkaotsikossa esiintyvään yksittäisen tavaranimikkeen alle, viraston on kieltäydyttävä rekisteröinnistä koko luokan osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltamat oikeusohjeet

Tavaramerkkilaki 14 § 1 momentti (996/1983) 9 kohta (56/2000) ja 6 § 1 momentti (996/1983)

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisu

Valituslautakunta on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt yhtiön valituksen ja pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perusteluineen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Yhtiö on valituksessaan vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen ja valituslautakunnan päätökset kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisteröimiseksi hakemuksen mukaisena.

Yhtiö on ilmoittanut käyvänsä edelleen neuvotteluja estemerkkien haltijoiden kanssa luokan 9 poistamisesta esterekisteröinneistä. Yhtiöllä on suomalaisen rekisteröintinsä nro 89994 SAVOX nojalla aikaisempi oikeus tavaramerkkiin SAVOX luokassa 9 kuin estemerkkien haltijoilla ja yhtiö voi tällä perusteella myös kanteella vaatia estemerkkien kumoamista.

Mainitun yhtiön aikaisemman oikeuden vuoksi Patentti- ja rekisterihallituksen ja valituslautakunnan päätökset ovat olleet virheellisiä siltä osin kuin hakemus nro T200903539 on hylätty siihen nähden identtistä tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin nro 89994 SAVOX kattamien tavaroiden osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut yhtyneensä päätöksessään Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen perusteluineen. Valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei ole esitetty mitään sellaista uutta, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Yhtiö on vastaselityksessään ilmoittanut rajoittavansa hakemuksen tavaraluetteloa luokan 9 osalta poistamalla siitä tavarat "hengenpelastuslaitteet ja -kojeet". Tällä rajoituksella poistuu viittaus näiden tavaroiden osalta rekisteröinnin esteeksi asetettuun yhteisörekisteröintiin nro 2107589 SAVOX.

Yhtiö on ilmoittanut, että neuvottelut esteeksi asetettujen yhteisörekisteröintien nro:t 5738331 ja 8117624 haltijoiden kanssa eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen. Yhtiö tulee tämän vuoksi hakemaan näiden esterekisteröintien kumoamista luokan 9 osalta ja pyytämään käsillä olevan valituksen pöydällepanoa kumoamishakemusten käsittelyn ajaksi.

Yhtiö on 19.3.2014 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneen ilmoituksensa mukaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (Office for harmonization in the Internal Market, OHIM) osoittamallaan hakemuksella vaatinut yhteisörekisteröinnin nro 5738331 julistamista mitättömäksi ja 21.3.2014 tänne saapuneen ilmoituksensa mukaan tehnyt vastaavan yhteisörekisteröintiä nro 8117624 koskevan hakemuksen.

Yhtiö on 20.11.2014 vielä ilmoittanut saaneensa OHIM:lta viestin, jonka mukaan yhtiön vastapuoli on vaatinut yhtiötä osoittamaan, että yhtiön rekisteröinnit, joihin mitättömyyshakemus perustuu, ovat olleet asianmukaisessa käytössä viime viiden vuoden ajan. Yhtiö on ilmoittanut, että se joutuu pyytämään määräajan pidennystä 1.2.2015 saakka ja että tämän jälkeen käsittely jatkuu vähintään kuusi kuukautta. Yhtiö on todennut ilmoittavansa korkeimmalle hallinto-oikeudelle heti, kun asiassa on annettu lopullinen päätös, tai jos asiassa päästään sovintoratkaisuun.

Merkitään, että Korkein hallinto-oikeus on 11.12.2014 antamallaan välipäätöksellä taltionumero 3919 yhtiön pyynnöstä lykännyt valitusasian käsittelyä. Yhtiön tulee välipäätöksen mukaan viipymättä ilmoittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle OHIM:n päätöksistä yhteisörekisteröintejä nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja 8117624 SAVÖX (kuvio) koskevissa asioissa sekä niiden etenemisestä sen arvioimiseksi, onko valitusasian käsittelyn lykkääminen edelleen perusteltua. Korkein hallinto-oikeus voi kuitenkin harkintansa mukaan yhtiötä kuultuaan ratkaista asian riippumatta siitä, että asian käsittely OHIM:ssa on edelleen kesken.

Yhtiö on korkeimman hallinto-oikeuden tiedustelun johdosta 27.1.2016 ilmoittanut, että yhteisörekisteröintien nrot 5738331 SAVOX ja 8117624 SAVÖX kumoamista koskevat prosessit ovat edelleen vireillä OHIM:ssa. Mainittujen rekisteröintien haltijalle oli myönnetty pidennystä vastausten toimittamiseen yhteisörekisteröinnin 8117624 osalta 11.2.2016 asti ja yhteisörekisteröinnin 5738331 osalta 21.2.2016 asti.

Yhtiö on 16.6.2016 toimittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (European Union Intellectual Property Office, EUIPO, aikaisemmin OHIM) 8.6.2016 antaman päätöksen, jonka mukaan rekisteröinti nro 5738331 SAVOX (kuvio) on kumottu luokan 9 osalta, lukuun ottamatta luokan 9 tavaroita "electronic servo motor controllers".

Yhtiö on lisäksi toimittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen EUIPO:n päätöksen 5.1.2016 rekisteröinnin 8117624 SAVÖX (kuvio) osittaisesta mitätöinnistä, EUIPO:n ilmoituksen 31.5.2016, jossa yhtiöltä tiedustellaan sen halukkuutta jatkaa EU-rekisteröinnin 8117624 kumoamista koskevaa menettelyä sekä yhtiön oman 14.6.2016 päivätyn ilmoituksen, jossa menettelyä pyydetään jatkamaan rekisteröinnin kumoamiseksi käyttämättömyyden perusteella. Yhtiö on ilmoittanut odottavansa tässä asiassa samansisältöistä päätöstä kuin EU-rekisteröintiin nro 5738331 SAVOX (kuvio) liittyvässä kumoamismenettelyssä.

Yhtiö on korkeimman hallinto-oikeuden kehotuksen johdosta 31.8.2016 antamaansa lisävastaselitykseen liittänyt muun ohella EUIPO:n 8.7.2016 antaman päätöksen, jolla myös rekisteröinti nro 8117624 SAVÖX (kuvio) on kumottu luokan 9 osalta, lukuun ottamatta tavaroita "electronic servo motor controllers".

Yhtiö on korkeimmalle hallinto-oikeudelle 23.6.2016 lähettämäänsä sähköpostiviestiin viitaten todennut, että tavarat "electro servo motor controllers" eivät EUIPO:n luokitustyökalun TMclass mukaan kuulu luokkaan 9 vaan luokkaan 7. Voimassaolevassa Nizzan kansainvälisessä luokituksessa tavarat "control mechanism for machines, engines or motors" listataan kuuluviksi luokkaan 7.

Yhtiö on ilmoittanut olevansa valmis rajoittamaan hakemuksensa luokan 9 osalta kuulumaan:

"Viestintälaitteet ja viestintätarvikkeet turvallisuus- ja turvaratkaisuihin ja sotatoimiin; viestintälaitteet ja -tarvikkeet käytettäviksi turva-, suoja- ja sotavarusteissa; tietokonelaitteistot ja tietokoneohjelmistot käytettäviksi turvallisuus- ja turvaratkaisuissa ja sotatoimissa; sähköiset viestintälaitteet käytettäviksi yhteiskäyttötietokoneissa; sisäpuhelinjärjestelmät, joissa on vähintään kaksi tai useampi sisäpuhelinkomentomoduulia, kuuloketta, kaiutinta ja mikrofonia; matkaviestimet; matkapuhelimet; kuulokkeet; kaiuttimet; mikrofonit; radiot; puhepainikeyksiköt; elektroniset hälyttimet; elektroniset sensorit; kaapelit; adapterikaapelit; paristot; vahvistimet; radioliitännät käytettäviksi hengitysmaskeissa; radioliitännät käytettäviksi suojakypärissä; mikrofoni/kaiutin/muunninyhdistelmät puhe- ja tietoliikenteeseen; radiolähetin-vastaanottimet puhe- ja tietoliikenteeseen; kamerat; taistelukypärät; kotelot kaikille edellä mainituille tavaroille."

Estemerkkien luokkaan 9 jäävät tavarat "electronic servo motor controllers" ovat yhtiön mukaan selvästi erilaisia hakemuksen edellä mainittuihin tavaroihin nähden. Näin katsoi myös EUIPO esterekisteröinnin nro 8117624 mitätöintiä koskevassa päätöksessään.

Merkitään, että edellä mainitut prosessit eivät ole EUIPO:n tavaramerkkitietokannan mukaan vireillä ja että esterekisteröinnit nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja 8117624 SAVÖX (kuvio) luokan 9 osalta tällä hetkellä koskevat enää tavaroita "Elektroniset servomoottorisäätimet".

Yhtiö on 22.12.2016 toimittanut lisävastaselityksen, jossa on muun ohella eritelty uusia vaihtoehtoisia tavaraluettelon rajoituksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätökset ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin SAVOX rekisteröimiseksi myös tavaraluokan 9 tavaroille Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkemmin täsmennettävässä laajuudessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ennen asian ratkaisemista varata Savox Communications Oy Ab (Ltd):lle tilaisuus vahvistaa, rajoittaako yhtiö tavaraluetteloa siten kuin se on korkeimmalle hallinto-oikeudelle 31.8.2016 antamassaan lisävastaselityksessä ilmoittanut, sekä tämän jälkeen arvioida, missä laajuudessa tavaramerkki on tavaraluokan 9 osalta rekisteröitävä.

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta ovat valituksenalaisissa päätöksissään katsoneet, että yhteisötavaramerkit, nykyisin EU-tavaramerkit, nro 2107589 SAVOX, nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja nro 8117624 SAVÖX (kuvio) ovat sekaannusvaaran vuoksi esteenä hakemuksen hyväksymiselle tavaroille luokassa 9.

Asiassa on Savox Communications Oy Ab (Ltd):n valituksen johdosta kysymys siitä, onko yhtiön tavaramerkin SAVOX rekisteröintiä koskeva hakemus T200903539 hyväksyttävissä myös tavaraluokan 9 tavaroiden osalta.

Asiassa on arvioitavana, johtuuko Savox Communications Oy Ab:n kysymyksessä olevia EU-tavaramerkkirekisteröintejä aikaisemmasta tavaramerkkirekisteröinnistä, että näitä EU-tavaramerkkejä ei voida pitää rekisteröintiesteinä. Asiassa tulee myös arvioitavaksi, mikä merkitys on annettava sille, että yhtiö on itse supistanut rekisteröimishakemuksen laajuutta ja että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, EUIPO on Savox Communications Oy Ab:n hakemuksesta pääosin kumonnut sanotut EU-tavaramerkkirekisteröinnit luokan 9 osalta.

Yhtiön oman aikaisemman tavaramerkkirekisteröinnin merkitys

Yhtiö on valituksessaan katsonut, että sillä on rekisteröintinsä nro 89994 SAVOX nojalla aikaisempi oikeus tavaramerkkiin SAVOX kuin estemerkkien haltijoilla. Sikäli kuin yhtiö tarkoittaa vedota tavaramerkkilain 7 §:n (7/1964, nykyään 9 §:n) säännökseen, jonka mukaan, jos useat vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, korkein hallinto-oikeus toteaa, että mainittu säännös ei koske tavaramerkin rekisteröinnin edellytysten arviointia (KHO 2016:191 ja KHO 2016:192). Kysymyksessä olevia EU-tavaramerkkirekisteröintejä ei siten voida sivuuttaa rekisteröintiesteinä sillä perusteella, että Savox Communications Oy Ab:lla on itsellään niitä aikaisempi SAVOX-rekisteröinti.

Tavaramerkkirekisteröintihakemuksen supistaminen

Yhtiö on vastaselityksessään ilmoittanut, että se poistaa hakemuksen tavaraluettelosta tavarat "hengenpelastuslaitteet ja -kojeet". Koska sekaantumisvaara EU-tavaramerkkiin nro 2107589 SAVOX on rajoittunut näihin tavaroihin, korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei mainittu rekisteröinti ole enää esteenä hakemuksen T200903539 hyväksymiselle näin rajoitettuna.

EU-tavaramerkkien pääasiallisen kumoamisen merkitys

EU-tavaramerkit nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja nro 8117624 SAVÖX (kuvio) koskevat EUIPO:n Savox Communications Oy:n hakemuksesta 8.6.2016 ja 8.7.2016 antamien ja lainvoimaiseksi käyneiden päätösten myötä asian arvioinnin kannalta olennaisessa luokassa 9 ainoastaan tavaroita "Elektroniset servomoottorisäätimet".

Yhtiö on korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan lisävastaselityksessä ilmoittanut olevansa valmis rajoittamaan hakemuksensa luokassa 9 edellä selostettuun muotoon ja huomauttanut, että elektroniset servomoottorisäätimet ovat näin rajoitetun tavaraluettelon tavaroihin verrattuna selvästi erilaisia.

Tavaramerkkilain (10.1.1964/7) 19 §:n 2 momentin (21.1.2000/56) mukaan rekisteriviranomaisen tulee hylätä hakemus siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle. Lain 20 §:n 1 momentin (22.12.1995/1715) mukaan, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että EU-tavaramerkit nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja nro 8117624 SAVÖX (kuvio) eivät enää muodosta estettä Savox Communications Oy Ab (LTD):n hakemuksen T200903539 hyväksymiselle ainakaan koko tavaraluokan 9 osalta.

Koska tavaramerkin rekisteröinti siltä osin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on sen valituksenalaisella päätöksellään hylännyt joka tapauksessa edellyttää asian palauttamista Patentti- ja rekisterihallitukselle ja koska yhtiö ei ole yksiselitteisesti ilmaissut, minkä tavaraluettelon pohjalta rekisteröintiä nyt vaaditaan, korkein hallinto-oikeus ei ota ensi asteena kantaa siihen, missä laajuudessa tavaramerkki SAVOX on luokan 9 tavaroiden osalta rekisteröitävä.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätökset on edellä lausutuilla perusteilla kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi siten kuin edellä ratkaisukohdasta ilmenee.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 23.12.2016