KHO:2017:23

Ahvenanmaan tieliikennelaki – Asetuksenantovaltuus – Koululaiskuljetus – Kolmipistevyötä koskeva vaatimus – Vaatimuksen tekninen luonne – Asetuksen notifiointi Euroopan komissiolle

Vuosikirjanumero: KHO:2017:23
Antopäivä: 13.2.2017
Taltionumero: 541
Diaarinumero: 313/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:23

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin oli kumonnut Ahvenanmaan moottoriajoneuvotoimiston päätöksen sen nojalla, että päätöksen antamisen perusteena ollutta maakunta-asetusta ei ollut voitu soveltaa asetuksenantovaltuutta koskevan sääntelyn Suomen perustuslain ja Ahvenanmaan itsehallintolain vastaisuuden vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Ahvenanmaan tieliikennelain 63 §:ssä säädetty asetuksenantovaltuus oli riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen. Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli voinut säätää maakunta-asetuksella koululaiskuljetuksissa käytettäville ajoneuvoille asetettavan vaatimuksen, jonka mukaan näiden ajoneuvojen kaikilla istuimilla tuli olla kolmipistevyöt. Kun arvioinnissa otettiin huomioon myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö, vaatimusta koskevien säännösten ei katsottu muun muassa teknisen luonteensa johdosta koskevan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita tai muita asioita, jotka perustuslain tai Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan muuten kuuluvat lain alaan perustuslain 80 §:n 1 momentissa ja Ahvenanmaan itsehallintolain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen ei olisi tullut jättää koululaiskuljetuksista annetun maakunta-asetuksen säännöksiä soveltamatta sillä perusteella, että asetuksenantovaltuus olisi ollut riittämätön.

Koululaiskuljetuksia koskevalla maakunta-asetuksella oli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti pantu täytäntöön komission direktiivin 2000/3/EY mukaiset sitovat unionin säännöt. Maakunta-asetusta ei tullut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymyksessä olevilta osin jättää soveltamatta sillä perusteella, että sitä ei ollut notifioitu Euroopan komissiolle, eikä komission direktiivi 98/34/EY estänyt maakunta-asetuksen soveltamista asiassa, joka koski 1.9.2003 käyttöön otettua henkilöautoa.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen päätöksen, hylkäsi hallintotuomioistuimelle tehdyn valituksen ja saattoi kysymyksessä olleelta katsastuskaudelta voimaan Ahvenanmaan moottoriajoneuvotoimiston päätöksen, jossa koululaiskuljetuksia koskevaa maakunta-asetusta oli sovellettu.

Suomen perustuslaki 80 § 1 momentti

Ahvenanmaan itsehallintolaki 18 § 21 ja 22 kohta sekä 21 § 1 momentti

Vägtrafiklagen (ÅFS 1983:27) för landskapet Åland 63 §

Landskapsförordningen (ÅFS 2008:140) om skolskjutsning

Komission direktiivi 2000/3/EY moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.

 
Julkaistu 13.2.2017