KHO:2017:44

A Oy oli käynnistänyt ja kehittänyt tuulivoimahankkeita. A Oy:llä itsellään ei ole ollut hankkeiden rakennus- ja toteuttamisvaiheissa tarvittavia pääomia, vaan yhtiön tarkoituksena on ollut, että kuhunkin hankkeeseen saadaan jossain vaiheessa mukaan ulkopuolinen kumppani, jonka asiantuntemuksella ja rahoituksella hanketta voidaan viedä eteenpäin rakennus- ja tuotantovaiheeseen. A Oy oli vuosina 2012–2014 perustanut X Oy:n, Y Oy:n ja kuusi muuta hankekehitysyhtiötä. A Oy oli syksyllä 2014 myynyt X Oy:n ja Y Oy:n osakekannat. Kahden tytäryhtiön kehityshankkeet olivat toistaiseksi keskeytyneet. Lisäksi yksi A Oy:n omistama hankekehitysyhtiö oli myynyt liiketoimintansa joulukuussa 2014.

A Oy:n katsottiin perustaneen X Oy:n ja Y Oy:n, jotta yhtiö voisi myydä uusiutuviin energialähteisiin perustuvia osakeyhtiöiden muodossa harjoitettuja hankkeita. X Oy:n ja Y Oy:n osakkeet olivat siten olleet A Oy:n vaihto-omaisuutta. Osakkeiden omaisuuslajia A Oy:n verotuksessa ei ollut arvioitava toisin sen tähden, että A Oy:n toimitusjohtaja ja muut yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt toimivat hankekehitysyhtiöiden hallinnossa. A Oy:n osakkeista saamat luovutushinnat olivat sen veronalaisia tuloja. Ennakkoratkaisu verovuosille 2014 ja 2015.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § (1077/2008) 1 kohta, 6 § (717/2004) 1 momentti 1 kohta, 10 § ja 12 §

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 26.2.2016 nro 16/0093/3

Asian aikaisempi käsittely

A Oy on esittänyt Verohallinnolle tekemässään ennakkoratkaisuhakemuksessa muun ohella seuraavan kysymyksen:

Katsotaanko yhtiön hakemuksessa selostetuissa olosuhteissa X Oy:n ja Y Oy:n osakkeiden myynnistä vuonna 2014 saamat luovutushinnat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (myöhemmin myös EVL) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyllä tavalla yhtiön verovapaaksi tuloksi?

Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt muun ohella seuraavaa:

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 1.8.2012. Yhtiön kaupparekisteriin merkittynä toimialana on omistaa, kehittää, ostaa ja myydä uusiutuviin energialähteisiin perustuvia hankkeita. Yhtiön toimialana on myös omistaa sekä hankkia ja myydä energian tuotanto-osuuksia omistavien yhtiöiden osakkeita. Käytännössä yhtiö käynnistää ja kehittää tuulivoimahankkeita. Hankkeiden kartoittamisen jälkeen yhtiö aloittaa varsinaisen hankekehityksen. Yhtiö tähtää siihen, että kuhunkin hankkeeseen saadaan jossain vaiheessa mukaan ulkopuolinen kumppani, jonka asiantuntemuksella ja rahoituksella hanketta voidaan viedä eteenpäin rakennus- ja tuotantovaiheeseen. Mahdollistaakseen yhteistyökumppanin mukaantulon tiettyyn yksittäiseen kehityshankkeeseen yhtiö on yhtiöittänyt kunkin käynnistämänsä hankkeen omaan tytäryhtiöönsä. Yhtiö on toiminta-aikanaan perustanut yhteensä kahdeksan tytäryhtiötä jatkamaan kehittämiään hankekokonaisuuksia. Yhtiö on myynyt kahden tytäryhtiönsä osakekannat syksyllä 2014 ja kahden tytäryhtiön kehityshankkeet ovat toistaiseksi keskeytyneet, koska nämä hankkeet mahdollistavista kaavoista on valitettu hallinto-oikeuteen. Lisäksi yksi tytäryhtiö on myynyt liiketoimintansa joulukuussa 2014. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme tytäryhtiötä (hankekehitysyhtiötä), joissa on käynnissä aktiivinen tuulivoimalakehityshanke.

Yhtiö omistaa lisäksi 91 prosenttia Z Oy -nimisestä yhtiöstä. Tuon yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa konsernin ulkopuoliset toimijat, mutta myös konserniyhtiöt. Yhtiön palveluja ovat EPCM-palvelut (Engineering, Procurement, Construction ja Maintenance) ja lisäksi yhtiö tarjoaa muita palveluita tuulivoima-, sähköasema- ja voimajohtoprojekteihin liittyen.

A Oy:n tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön oma pääoma 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella oli noin 196 000 euroa ja taseen loppusumma noin 1 800 000 euroa. Yhtiö liikevaihto tilikaudella 3.7.2012–31.12.2013 oli noin 813 000 euroa. Yhtiöllä on toimitusjohtajan lisäksi yksi työntekijä.

Verohallinto on 29.4.2015 tekemällään päätöksellä lausunut A Oy:n ennakkoratkaisuhakemukseen tältä osin seuraavaa:

Yhtiön hakemuksessa selostetuissa olosuhteissa saamat X Oy:n ja Y Oy:n osakkeiden myynnistä vuonna 2014 saamia luovutushintoja ei katsota EVL 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyllä tavalla yhtiön verovapaaksi tuloksi.

Verohallinto on ennakkoratkaisunsa perusteluissa todennut, että yhtiön tarkoituksena on käynnistää ja kehittää tuulivoimalahankkeita ja sen jälkeen, kun hankkeet ovat saavuttaneet tietyn vaiheen, yhtiön tarkoituksena on myydä ne. Hankkeiden myynti voi tapahtua myös siten, että yhtiö myy kehittämishankkeita varten perustamiensa tytäryhtiöiden osakkeita. Yhtiö on vuonna 2014 myynyt kahden vuonna 2013 perustamansa tytäryhtiön osakkeet, yhden tytäryhtiön osalta yhtiölle on tehty osakkeista alustava ostotarjous ja yhden tytäryhtiön osalta on puolestaan alustava luovutussopimus. Näiden lisäksi yksi yhtiön tytäryhtiöistä on myynyt liiketoimintansa vuonna 2014. Näissä olosuhteissa on katsottava, ettei yhtiön kehittämishankkeita varten perustamia tytäryhtiöiden osakkeita ole tarkoitettu yhtiön pysyvään käyttöön eivätkä mainitut osakkeet näin ollen ole yhtiön käyttöomaisuutta. Osakkeita on pidettävä EVL 10 §:ssä tarkoitettuna vaihto-omaisuutena.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on, jos hakija niin vaatii, noudatettava verovuosilta 2014 ja 2015 toimitettavissa tuloverotuksissa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on yhtiön valituksesta kumonnut Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausunut täällä kysymyksessä olevalta osalta, että yhtiön vuonna 2014 tekemiin X Oy:n ja Y Oy:n osakkeiden luovutuksiin sovelletaan EVL 6 §:n 1 momentin 1 kohdan säännöstä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on, jos hakija niin vaatii, sitovana noudatettava verovuosilta 2014 ja 2015 toimitettavissa tuloverotuksissa.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään selostettuaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan, 10 §:n sekä 12 §:n säännökset seuraavasti:

Vaikka yhtiö on vuonna 2014 myynyt edellisenä vuonna perustettujen tytäryhtiöiden X Oy:n ja Y Oy:n osakkeet ja yhden tytäryhtiön osalta yhtiölle on tehty osakkeista alustava ostotarjous ja yhden tytäryhtiön osalta on puolestaan alustava luovutussopimus, hallinto-oikeus ei pidä epäuskottavana sitä yhtiön väitettä, että vuonna 2014 tapahtuneisiin myynteihin ovat vaikuttaneet yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneet odottamattomat muutokset ja että yhtiön tarkoituksena on ollut pitkäaikainen omistus tytäryhtiöissään. Se, että yhtiön harjoittama tuulivoimapuistojen hankekehitysliiketoiminta on tarkoitus siirtää liiketoimintasiirrolla A Invest Oy:lle, joka toimisi jatkossa alakonsernin emoyhtiönä sille liiketoiminnalle, jossa aktiivisesti kehitetään tuulivoimalahankkeita, tukee sitä käsitystä, että kaikkien kehittämishankkeita varten perustettujen tytäryhtiöiden osalta on ollut konkreettisena vaihtoehtona yhtiön jääminen pitkäaikaisesti omistajaksi ja että tytäryhtiöiden osakkeita ei ole tarkoitettu ensisijaisesti luovutettaviksi. Kun lisäksi otetaan huomioon yhtiön toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden toiminta tytäryhtiöiden hallinnossa ja A Oy:n konserniyhtiöitä palveleva toiminta, hallinto-oikeus katsoo, että mainittuja vuonna 2014 myytyjä osakkeita on pidettävä yhtiön elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 12 §:n mukaisena elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitettuna omaisuutena. Esitetyn selvityksen mukaan mainitun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 6 b §:n 1 ja 2 momentin soveltamisen edellytykset täyttyvät muutoinkin.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Antti Pekkala, Tuula Vilenius ja Jari Kostilainen (eri mieltä), joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja ennakkoratkaisuna lausutaan, että A Oy:n myydessä X Oy:n ja Y Oy:n osakkeet hakemuksessa kuvatulla tavalla osakkeiden luovutushinta on veronalaista tuloa eikä säännöksiä käyttöomaisuusosakkeiden luovutushinnan verovapaudesta sovelleta.

Käytännössä A Oy käynnistää ja kehittää tuulivoimahankkeita. Yksittäisen tuulivoimahankkeen kehitystyö sisältää tuulivoimatuotantoon soveltuvan maa-alueen kartoittamisen ja vuokraamisen, jonka jälkeen yhtiö edistää hanketta siten, että alueelle voidaan rakentaa tuulivoimala tai tuulipuisto. Yhtiö tähtää siihen, että kuhunkin hankkeeseen saadaan jossain vaiheessa mukaan ulkopuolinen kumppani, jonka asiantuntemuksella ja rahoituksella hanketta voidaan viedä eteenpäin rakennus- ja tuotantovaiheeseen. Mahdollistaakseen yhteistyökumppanin mukaantulon tiettyyn yksittäiseen kehityshankkeeseen, A Oy on yhtiöittänyt kunkin käynnistämänsä hankkeen omaan tytäryhtiöönsä. A Oy on toiminta-aikanaan perustanut yhteensä kahdeksan tytäryhtiötä jatkamaan kehittämiään hankekokonaisuuksia.

Verotusasiakirjoista saatavan selvityksen mukaan vuonna 2014 myytyjen tytäryhtiöiden X Oy:n ja Y Oy:n osakkeiden luovutushinnat ovat yhteensä noin 10 000 000 euroa ja ne on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Osakkeiden luovutusvoitto on 6 060 509,37 euroa. Yhtiö on kirjannut tilikauden 1.1–31.12.2014 liikevaihtoon 554 386 euroa. Käytännössä yhtiön tuotto syntyy merkittävässä määrin luovuttamalla keskeneräisiä hankkeita.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on hankkeiden myynti joko liiketoimintakauppana tai osakkeiden muodossa. Näin ollen X Oy:n ja Y Oy:n osakkeiden myynti on yhtiön toimialan mukaista liiketoimintaa ja sen nimenomainen suoritetuotanto. Muodostettujen tytäryhtiöiden osakkeet kuuluvat yhtiön vaihto-omaisuuteen. Jos osakeluovutukset katsotaan käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksiksi, yhtiö tosiasiassa vapautetaan varsinaisen liiketoiminnan tuoton verotuksesta.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan luovuttajayhtiön osakkaan osallistuminen luovutuksen kohteena olevan yhtiön hallitustyöskentelyyn ei muodosta yhtiöiden välille käyttöomaisuudeksi lukemisen edellytyksenä olevaa toiminnallista yhteyttä. Yhtiön toimitusjohtajana toimivalla B:llä on suoran ja välillisen osakeomistuksensa johdosta intressi osallistua aktiivisesti tytäryhtiöiden toimintaan. Luovutettujen yhtiöiden tosiasiallinen toiminta on yhtiön omistusaikana kuitenkin ollut vähäistä. B ja muut yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt ovat lyhyen aikaa toimineet X Oy:n ja Y Oy:n hallinnossa. Yhtiön johdon osallistuminen lyhyenä omistusaikana tytäryhtiöiden hallintoon hankkeiden muodostusvaiheessa ei oikeudenvalvontayksikön käsityksen mukaan muodosta yhtiöiden välille käyttöomaisuudeksi lukemisen edellytyksenä olevaa toiminnallista yhteyttä.

Myöskään pääasiassa konsernin ulkopuolisille toimijoille palveluja tarjoavan Z Oy:n konserniyhtiöitä palvelevalla toiminnalla ei ole merkitystä arvioitaessa osakkeiden omaisuuslajia yhtiön tuloverotuksessa. Verovelvollisen viittauksella Z Oy:n kehitys- ja laajentumistarpeiden tukemiseen osakkeiden luovutuksesta saaduilla varoilla ei ole merkitystä vuonna 2014 tapahtuneisiin myynteihin. X Oy:n ja Y Oy:n osakkeiden omistusta ei voida yhtiön liiketoiminta huomioon ottaen katsoa tarkoitetun pitkäaikaiseksi ja pysyväksi. Osakkeiden luovutus markkinatilanteen muuttuessa sopivasta kauppahinnasta osoittaa, että osakkeita ei ole hankittu yhtiön pysyvään käyttöön tarkoitetuksi omaisuudeksi vaan omaisuudeksi, joka on omistettu luovutustarkoituksessa. Tytäryhtiöiden osakkeet on luovutettu vain noin vuoden kuluttua niiden perustamisesta.

Järjestely kokonaisuutena osoittaa, että osakkeita ei ole tarkoitettu yhtiön elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön. Osakkeet ovat kuuluneet A Oy:n vaihto-omaisuuteen.

A Oy on antamassaan vastineessa lausunut, että yhtiö on perustettu harjoittamaan uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa liiketoimintaa. Tässä toiminnassa yhtiön on tarkoitus toimia pitkäaikaisena ja aktiivisena omistajana tuulivoimahankkeita kehittävissä tytäryhtiöissään. Tytäryhtiöitä ei ole perustettu valituksessa esitetyllä tavalla yhtiön rahoituksen turvaamiseksi, vaan yhtiön varsinaisen liiketoiminnan harjoittamista varten. Konsernin tarkoituksena on säilyä merkittävänä osakkaana tytäryhtiöissä myös kehitysvaiheen jälkeen ja olla siten mukana rakennus- ja tuotantovaiheissa. Näihin osallistuminen edellyttää huomattavia pääomia, joita yhtiöllä ei vielä ole ollut sillä hetkellä, kun se on myynyt X Oy:n ja Y Oy:n osakkeet.

A Oy:n ja luovutettujen yhtiöiden välinen toiminnallinen yhteys ei ole perustunut yksistään yhden osakkaan intressissä tapahtuneeseen hallitustyöskentelyyn. A Oy:n osalta yhteys perustuu hallitustyöskentelyn lisäksi keskinäisiin liiketoimiin eri konserniyhtiöiden välillä sekä operatiivisen toiminnan johtamiseen ja muiden yhtiöiden liiketoiminnan kannalta keskeisten operatiivisten funktioiden, kuten rahoituksen, järjestämiseen.

Asiassa on annettava merkitystä myös A Oy:n 91 prosenttisesti omistaman Z Oy:n ja luovutettujen yhtiöiden välisille liiketoimille. Z Oy:n pääasiallista toimintaa on sähkö- ja televerkkojen rakentaminen. Lisäksi yhtiö tarjoaa projektinjohto- ja suunnittelupalveluja. Z Oy on myynyt palvelujaan luovutetuille yhtiöille jo ennen niiden myyntiä konsernin ulkopuolelle, ja tämä liiketoiminnallinen yhteys yhtiöiden välillä on jatkunut omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antanut vastaselityksen ja A Oy lausuman, joka on annettu tiedoksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle valitusluvan ja tutkinut asian. Valitus hyväksytään. Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen valituksenalaiselta osalta ja saattaa Verohallinnon verovuosille 2014 ja 2015 antaman ennakkoratkaisun X Oy:n ja Y Oy:n osakkeiden luovutushintojen osalta voimaan.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n (1077/2008) 1 kohdan mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyin poikkeuksin.

Saman lain 6 §:n (717/2004) 1 momentin 1 kohdan mukaan veronalaista tuloa eivät ole muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan sekä säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinnat siten kuin 6 b §:ssä säädetään.

Saman lain 10 §:n mukaan vaihto-omaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet sekä elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet.

Saman lain 12 §:n mukaan käyttöomaisuutta ovat elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet, patentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä soran- ja hiekanottopaikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja muut sellaiset hyödykkeet. Maa-alue, arvopaperit ja muut sellaiset hyödykkeet ovat kulumatonta käyttöomaisuutta.

Tosiseikat

A Oy:n kaupparekisteriin merkittynä toimialana on omistaa, kehittää, ostaa ja myydä uusiutuviin energialähteisiin perustuvia hankkeita. Yhtiön toimialana on myös omistaa sekä hankkia ja myydä energian tuotanto-osuuksia omistavien yhtiöiden osakkeita. Käytännössä yhtiö käynnistää ja kehittää tuulivoimahankkeita. Hankkeiden kartoittamisen jälkeen yhtiö aloittaa varsinaisen hankekehityksen. Yhtiö tähtää siihen, että kuhunkin hankkeeseen saadaan jossain vaiheessa mukaan ulkopuolinen kumppani, jonka asiantuntemuksella ja rahoituksella hanketta voidaan viedä eteenpäin rakennus- ja tuotantovaiheeseen. Yhtiöllä itsellään ei ole ollut pääomia, joita on tarvittu tuulivoimalahankkeiden kehitysvaiheita seuraavissa rakennus- ja toteutusvaiheissa.

Jotta yhteistyökumppanin mukaantulo tiettyyn yksittäiseen kehityshankkeeseen olisi mahdollista, yhtiö on yhtiöittänyt kunkin käynnistämänsä hankkeen omaan tytäryhtiöönsä. Yhtiö on perustanut yhteensä kahdeksan tytäryhtiötä jatkamaan kehittämiään hankekokonaisuuksia. Yhtiö on myynyt kahden tytäryhtiönsä osakekannat syksyllä 2014 yhteensä 10 000 000 euron luovutushinnalla. Osakekaupoista yhtiölle on kertynyt luovutusvoittoa yhteensä 6 060 509,37 euroa. Lisäksi yksi tytäryhtiö on myynyt liiketoimintansa joulukuussa 2014. Kahden tytäryhtiön kehityshankkeet ovat toistaiseksi keskeytyneet, koska näitä hankkeita koskevista kaavoista on valitettu hallinto-oikeuteen. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme tytäryhtiötä (hankekehitysyhtiötä), joissa on käynnissä aktiivinen tuulivoimalakehityshanke.

A Oy:n oma pääoma 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella oli noin 196 000 euroa ja taseen loppusumma noin 1 800 000 euroa. Yhtiö liikevaihto tilikaudella 3.7.2012–31.12.2013 oli noin 813 000 euroa. Yhtiöllä on toimitusjohtajan lisäksi yksi työntekijä.

A Oy omistaa hankekehitysyhtiöiden osakkeiden lisäksi 91 prosenttia Z Oy -nimisestä yhtiöstä, jonka asiakkaita ovat pääasiassa konsernin ulkopuoliset toimijat, mutta myös konserniyhtiöt. Yhtiön palveluja ovat EPCM-palvelut (Engineering, Procurement, Construction ja Maintenance), ja lisäksi yhtiö tarjoaa muita palveluita tuulivoima-, sähköasema- ja voimajohtoprojekteihin liittyen. Yhtiöllä on toistaiseksi kuusi työntekijää.

Oikeudellinen arvio

A Oy on ilmoittanut toiminta-ajatuksekseen käynnistää ja kehittää tuulivoimahankkeita. Yhtiöllä itsellään ei ole ollut hankkeiden rakennus- ja toteuttamisvaiheissa tarvittavia pääomia, vaan yhtiön tarkoituksena on ollut, että kuhunkin hankkeeseen saadaan jossain vaiheessa mukaan ulkopuolinen kumppani, jonka asiantuntemuksella ja rahoituksella hanketta voidaan viedä eteenpäin rakennus- ja tuotantovaiheeseen. Yhtiö on tämän vuoksi perustanut hankekehitysyhtiöiksi X Oy:n ja Y Oy:n sekä kuusi muuta tytäryhtiötä.

A Oy:n on katsottava perustaneen hankekehitysyhtiöt X Oy:n ja Y Oy:n, jotta yhtiö voisi myydä uusiutuviin energialähteisiin perustuvia osakeyhtiöiden muodossa harjoitettuja hankkeita. Hankekehitysyhtiöiden osakkeet eivät siten ole olleet A Oy:n pysyvään käyttöön tarkoitettuja arvopapereita, vaan ne ovat olleet A Oy:n vaihto-omaisuutta. Hankekehitysyhtiöiden osakkeiden omaisuuslajia A Oy:n verotuksessa ei ole arvioitava toisin sen tähden, että A Oy:n toimitusjohtaja ja muut yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt toimivat hankekehitysyhtiöiden hallinnossa, eikä sen tähden, että Z Oy myy hankekehitysyhtiöille palveluja. A Oy:n osakkeista saamat luovutushinnat ovat näin ollen olleet sen veronalaisia tuloja. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös on valituksenalaiselta osalta kumottava ja Verohallinnon verovuosille 2014 ja 2015 antama ennakkoratkaisu saatettava sanotulta osalta voimaan.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Liisa Tähtinen.